Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

aktualizované dňa 2.4.2024

Africký mor ošípaných - Aktuálne informácie

Oznam pre chovateľov ošípaných

  1. v prípade úhynu domácej ošípanej je majiteľ zvieraťa povinný tento úhyn ihneď nahlásiť príslušnej Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe a príslušnému súkromnému veterinárnemu lekárovi,
  2. povinnosť nahlásenia úhynu zvieraťa a podozrenie z nákazy vyplýva chovateľovi zo Zákona č.39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a následných právnych predpisov,
  3. pri nedodržaní týchto povinností hrozí chovateľovi sankcia v zmysle platnej legislatívy a to vo výške od 400 do 1000 eur v prípade fyzickej osoby a od 10 000 do 160 000 eur v prípade fyzickej osoby podnikateľa alebo právnickej osoby,
  4. Chovateľ je povinný okrem toho podľa § 23 ods. 1 citovaného zákona oznámiť na príslušnú RVPS v SR aj dátum a čas vykonania domácej zakáľačky minimálne jeden pracovný deň vopred.

Vývoj situácie AMO – rok 2024

Informačný systém EÚ o chorobách zvierat (ADIS)

Informačný systém EÚ o chorobách zvierat (ADIS) registruje a dokumentuje vývoj situácie dôležitých infekčných chorôb zvierat v Európe. Na webovej stránke Informačnému systému ADIS je pravidelne zverejňovaný stav situácie výskytu AMO v Európe.

A.S.F. – Domáce ošípané A.S.F.W.B – Diviaky

 

Vydané legislatívne predpisy EK týkajúce sa regionalizácie 2024

Vykonávacie nariadenie komisie (EÚ)
Rok Číslo
2024 2024/968 z 21. marca 2024 ktorým sa mení príloha I k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2023/594, ktorým sa stanovujú osobitné opatrenia na kontrolu afrického moru ošípaných
2024 2024/808 z 29. februára 2024 ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2023/2447 o núdzových opatreniach v súvislosti s výskytom ohnísk vysokopatogénnej aviárnej influenzy v určitých členských štátoch

Infikovaná zóna podľa aktuálnej platnej legislatívy – Slovenská republika – platné od: december 2023

Schválenie základného plánu, plánu eradikácie AMO v SR (v platnosti) - február 2020

Zoznam schválených prevádzkarní podľa článku 12 vykonávacieho rozhodnutia Komisie 2014/709 / EÚ - [List of approved establishments as referred to in Article 12 of Commission Implementing Decision 2014/709/EU]

Zoznam schválených prevádzkarní podľa článku 12 vykonávacieho rozhodnutia Komisie 2014/709 / EÚ o opatreniach na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s africkým morom ošípaných v určitých členských štátoch a o zrušení vykonávacieho rozhodnutia 2014/178/EÚ v platnom znení.  

Sekcia 0. Prevádzkarne so všeobecnou činnosťou - [General activity establishments]
Sekcia I. Mäso domácich kopytníkov - [Meat of domestic ungulates]
Sekcia V. Mleté mäso, mäsové prípravky a mechanicky separované mäso - [Minced meat, meat preparations and mechanically sep. meat]
Sekcia VI. Mäsové výrobky - [Meat products]