Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Katarálna horúčka oviec - Bluetongue

aktualizované dňa 17. júla 2018
BSE
Počet prípadov: 27
Počet lab. vyšet. zvierat:
- Rok 2018 -  7894 zvierat
- Rok 2017 -  7516 zvierat
- Rok 2016 -  7674 zvierat
- Rok 2015 -  7969 zvierat
- Rok 2014 -  7461 zvierat
- Rok 2013 - 13581 zvierat
- Rok 2012 - 14166 zvierat
- Rok 2011 - 27293 zvierat
- Rok 2010 - 42816 zvierat
- Rok 2009 - 49712 zvierat
- Rok 2008 - 55200 zvierat
- Rok 2007 - 63735 zvierat
- Rok 2006 - 66345 zvierat
- Rok 2005 - 69224 zvierat
- Rok 2004 - 82949 zvierat
- Rok 2003 - 87010 zvierat
- Rok 2002 - 66798 zvierat
Scrapie u oviec
Počet prípadov: 169
Počet lab. vyšet. zvierat:
- Rok 2018 - 13118 zvierat
- Rok 2017 - 14184 zvierat
- Rok 2016 - 11565 zvierat
- Rok 2015 - 12493 zvierat
- Rok 2014 - 11657 zvierat
- Rok 2013 -   2541 zvierat
- Rok 2012 -   2911 zvierat
- Rok 2011 -   2998 zvierat
- Rok 2010 -   2014 zvierat
- Rok 2009 -   2167 zvierat
- Rok 2008 -   2566 zvierat
- Rok 2007 -   8358 zvierat
- Rok 2006 -   7526 zvierat
- Rok 2005 -   2629 zvierat
- Rok 2004 -   1893 zvierat
- Rok 2003 -   4535 zvierat
- Rok 2002 -   2003 zvierat
Scrapie u kôz
Počet prípadov: 0
Počet lab. vyšet. zvierat:
- Rok 2018 - 251 zvierat
- Rok 2017 - 280 zvierat
- Rok 2016 - 212 zvierat
- Rok 2015 - 162 zvierat
- Rok 2014 - 148 zvierat
- Rok 2013 - 64 zvierat
- Rok 2012 - 47 zvierat
- Rok 2011 - 47 zvierat
- Rok 2010 - 24 zvierat
- Rok 2009 - 25 zvierat
- Rok 2008 - 12 zvierat
- Rok 2007 - 83 zvierat
- Rok 2006 - 68 zvierat
- Rok 2005 - 105 zvierat
- Rok 2004 - 5 zvierat
- Rok 2003 - 4 zvierat
- Rok 2002 - 2 zvierat
Klasický mor ošípaných
Počet prípadov:
-
Rok 2014 - 0 prípadov
- Rok 2013 - 0 prípadov
- Rok 2012 - 0 prípadov
- Rok 2011 - 0 prípadov
- Rok 2010 - 0 prípadov
-
Rok 2009 - 0 prípadov
- Rok 2008 - 2 prípady
- Rok 2007 - 0 prípadov
- Rok 2006 - 0 prípadov
- Rok 2005 - 1 prípad
- Rok 2004 - 2 prípady
- Rok 2003 - 4 prípady
Bluetongue
- Rok 2014 -   2643 vyšetrení
- Rok 2013 - 19047 vyšetrení
- Rok 2012 - 16625 vyšetrení
- Rok 2011 - 14368 vyšetrení
- Rok 2010 - 15980 vyšetrení
- Rok 2009 - 33984 vyšetrení

Informácie o Katarálnej horúčke oviec - Bluetongue

 Ochorenie katarálna horúčka oviec (modrý jazyk - ang. Bluetongue, ďalej len „BT“) je choroba oviec domácich a ďalších druhov domácich a voľne žijúcich prežúvavcov. Prirodzený hostiteľský okruh BT je realatívne široký, sú to predovšetkým ovce domáce, hovädzí dobytok, kozy domáce a niektoré druhy voľne žijúcich prežúvavcov z čeľade jeleňovitých, viaceré druhy afrických antilop a ďalšie druhy párnokopytníkov. Iné skupiny zvierat a človek nie sú vnímavé na túto chorobu.Pôvodcom choroby BT je vírus katarálnej horúčky oviec (ďalej len „BTV“), čeľaď Reoviridae, rod Orbivirus. Momentálne poznáme 24 serotypov tohto vírusu s rozličnou patogenitou, ktoré boli identifikované vírus neutralizačným testom. Nákazu prenášajú pakomáriky z rodu Culicoides, v jednotlivých geografických zónach rozdielne druhy. Pakomáriky sa nakazia cicaním krvi od nakazených zvierat. Takto nakazené pakomáriky ostávajú infikované po celý svoj život.
Hlavnú úlohu pri šírení ochorenia majú ekologické a klimatické faktory – najmä teplo, vlhkosť a druh pôdy, ktoré zaručujú tomuto hmyzu prežitie. V našich zemepisných šírkach sa preto BT šíri najmä v určitom ročnom období - počas neskorej jari, leta a skorej jesene. Nákaza sa neprenáša kontaktom, ani surovinami získanými z infikovaných zvierat. Je možný transplacentárny prenos, prenos semenom alebo krvnou cestou. BT pochádza z Južnej Afriky. VBT oviec má globálne rozšírenie medzi 40 – 50° severnej šírky a 35° južnej šírky, ale v posledných rokoch sa vírus šíri cez stredozemné more do severnej časti Európy, najmä cez Grécko, Španielsko, Taliansko, Portugalsko a Francúzsko, kde sa prírodné podmienky zdajú byť optimálne pre šírenie sa vírusu.
V roku 2006 bol potvrdený výskyt BT vo Francúzsku, Nemecku, Belgicku a Holandsku, Bulharsku, Maroku a Taliansku. V roku 2007 bol potvrdený výskyt BT na území Európy v Nemecku, Belgicku, Holandsku, Luxembursku, Dánsku, v Spojenom Kráľovstve, vo Švajčiarsku, Španielsku, Portugalsku a v Českej republike. V roku 2008 bol potvrdený výskyt BT v Európe v Nemecku, Belgicku, Holandsku, Luxembursku, Dánsku, Spojenom Kráľovstve, Francúzsku, Švajčiarsku, Španielsku, Portugalsku, vo Švédsku, v Taliansku, Českej republike a v Maďarsku.
Na Slovensku do dnešného dňa nebolo zaznamenané ani jedno ohnisko výskytu BT v chove, avšak v súvislosti s výskytom ochorenia v susedných štátoch – Českej a Maďarskej republike časť republiky spadá do reštrikčných zón okolo ohnísk nákazy, ktoré prepukli v týchto štátoch.
  • 12. 09. 2008 boli v súvislosti s výskytom BT na území Maďarska vyhlásené v SR mimoriadne núdzové opatrenia a vymedzená časť územia SR bola vyhlásená zakázanou zónou BT (zrušené boli 12. 01.2009)
  •  v roku 2008 boli na území SR zaznamenané 2 prípady BT v karanténe pri dovozoch z iných členských krajín EÚ
  • 12. 01. 2009 boli v súvislosti s výskytom BT na území Maďarska a ČR vyhlásené v SR mimoriadne núdzové opatrenia a vymedzené časti územia SR boli vyhlásené zakázanou zónou BT (zrušené boli  27.10.2009)
  • 27. 10. 2009 boli v súvislosti potvrdením ďalšieho ohniska BT na území ČR vyhlásené v SR mimoriadne núdzové opatrenia a vymedzené časti územia SR boli vyhlásené zakázanou zónou BT, opatrenia v zakázanej zóne v súvislosti s výskytom BT na území Maďarska ostávajú platné aj naďalej.
  • dňa 13.1.2010 bola zrušená zakázaná zóna vo vzťahu k ohnisku BT v Maďarskej republike
  • dňa 6.12.2011 bola zrušená zakázaná zóna vo vzťahu k ohnisku BT v Českej republike a týmto dňom Európska komisia uznala Slovenskú republiku za krajinu bez výskytu katarálnej horúčky oviec.
Slovenská republika je krajinou bez výskytu BT, kde sa nevykonáva vakcinácia.
Mimoriadne núdzové opatrenia sú uplatňované v zmysle nariadenia vlády č.238/2012 Z. z. a v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 1266/2007/ES.

V SR sa od 1. 04. 2008 vykonáva serologický a entomologický monitoring BT v chovoch sentinelových zvierat (vybraných ku monitoringu). Bolo vybratých 100 fariem a na každej z nich 10 kusov zvierat, ktorým sa 1 krát mesačne odoberá krv na serologické vyšetrenie. Takto nastavený monitoring sa ukončil 31.12.2013. Od 1.1.2014 sa nastavuje nový monitoring. Monitoring sa vykonáva v 20 vybraných chovov a v každom z nich je vybraných 8 kusov zvierat, ktorým sa počas obdobia s výskytom vektora (od apríla do novembra) odoberá 1 krát mesačne krv na sérologické vyšetrenie. Vzhľadom na súčasný vývoj ochorenia BT v Európe a s ním súvisiace obmedzenia EÚ, ktoré sa týkajú obchodovania s vnímavými zvieratami na BT je možné predpokladať, že toto ochorenie môže predstavovať v nasledujúcich rokoch problém aj v Slovenskej republike.

Aktuálnu situáciu a mapu výskytu Bluetongue v Európe nájdete na webovej stránke:

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/ad_control-measures_bt_restrictedzones.pdf
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/ad_control-measures_bt_restrictedzones-map.jpg

Počty vyšetrených vzoriek

 

 

Počet vyšetrených sentinelových zvierat a počet zvierat vyšetrených pred transportom, po abortoch a v súvislosti s importom za rok 2013

Počet vyšetrených zvierat

Typ testu
ELISA
sérologické vyšetrenie
PCR
virologické vyšetrenie
  Sentinelové zvieratá  11 995 5
  Import  19 4
 Zdravotné problémy - 13
 Pred presunom 4 2015 2 796
 Spolu 16 229 2 818


Graf zobrazujúci dynamiku populácie pakomárikov na Slovensku v roku 2013

Graf znázorňuje populačnú dynamiku pakomárika Culicoides na Slovensku, ktorá je sledovaná v rámci entomologického prieskumu BT založenom na „záchyte vektora rok 2011