Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE)

aktualizované dňa 24.8.2021
Chronológia prípadov BSE
 • č.27. 20.05.2010
 • č.26. 29.07.2008
 • č.25. 27.11.2007
 • č.24. 18.10.2007
 • č.23. 18.11.2005
 • č.22. 06.04.2005
 • č.21. 06.04.2005
 • č.20. 15.11.2004
 • č.19. 09.09.2004
 • č.18. 03.09.2004
 • č.17. 23.08.2004
 • č.16. 15.04.2004
 • č.15. 04.03.2004
 • č.14. 11.02.2004
 • č.13. 14.04.2003
 • č.12. 28.03.2003
 • č.11. 21.08.2002
 • č.10. 03.07.2002
 • č.09. 29.03.2002
 • č.08. 22.03.2002
 • č.07. 21.03.2002
 • č.06. 28.02.2002
 • č.05. 13.12.2001
 • č.04. 22.11.2001
 • č.03. 11.11.2001
 • č.02. 29.10.2001
 • č.01. 27.09.2001
BSE
Počet prípadov: 27
Počet lab. vyšet. zvierat:
- Rok 2020 - 9831 zvierat
- Rok 2019 - 9719 zvierat
- Rok 2018 - 7894 zvierat
- Rok 2017 - 7516 zvierat
- Rok 2016 - 7674 zvierat
- Rok 2015 - 7969 zvierat
- Rok 2014 - 7461 zvierat
- Rok 2013 - 13581 zvierat
- Rok 2012 - 14166 zvierat
- Rok 2011 - 27293 zvierat
- Rok 2010 - 42816 zvierat
- Rok 2009 - 49712 zvierat
- Rok 2008 - 55200 zvierat
- Rok 2007 - 63735 zvierat
- Rok 2006 - 66345 zvierat
- Rok 2005 - 69224 zvierat
- Rok 2004 - 82949 zvierat
- Rok 2003 - 87010 zvierat
- Rok 2002 - 66798 zvierat
Scrapie u oviec
Počet prípadov: 169
Počet lab. vyšet. zvierat:
- Rok 2018 - 13118 zvierat
- Rok 2017 - 14184 zvierat
- Rok 2016 - 11565 zvierat
- Rok 2015 - 12493 zvierat
- Rok 2014 - 11657 zvierat
- Rok 2013 - 2541 zvierat
- Rok 2012 - 2911 zvierat
- Rok 2011 - 2998 zvierat
- Rok 2010 - 2014 zvierat
- Rok 2009 - 2167 zvierat
- Rok 2008 - 2566 zvierat
- Rok 2007 - 8358 zvierat
- Rok 2006 - 7526 zvierat
- Rok 2005 - 2629 zvierat
- Rok 2004 - 1893 zvierat
- Rok 2003 - 4535 zvierat
- Rok 2002 - 2003 zvierat
Scrapie u kôz
Počet prípadov: 0
Počet lab. vyšet. zvierat:
- Rok 2018 - 251 zvierat
- Rok 2017 - 280 zvierat
- Rok 2016 - 212 zvierat
- Rok 2015 - 162 zvierat
- Rok 2014 - 148 zvierat
- Rok 2013 - 64 zvierat
- Rok 2012 - 47 zvierat
- Rok 2011 - 47 zvierat
- Rok 2010 - 24 zvierat
- Rok 2009 - 25 zvierat
- Rok 2008 - 12 zvierat
- Rok 2007 - 83 zvierat
- Rok 2006 - 68 zvierat
- Rok 2005 - 105 zvierat
- Rok 2004 - 5 zvierat
- Rok 2003 - 4 zvierat
- Rok 2002 - 2 zvierat
Klasický mor ošípaných
Počet prípadov:
- Rok 2014 - 0 prípadov
- Rok 2013 - 0 prípadov
- Rok 2012 - 0 prípadov
- Rok 2011 - 0 prípadov
- Rok 2010 - 0 prípadov
- Rok 2009 - 0 prípadov
- Rok 2008 - 2 prípady
- Rok 2007 - 0 prípadov
- Rok 2006 - 0 prípadov
- Rok 2005 - 1 prípad
- Rok 2004 - 2 prípady
- Rok 2003 - 4 prípady

Informácie o BSE

Bovinná sponiformná encefalopatia (ďalej len „BSE“) je fatálna nervová choroba dospelého hovädzieho dobytka (ďalej len „HD“). Patologické zmeny, epizootológia a spôsob prenosu tejto choroby naznačujú, že BSE je jednou z transmisívnych spongiformných encefalopátií (ďalej len „TSE“) zapríčinených priónmi. Experimentálne bola BSE prenesená na HD parenterálnou a orálnou cestou prostredníctvom nervového tkaniva z postihnutých jedincov. Klinický priebeh je rozmanitý, choroba môže prebiehať až niekoľko rokov.

Špecifikovaný rizikový materiál (ďalej len „ŠRM“) je klasifikovaný podľa článku 8 písm. b) bod i) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených pre ľudskú spotrebu ako vedľajší živočíšny produkt kategórie 1 (VŽP) a nakladá sa s ním v súlade s vyššie uvedeným nariadením.

Pri určení tkanív ŠRM sa postupuje v zmysle:
 • článku 8 a prílohy V Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (SE) č. 999/2001, ktorým sa stanovujú pravidlá prevencie, kontroly a eradikácie niektorých prenosných spongiformných encefalopatií a
 • prílohy (Zoznam krajín alebo regiónov) k Rozhodnutiu Komisie (ES) č. 2007/453, ktorým sa stanovuje štatút členských štátov, tretích krajín alebo ich regiónov podľa rizika BSE.

 

Za ŠRM u hovädzieho dobytka sú považované tkanivá, ktoré sú získané zo zvierat pôvodom: zo Slovenskej republiky a zo zvierat pôvodom z iných členských štátov so štatútom zanedbateľného rizika BSE
 • lebka okrem čeľuste vrátane mozgu, očí a miechy zvierat starších 12 mesiacov,
z členských štátov alebo z tretej krajiny s kontrolovaným rizikom alebo neurčeným rizikom BSE:
 • lebka okrem čeľuste vrátane mozgu, očí a miechy zvierat starších 12 mesiacov,
 • chrbtica okrem chvostových stavcov, tŕňovitých a priečnych výbežkov krčných, hrudníkových a driekových stavcov, stredného krížového hrebeňa a krídel krížovej kosti, ale vrátane dorzálnych koreňových uzlín zvierat starších ako 30 mesiacov a
 • mandle, posledné štyri metre tenkého čreva, slepé črevo a mezentérium zvierat každého veku.

Svetová organizácia pre zdravie zvierat (OIE) na základe posúdenia analýzy rizika BSE prijala na svojom rokovaní v máji 2014 rezolúciu v ktorej uznala, že Slovenská republika spĺňa všetky požiadavky pre dosiahnutie štatútu krajiny so zanedbateľným rizikom BSE.

Slovenskej republike bol Vykonávacím rozhodnutím Komisie č. 2014/732/EÚ uznaný štatút zanedbateľného rizika BSE.

V Slovenskej republike sa Vykonávacím Rozhodnutím Komisie č. 2013/76 vykonáva od 1.1.2014 SR monitoring BSE nasledovne:

 • od všetkých uhynutých a naliehavo zabitých HD starších ako 24 mesiacov;
 • od všetkých HD podozrivých z nakazenia TSE bez ohľadu na vek.


Chronologický prehľad prípadov BSE na Slovensku

Slovensko výskyt BSE

   
   
2020      V roku 2020 nebol zaznamenaný výskyt BSE  
2019      V roku 2019 nebol zaznamenaný výskyt BSE  
2018      V roku 2018 nebol zaznamenaný výskyt BSE  
2017      V roku 2017 nebol zaznamenaný výskyt BSE  
  
2016      V roku 2016 nebol zaznamenaný výskyt BSE  
  
2015      V roku 2015 nebol zaznamenaný výskyt BSE  
  
2014      V roku 2014 nebol zaznamenaný výskyt BSE
  
2013      V roku 2013 nebol zaznamenaný výskyt BSE
  
2012      V roku 2012 nebol zaznamenaný výskyt BSE
  
2011      V roku 2011 nebol zaznamenaný výskyt BSE
  
2010
  
2009     V roku 2009 nebol zaznamenaný výskyt BSE
  
2008
  
2007
  
2006      V roku 2006 nebol zaznamenaný výskyt BSE
  
2005
  
2004
  
2003
 • Prípad č.13 u 93 mesačnej kravy, farma Horná Ždáňa, (kohorta - 6 zvierat)
 • Prípad č.12 u 60 mesačnej kravy, farma Müller Nová Baňa, (kohorta - 5 zvierat)
  
2002
 • Prípad č.11 u 136 mesačnej kravy ( narodenej 18.5.1991), farma Chyzerovce, (kohorta - 2 zvieratá)
 • Prípad č.10 u 72 mesačnej kravy , farma Kolta, (kohorta - 8 zvierat)
 • Prípad č.9 u 72 mesačnej kravy, farma Žarnov, (kohorta - 11 zvierat)
 • Prípad č.8 u 67 mesačnej kravy, farma Sása, (kohorta - 12 zvierat)
 • Prípad č.7 u 77 mesačnej kravy, farma Nová Ľubovňa, (kohorta - 12 zvierat)
 • Prípad č.6 u 80 mesačnej kravy, farma Zádor, (kohorta - 8 zvierat)
  
2001
 • Prípad č.5 u 72 mesačnej kravy, farma Dolné Držkovce, (kohorta - 9 zvierat)
 • Prípad č.4 u 68 mesačnej kravy, farma Handlová-Horný dvor, (kohorta - 12 zvierat)
 • Prípad č.3 u 75 mesačnej kravy, farma Podrečany, (kohorta - 11 zvierat)
 • Prípad č.2 u 71 mesačnej kravy, farma Filakovo- Kalajvöldy , (kohorta - 64 zvierat)
 • Prípad č.1 u 73 mesačnej kravy, farma Horná Ždáňa, (kohorta - 32 zvierat)

Výsledky monitoringu BSE u hovädzieho dobytka


  za obdobie od
1.1.2020 do 31.12.2020 v SR

Cielená skupina zvieratá HD

Počet vyšetrených vzoriek v NRL pre TSE Zvolen
Vyšetrené Pozitívne
 Uhynuté a utratené 9 831 0
 S klinickými príznakmi pri ante mortem vyšetrení 0 0
 Zabité zdravé 0 0
 Zabité z dôvodu eradikácie BSE 0 0
 Podozrivé 0 0
 Spolu 9 831 0


Dokumenty, metodické usmernenia

 • Informatívny materiál pre chovateľov hovädzieho dobytka, oviec a kôz o uplatňovaní Programu prevencie, monitoringu a kontroly niektorých spongiformných encefalopatií (TSE) v Slovenskej republike. format PDF (aktualizácia zo dňa 31.12.2019)