Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Scrapie

aktualizované dňa 13.8.2021
Scrapie u oviec
Počet prípadov: 178
Počet lab. vyšet. zvierat:
- Rok 2020 -  14276 zvierat
- Rok 2019 -  14228 zvierat
- Rok 2018 -  13118 zvierat
- Rok 2017 -  14184 zvierat
- Rok 2016 -  11565 zvierat
- Rok 2015 -  12493 zvierat
- Rok 2014 -  11657 zvierat
- Rok 2013 -   2541 zvierat
- Rok 2012 -   2911 zvierat
- Rok 2011 -   2998 zvierat
- Rok 2010 -   2014 zvierat
- Rok 2009 -   2167 zvierat
- Rok 2008 -   2566 zvierat
- Rok 2007 -   8358 zvierat
- Rok 2006 -   7526 zvierat
- Rok 2005 -   2629 zvierat
- Rok 2004 -   1893 zvierat
- Rok 2003 -   4535 zvierat
- Rok 2002 -   2003 zvierat
Scrapie u kôz
Počet prípadov: 0
Počet lab. vyšet. zvierat:
- Rok 2020 - 433 zvierat
- Rok 2019 - 210 zvierat
- Rok 2018 - 251 zvierat
- Rok 2017 - 280 zvierat
- Rok 2016 - 212 zvierat
- Rok 2015 - 162 zvierat
- Rok 2014 - 148 zvierat
- Rok 2013 - 64 zvierat
- Rok 2012 - 47 zvierat
- Rok 2011 - 47 zvierat
- Rok 2010 - 24 zvierat
- Rok 2009 - 25 zvierat
- Rok 2008 - 12 zvierat
- Rok 2007 - 83 zvierat
- Rok 2006 - 68 zvierat
- Rok 2005 - 105 zvierat
- Rok 2004 - 5 zvierat
- Rok 2003 - 4 zvierat
- Rok 2002 - 2 zvieratá
Chovatelský program na rezistenciu oviec voci scrapie
Genotypizovaných oviec: Spolu 51 466 oviec
Rok 2020 - 1 045 baranov
Rok 2019 - 1 293 baranov
Rok 2018 - 1 375 baranov
Rok 2017 - 1 432 baranov
Rok 2016 - 1 461 baranov

Informácie o Scrapie

Ide o ochorenie zaradené medzi transmisívne spongiformné encefalopatie (TSE) postihujúce ovce a kozy. Klusavka môže byť prenesená z jedného zvieraťa na druhé prostredníctvom kontaminovaného prostredia alebo z bahnice na jahňa. Klinické príznaky sa obvykle objavujú u zvierat vo veku od 2 do 5 rokov a zahŕňajú opakované škriabanie tela, šúchanie si tela o predmety, zmeny v správaní, depresiu, podráždenosť, agresivitu, chvenie a nekoordinované pohyby. Ochorenie končí úhynom zvieraťa.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) uvádza, že doposiaľ nebolo nikdy preukázané riziko prenosu klusavky oviec na človeka. Známa existencia prirodzeného výskytu klusavky v populácii domácich oviec počas uplynulých 2 a pol storočia a neúspech mnohých experimentov dokázať epidemiologickú spojitosť medzi klusavkou a spongiformnými encefalopatiami u ľudí poskytujú významný dôkaz nízkeho rizika pre ľudí.

Za špecifikovaný rizikový materiál (ďalej len „ŠRM“) sú v SR v zmysle článku 8 a prílohy V Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (SE) č. 999/2001, ktorým sa stanovujú pravidlá prevencie, kontroly a eradikácie niektorých prenosných spongiformných encefalopatií pokiaľ ide o ovce a kozy považované nasledovné tkanivá:

 - lebka vrátane mozgu a očí a miecha zvierat starších ako 12 mesiacov alebo zvierat s trvalými rezákmi prerezanými cez ďasno.
 
V SR musia subjekty tieto ŠRM pri jatočnom opracovaní tiel oviec a kôz na bitúnkoch a pri zabíjaní týchto zvierat mimo schválených miest (na farmách u vlastníkov, držiteľov zvierat) určených pre súkromnú domácu spotrebu tzv. „domáce zabíjačky – zakáľačky“ oddelene umiestňovať do špeciálne označených nádob, kontajnerov a musí byť okamžite zafarbené a následne likvidované v schválenom spracovateľskom závode na vedľajšie živočíšne produkty materiálu kategórie 1.

Za kvalitu dokonalého zafarbenia ŠRM vo vyčlenených a označených nádobách, resp. kontajneroch a zabezpečenie jeho odoslania do spracovateľského závodu je zodpovedný každý producent ŠRM, prevádzkovateľ bitúnku alebo rozrábky. ŠRM je klasifikovaný podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených pre ľudskú spotrebu ako vedľajší živočíšny produkt kategórie 1 (VŽP) a nakladá sa s ním v súlade s vyššie uvedeným nariadením.

Dodržiavanie povinností odstraňovania, označovania a likvidácie ŠRM je zabezpečované úradnými kontrolami orgánmi veterinárnej správy.Výsledky monitoringu TSE - scrapie u oviec z neinfikovaných chovov

  za obdobie od 1.1.2020 do 31.12.2020

Cielená skupina zvieratá

Počet vyšetrených vzoriek v NRL pre TSE Zvolen
Vyšetrené Pozitívne
 Uhynuté, utratené a naliehavo zabité 13 026 5*
 Zabité zdravé 0 0
 Podozrivé 0 0
 Spolu 13 026 5*
*atypická forma scrapie

Výsledky monitoringu TSE - scrapie u kôz z neinfikovaných chovov

  za obdobie od 1.1.2020 do 31.12.2020

Cielená skupina zvieratá

Počet vyšetrených vzoriek v NRL pre TSE Zvolen
Vyšetrené Pozitívne
Uhynuté, utratené a naliehavo zabité 418 0
 Zabité zdravé 0 0
 Podozrivé 0 0
 Spolu 418 0
Od roku 2003 do 31.12.2020 nebol v SR diagnostikovaný žiadny prípad scrapie u kôz.

Výsledky monitoringu TSE - scrapie u oviec a kôz z infikovaných chovov

  za obdobie od 1.1.2020 do 31.12.2020

Cielená skupina zvieratá

Počet vyšetrených vzoriek v NRL pre TSE Zvolen
Vyšetrené Pozitívne
Uhynuté, utratené a naliehavo zabité 436 0
 Zabité zdravé 803 0
Zabité z dôvodu eradikácie klasickej scrapie 26 0
 Podozrivé 0 0
 Spolu 1265 0


Atypická scrapie

V roku 1998 bol v Nórsku zaznamenaný výskyt choroby scrapie u oviec označenej ako Nor98, ktorá sa svojím priebehom odlišovala od dovtedy známych foriem scrapie, na základe čoho bola označená ako „atypická“ forma scrapie. Od roku 2002, keď bol v EÚ zavedený aktívny monitoring TSE u malých prežúvavcov boli aj v ďalších krajinách diagnostikované nové prípady atypických foriem scrapie, ktoré sa odlišovali aj od pôvodnej formy Nor98. V súvislosti s touto situáciou bolo potrebné zaviesť jednotné pravidlá pre definovanie rôznych foriem TSE u malých prežúvavcov. V súčasnosti prebieha neustály výskum nových foriem TSE v populácií malých prežúvavcov.

 

Dokumenty, metodické usmernenia

 • Informatívny materiál pre chovateľov hovädzieho dobytka, oviec a kôz o uplatňovaní Programu prevencie, monitoringu a kontroly niektorých spongiformných encefalopatií (TSE) v Slovenskej republike. format PDF (aktualizácia zo dňa 31.12.2019)

Chronologický prehľad prípadov Scrapie na Slovensku

Grafický prehľad prípadov Scrapie na Slovensku
Complex icons


   
2021
 • Prípad číslo 189 – 102 mesačná uhynutá bahnica neznámeho plemena, genotyp ARQ/ARQ, majiteľ: AGRIPEĽ s.r.o., Hlavná 282, 991 11 Balog nad Ipľom, okres Veľký Krtíš, hospodárstvo: ŠAHY, 936 01 Šahy, okres Levice, CEHZ: 402807, RVPS Levice, 59. prípad atypickej scrapie v SR zo dňa 30.07.2021
 • Prípad číslo 188 – 27 mesačná uhynutá bahnica plemena slovenská dojná ovca, genotyp ARQ/AHQ, majiteľ: Syrové torty s.r.o., Mládeže 285/42, 013 41 Dolný Hričov, okres Žilina, hospodárstvo: Salaš Paština Závada, 013 41 Paština Závada, CEHZ: P31453, RVPS Žilina, 58. prípad atypickej scrapie v SR zo dňa 03.05.2021
 • Prípad číslo 187 – 146 mesačná uhynutá bahnica plemena cigája, genotyp ARR/AHQ, majiteľ: AGRO BELÁ, s.r.o., Na Mária Šachtu č. 4, 969 01 Banská Štiavnica, okres Banská Štiavnica, hospodárstvo: Banská Belá v obci Banská Belá, CEHZ: 304937, RVPS Žiar nad Hronom, 57. prípad atypickej scrapie v SR zo dňa 13.04.2021
 • Prípad číslo 186 – 86 mesačná uhynutá bahnica plemena zošľachtená valaška, genotyp ARR/AHQ, majiteľ: Roľnícke družstvo Stará Bystrica, Stará Bystrica 115, 02304 Stará Bystrica, okres Čadca, hospodárstvo: Ovčín u Sobola, Stará Bystrica, CEHZ: 205011, RVPS Čadca, 56. prípad atypickej scrapie v SR zo dňa 10.04.2021
 • Prípad číslo 185 – 72 mesačná uhynutá bahnica plemena zošľachtená valaška, genotyp ARR/ARR, majiteľ: AGRONOVA Liptov, s.r.o., Liptovská Sielnica 176, 032 23 Liptovská Sielnica, okres Liptovský Mikuláš, hospodárstvo: Agronova Liptov, 032 23 Liptovská Sielnica, CEHZ: 405250, RVPS Liptovský Mikuláš, 55. prípad atypickej scrapie v SR zo dňa 03.03.2021
 • Prípad číslo 184 – 60 mesačná uhynutá bahnica plemena merino, genotyp ARR/AHQ, majiteľ: Agrodružstvo – S, Muránska Lehota, 05001 Revúca, okres Revúca, hospodárstvo: Agrodružstvo - S, Muránska Lehota, 05001 Revúca, CEHZ: 406122, RVPS Rimavská Sobota, 54. prípad atypickej scrapie v SR zo dňa 31.01.2021
 • Prípad číslo 183 – 23 mesačná uhynutá bahnica plemena zošľachtená valaška, genotyp ARR/AHQ majiteľ: Roľnícke družstvo Stará Bystrica, Stará Bystrica 115, 02304 Stará Bystrica, okres Čadca, hospodárstvo: Ovčín u Sobola, Stará Bystrica, CEHZ: 205011, RVPS Čadca, 53. prípad atypickej scrapie v SR zo dňa 21.01.2021
 • Prípad číslo 182 – 83 mesačná uhynutá bahnica plemena zošľachtená valaška, genotyp ARR/AHQ majiteľ: Roľnícke družstvo Stará Bystrica, Stará Bystrica 115, 02304 Stará Bystrica, okres Čadca, hospodárstvo: Ovčín u Sobola, Stará Bystrica, CEHZ: 205011, RVPS Čadca, 52. prípad atypickej scrapie v SR zo dňa 21.01.2021
 • Prípad číslo 181 – 96 mesačná uhynutá bahnica plemena zošľachtená valaška, genotyp ARR/AHQ majiteľ: Roľnícke družstvo Stará Bystrica, Stará Bystrica 115, 02304 Stará Bystrica, okres Čadca, hospodárstvo: Ovčín u Sobola, Stará Bystrica, CEHZ: 205011, RVPS Čadca, 51. prípad atypickej scrapie v SR zo dňa 20.01.2021
 • Prípad číslo 180 – 83 mesačná uhynutá bahnica plemena zošľachtená valaška, genotyp ARR/AHQ majiteľ: Roľnícke družstvo Stará Bystrica, Stará Bystrica 115, 02304 Stará Bystrica, okres Čadca, hospodárstvo: Ovčín u Sobola, Stará Bystrica, CEHZ: 205011, RVPS Čadca, 50. prípad atypickej scrapie v SR zo dňa 19.01.2021
 • Prípad číslo 179 – 48 mesačná uhynutá bahnica plemena zošľachtená valaška, genotyp ARR/AHQ majiteľ: Roľnícke družstvo Stará Bystrica, Stará Bystrica 115, 02304 Stará Bystrica, okres Čadca, hospodárstvo: Ovčín u Sobola, Stará Bystrica, CEHZ: 205011, RVPS Čadca, 49. prípad atypickej scrapie v SR zo dňa 18.01.2021
2020
 • Prípad č. 178 – 93 mesačná bahnica plemena zošľachtená valaška, vzorka bola odobraná z uhynutého zvieraťa, genotyp ALRR/ALRR, majiteľa Poľnohospodárske družstvo Liptovské Revúce, Stredná Revúca 297, 034 74 Liptovské Revúce, okres Ružomberok z farmy PD Liptovské Revúce, Stredná Revúca 297, 034 74 Liptovské Revúce, CEHZ: 216487.Štyridsiaty ôsmi atypický prípad scrapie v SR.(zo dňa 9.11.2020)
 • Prípad č. 177 – 105 mesačná bahnica plemena zošľachtená valaška, vzorka bola odobraná z uhynutého zvieraťa, genotyp ALRR/ALRR, majiteľa Poľnohospodárske družstvo Liptovské Revúce, Stredná Revúca 297, 034 74 Liptovské Revúce, okres Ružomberok z farmy PD Liptovské Revúce, Stredná Revúca 297, 034 74 Liptovské Revúce, CEHZ: 216487.Štyridsiaty siedmi atypický prípad scrapie v SR.(zo dňa 5.11.2020)
 • Prípad č. 176 – 112 mesačná bahnica plemena zošľachtená valaška, vzorka bola odobraná z uhynutého zvieraťa, genotyp nebol stanovený (nevhodná vzorka), majiteľa Poľnohospodárske družstvo „Oľšavica – Brutovce“ so sídlom v Oľšavici, 053 73 Oľšavica č.112, okres Levoča, z farmy Poľnohospodárske družstvo „Oľšavica – Brutovce“, farma Brutovce, okres Levoča, CEHZ: 403417.Štyridsiaty šiesty atypický prípad scrapie v SR.(zo dňa 19.6.2020)
 • Prípad č. 175 – 101 mesačná bahnica plemena cigája, vzorka bola odobraná z uhynutého zvieraťa, genotyp ALRR/ALRQ, majiteľa Agrodružstvo Tarnov, 086 01 Tarnov, okres Bardejov, z farmy Agrodružstvo Tarnov, 086 01 Tarnov, CEHZ 344118, okres Bardejov.Štyridsiaty piaty atypický prípad scrapie v SR.(zo dňa 26.5.2020)
 • Prípad č. 174 – 122 mesačná bahnica plemena Zošľachtená valaška, vzorka bola odobraná z uhynutého zvieraťa, genotyp ALRQ/ALHQ, majiteľa SATPOL s. r. o., 059 94 Ihľany č.9, okres Kežmarok, z farmy SATPOL s .r. o., 059 94 Ihľany č.9, CEHZ 232009, okres Kežmarok.Štyridsiaty štvrtý atypický prípad scrapie v SR.(zo dňa 23.3.2020)
2019
 • Prípad č. 173 – 118 mesačná bahnica plemena Zošľachtená Valaška/Východofrízska ovca, vzorka bola odobratá z uhynutého zvieraťa, genotyp ALRR/ALHQ, majiteľa Poľnohospodárske družstvo Skalité, Čierne 1130, 023 13 Čierne, okres Čadca, z farmy Poľnohospodárske družstvo Skalité u Kavaly, 023 14 Skalité, CEHZ 413616, okres Čadca.Štyridsiaty tretí atypický prípad scrapie v SR.(zo dňa 16.12.2019)
 • Prípad č. 172 – 91 mesačná bahnica plemena Oxford down/Zošľachtená Valaška, vzorka bola odobratá v rámci eradikácie, genotyp AFRQ/AFRQ, majiteľa LÚČNICA, spol. s r. o., Hlavná 425, 95188 Lúčnica nad Žitavou, okres Nitra, z farmy MELEK, 952 01 Melek, CEHZ 323702, okres Nitra.Štyridsiaty druhý atypický prípad scrapie v SR.(zo dňa 09.12.2019)
 • Prípad č. 171 – 155 mesačná bahnica plemena Zošľachtená Valaška/Cigaja, vzorka bola odobratá v rámci eradikácie, genotyp ALRR/AFRQ, majiteľa LÚČNICA, spol. s r. o., Hlavná 425, 95188 Lúčnica nad Žitavou, okres Nitra, z farmy MELEK, 952 01 Melek, CEHZ 323702, okres Nitra.Štyridsiaty prvý atypický prípad scrapie v SR.(zo dňa 09.12.2019)
 • Prípad č. 170 – 122 mesačná bahnica plemena Merino, vzorka bola odobratá z uhynutého zvieraťa, genotyp AFRQ/ALHQ majiteľa AGROTERRA spol. s r o. Hubovo 88, 980 50 Včelnice, okres Rimavská Sobota, z farmy AGROTERRA spol. s r. o. Hubovo, CEHZ 120470, okres Rimavská Sobota.Štyridsiaty atypický prípad scrapie v SR(zo dňa 01.04.2019)
  
2018
 • Prípad č. 169 – 107 mesačná bahnica plemena Cigája, vzorka bola odobratá z uhynutého zvieraťa, genotyp ALRQ/ALHQ majiteľa Družstvo Silická Planina, Silica č. 83, 049 52 Silica, okres Rožňava, z farmy Družstvo Silická Planina, Silica č. 83, 049 52 Silica, CEHZ 104519, okres Rožňava.Tridsiaty deviaty atypický prípad scrapie v SR.(zo dňa 18.12.2018)
 • Prípad č. 168 – 137 mesačná bahnica plemena Zošľachtená Valaška/Cigaja, vzorka bola odobratá z uhynutého zvieraťa, majiteľa LÚČNICA, spol. s r. o., Hlavná 425, 95188 Lúčnica nad Žitavou, okres Nitra, z farmy MELEK, 952 01 Melek, CEHZ 323702, okres Nitra.Tridsiaty ôsmy atypický prípad scrapie v SR.(zo dňa 06.08.2018)
 • Prípad č. 167 – 98 mesačná bahnica plemena Cigaja, vzorka bola odobratá z uhynutého zvieraťa, genotyp ALRR/AFRQ, majiteľa Poľnohospodárske družstvo Predmier, družstvo, 013 51 Predmier 470, okres Bytča, z farmy SÚĽOV, Súľov – Hradná 469, 013 52 Súľov - Hradná, CEHZ 401537, okres Bytča.Tridsiaty siedmy atypický prípad scrapie v SR.(zo dňa 30.04.2018)
 • Prípad č. 166 – 122 mesačná bahnica plemena Cigaja, vzorka bola odobratá z uhynutého zvieraťa, genotyp ALRR/ALHQ, majiteľa Poľnohospodárske družstvo Očová, SNP 360/75, 962 23 Očová, okres Zvolen, z farmy Očová II., SNP 360, 962 23 Očová, CEHZ 105444, okres Zvolen.Tridsiaty šiesty atypický prípad scrapie v SR.(zo dňa 23.04.2018)
 • Prípad č. 165 – 98 mesačná bahnica plemena Cigaja, vzorka bola odobratá z uhynutého zvieraťa, genotyp ALRR/AFRQ, majiteľa Jozef Zvara, SHR, Dúbravy 366, 962 12 Detva, okres Detva, z farmy Farma Zlatý Vŕšok, Dúbravy 366, 962 12 Detva, CEHZ 322191, okres Detva.Tridsiaty piaty atypický prípad scrapie v SR.(zo dňa 16.02.2018)
 • Prípad č. 164 – 72 mesačná bahnica plemena Cigaja, vzorka bola odobratá z uhynutého zvieraťa, genotyp ALRQ/VFRQ, majiteľa AGROSLUŽBY BARDEJOV, s.r.o., Kpt. Nálepku 64, 085 01 Bardejov, okres Bardejov, z farmy Lipová, 086 12 Kurima, CEHZ 203090, okres Bardejov.Tridsiaty štvrtý atypický prípad scrapie v SR.(zo dňa 29.01.2018)
  
2017
 • Prípad č. 163 – 60 mesačná bahnica plemena Cigaja/Lacaune, vzorka bola odobratá z uhynutého zvieraťa, genotyp ALRH/VLRQ, majiteľa OBERT - Bertin Zúbek - SHR, Hviezdoslavova 2, 018 63 Ladce, okres Ilava, z farmy OBERT - Bertin Zúbek - SHR, 018 21 Slopná, CEHZ 421198, okres Považská Bystrica(zo dňa 28.12.2017)
 • Prípad č. 162 – 32 mesačná bahnica neznáme plemeno, vzorka bola odobratá z uhynutého zvieraťa, genotyp ALRQ/ALRQ, majiteľa AGRO-HELPEK spol. s r.o., Šútovce, Šútovce 39, 97201 Šútovce, okres Prievidza, z farmy AGRO-HELPEK spol. s r.o., Šútovce, CEHZ 100751, okres Prievidza a pastvu/salaš: farmu Šútovce, CEHZ 100751, katastrálne územie Šútovce(zo dňa 07.11.2017)
 • Prípad č. 161 – 114 mesačná bahnica plemena Cigaja/Lacaune, vzorka bola odobratá z uhynutého zvieraťa, genotyp AFRQ/AFRQ, majiteľa POLVITO s.r.o., Hájska 927/20, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom, okres Prievidza, z farmy Veľká Lehôtka, CEHZ P31362, okres Prievidza.Tridsiaty tretí atypický prípad scrapie v SR.(zo dňa 30.08.2017)
 • Prípad č. 160 – 75 mesačná bahnica neznáme plemeno, vzorka bola odobratá z uhynutého zvieraťa, genotyp ALRQ/AFRQ, majiteľa Poľnohospodárske družstvo Banská Bystrica časť Podlavice, 974 01 Banská Bystrica, okres Banská Bystrica, z farmy Skubín CEHZ 102037, okres Banská Bystrica.Tridsiaty druhý atypický prípad scrapie v SR.(zo dňa 17.05.2017)
 • Prípad č. 159 – 65 mesačná bahnica neznáme plemeno, vzorka bola odobratá v rámci eradikácie, genotyp AFRQ/ALRQ, majiteľa Bartolomej Eliáš - SHR, Podhorany 42, 082 12 Podhorany, okres Prešov, z farmy Bartolomej Eliáš, SHR, Chov oviec, Podhorany, CEHZ 219996, okres Prešov(zo dňa 05.06.2017)
 • Prípad č. 158 – 52 mesačná bahnica plemena Cigaja, vzorka bola odobratá v rámci eradikácie, genotyp ALRQ/ALRQ, majiteľa Bartolomej Eliáš - SHR, Podhorany 42, 082 12 Podhorany, okres Prešov, z farmy Bartolomej Eliáš, SHR, Chov oviec, Podhorany, CEHZ 219996, okres Prešov(zo dňa 05.06.2017)
 • Prípad č. 157 – 52 mesačná bahnica plemena Cigaja/Zošľachtená valaška, vzorka bola odobratá v rámci eradikácie, genotyp ALRQ/ALRQ, majiteľa Bartolomej Eliáš - SHR, Podhorany 42, 082 12 Podhorany, okres Prešov, z farmy Bartolomej Eliáš, SHR, Chov oviec, Podhorany, CEHZ 219996, okres Prešov(zo dňa 05.06.2017)
 • Prípad č. 156 – 64 mesačná bahnica plemena Cigaja, vzorka bola odobratá v rámci eradikácie, genotyp ALRQ/ALRQ, majiteľa Bartolomej Eliáš - SHR, Podhorany 42, 082 12 Podhorany, okres Prešov, z farmy Bartolomej Eliáš, SHR, Chov oviec, Podhorany, CEHZ 219996, okres Prešov(zo dňa 05.06.2017)
 • Prípad č. 155 – 76 mesačná bahnica plemena Cigaja, vzorka bola odobratá v rámci eradikácie, genotyp ALRQ/VLRQ, majiteľa Bartolomej Eliáš - SHR, Podhorany 42, 082 12 Podhorany, okres Prešov, z farmy Bartolomej Eliáš, SHR, Chov oviec, Podhorany, CEHZ 219996, okres Prešov(zo dňa 05.06.2017)
 • Prípad č. 154 – 158 mesačná bahnica plemena Cigaja, vzorka bola odobratá z uhynutého zvieraťa, genotyp ALRQ/ALRQ, majiteľa Bartolomej Eliáš - SHR, Podhorany 42, 082 12 Podhorany, okres Prešov, z farmy Bartolomej Eliáš, SHR, Chov oviec, Podhorany, CEHZ 219996, okres Prešov(zo dňa 20.04.2017)
 • Prípad č. 153 –87 mesačná bahnica neznáme plemeno, vzorka bola odobratá z uhynutého zvieraťa, genotyp ALRQ/ALRQ, majiteľa Bartolomej Eliáš - SHR, Podhorany 42, 082 12 Podhorany, okres Prešov, z farmy Bartolomej Eliáš, SHR, Chov oviec, Podhorany, CEHZ 219996, okres Prešov(zo dňa 20.04.2017)
 • Prípad č. 152 – 158 mesačná bahnica neznáme plemeno, vzorka bola odobratá z uhynutého zvieraťa, genotyp ALRQ/ALRQ, majiteľa Bartolomej Eliáš - SHR, Podhorany 42, 082 12 Podhorany, okres Prešov, z farmy Bartolomej Eliáš, SHR, Chov oviec, Podhorany, CEHZ 219996, okres Prešov(zo dňa 20.04.2017)
 • Prípad č. 151 – 86 mesačná bahnica neznáme plemeno, vzorka bola odobratá z uhynutého zvieraťa, genotyp ALRQ/ALRQ, majiteľa Bartolomej Eliáš - SHR, Podhorany 42, 082 12 Podhorany, okres Prešov, z farmy Bartolomej Eliáš, SHR, Chov oviec, Podhorany, CEHZ 219996, okres Prešov(zo dňa 10.04.2017)
 • Prípad č. 150 – 63 mesačná bahnica plemena Cigaja, vzorka bola odobratá z uhynutého zvieraťa, genotyp ALRQ/ALRQ, majiteľa Bartolomej Eliáš - SHR, Podhorany 42, 082 12 Podhorany, okres Prešov, z farmy Bartolomej Eliáš, SHR, Chov oviec, Podhorany, CEHZ 219996, okres Prešov(zo dňa 10.04.2017)
 • Prípad č. 149 – 51 mesačná bahnica plemena Cigaja, vzorka bola odobratá z uhynutého zvieraťa, genotyp ALRQ/ALRQ, majiteľa Bartolomej Eliáš - SHR, Podhorany 42, 082 12 Podhorany, okres Prešov, z farmy Bartolomej Eliáš, SHR, Chov oviec, Podhorany, CEHZ 219996, okres Prešov(zo dňa 10.04.2017)
 • Prípad č. 148 – 48 mesačná bahnica plemena Cigaja, vzorka bola odobratá z uhynutého zvieraťa, genotyp ALRR/ALRR, majiteľa AGROFARMA, spol. s.r.o. Červený Kameň, 01856 Červený Kameň, okres Púchov, z farmy AGROFARMA, spol. s.r.o. Červený Kameň, farma Lednica, CEHZ 100497, okres Púchov.Tridsiaty prvý atypický prípad scrapie v SR.(zo dňa 28.02.2017)
 • Prípad č. 147 – 70 mesačná bahnica plemena Zošľachtená valaška, vzorka bola odobratá z uhynutého zvieraťa, genotyp ALHQ/ALRR, majiteľa Poľnohospodárske družstvo “Goral”, 059 78 Veľká Franková 124, okres Kežmarok, z farmy Poľnohospodárske družstvo “Goral”, 059 78 Veľká Franková 124, CEHZ 114894, okres Kežmarok.Tridsiaty atypický prípad scrapie v SR.(zo dňa 10.02.2017)
 • Prípad č. 146 – 48 mesačná bahnica plemena Cigaja, vzorka bola odobratá z uhynutého zvieraťa, genotyp ALRR/ALRQ, majiteľa Ovčia farma Proč s.r.o., Bardejovská 496/17, 082 12 Kapušany, okres Prešov, z farmy Ovčia farma Proč s.r.o., 082 14 Proč, CEHZ 105025, okres Prešov.(zo dňa 14.01.2017)
 • Prípad č. 145 – 154 mesačná bahnica plemena Cigaja, vzorka bola odobratá z uhynutého zvieraťa, genotyp ALRQ/ALRQ, majiteľa Ovčia farma Proč s.r.o., Bardejovská 496/17, 082 12 Kapušany, okres Prešov, z farmy Ovčia farma Proč s.r.o., 082 14 Proč, CEHZ 105025, okres Prešov.(zo dňa 14.01.2017)
 • Prípad č. 144 – 131 mesačná bahnica plemena Cigaja, vzorka bola odobratá z uhynutého zvieraťa, genotyp ALHQ/ALRQ, majiteľa AGROSLUŽBY BARDEJOV, s r. o., Kpt. Nálepku 64, 085 01 Bardejov, okres Bardejov, z farmy Kučín 086 12 Kurima, CEHZ 303067, okres Bardejov.Dvadsiaty deviaty atypický prípad scrapie v SR.(zo dňa 10.01.2017)
  
2016
 • Prípad č. 143 – 118 mesačná bahnica plemena Cigaja, vzorka bola odobratá z uhynutého zvieraťa, genotyp AFRQ/ALRQ, majiteľa AGROTIP spol. s r. o., J. Kráľa 1697, 018 61 Beluša, okres Púchov, z farmy AGROTIP spol. s r. o., 020 72 Mojtín, CEHZ 221070, okres Púchov.Dvadsiaty ôsmy atypický prípad scrapie v SR.(zo dňa 02.01.2017)
 • Prípad č. 142 – 119 mesačná bahnica plemena VF/Lein, vzorka bola odobratá z uhynutého zvieraťa, genotyp ALRQ/ALRQ, majiteľa AGRO PRIECHOD, s.r.o., Priechod 282, 976 11 Selce, okres Banská Bystrica, z farmy AGRO PRIECHOD, s.r.o., Priechod 282, CEHZ 302017, okres Banská Bystrica(zo dňa 27.12.2016)
 • Prípad č. 141 – 71 mesačná bahnica plemena Cigaja, vzorka bola odobratá v rámci eradikácie, genotyp ALRQ/VLRQ, majiteľa Bartolomej Eliáš - SHR, Podhorany 42, 082 12 Podhorany, okres Prešov, z farmy Bartolomej Eliáš, SHR, Chov oviec, Podhorany, CEHZ 219996, okres Prešov(zo dňa 09.12.2016)
 • Prípad č. 140 – 23 mesačná bahnica plemena Cigaja, vzorka bola odobratá v rámci eradikácie, genotyp ALRQ/VLRQ, majiteľa Bartolomej Eliáš - SHR, Podhorany 42, 082 12 Podhorany, okres Prešov, z farmy Bartolomej Eliáš, SHR, Chov oviec, Podhorany, CEHZ 219996, okres Prešov(zo dňa 09.12.2016)
 • Prípad č. 139 – 46 mesačná bahnica plemena Cigaja, vzorka bola odobratá v rámci eradikácie, genotyp ALRQ/VLRQ, majiteľa Bartolomej Eliáš - SHR, Podhorany 42, 082 12 Podhorany, okres Prešov, z farmy Bartolomej Eliáš, SHR, Chov oviec, Podhorany, CEHZ 219996, okres Prešov(zo dňa 09.12.2016)
 • Prípad č. 138 – 82 mesačná bahnica neznáme plemeno, vzorka bola odobratá v rámci eradikácie, genotyp ALRQ/VLRQ, majiteľa Bartolomej Eliáš - SHR, Podhorany 42, 082 12 Podhorany, okres Prešov, z farmy Bartolomej Eliáš, SHR, Chov oviec, Podhorany, CEHZ 219996, okres Prešov(zo dňa 09.12.2016)
 • Prípad č. 137 – 106 mesačná bahnica plemena Cigaja, vzorka bola odobratá v rámci eradikácie, genotyp ALRQ/VLRQ, majiteľa Bartolomej Eliáš - SHR, Podhorany 42, 082 12 Podhorany, okres Prešov, z farmy Bartolomej Eliáš, SHR, Chov oviec, Podhorany, CEHZ 219996, okres Prešov(zo dňa 09.12.2016)
 • Prípad č. 136 – 22 mesačná bahnica plemena Cigaja, vzorka bola odobratá v rámci eradikácie, genotyp ALRQ/VLRQ, majiteľa Bartolomej Eliáš - SHR, Podhorany 42, 082 12 Podhorany, okres Prešov, z farmy Bartolomej Eliáš, SHR, Chov oviec, Podhorany, CEHZ 219996, okres Prešov(zo dňa 09.12.2016)
 • Prípad č. 135 – 23 mesačná bahnica plemena Cigaja, vzorka bola odobratá v rámci eradikácie, genotyp ALRQ/VLRQ, majiteľa Bartolomej Eliáš - SHR, Podhorany 42, 082 12 Podhorany, okres Prešov, z farmy Bartolomej Eliáš, SHR, Chov oviec, Podhorany, CEHZ 219996, okres Prešov(zo dňa 09.12.2016)
 • Prípad č. 134 – 91 mesačná bahnica plemena Zošľachtená valaška, vzorka bola odobratá z uhynutého zvieraťa, genotyp ALHQ/ALHQ, majiteľa Poľnohospodárske družstvo v Kluknave, 053 51 Kluknava, okres Gelnica, z farmy Kluknava, 053 51 Kluknava, CEHZ 104134, okres Gelnica.Dvadsiaty siedmy atypický prípad scrapie v SR.(zo dňa 18.10.2016)
 • Prípad č. 133 – 104 mesačná bahnica plemena X/Merino/Lincoln, vzorka bola odobratá z uhynutého zvieraťa, genotyp ALRR/AFRQ, majiteľa Poľnohospodárske družstvo „Rozkvet“ so sídlom v Odoríne, 053 22 Odorín 251, okres Spišská Nová Ves, z farmy Pastva JAMNÍK, 053 22 Jamník, CEHZ P30760, okres Spišská Nová Ves.Dvadsiaty šiesty atypický prípad scrapie v SR.(zo dňa 07.10.2016)
 • Prípad č. 132 – 103 mesačná bahnica plemena Cigaja, vzorka bola odobratá z uhynutého zvieraťa, genotyp ALRQ/ALRH, majiteľa Bartolomej Eliáš - SHR, Podhorany 42, 082 12 Podhorany, okres Prešov, z farmy Bartolomej Eliáš, SHR, Chov oviec, Podhorany, CEHZ 219996, okres Prešov(zo dňa 18.08.2016)
 • Prípad č. 131 – 84 mesačná bahnica plemena Lacaune, vzorka bola odobratá z uhynutého zvieraťa, genotyp ALRR/AFRQ, majiteľa POLVITO s.r.o., Hájska 927/20, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom, okres Prievidza, z farmy Nitrianske Sučany 972 21, CEHZ 300752, okres Prievidza.Dvadsiaty piaty atypický prípad scrapie v SR.(zo dňa 08.07.2016)
 • Prípad č. 130 – 98 mesačná bahnica plemena Cigaja, vzorka bola odobratá z uhynutého zvieraťa, genotyp ALRQ/ALRQ, majiteľa AGRO – PONIKY, s.r.o., Družstevná 376, 976 33 Poniky, okres Banská Bystrica, z farmy AGRO – Poniky, CEHZ 302011, okres Banská Bystrica(zo dňa 08.04.2016)
 • Prípad č. 129 – 108 mesačná bahnica plemena Zošľachtená valaška, vzorka bola odobratá z uhynutého zvieraťa, genotyp ALRR/ALRR, majiteľa Poľnohospodárske družstvo v Kluknave, Kluknava 440, 053 51 Kluknava, okres Gelnica, z farmy Slovinky, CEHZ 119447, okres Spišská Nová Ves.Dvadsiaty štvrtý atypický prípad scrapie v SR.(zo dňa 11.02.2016)
  
2015
 • Prípad č. 128 – 45 mesačná bahnica plemena Cigaja, vzorka bola odobratá z uhynutého zvieraťa, genotyp ALRR/ALRR, majiteľa AGRO-družstvo Klokoč, Klokoč 209, 962 25 Klokoč, okres Detva, z farmy Klokoč, CEHZ 102190, okres DetvaDvadsiaty tretí atypický prípad scrapie v SR.(zo dňa 18.11.2015)
 • Prípad č. 127 – 97 mesačná bahnica plemena Zošľachtená valaška, vzorka bola odobratá v Poľskej republike na bitúnku Polonia Lesko zo zdravého – zabitého zvieraťa, genotyp ALHQ/ALHQ, majiteľa Roľnícke družstvo Klenovec, 1. mája 566, Klenovec, z hospodárstva Roľnícke družstvo Klenovec – Pavlínka, obec Klenovec, CEHZ 120691, okres Rimavská Sobota.Dvadsiaty druhý atypický prípad scrapie v SR.(zo dňa 17.04.2015)
 • Prípad č. 126 – 77 mesačná bahnica plemena Cigaja, vzorka bola odobratá na bitúnku Medzibrod, Lapin Milan zo zdravého – zabitého zvieraťa, genotyp AFRQ/ALRQ, majiteľa AG – PONIKY, s.r.o., Družstevná 376, 976 33 Poniky, okres Banská Bystrica, z farmy AG – Poniky, CEHZ 235756, okres Banská Bystrica(zo dňa 13.05.2015)
 • Prípad č. 125 – 76 mesačná bahnica plemena Cigaja, vzorka bola odobratá na bitúnku Medzibrod, Lapin Milan zo zdravého – zabitého zvieraťa, genotyp ALRQ/ALRQ, majiteľa AG – PONIKY, s.r.o., Družstevná 376, 976 33 Poniky, okres Banská Bystrica, z farmy AG – Poniky, CEHZ 235756, okres Banská Bystrica(zo dňa 13.05.2015)
 • Prípad č. 124 – 26 mesačná bahnica plemena LC/SD, vzorka bola odobratá z uhynutého zvieraťa, genotyp AFRQ/ALRQ, majiteľa Agrobell s.r.o. Sládkovičova 8, 962 21 Sliač, okres Zvolen, z farmy Sampor, CEHZ 133406, okres Zvolen(zo dňa 26.03.2015)
 • Prípad č. 123 – 83 mesačná bahnica plemena Zošlachtená valaška, vzorka bola odobratá z uhynutého zvieraťa, genotyp ALHQ/ALRQ, majiteľa Poľnohospodárske družstvo Gemerská Poloma, P. K. Hostinského 28, 049 22 Gemerská Poloma, okres Rožňava, z farmy Betliar, CEHZ 204489, okres Rožňava.Dvadsiaty prvý atypický prípad scrapie v SR.(zo dňa 24.02.2015)
  
2014
 • Prípad č. 122 – 83 mesačná bahnica plemena Cigaja, vzorka bola odobratá z uhynutého zvieraťa, genotyp ALRQ/ALRQ, majiteľa AG – PONIKY, s.r.o., Družstevná 376, 976 33 Poniky, okres Banská Bystrica, z farmy AG – Poniky, CEHZ 235756, okres Banská Bystrica(zo dňa 14.01.2015)
 • Prípad č. 121 –117 mesačná samica plemena LC, vzorka bola odobratá z uhynutého zvieraťa, genotyp ALHQ/ALRQ, majiteľa Poľnohospodárske družstvo HONTIANSKE MORAVCE, B. Tablica 87/28, 962 71 Hontianske Moravce, z farmy Súdovce, CEHZ 202246, okres Krupina. Zviera bolo dňa 10.10.2012 dovezené v rámci obchodu z Českej republiky.Dvadsiaty atypický prípad scrapie v SR.(zo dňa 27.11.2014)
 • Prípad č. 120 – 57 mesačný samec plemena Cigaja, vzorka bola odobratá z uhynutého zvieraťa, genotyp ALRQ/ALRQ, majiteľa AGRO – PONIKY, s.r.o., Družstevná 376, 976 33 Poniky, okres Banská Bystrica, z farmy AGRO – Poniky, CEHZ 302011, okres Banská Bystrica(zo dňa 20.11.2014)
 • Prípad č. 119 – 51 mesačná samica neznámeho plemena, vzorka bola odobratá v Poľskej republike na bitúnku Polonia Lesko zo zdravého – zabitého zvieraťa, genotyp ALRQ/AFRQ, majiteľa Ing. Albín Kropuch – SHR, Krosnianska 7, 040 02 Košice, z hospodárstva Farma Jakubová Voľa, 082 56 Jakubova Voľa CEHZ 421675, okres Sabinov.Devätnásty atypický prípad scrapie v SR.(zo dňa 22.9.2014)
 • Prípad č. 118 – 18 mesačná samica plemena Cigaja, vzorka bola odobratá z uhynutého zvieraťa, genotyp ALRQ/ALRQ, majiteľa AGRO – PONIKY, s.r.o., Družstevná 376, 976 33 Poniky, okres Banská Bystrica, z farmy Poniky CEHZ 302011, okres Banská Bystrica.(zo dňa 3.9.2014)
 • Prípad č. 117 – 63 mesačná samica plemena Cigaja, vzorka bola odobratá z uhynutého zvieraťa, genotyp AFRQ/AFRQ, majiteľa Sejlan, s.r.o. Bertotovce 151, 082 35, okres Prešov z farmy Šindliar, 082 36 Šindliar, CEHZ 103628, okres Prešov.Osemnásty atypický prípad scrapie v SR.(zo dňa 15.5.2014)
 • Prípad č. 116 – 111 mesačná samica plemena Cigaja, vzorka bola odobratá z uhynutého zvieraťa, genotyp AFRQ/ALRQ, majiteľa TURIEC-AGRO s.r.o. č. 34 Turčiansky Ďur 038 43, okres Martin z farmy Turčiansky Ďur CEHZ 101786, okres Martin.(zo dňa 14.5.2014)
 • Prípad č. 115 – 26 mesačná samica plemena Cigaja, vzorka bola odobratá z uhynutého zvieraťa, genotyp ALRQ/ALRQ, majiteľa Poľnohospodárske družstvo Banská Bystrica časť Podlavice, 974 01 Banská Bystrica, okres Banská Bystrica, z farmy Vysielač CEHZ 121244, okres Banská Bystrica.(zo dňa 17.4.2014)
 • Prípad č. 114 – 109 mesačná samica plemena Cigaja, vzorka bola odobratá z uhynutého zvieraťa, genotyp ALHQ/ALHQ, majiteľa PD „Cesta mieru“ Necpaly-Žabokreky, Necpaly 266, okres Martin, z farmy PD Necpaly-Žabokreky 4, CEHZ 301743, obec Žabokreky, okres Martin.Sedemnásty atypický prípad scrapie v SR.(zo dňa 20.3.2014)
 • Prípad č. 113 – 35 mesačná samica neuvedeného plemena, vzorka bola odobratá z uhynutého zvieraťa, genotyp AFRQ/ALRQ, majiteľa Poľnohospodárske družstvo Banská Bystrica časť Podlavice, 974 01 Banská Bystrica, okres Banská Bystrica, z farmy Tajov CEHZ 302036, okres Banská Bystrica.(zo dňa 17.1.2014)
  
2013
 • Prípad č. 112 – 82 mesačná samica plemena Zošlachtená valaška, vzorka bola odobratá v Poľskej republike na bitúnku Polonia Lesko zo zdravého – zabitého zvieraťa, genotyp ALRR/AFRQ, majiteľa Agrofarma, spol. s r. o., 053 33 Nálepkovo 452, okres Gelnica, z farmy AGROFARMA spol. s. r., 053 34 Švedlár CEHZ 404744, okres Gelnica.Šesnásty atypický prípad scrapie v SR.(zo dňa 12.11.2013)
 • Prípad č. 111 – 121 mesačná samica plemena Cigaja/Lacaune, vzorka bola odobratá z uhynutého zvieraťa, genotyp AFRQ/ALHQ, majiteľa Stanislav Vozár Štiavnické Bane 90, okres Banská Štiavnica, z farmy SHR Stanislav Vozár Štiavnické Bane 90, CEHZ 405998, okres Banská Štiavnica.Pätnásty atypický prípad scrapie v SR.(zo dňa 19.3.2013)
 • Prípad č. 110 – 157 mesačná samica plemena Zošlachtená valaška, vzorka bola odobratá z uhynutého zvieraťa, genotyp ALHQ/ALRR, majiteľa Ing. Štefan Rojček – SHR, Ľubeľa 71, okres Liptovský Mikuláš, z hospodárstva Ing. Štefan Rojček – SHR, Ľubeľa 71, CEHZ 420684, obec Ľubeľa, okres Liptovský Mikuláš.Štrnásty atypický prípad scrapie v SR.(zo dňa 8.3.2013)
 • Prípad č. 109 – 132 mesačná samica plemena Zošlachtená valaška, vzorka bola odobratá z uhynutého zvieraťa, genotyp ALHQ/ALRR, majiteľa AGRO – OL s.r.o. Trebišov, Kukučínova 184/1, Trebišov, z hospodárstva AGRO – OL s.r.o. Trebišov CEHZ 407259, obec Olšovany, okres Košice-okolie.Trinásty atypický prípad scrapie v SR.(zo dňa 21.1.2013)
  
2012
 • Prípad č. 108 – 94 mesačná samica plemena Zošlachtená valaška, vzorka bola odobratá v Poľskej republike na bitúnku PPHU „Kwartet“ Jan Slaby, Marzena Orzel, Stary Sacz zo zabitého zvieraťa, genotyp ALRR/ALRR, ovca pochádzala zo SR, z hospodárstva Ovčia farma Orlov, Orlov CEHZ 221499, okres Stará Ľubovňa.Dvanásty atypický prípad scrapie v SR.(zo dňa 11.12.2012)
 • Prípad č. 107 – 22 mesačná samica plemena Cigája, vzorka bola odobratá v Poľskej republike na bitúnku Polonia Lesko zo zdravého – zabitého zvieraťa, genotyp ALRQ/ALHQ, majiteľa Radoslav Melník AGRO-SANDRIK, Vranov nad Topľou, z hospodárstva AGRO-SANDRIK, Vranov nad Topľou CEHZ 120070, okres Vranov nad Topľou.Jedenásty atypický prípad scrapie v SR.(zo dňa 6.4.2012)
 • Prípad č. 106 – 24 mesačná samica plemena Cigája, vzorka bola odobratá v Poľskej republike na bitúnku Polonia Lesko zo zdravého – zabitého zvieraťa, genotyp AFRQ/AFRQ, z hospodárstva majiteľa Radoslav Melník AGRO-SANDRIK, Vranov nad Topľou, z hospodárstva AGRO-SANDRIK, Vranov nad Topľou CEHZ 120070, okres Vranov nad Topľou.Desiaty atypický prípad scrapie v SR.(zo dňa 6.4.2012)
  
   
2011
 • Prípad č. 105 – 22 mesačná samica plemena Cigaja/Zošlachtená valaška, vzorka bola odobratá z uhynutého zvieraťa, genotyp AFRQ/AFRQ, majiteľa Miroslav Penička - SHR, z hospodárstva Miroslav Penička – SHR, Horná 190, Babiná CEHZ 408646, okres Zvolen.Deviaty atypický prípad scrapie v SR.(zo dňa 14.12.2011)
 • Prípad č. 104 – 35 mesačná samica plemena Zošľachtená valaška, vzorka bola odobratá na bitúnku Agrokombinát a. s. Sabinov zo zdravého – zabitého zvieraťa, genotyp ALRH/ALRQ, majiteľa Ďumbier Brezno s.r.o., Brezno, z hospodárstva Mýto pod Ďumbierom CEHZ 336498, okres Brezno(zo dňa 9.12.2011)
 • Prípad č. 103 – 57 mesačná samica plemena Zošľachtená valaška, vzorka bola odobratá v Poľskej republike na bitúnku Kwartet, Stary Sacz zo zdravého – zabitého zvieraťa, genotyp ARR/ARQ z hospodárstva AgroČirč 203812, okres Stará Ľubovňa.Ôsmy atypický prípad scrapie v SR.(zo dňa 26.10.2011)
 • Prípad č. 102 – 57 mesačná samica plemena Merino, vzorka bola odobratá z uhynutého zvieraťa, genotyp AFRQ/AFRQ, majiteľa PD Gočaltovo, Kunová Teplica č. 210, z hospodárstva Rozložná CEHZ 121225, okres Rožňava. Siedmy atypický prípad scrapie v SR.(zo dňa 16.11.2011)
 • Prípad č. 101 – 34 mesačná samica plemena Zošľachtená valaška, vzorka bola odobratá z uhynutého zvieraťa, genotyp ARQ/ARH, majiteľa Ďumbier Brezno s.r.o., Brezno, z hospodárstva Mýto pod Ďumbierom CEHZ 336498, okres Brezno(zo dňa 11.11.2011)
 • Prípad č. 100 – 32 mesačná samica plemena Zošľachtená valaška, vzorka bola odobratá zo zdravého - zabitého zvieraťa, genotyp ALRQ/ALRQ, majiteľa Ďumbier Brezno s.r.o., Brezno, z hospodárstva Mýto pod Ďumbierom CEHZ 336498, okres Brezno(zo dňa 17.08.2011)
 • Prípad č. 99 – 29 mesačná samica plemena Zošľachtená valaška, vzorka bola odobratá z uhynutého zvieraťa, genotyp ARQ/ARQ, majiteľa Ďumbier Brezno s.r.o., Brezno, z hospodárstva Mýto pod Ďumbierom CEHZ 336498, okres Brezno(zo dňa 23.06.2011)
 • Prípad č. 98 – 98 mesačná samica plemena Cigája, vzorka bola odobratá z uhynutého zvieraťa, genotyp ALRQ/ALRH, majiteľa TURIEC – AGRO s.r.o, Turčiansky Ďur, z hospodárstva Lietavská Svinná CEHZ 201957, okres Žilina(zo dňa 21.04.2011)
 • Prípad č. 97 – 48 mesačná samica plemena Cigája, vzorka bola odobratá z uhynutého zvieraťa, genotyp ALRQ/ALRQ, majiteľa Ďumbier Brezno s.r.o., Brezno, z hospodárstva Mýto pod Ďumbierom CEHZ 336498, okres Brezno(zo dňa 22.02.2011)
 • Prípad č.96 - 35 mesačná samica plemena Cigája, vzorka bola odobratá v Poľskej republike na bitúnku Polonia Lesko zo zdravého – zabitého zvieraťa, z hospodárstva majiteľa Agrosev spol. s. r. o. , Detva, farmy Palakovo – Pstruša obec Vígľaš CEHZ 123747, okres Detva.Šiesty atypický prípad scrapie v SR.(zo dňa 07.02.2011)
  
2010
 • Prípad č. 95 - 74 mesačná samica plemena Zošľachtená valaška, vzorka bola odobratá v Poľskej republike na bitúnku Polonina Lesko zo zdravého – zabitého zvieraťa, majiteľa Ďumbier Brezno s.r.o., Brezno, z hospodárstva Mýto pod Ďumbierom CEHZ 336498, okres Brezno(zo dňa 03.12.2010)
 • Prípad č. 94 - 105 mesačná samica plemena Zošľachtená valaška, vzorka bola odobratá zo zdravého – zabitého zvieraťa (určeného na súkromnú domácu spotrebu) genotyp ALHQ/ALRQ, z hospodárstva majiteľa René Pavlík – SHR, Nováčany CEHZ 117 229, okres Košice-okolie.Piaty atypický prípad scrapie v SR (zo dňa 18.11.2010)
 • Prípad č. 93 - 92 mesačná samica plemena Zošľachtená valaška, vzorka bola odobratá v Poľskej republike na bitúnku Polonina Lesko zo zdravého – zabitého zvieraťa, z hospodárstva Agrotrade Group spol. s.r.o., farma Turček CEHZ 401 890, okres Turčianske Teplice.Štvrtý atypický prípad scrapie v SR (zo dňa 08.10.2010)
 • Prípad č.92 - 101 mesačná samica plemena Zošľachtená valaška, vzorka bola odobratá v Poľskej republike na bitúnku Polonina Lesko zo zdravého – zabitého zvieraťa, genotyp AHQ/ARR z hospodárstva AGROFARMA Podhorany CEHZ 403 351, okres Kežmarok.Tretí atypický prípad scrapie v SR.(zo dňa 13.08.2010)
 • Prípad č.91 - 78 mesačná samica plemena Merino/Fleisch - Merino, vzorka bola odobratá v Poľskej republike na bitúnku „Polonina Lesko“ zo „zdravého - zabitého“ zvieraťa, genotyp ARR/ARQ zo dňa 7.12.2004 v ŠVPÚ Dolný Kubín, z farmy Háj CEHZ 232645, Agrodružstvo Turňa, okres Košice-okolie(zo dňa 15.06.2010)
  
2009
 • Prípad č.90 - 128 mesačná samica plemena "Zošľachtená valaška", vzorka bola odobratá v Poľskej republike na bitúnku „Polonina Lesko“ zo „zdravého - zabitého“ zvieraťa, genotyp AHQ/ARR (ALHQ/ALRR) (2. riziková skupina) z PD „Cesta mieru“ Necpaly – Žabokreky, okres Martin.Druhý atypický prípad scrapie v SR.(zo dňa 25.11.2009)
  
2008
 • Prípad č.89 - 112 mesačná samica plemena Cigája, vzorka bola odobratá v zmysle eradikácie scrapie v SR, genotyp ARQ/VRQ (5.riziková skupina) u SHR Milan Považan, Hodruša-Hámre, okres Žarnovica(zo dňa 22.05.2008)
 • Prípad č.88 - 99 mesačná samica plemena Cigája, vzorka bola odobratá v zmysle eradikácie scrapie v SR, genotyp ARQ/VRQ (5.riziková skupina) u SHR Milan Považan, Hodruša-Hámre, okres Žarnovica(zo dňa 22.05.2008)
 • Prípad č.87 - 62 mesačná samica plemena Cigája, vzorka bola odobratá v zmysle eradikácie scrapie v SR, genotyp ARQ/ARQ (4.riziková skupina) u SHR Milan Považan, Hodruša-Hámre, okres Žarnovica(zo dňa 22.05.2008)
 • Prípad č.86 - 136 mesačná samica plemena Cigája, vzorka bola odobratá v zmysle eradikácie scrapie v SR, genotyp ARQ/VRQ (5.riziková skupina) u SHR Milan Považan, Hodruša-Hámre, okres Žarnovica(zo dňa 22.05.2008)
 • Prípad č.85 - 63 mesačná samica plemena Cigája, vzorka bola odobratá v zmysle eradikácie scrapie v SR, genotyp ARQ/ARQ (4.riziková skupina) u SHR Milan Považan, Hodruša-Hámre, okres Žarnovica(zo dňa 15.05.2008)
 • Prípad č.84 - 76 mesačná samica plemena Merino, vzorka bola odobratá v zmysle eradikácie scrapie v SR, genotyp ARQ/ARQ (4.riziková skupina) z PD Nová Bodva, farma Turňa nad Bodvou, okres Košice okolie(zo dňa 25.04.2008)
 • Prípad č.83 - 62 mesačná samica plemena kríženec Suffolk + Merino (50/50), vzorka bola odobratá v zmysle eradikácie scrapie v SR, genotyp ARQ/ARQ (4.riziková skupina) z PD Nová Bodva, farma Turňa nad Bodvou, okres Košice okolie(zo dňa 25.04.2008)
 • Prípad č.82 - 28 mesačná samica plemena Merino, vzorka bola odobratá v zmysle eradikácie scrapie v SR, genotyp ARQ/ARQ (4.riziková skupina) z PD Nová Bodva, farma Turňa nad Bodvou, okres Košice okolie(zo dňa 25.04.2008)
 • Prípad č.81 - 26 mesačná samica plemena Cigája, vzorka bola odobratá v zmysle eradikácie scrapie v SR, genotyp ARQ/ARQ (4.riziková skupina) u SHR Milan Považan, Hodruša-Hámre, okres Žarnovica(zo dňa 28.02.2008)
 • Prípad č.80 - 121 mesačná samica plemena Cigája, vzorka bola odobratá v zmysle eradikácie scrapie v SR, genotyp ARQ/ARQ (4.riziková skupina) u SHR Milan Považan, Hodruša-Hámre, okres Žarnovica(zo dňa 28.02.2008)
 • Prípad č.79 - 60 mesačná samica plemena Cigája, vzorka bola odobratá v zmysle monitoringu scrapie v SR z podozrivé zvieraťa, genotyp ARQ/ARQ (4.riziková skupina) u SHR Milan Považan, Hodruša-Hámre, okres Žarnovica(zo dňa 14.02.2008)
 • Prípad č.78 - 96 mesačná samica plemena Cigája, vzorka bola odobratá v zmysle monitoringu scrapie v SR z podozrivé zvieraťa, genotyp ARQ/ARQ (4.riziková skupina) u SHR Milan Považan, Hodruša-Hámre, okres Žarnovica(zo dňa 14.02.2008)
 • Prípad č.77 - 96 mesačná samica plemena Cigája, vzorka bola odobratá v zmysle monitoringu scrapie v SR z podozrivé zvieraťa, genotyp ARQ/ARQ (4.riziková skupina) u SHR Milan Považan, Hodruša-Hámre, okres Žarnovica(zo dňa 14.02.2008)
 • Prípad č.76 - 59 mesačná samica plemena Cigája, vzorka bola odobratá v zmysle monitoringu scrapie v SR z podozrivé zvieraťa, genotyp ARQ/ARQ (4.riziková skupina) u SHR Milan Považan, Hodruša-Hámre, okres Žarnovica (zo dňa 14.02.2008)
 • Prípad č.75 - 143 mesačná samica plemena Cigája, vzorka bola odobratá v zmysle monitoringu scrapie v SR z podozrivé zvieraťa, genotyp ARQ/ARQ (4.riziková skupina) u SHR Milan Považan, Hodruša-Hámre, okres Žarnovica(zo dňa 30.01.2008)
 • Prípad č.74 - 143 mesačná samica plemena Cigája, vzorka bola odobratá v zmysle monitoringu scrapie v SR z podozrivé zvieraťa, genotyp ARQ/ARQ (4.riziková skupina) u SHR Milan Považan, Hodruša-Hámre, okres Žarnovica(zo dňa 30.01.2008)
 • Prípad č.73 - 85 mesačná samica plemena Cigája, vzorka bola odobratá v zmysle monitoringu scrapie v SR z podozrivé zvieraťa, genotyp ARQ/ARH (3.riziková skupina) u SHR Milan Považan, Hodruša-Hámre, okres Žarnovica(zo dňa 30.01.2008)
 • Prípad č.72 - 120 mesačná samica plemena Cigája, vzorka bola odobratá v zmysle monitoringu scrapie v SR z podozrivé zvieraťa, genotyp ARQ/ARQ (4.riziková skupina) u SHR Milan Považan, Hodruša-Hámre, okres Žarnovica(zo dňa 30.01.2008)
 • Prípad č.71 - 58 mesačná samica plemena Cigája, vzorka bola odobratá v zmysle monitoringu scrapie v SR z podozrivé zvieraťa, genotyp ARQ/ARQ (4.riziková skupina) u SHR Milan Považan, Hodruša-Hámre, okres Žarnovica(zo dňa 18.01.2008)
 • Prípad č.70 - 59 mesačná samica plemena Cigája, vzorka bola odobratá v zmysle monitoringu scrapie v SR z podozrivé zvieraťa, genotyp ARQ/VRQ (5.riziková skupina) u SHR Milan Považan, Hodruša-Hámre, okres Žarnovica(zo dňa 18.01.2008)
 • Prípad č.69 - 59 mesačná samica plemena Cigája, vzorka bola odobratá v zmysle monitoringu scrapie v SR z podozrivé zvieraťa, genotyp ARQ/VRQ (5.riziková skupina) u SHR Milan Považan, Hodruša-Hámre, okres Žarnovica(zo dňa 18.01.2008)
 • Prípad č.68 - 59 mesačná samica plemena Cigája, vzorka bola odobratá v zmysle monitoringu scrapie v SR z podozrivé zvieraťa, genotyp ARQ/ARQ (4.riziková skupina) u SHR Milan Považan, Hodruša-Hámre, okres Žarnovica(zo dňa 18.01.2008)
 • Prípad č.67 - 61 mesačná samica plemena Cigája, vzorka bola odobratá v zmysle monitoringu scrapie v SR z uhynutého zvieraťa, genotyp ARQ/VRQ (5.riziková skupina) z Agroprofit Boliarov, okres Košice - okoliePrípad č.55 – 35 mesačný samec plemena kríženec Zošľachtená valaška x Cigája (50/50), vzorka bola odobratá v zmysle monitoringu scrapie v SR z uhynutého zvieraťa, genotyp ARQ/VRQ (5.riziková skupina) z PD H.A.K.I. s r.o. Žilina, farma Zákopčie u Kodišov, okres Čadca
 • Prípad č.66 - 47 mesačná samica plemena Zošľachtená valaška, vzorka bola odobratá v zmysle monitoringu scrapie v SR z uhynutého zvieraťa, genotyp ARQ/ARQ (4.riziková skupina) z Agrospoločnosť Polomka s.r.o., farma Bacúch, okres Brezno(zo dňa 10.01.2008)
 • Prípad č.65 - 84 mesačná samica plemena Zošľachtená valaška, vzorka bola odobratá v zmysle monitoringu scrapie v SR z uhynutého zvieraťa, genotyp ARQ/ARQ (4.riziková skupina) z Agrospoločnosť Polomka s.r.o., farma Bacúch, okres Brezno(zo dňa 10.01.2008)
 • Prípad č.64 - 23 mesačná samica plemena Zošľachtená valaška + Cigája, vzorka bola odobratá v zmysle monitoringu scrapie v SR z uhynutého zvieraťa, genotyp ARQ/ARQ (4.riziková skupina) z Agrospoločnosť Polomka s.r.o., farma Bacúch, okres Brezno(zo dňa 10.01.2008)
 • Prípad č.63 - 58 mesačná samica plemena Cigája, vzorka bola odobratá v zmysle monitoringu scrapie v SR z uhynutého zvieraťa, genotyp ARQ/ARH (3.riziková skupina) u SHR Milan Považan, Hodruša-Hámre, okres Žarnovica(zo dňa 07.01.2008)
  
2007
 • Prípad č.62 - 23 mesačná samica plemena Cigája, vzorka bola odobratá vzmysle monitoringu scrapie v SR z uhynutého zvieraťa, genotyp ARQ/VRQ (5.riziková skupina) z Agroprofit Boliarov, okres Košice - okolie(zo dňa 22.12.2007)
 • Prípad č.61 - 55 mesačná samica plemena Zošľachtená valaška, vzorka bola odobratá v zmysle monitoringu scrapie v SR z uhynutého zvieraťa, genotyp ARQ/ARQ (3.riziková skupina) z Agrospoločnosť Polomka s.r.o., farma Bacúch, okres Brezno(zo dňa 24.09.2007)
 • Prípad č.60 - 64 mesačná samica plemena Zošľachtená valaška, vzorka bola odobratá v zmysle monitoringu scrapie v SR zo zdravého zvieraťa, genotyp ARQ/ARQ (3.riziková skupina) z Agrospoločnosť Polomka s.r.o., farma Bacúch, okres Brezno(zo dňa 31.07.2007)
 • Prípad č.59 - 42 mesačná samica plemena Zošľachtená valaška, vzorka bola odobratá v zmysle monitoringu scrapie v SR zo zdravého zvieraťa, genotyp ARQ/VRQ (5.riziková skupina) z Agrospoločnosť Polomka s.r.o., farma Bacúch, okres Brezno(zo dňa 31.07.2007)
 • Prípad č.58 - 43 mesačná samica plemena kríženec Suffolk + Merino (50/50), vzorka bola odobratá v zmysle monitoringu scrapie v SR zo zdravého zvieraťa, genotyp ARQ/ARQ (3.riziková skupina) z PD Nová Bodva, farma Turňa nad Bodvou, okres Košice okolie(zo dňa 17.07.2007)
 • Prípad č.57 - 51 mesačná samica plemena kríženec Merino + Corriedale (50/50), vzorka bola odobratá v zmysle monitoringu scrapie v SR zo zdravého zvieraťa, genotyp ARQ/ARQ (3.riziková skupina) z PD Nová Bodva, farma Turňa nad Bodvou, okres Košice okolie(zo dňa 08.05.2007)
 • Prípad č.56 - 49 mesačná samica plemena kríženec Suffolk + Merino (50/50), vzorka bola odobratá v zmysle monitoringu scrapie v SR zo zdravého zvieraťa, genotyp ARQ/ARQ (3.riziková skupina) z PD Nová Bodva, farma Turňa nad Bodvou, okres Košice okolie(zo dňa 08.05.2007)
 • Prípad č.55 - 35 mesačný samec plemena kríženec Zošľachtená valaška x Cigája (50/50), vzorka bola odobratá v zmysle monitoringu scrapie v SR z uhynutého zvieraťa, genotyp ARQ/VRQ (5.riziková skupina) z PD H.A.K.I. s r.o. Žilina, farma Zákopčie u Kodišov, okres Čadca(zo dňa 06.01.2007)
  
2006
 • Prípad č.54 - 35 mesačná samica plemena kríženec Zošľachtená valaška x Cigája (50/50), vzorka bola odobratá v zmysle monitoringu scrapie v SR z uhynutého zvieraťa, genotyp ARQ/ARQ (3.riziková skupina) z PD H.A.K.I. s r.o. Žilina, farma Zákopčie u Kodišov, okres Čadca(zo dňa 18.12.2006)
 • Prípad č.53 - 32 mesačná samica plemena kríženec Zošľachtená valaška x Cigája (50/50), vzorka bola odobratá v zmysle monitoringu scrapie v SR zo zvieraťa zabitého na bitúnku, genotyp ARQ/VRQ (5.riziková skupina) z PD TIMEA spol.s r.o., farma Olešná, okres Čadca(zo dňa 18.09.2006)
 • Prípad č.52 - 21 mesačná samica plemena Zošľachtená valaška vzorka bola odobratá v zmysle monitoringu scrapie v SR zo zvieraťa zabitého na bitúnku, genotyp ARQ/ARQ (3.riziková skupina) z PD TIMEA spol.s r.o., farma Olešná, okres Čadca(zo dňa 18.09.2006)
 • Prípad č.51 - 31 mesačná samica plemena kríženec Zošľachtená valaška x Cigája (50/50), vzorka bola odobratá v zmysle monitoringu scrapie v SR zo zvieraťa zabitého na bitúnku, genotyp ARQ/ARQ (3.riziková skupina) z PD TIMEA spol.s r.o., farma Olešná, okres Čadca(zo dňa 18.09.2006)
 • Prípad č.50 - 57 mesačná samica plemena Cigája, vzorka bola odobratá v zmysle monitoringu scrapie v SR zo zvieraťa zabitého na bitúnku, genotyp ARQ/VRQ (5.riziková skupina) z PD TIMEA spol.s r.o., farma Olešná, okres Čadca(zo dňa 11.09.2006)
 • Prípad č.49 - 33 mesačná samica plemena Cigája, vzorka bola odobratá v zmysle monitoringu scrapie v SR zo zvieraťa zabitého na bitúnku, genotyp ARQ/ARQ (3.riziková skupina) z Agrospoločnosť Polomka s.r.o., farma Bacúch, okres Brezno(zo dňa 05.09.2006)
 • Prípad č.48 - 55 mesačná samica plemena zošľachtená valaška, vzorka bola odobratá v zmysle monitoringu scrapie v SR zo zvieraťa zabitého na bitúnku, genotyp ARR/ARR (1.riziková skupina) z Agroregión a.s. Rajec., farma Rajecká Lesná, okres Žilina.Prvý atypický prípad scrapie v SR(zo dňa 24.07.2006)
 • Prípad č.47 - 29 mesačná samica plemena kríženec Zošľachtená valaška x Cigája (50/50), vzorka bola odobratá v zmysle monitoringu scrapie v SR z uhynutého zvieraťa, genotyp VRQ/VRQ (5.riziková skupina) z PD TIMEA spol.s r.o., farma Olešná, okres Čadca(zo dňa 22.06.2006)
 • Prípad č.46 - 26 mesačná samica plemena kríženec Zošľachtená valaška x Cigája (50/50), vzorka bola odobratá v zmysle monitoringu scrapie v SR z uhynutého zvieraťa, genotyp ARQ/VRQ (5.riziková skupina) z PD Filadelfi M., farma Ľubietová, okres Banská Bystrica(zo dňa 18.04.2006)
 • Prípad č.45 - 27 mesačná samica plemena kríženec Zošľachtená valaška x Cigája (50/50), vzorka bola odobratá v zmysle monitoringu scrapie v SR z uhynutého zvieraťa, genotyp ARQ/VRQ (5.riziková skupina) z PD TIMEA spol.s r.o., farma Olešná, okres Čadca(zo dňa 06.04.2006)
  
2005
 • Prípad č.44 - 48 mesačný samec plemena suffolk, vzorka bola odobratá v zmysle monitoringu scrapie v SR z uhynutého zvieraťa, genotyp ARQ/ARQ (3.riziková skupina) z PD Rejdová – hospodársky dvor Rejdová, okres Rožňava(zo dňa 19.12.2005)
 • Prípad č.43 - 35 mesačná samica plemena zošľachtená valaška, vzorka bola odobratá v zmysle monitoringu scrapie v SR z uhynutého zvieraťa, genotyp ARQ/ARQ (3.riziková skupina) z PD Veľká Rača – hospodársky dvor Oščadnica, okres Čadca(zo dňa 12.12.2005)
 • Prípad č.42 - 75 mesačná samica plemena cigája, vzorka bola odobratá v zmysle monitoringu scrapie v SR zo zvieraťa zabitého na bitúnku, genotyp ARQ/ARQ (3.riziková skupina) z PD Turiec Dubové – hospodársky dvor Rudno, okres Turčianske Teplice(zo dňa 10.05.2005)
 • Prípad č.41 - 26 mesačná samica plemena cigája, vzorka bola odobratá v zmysle monitoringu scrapie v SR zo zvieraťa zabitého na bitúnku, genotyp ARQ/ARQ (3.riziková skupina) z PD Turiec Dubové – hospodársky dvor Rudno, okres Turčianske Teplice(zo dňa 10.05.2005)
 • Prípad č.40 - 61 mesačná samica plemena cigája, vzorka bola odobratá v zmysle monitoringu scrapie v SR z uhynutého zvieraťa, genotyp ARQ/ARQ (3.riziková skupina) z PD Turiec Dubové – hospodársky dvor Rudno, okres Turčianske Teplice(zo dňa 09.03.2005)
 • Prípad č.39 - 24 mesačná samica plemena cigája, vzorka bola odobratá v zmysle monitoringu scrapie v SR z uhynutého zvieraťa, genotyp ARQ/ARQ (3.riziková skupina) z PD Turiec Dubové – hospodársky dvor Rudno, okres Turčianske Teplice(zo dňa 21.02.2005)
 • Prípad č.38 - 60 mesačného samca plemena merino, vzorka bola odobratá v zmysle monitoringu scrapie v SR z uhynutého zvieraťa, genotyp ARQ/ARQ (3.riziková skupina) z Agroprofit Boliarov, okres Košice - okolie(zo dňa 05.02.2005)
 • Prípad č.37 - 23 mesačnej samice plemena cigája, vzorka bola odobratá v zmysle monitoringu scrapie v SR z uhynutého zvieraťa, genotyp ARQ/ARQ (3.riziková skupina) z PD Turiec Dubové- hospodársky dvor Rudno, okres Turčianske Teplice(zo dňa 20.01.2005)
 • Prípad č.36 - 22 mesačnej samice plemena cigája, vzorka bola odobratá v zmysle monitoringu scrapie v SR z uhynutého zvieraťa, genotyp ARQ/ARQ (3.riziková skupina) z PD Turiec Dubové – hospodársky dvor Rudno. okres Turčianske Teplice(zo dňa 05.01.2005)
  
2004
 • Prípad č.35 - 22 mesačnej samice plemena cigája, vzorka bola odobratá v zmysle monitoringu scrapie v SR z utrateného zvieraťa, genotyp ARQ/ARQ (3.riziková skupina) z PD Turiec Dubové – hospodársky dvor Rudno, okres Turčianske Teplice(zo dňa 18.12.2004)2004)
 • Prípad č.34 - 20 mesačnej samice plemena cigája, vzorka bola odobratá v zmysle monitoringu scrapie v SR z utrateného zvieraťa, genotyp ARR/ARQ (2.riziková skupina) z PD Turiec Dubové – hospodársky dvor Rudno, okres Turčianske Teplice(zo dňa 18.12.2004)2004)2004)2004)2004)
 • Prípad č.33 - 21 mesačnej samice plemena cigája, vzorka bola odobratá zo zvieraťa, u ktorého bola pozorovaná zvýšená citlivosť a bolo utratené ako podozrivý prípad scrapie, genotyp ARQ/AHQ ( 3. riziková skupina ) z PD Dubové Rudno, okres Turčianske Teplice(zo dňa 30.10.2004))))))
 • Prípad č.32 - 20 mesačnej samice plemena cigája, vzorka bola odobratá zo zvieraťa, u ktorého bola pozorovaná zvýšená citlivosť a bolo utratené ako podozrivý prípad scrapie, genotyp ARQ/ARQ ( 3. riziková skupina ) z PD Dubové Rudno, okres Turčianske Teplice(zo dňa 07.10.2004)))
 • Prípad č.31 - 20 mesačnej samice plemena cigája, vzorka bola odobratá zo zvieraťa, u ktorého bola pozorovaná zvýšená citlivosť a bolo utratené ako podozrivý prípad scrapie, genotyp ARQ/ARQ ( 3. riziková skupina ) z PD Dubové Rudno, okres Turčianske Teplice(zo dňa 07.10.2004)))
 • Prípad č.30 - 36 mesačnej samice plemena cigája, vzorka bola odobratá v zmysle monitoringu scrapie v SR z uhynutého zvieraťa, genotyp ARQ/ARQ (3. riziková skupina) z PD Dubové Rudno, okres Turčianske Teplice(zo dňa 07.10.2004)
 • Prípad č.28-29 - 36 a 20 mesačných samíc plemena cigája, vzorky boli odobraté v zmysle monitoringu scrapie v SR z uhynutých zvierat, genotyp oboch zvierat ARQ/ARQ ( 3. riziková skupina ) z PD Turiec Dubové – hospodársky dvor Rudno, okres Turčianske Teplice(zo dňa 15.10.2004))
 • Prípad č.27 - 30 mesačnej samice plemena merino, vzorka bola odobratá v zmysle monitoringu scrapie v SR z uhynutého zvieraťa, genotyp ARQ/ARQ (3. riziková skupina) z PD Nová Bodva – farma Chorváty, okres Košice-okolie(zo dňa 10.09.2004)2004)
 • Prípad č.26 - 36 mesačnej samice plemena cigája, vzorka bola odobratá zo zvieraťa zabitého na bitúnku, genotyp ARR/ARQ ( 2. riziková skupina ) z PD Dubové Rudno, okres Turčianske Teplice(zo dňa 23.06.2004)
 • Prípad č.11-25 - u oviec plemena cigája z PD Turiec Dubové- hospodársky dvor Rudno, okres Turčianske Teplice (zo dňa 12.07.2004)
 • Prípad č.10 - 36 mesačnej ovce plemena cigája* ,genotyp ARQ/VRQ ( 5. riziková skupina) z PD Turiec Dubové- hospodársky dvor Rudno, okres Turčianske Teplice(zo dňa 21.05.2004)
 • Prípad č.9 - 26 mesačnej ovce plemena cigája ** ,genotyp ARQ/VRQ ( 5. riziková skupina) z PD Turiec Dubové- hospodársky dvor Rudno, okres Turčianske Teplice(zo dňa 09.03.2004)
 • Prípad č.8 - 26 mesačnej ovce plemena cigája **,genotyp ARQ/VRQ ( 5. riziková skupina) z PD Turiec Dubové- hospodársky dvor Rudno, okres Turčianske Teplice(zo dňa 24.02.2004)
 • Prípad č.7 - 26 mesačnej ovce plemena cigája **,genotyp ARQ/ARQ ( 3. riziková skupina) z PD Turiec Dubové- hospodársky dvor Rudno, okres Turčianske Teplice(zo dňa 19.02.2004)
 • Prípad č.5-6 - 24 a 26 mesačnej ovce plemena cigája z PD Turiec Dubové- hospodársky dvor Rudno, okres Turčianske Teplice   (zo dňa 23.02.2004)
  
2003
 • Prípad č.4 - u plemena merino, narodenej 15.1.2002 a zabitej na bitúnku v Sabinove. Na bitúnok bola premiestnená z PD Nová Bodva – farma Chorvaty, okr. Košice- okolie(zo dňa 11.11.2003)
 • Prípad č.3 - 20 mesačnej ovce plemena cigája z PD Turiec Dubové- hospodársky dvor Rudno, okres Turčianske Teplice(zo dňa 28.10.2003)
 • Prípad č.2 - 20 mesačnej ovce plemena cigája z PD Turiec Dubové- hospodársky dvor Rudno, okres Turčianske Teplice(zo dňa 21.10.2003)
 • Prípad č.1 - u bahnice plemena merino, narodenej 4.2.2000, zabitej na bitúnku v Sabinove.(zo dňa 12.03.2003)