Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Živé zvieratá

aktualizované dňa 16. augusta 2018

Informácie pre chovateľov hospodárskych zvierat

Informácie pre chovateľov hospodárskych zvierat, identifikácia a registrácia zvierat,  informácie o potravinovom reťazci (IPR),informácie pre včelárov, domáce zabíjačky,  metodické pokyny, eradikačné programy...

Informácie pre chovateľov spoločenských zvierat

Pas spoločenských zvierat od 1. októbra 2004 nahrádza medzinárodné očkovacie preukazy a bude jediným platným dokladom pri premiestnení psa, mačky alebo fretky mimo územie členského štátu (vrátane Slovenskej republiky), v ktorom sa narodili. V Slovenskej republike sa pasy spoločenských zvierat začnú vydávať v priebehu mesiaca september 2004. Vydávaním pasov sú Štátnou veterinárnou a potravinovou správou Slovenskej republiky na návrh Komory veterinárnych lekárov Slovenskej republiky...

Informácie pre dovozcov, vývozcov , obchodníkov s členskými štátmi EU, prepravcov

Slovenská republika je členským štátom Európskej únie, z čoho vyplývajú určité práva a povinnosti. Čo sa týka dovozu tovaru podliehajúceho veterinárnej kontrole z tretích krajín je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti.  Čo sa týka vnútrospoločenského obchodu, obchodovanie s členskými štátmi EÚ) je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 39/2007... 

Zoznamy schválených / registrovaných prevádzkarní

Zoznamy prevádzkarní, činností, fariem a pod. sú vedené podľa zákona č. 39/2007 Z.z.,

Nákazy a choroby zvierat

Informácie o nákazách a chorobách zvierat:  Besnota, Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE), Dirofilariáza, Chronické chradnutie jeleňovitých - CWD, Klasický mor ošípaných (KMO), Katarálna horúčka oviec (Bluetongue),  Mor včelieho plodu, Scrapie, Vtáčia chrípka...

Mimoriadne núdzové opatrenia

Platné mimoriadne núdzové opatrenia

Mesačné výkazy o výskyte nákazlivých chorôb zvierat

Pravidelne vydávaná mesačná informácia o nákazovej situácii na Slovensku.