// Úvodná stránka

Informácie pre chovateľov spoločenských zvierat a pasy spoločenských zvierat

Základné pravidlá registrácie chovných zariadení (CHZ)

 1. Registrujú sa všetky zariadenia, priestory, voľné výbehy, miesta, kde sa dočasne alebo trvalo držia nižšie uvedené druhy zvierat.
 2. Registrácia CHZ musí byť vykonaná pred začatím činnosti. Teda pred tým, ako sú do chovu premiestnené zvieratá.
 3. Povinnosť registrácie CHZ má prevádzkovateľ (žiadateľ, chovateľ, držiteľ, vlastník, „množiteľ“), je to osoba, ktorá je zodpovedná za zvieratá a to aj na časovo obmedzené obdobie s výnimkou držiteľov spoločenských zvierat a veterinárnych lekárov.

Kto môže byť prevádzkovateľ

Prevádzkovateľ môže byť.

 • fyzická osoba
 • fyzická osoba - podnikateľ
 • právnická osoba
 • Na účel registrácie CHZ poskytuje prevádzkovateľ FO – rodné číslo, FO-podnikateľ/PO- IČO.

Spoločenské zviera je

zviera druhov: pes, mačka, fretka, bezstavovec okrem včiel, okrasné vodné živočíchy, obojživelník, plaz, vták iný ako hydina (tie, ktoré sú chované na mäso, konzumné vajcia, na iné produkty, na zazverovanie revírov), hlodavec a zajac (nepotravinové), ktoré je držané na súkromné nekomerčné účely.

Registrácia chovného zariadenia

Registrácia CHZ sa vzťahuje na suchozemské zvieratá.

 • Suchozemské zvieratá – vtáky, suchozemské cicavce, včely, čmeliaky
  • vtáky, ktorých CHZ podliehajú registrácii sú iné ako hydina (tie , ktoré sú chované na mäso, konzumné vajcia, na iné produkty, na zazverovanie revírov),
  • suchozemské cicavce, druhy ktorých CHZ podliehajú registrácii
   • podtrieda: Vajcorodce (Prototheria) ježura, vtákopysk
   • podtrieda: Živorodce (Theria)
    • nadrad: Vačkovce (Metatheria) koala, kengura,
    • nadrad: Placentovce (Eutheria)
     • rad: Hmyzožravce (Insectivora)
     • rad: Netopiere (Chiroptera)
     • rad: Slabozubce (Edentata)
     • rad: Hlodavce (Rodentia)
     • rad: Dvojitozubce (Lagomorpha)
     • rad: Mäsožravce (Carnivora)
     • rad: Chobotnatce (Proboscidae)
     • rad: Nepárnokopytníky (Perissodactyla) (zoznam v prílohe III nar. 429/2016)
     • rad: Párnokopytníky (Artiodactyla) (zoznam v prílohe III nar. 429/2016)

Registrácia sa nevzťahuje na domácnosť, v ktorej sú spoločenské zvieratá držané na súkromné nekomerčné účely a veterinárne kliniky (ambulancie, ošetrovne, ordinácie, …)

Identifikácia, pasy spoločenských zvierat

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ŠVPS SR) dáva do pozornosti informáciu o povinnosti zaregistrovania pasu spoločenského zvieraťa do Centrálneho registra spoločenských zvierat. Ak Váš psík (mačka alebo fretka) má vydaný pas pre spoločenské zviera podľa § 19 ods. 3 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, musia byť údaje z pasu zapísané aj v Centrálnom registri spoločenských zvierat (CRSZ).

Pasy spoločenských zvierat

ŠVPS SR upozorňuje poverených veterinárnych lekárov na vydávanie pasov spoločenských zvierat vyrobených podľa Rozhodnutia Komisie č. 803/2003/ES.

Pasy vyrobené podľa Rozhodnutia Komisie č. 803/2003/ES, ktorým sa stanovuje vzor pasu pre pohyb psov, mačiek a fretiek vo vnútri spoločenstva je možné vydávať do 28.12.2014, po tomto dátume bude možné vydať len pas, ktorý je vyrobený a schválený podľa vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 577/2013 z 28. júna 2013 o vzorových identifikačných dokladoch na nekomerčné premiestňovanie psov, mačiek a fretiek, o zostavení zoznamov území a tretích krajín a požiadavkách na formát, grafickú úpravu a jazyky vo vyhláseniach potvrdzujúcich súlad s určitými podmienkami stanovenými v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 576/2013. Vzor pasu tu.

1. Povinný systém identifikácie a registrácie psov v Slovenskej republike - prechodné obdobie končí 31.10.2019

Povinnosť pre vlastníkov identifikovať psa sa vzťahuje na všetkých psov, ktorí sú chovaní na území Slovenskej republiky.

a) Nová povinnosť pre vlastníkov psov

Podľa novely zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov od 1. 9.2018 pre vlastníkov psov pribúda povinnosť označiť na vlastné náklady implantovateľným transpondérom (mikročipom ISO norma 11785). Na splnenie tejto povinnosti je určené prechodné obdobie do 31.10.2019, ale len pre tých chovateľov, ktorým sa pes narodil pred 1. septembrom 2018. Psi narodení po 1.9.2018 musia byť označení do 12 týždňov veku alebo pred zmenou vlastníka. Na psov narodených po 1.9.2018 sa prechodné obdobie nevzťahuje.

Napr. pes narodený 22.6.2011 musí byť označený transpondérom do 31.10.2019 ale naopak psík, ktorý sa narodí dňa 1.9.2018 alebo neskôr musí byť označený do 12 týždňov veku alebo pred prvou zmenou vlastníka, teda buď do 13.10.2018 alebo ak psíka pred týmto dátumom darujeme, predáme,...... musí byť označený ešte pred touto zmenou vlastníka.

Zmenu vlastníka musí nahlásiť pôvodný vlastník zvieraťa súkromnému veterinárnemu lekárovi (SVL) do 21 dní od vykonania zmeny. Taktiež má vlastník povinnosť nahlásiť úhyn psa SVL do 21 dňa od úhynu.

Každý vlastník si môže overiť údaje zapísané do Centrálneho registra spoločenských zvierat (CRSZ) na webovej stránke Centrálneho registra spoločenských zvierat www.crsz.sk .

Pri zapisovaní údajov do CRSZ je SVL oprávnený požadovať od vlastníka zvierat preukaz totožnosti.

b) Nové povinnosti pre súkromných veterinárnych lekárov

Aplikáciu transpondéra psovi môže vykonať len SVL zapísaný v Komore veterinárnych lekárov Slovenskej republiky (https://www.kvlsr.sk/veterinarni-lekari), za trvalé označenie psa je SVL oprávnený požadovať úhradu najviac 10,-€. Pred každou aplikáciou transpondéra SVL overí čítačkou čipov, či dané zviera už nie je označené transpondérom.

Údaje do CRSZ o identifikovanom psovi a jeho vlastníkovi musí zapísať SVL, ktorý aplikoval transpondér do 24 hodín od identifikácie zvieraťa. Taktiež musí SVL zapísať každú vakcináciu a revakcináciu proti besnote do CRSZ do 24 hodín od vykonania.

SVL o identifikovanom psovi, jeho vlastníkovi, vakcinácii proti besnote musí viesť vlastnú evidenciu v rozsahu stanovenom v osobitnom predpise a musí ju predkladať na požiadanie orgánu veterinárnej správy .

Pokiaľ je psík označený transpondérom (už dávnejšie) a údaje nie sú zapísané v CRSZ, je nutné:

 • buď vyhľadať SVL, ktorý aplikáciu transpondéra vykonal a požiadať ho o zapísanie údajov do CRSZ
 • alebo požiadať iného SVL o zapísanie informácií do CRSZ

Ak vlastník nezabezpečil na vlastné náklady označenie psa transpondérom, regionálna veterinárna a potravinová správa je mu oprávnená uložiť pokutu vo výške najviac 50,- €. Pokuta je príjmom obce, kde má vlastník psa trvalý pobyt. Po zaplatení pokuty, preberá obec zodpovednosť za trvalé označenie psa.

2. Povinné označovanie spoločenských zvierat

V súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 576/2013 z 12. júna 2013 o nekomerčnom premiestňovaní spoločenských zvierat a zrušení nariadenia (ES) č. 998/200 3 musia byť všetky spoločenské zvieratá, ktoré sú predmetom premiestňovania a obchodovania v rámci Európskeho Spoločenstva a tretích krajín od 3. júla 2011 označené transpondérom a sprevádzané pasom, ktorý vydá veterinárny lekár poverený na vydávanie pasov spoločenských zvierat.

Dňom 3. júla 2011 uplynulo osemročné prechodné obdobie, do kedy bolo možné spoločenské zvieratá označovať dvomi spôsobmi (dobre čitateľným nezameniteľným tetovaním alebo elektronickým identifikačným systémom - transpondérom). Po tomto dátume bude akceptované len označenie elektronickým identifikačným systémom – transpondérom, ktorý je v súlade s normou ISO 11784 a je čitateľný odčítavacím zariadením, ktoré je v súlade s normou ISO 11785. Nezameniteľné tetovanie je platné, ak je čitateľné a dokázateľné, že bolo vykonané pred 3. júlom 2011!

Pas spoločenských zvierat je od 1. októbra 2004 jediným platným dokladom pri premiestnení psa, mačky alebo fretky mimo územie členského štátu, v ktorom sa narodili. Pas spoločenského zvieraťa môže vydať len veterinárny lekár, ktorý je na základe žiadosti a splnenia požiadaviek poverený Hlavným veterinárnym lekárom Slovenskej republiky na vydávanie pasov spoločenských zvierat.

Poverení veterinárni lekári sú zapísaní do Zoznamu poverených veterinárnych lekárov na vydávanie pasov spoločenských zvierat vedenom Komorou veterinárnych lekárov Slovenskej republiky.

Poverený veterinárny lekár na základe požiadavky klienta vystaví pas spoločenského zvieraťa pre psa, mačku alebo fretku, ak dokáže zreteľne prečítať tetovanie, ktoré je vykonané pred 3. júlom 2011 alebo ak je zviera označené transpondérom – mikročipom. V prípade, že zviera nie je označené žiadnym z uvedených spôsobov (transpondérom - mikročipom, tetovanie nie je čitateľné, resp. bolo vykonané po 3.7.2011), musí poverený veterinárny lekár pred vystavením pasu zviera najskôr označiť elektronickým identifikačným systémom (transpondérom - mikročipom).Počas vystavovania pasu by si žiadateľ mal vždy kontrolovať správnosť uvádzaných údajov, aby sa predišlo problémom do budúcnosti, najmä údaje o vlastníkovi, popis zvieraťa a údaje o identifikácii zvieraťa, ktoré sú rozhodujúce pre kontrolu ale i pre ďalšie zaznamenávanie rôznych údajov v pase. Pre potreby kontroly je zavedený zjednotený elektronický identifikačný systém. Ak je zviera označené transpondérom - mikročipom nezodpovedajúcim systému podľa normy ISO 11 784, je vlastník povinný pri kontrole predložiť čítacie zariadenie umožňujúce odčítanie dát z aplikovaného transpondéru - mikročipu. Z tohto dôvodu by si mal vlastník zvážiť, či nenechá svojho miláčika označiť zjednoteným systémom podľa normy ISO 11 784.

Poverený veterinárny lekár vedie evidenciu o vydaných pasoch a zadáva údaje o zvieratách, ktorým bol vydaný pas a o ich vlastníkovi do CRSZ.Pas spoločenských zvierat je úradným dokladom, ktorým vlastník alebo osoba zodpovedná za zvieratá, ktorú vlastník zvierat poveril ich starostlivosťou, preukazuje:

 1. identitu zvieraťa, ktorému je pas spoločenského zvieraťa vydaný,
 2. platnosť vakcinácie alebo revakcinácie proti besnote, prípadne iným chorobám prenosných na psy, mačky a fretky (oddiel IV a VIII pasu),
 3. ošetrenie proti vonkajším parazitom prípravkom účinným proti kliešťom a/alebo proti vnútorným parazitom prípravkom účinným proti Echinococcus granulosus (podmienka pre vstup do niektorých členských štátov – pozri premiestňovanie),
 4. titer neutralizačných protilátok proti besnote najmenej 0,5 UI/ml; sérologický test musí byť vykonaný v schválenom laboratóriu na vzorke krvného séra odobratého veterinárnym lekárom (podmienka pre vstup do niektorých členských štátov – pozri premiestňovanie) (oddiel V pasu).

Údaje, ktoré potvrdzujú splnenie požiadaviek na premiestňovanie psov, mačiek a fretiek uvedených v bodoch b) a d) môže potvrdzovať len poverený veterinárny lekár, ktorý je povinný pred každým zaznamenaním zmeny overiť identitu zvieraťa. Pokiaľ na zvierati bola vykonaná vakcinácia proti besnote, resp. inej chorobe nepovereným veterinárnym lekárom na vydávanie pasov, nie je táto vakcinácia platná pre účely premiestnenia.

Pas spoločenských zvierat slúži na zaznamenávanie všetkých zmien, týkajúcich sa vyššie uvedených dôvodov, pre ktoré sa pasy spoločenských zvierat vystavujú.

Premiestňovanie, dovoz/vývoz spoločenských zvierat

 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 576/2013 z 12. júna 2013 o nekomerčnom premiestňovaní spoločenských zvierat a zrušení nariadenia (ES) č. 998/2003
 • Vykonávacie Nariadenie Komisie (EÚ) č. 577/2013 z 28. júna 2013 o vzorových identifikačných dokladoch na nekomerčné premiestňovanie psov, mačiek a fretiek, o zostavení zoznamov území a tretích krajín a požiadavkách na formát, grafickú úpravu a jazyky vo vyhláseniach potvrdzujúcich súlad s určitými podmienkami stanovenými v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 576/2013
 • Vykonávacie Nariadenie Komisie (EÚ) 561/2016 z 11. apríla 2016, ktorým sa mení príloha IV k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 577/2013, pokiaľ ide o vzor veterinárneho osvedčenia na nekomerčné premiestňovanie psov, mačiek alebo fretiek do členského štátu z určitého územia alebo tretej krajiny
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429 z 9. marca 2016 o prenosných chorobách zvierat a zmene a zrušení určitých aktov v oblasti zdravia zvierat („právna úprava v oblasti zdravia zvierat“)
 • Vykonávacie Nariadenie Komisie (EÚ) 2021/403 z 18. marca 2021, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429 a (EÚ) 2017/625, pokiaľ ide o vzory certifikátov zdravia zvierat a vzory certifikátov zdravia zvierat/úradných certifikátov na vstup zásielok určitých kategórií suchozemských zvierat a ich zárodočných produktov do Únie a na ich premiestňovanie medzi členskými štátmi a o úradnú certifikáciu týkajúcu sa takýchto certifikátov, a ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2010/470/EÚ
 • Vykonávacie Nariadenie Komisie (EÚ) 2021/404 z 24. marca 2021, ktorým sa stanovujú zoznamy tretích krajín, území alebo ich pásiem, z ktorých je povolený vstup zvierat, zárodočných produktov a produktov živočíšneho pôvodu do Únie v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429
 • Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/688 zo 17. decembra 2019, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429, pokiaľ ide o požiadavky na zdravie zvierat pri premiestňovaní suchozemských zvierat a násadových vajec v rámci Únie

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/692 z 30. januára 2020, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429, pokiaľ ide o pravidlá týkajúce sa vstupu zásielok určitých zvierat, zárodočných produktov a produktov živočíšneho pôvodu do Únie a ich premiestňovania a zaobchádzania s nimi po ich vstupe do Únie

Čo je spoločenské zviera:

Článok 3 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 576/2013 z 12. júna 2013 o nekomerčnom premiestňovaní spoločenských zvierat a zrušení nariadenia (ES) č. 998/2003 (ďalej len „nariadenie 576/2013) definuje „spoločenské zviera“ ako zviera druhov uvedených v prílohe I sprevádzajúce svojho vlastníka alebo oprávnenú osobu počas nekomerčného premiestňovania, za ktoré počas tohto nekomerčného premiestňovania nesie zodpovednosť vlastník alebo oprávnená osoba.

Nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat

Čl. 3 písm. a) nariadenia 576/2013 je definované ako každé premiestňovanie, ktorého cieľom nie je predaj spoločenského zvieraťa ani zmena jeho vlastníctva

Čo je obchod

Pod pojmom obchod sa rozumie podľa § 2 písm. a) zákona č. 39/2007 Z. z. obchod so zvieratami, násadovými vajciami, zárodočnými produktmi, živočíšnymi vedľajšími produktmi, produktmi živočíšneho pôvodu a ostatnými produktmi podľa tohto zákona medzi členskými štátmi Európskej únie (ďalej len „členský štát“).

Nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat stanovuje nariadenie 576/2013 o nekomerčnom premiestňovaní spoločenských zvierat (psy, mačky, fretky).

 • nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat v rámci krajín EÚ
  • z členských štátov EÚ na územie Slovenskej republiky Formát PDF
  • zo Slovenskej republiky do členských štátov EÚ Formát PDF
 • nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat z tretích krajín na územie Slovenska
  • z tretích krajín nachádzajúcich sa na zozname krajín podľa nariadenia 576/2013. Formát PDF
  • z tretích krajín nenachádzajúcich sa na zozname podľa nariadenia 576/2013. Formát PDF
  • zoznam tretích krajín podľa nariadenia 576/2013
 • nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat zo Slovenska do tretích krajín

Certifikát - Veterinárne osvedčenie pre psy a mačky určené na vývoz zo Slovenskej republiky Formát PDF, Formát DOCX

Rozhodnutie členských štátov týkajúce sa uplatňovania výnimky z podmienok očkovania mladých psov a mačiek proti besnote https://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/eu-legislation/young-animals_en

V prípade komerčnej zásielky psov (presun spoločenského zvieraťa mimo územia SR so súčasnou zmenou vlastníctva, obchodovanie so psami, mačkami alebo fretkami mimo územia SR, a premiestňovanie viac ako 5ks zvierat) musia byť splnené minimálne podmienky ustanovené nariadením 576/2013 o nekomerčnom premiestňovaní spoločenských zvierat, a navyše zvieratá musia byť 48 hodín pred presunom klinicky vyšetrené veterinárnym lekárom schváleným príslušným orgánom a zvieratá musia byť počas prepravy na miesto určenia sprevádzané veterinárnym osvedčením o ich zdravotnom stave, ktoré vydáva úradný veterinárny lekár.

Vzor certifikátu zdravia zvierat na komerčné premiestňovanie psov, mačiek a fretiek medzi členskými štátmi nájdete v kapitole 61 prílohy I VYKONÁVACIEHO NARIADENIA KOMISIE (EÚ) 2021/403, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429 a (EÚ) 2017/625, pokiaľ ide o vzory certifikátov zdravia zvierat a vzory certifikátov zdravia zvierat/úradných certifikátov na vstup zásielok určitých kategórií suchozemských zvierat a ich zárodočných produktov do Únie a na ich premiestňovanie medzi členskými štátmi a o úradnú certifikáciu týkajúcu sa takýchto certifikátov, a ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2010/470/EÚ.

V prípade komerčnej zásielky psov , mačiek alebo fretiek z pochádzajúcej z tretej krajiny smerujúcej na územie Slovenska, napr. v prípade kúpy zvieraťa z tretej krajiny, je potrebné, aby okrem vyššie uvedeného bolo zviera počas prepravy sprevádzané zdravotným certifikátom. Vzor certifikátu nájdete v kapitole 38 prílohy II VYKONÁVACIEHO NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2021/403, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429 a (EÚ) 2017/625, pokiaľ ide o vzory certifikátov zdravia zvierat a vzory certifikátov zdravia zvierat/ úradných certifikátov na vstup zásielok určitých kategórií suchozemských zvierat a ich zárodočných produktov do Únie a na ich premiestňovanie medzi členskými štátmi a o úradnú certifikáciu týkajúcu sa takýchto certifikátov, a ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2010/470/EÚ.                   

Výnimka pre nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat z tretích krajín do členských štátov v súvislosti núteným opustením tretích krajín z dôvodu prírodných živlov.

Členské štáty môžu vo výnimočných situáciách povoliť nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat na svoje územie, ktoré nespĺňajú podmienky ustanovené v týchto článkoch, ak:

 • vlastník už podal žiadosť o povolenie a štát určenia takéto povolenie udelil (Povolenie môže zahŕňať povolenie na tranzit cez iný členský štát, ak členský štát tranzitu poskytol členskému štátu určenia predchádzajúci súhlas) ;
 • spoločenské zvieratá sú izolované pod úradným dohľadom po dobu nevyhnutnú na to, aby splnili tieto podmienky a nepresahujúcu šesť mesiacov:
  • na mieste schválenom príslušným orgánom a
  • v súlade s podmienkami ustanovenými v povolení.

Nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat druhov uvedených v časti B prílohy I nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 576/2013 na územie SR

Patria sem spoločenské zvieratá (iné ako psy, mačky, fretky) druhov:

 • bezstavovce,
 • okrasné vodné živočíchy,
 • obojživelníky,
 • plazy,
 • vtáky, iné druhy vtákov ako hydina,
 • hlodavce a králiky

Nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat druhov uvedených v časti B prílohy I nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 576/2013 na územie Slovenskej republiky Formát PDF aktualizované dňa 28.03.2018

Zoznam vstupných miest pre spoločenské zvieratá v rámci neobchodného styku pri vstupe z tretích krajín

Spoločenské zvieratá sa pri premiestňovaní z tretej krajiny na územie EÚ podrobujú kontrolám dokumentov a totožnosti príslušnými orgánmi na mieste vstupu na územie Spoločenstva.