Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Nákazy a choroby zvierat

aktualizované dňa 4.5.2022
BSE
Počet prípadov: 27
Počet lab. vyšet. zvierat:
- Rok 2019 -  9719 zvierat
- Rok 2018 -  7894 zvierat
- Rok 2017 -  7516 zvierat
- Rok 2016 -  7674 zvierat
- Rok 2015 -  7969 zvierat
- Rok 2014 -  7461 zvierat
- Rok 2013 - 13581 zvierat
- Rok 2012 - 14166 zvierat
- Rok 2011 - 27293 zvierat
- Rok 2010 - 42816 zvierat
- Rok 2009 - 49712 zvierat
- Rok 2008 - 55200 zvierat
- Rok 2007 - 63735 zvierat
- Rok 2006 - 66345 zvierat
- Rok 2005 - 69224 zvierat
- Rok 2004 - 82949 zvierat
- Rok 2003 - 87010 zvierat
- Rok 2002 - 66798 zvierat
Scrapie u oviec
Počet prípadov: 173
Počet lab. vyšet. zvierat:
- Rok 2019 - 14228 zvierat
- Rok 2018 - 13118 zvierat
- Rok 2017 - 14184 zvierat
- Rok 2016 - 11565 zvierat
- Rok 2015 - 12493 zvierat
- Rok 2014 - 11657 zvierat
- Rok 2013 -   2541 zvierat
- Rok 2012 -   2911 zvierat
- Rok 2011 -   2998 zvierat
- Rok 2010 -   2014 zvierat
- Rok 2009 -   2167 zvierat
- Rok 2008 -   2566 zvierat
- Rok 2007 -   8358 zvierat
- Rok 2006 -   7526 zvierat
- Rok 2005 -   2629 zvierat
- Rok 2004 -   1893 zvierat
- Rok 2003 -   4535 zvierat
- Rok 2002 -   2003 zvierat
Scrapie u kôz
Počet prípadov: 0
Počet lab. vyšet. zvierat:
- Rok 2019 - 210 zvierat
- Rok 2018 - 251 zvierat
- Rok 2017 - 280 zvierat
- Rok 2016 - 212 zvierat
- Rok 2015 - 162 zvierat
- Rok 2014 - 148 zvierat
- Rok 2013 - 64 zvierat
- Rok 2012 - 47 zvierat
- Rok 2011 - 47 zvierat
- Rok 2010 - 24 zvierat
- Rok 2009 - 25 zvierat
- Rok 2008 - 12 zvierat
- Rok 2007 - 83 zvierat
- Rok 2006 - 68 zvierat
- Rok 2005 - 105 zvierat
- Rok 2004 - 5 zvierat
- Rok 2003 - 4 zvierat
- Rok 2002 - 2 zvierat
Klasický mor ošípaných
Počet prípadov:
-
Rok 2014 - 0 prípadov
- Rok 2013 - 0 prípadov
- Rok 2012 - 0 prípadov
- Rok 2011 - 0 prípadov
- Rok 2010 - 0 prípadov
-
Rok 2009 - 0 prípadov
- Rok 2008 - 2 prípady
- Rok 2007 - 0 prípadov
- Rok 2006 - 0 prípadov
- Rok 2005 - 1 prípad
- Rok 2004 - 2 prípady
- Rok 2003 - 4 prípady
Bluetongue
- Rok 2014 -   2643 vyšetrení
- Rok 2013 - 19047 vyšetrení
- Rok 2012 - 16625 vyšetrení
- Rok 2011 - 14368 vyšetrení
- Rok 2010 - 15980 vyšetrení
- Rok 2009 - 33984 vyšetrení

Aktuálne informácie, ďalšie choroby, nákazy

Africký mor koní

Africký mor koní je nákazlivá vírusová choroba nepárnokopytníkov, prenosná hmyzom, ktorá je charakterizovaná opuchmi (edémami), krvácaninami a vysokými úhynmi chorých zvierat, ktoré môžu dosahovať najmä v „panenských“ oblastiach 95 – 100 %. Pôvodcom choroby je orbivírus z čeľade Reoviridae, ktorý sa nachádza v krvi, rôznych tkanivách a orgánoch, v mlieku, v moči chorých zvierat. Má výraznú afinitu k červeným krvinkám. Pri veľmi nízkych teplotách prežíva niekoľko rokov, pri 37 o C až mesiac. Choroba nie je prenosná na človeka... Viac informácii >>

Africký mor ošípaných

Africký mor ošípaných (AMO) je vysoko nákazlivá vírusová choroba domácich svíň, európskych diviakov, amerických diviakov a prasiat bradavičnatých, ktorá predstavuje vážnu hrozbu pre celý priemysel s ošípanými. Prejavuje sa vysokou horúčkou, krátkym priebehom a veľmi vysokou úmrtnosťou (mortalitou) s makroskopickými príznakmi, veľmi podobnými klasickému moru ošípaných. Pôvodcom ochorenia je vírus z čeľade Asfarviridae... Viac informácii >>

Besnota

Besnota je akútne vírusové ochorenie zvierat prenosné aj na človeka. Postihuje pritom predovšetkým centrálny nervový systém v dôsledku čoho sa pozorujú poruchy vedomia, zvýšená dráždivosť, parézy a paralýzy. Ochorenie sa zvyčajne končí smrťou. Pôvodcom ochorenia je vírus, ktorý má afinitu k nervovým bunkám, a ktorý je pomerne odolný voči vplyvom vonkajšieho prostredia. Vírus, ktorý sa dostane do organizmu sa šíri z miesta infekcie do centrálnej nervovej sústavy, tu sa množí a vyvoláva zápal mozgu. Vírus sa do organizmu dostáva pohryzením besným zvieraťom, pretože sa vylučuje prakticky iba slinami chorého zvieraťa. Extrémne vnímavé na besnotu sú líšky a z hospodárskych ...  Viac informácii >>

Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE)

Bovinná spongiformná encephalopatia (BSE), nazývaná tiež „choroba šialených kráv“, je mozgové ochorenie, ktoré sa po prvýkrát objavilo v roku 1986 vo Veľkej Británii. Hovädzí dobytok sa nakazil mäsokostnou múčkou vyrobenou z oviec, trpiacich klusavkou. Podľa väčšiny vedcov spôsobujú túto chorobu infekčné bielkoviny - škodlivé prióny, ktoré v prípade ak sa dostanú z vonkajšieho prostredia do organizmu, spôsobia v ňom zmeny. Tieto zmeny vedú k u vzniku ochorenia, ktoré sa prejavuje porušením pamäti a schopnosti koorginácie...  Viac informácii >>

Dirofilariáza

Dirofilariáza je parazitárne ochorenie, postihujúce najmä psi, mačky, ale i ďalšie druhy zvierat ako kôň, líška, vlk. Ochorenie je rozšírené po celom svete. Rezervoárovým zvieraťom je obvykle pes a komár. Podľa toho, na ktorom zvierati komár parazituje, rozširuje sa i infekcia. Mačky sa infikujú až potom, ako komáre parazitovali na psoch. Dospelý pôvodca je až 27 cm dlhý a sídli v pľúcnych artériách a pravom ventrikule srdca. Vývojové štádium mikrofilárie sa uvoľňujú do krvného obehu, kde prežívajú 1 až 3 roky. Počas cicania krvi sa dostávajú do tela komárov... Viac informácii >>

Choroby rýb

Choroby a škodcovia včiel

Chronické chradnutie jeleňovitých - CWD

Ochorenie je zaraďované medzi transmisívne spongiformné encefalopatie (TSE), čiže medzi ochorenia ako je BSE (choroba šialených kráv) alebo scrapie (ochorenie u oviec a kôz), ktorých pôvodcom je prión. CWD je samostatné ochorenie a nemá vzťah k BSE alebo scrapie. Toto ochorenie bolo prvý krát popísané v roku 1967 u jeleníka ušatého (Odocoileus hemionus) v Severnej Amerike (v štáte Colorado) a stále sa vyskytuje v niektorých štátoch USA (18 štátov) a Kanady (2 provincie). Ochorenie nie je prenosné na človeka a u postihnutého zvieraťa má fatálny priebeh (končiaci smrťou) a dominantným príznakom je celkové chradnutie zvieraťa...  Viac informácii >>

Infekčná anémia koní (EIA)

Infekčná anémia koní (EIA) je perzistentnou vírusovou infekciou zástupcov koňovitých. Chorobu spôsobuje RNA vírus patriaci do rodu Lentivirus z čeľade Retroviridae. Do rovnakého rodu patria aj ďalší pôvodcovia chorôb, ako napríklad maedi/visna, infekčnej artritídy a encefalitídy kôz, ako aj viaceré vírusy vyvolávajúce imunodeficiencie zvierat a ľudí vrátane AIDS. Viac informácii >>

Klasický mor ošípaných (KMO)

Klasický mor ošípaných (KMO) je vysokokontagiózne vírusové ochorenie, ktoré sa obmedzuje len na jeden druh zvierat. Postihuje ošípané a diviaky, ktoré sú prirodzeným hostiteľom vírusu. Môže prebiehať skryte, kedy ošípané vylučujú vírus močom, trusom a slizničnými sekrétmi. Rovnako je možný aj prenos z matky na plod, kedy sa rodia už infikované ciciaky. Tieto väčšinou uhynú krátko po pôrode. V opačnom prípade predstavujú nebezpečný zdroj vírusu. V chove sa infekcia šíri priamym kontaktom zvierat, ale aj nepriamo, kontaminovanými nástrojmi, pomôckami, odevmi a krmivom. Zdrojom infekcie môže byť aj čerstvý moč, trus, sekréty ...  Viac informácii >>

Katarálna horúčka oviec (Bluetongue)

Ochorenie katarálna horúčka oviec (modrý jazyk - ang. Bluetongue, ďalej len „BT“) je choroba oviec domácich a ďalších druhov domácich a voľne žijúcich prežúvavcov. Prirodzený hostiteľský okruh BT je realatívne široký, sú to predovšetkým ovce domáce, hovädzí dobytok, kozy domáce a niektoré druhy voľne žijúcich prežúvavcov z čeľade jeleňovitých, viaceré druhy afrických antilop a ďalšie druhy párnokopytníkov. Iné skupiny zvierat a človek nie sú vnímavé na túto chorobu. Pôvodcom choroby BT je vírus katarálnej horúčky oviec (ďalej len „BTV“), čeľaď Reoviridae, rod Orbivirus. Momentálne poznáme 24 serotypov tohto vírusu s rozličnou patogenitou, ktoré boli identifikované vírus neutralizačným testom. Nákazu prenášajú pakomáriky z rodu Culicoides, v jednotlivých geografických zónach rozdielne druhy. ...Viac informácii >>

Orthobunyavírus (Schmallenberg vírus)

V novembri 2011 identifikovali vedci z Inštitútu Friedricha Loefflera v Nemecku prítomnosť vírusových sekvencií v sére hovädzieho dobytka postihnutého špecifickým febrilným syndrómon. Sekvencie vykazovali homológiu s L, M, a S génovými segmentmi vírusov čeľade Bunyaviridae, rod Orthobunyavirus. Predtým, ako sa vykonali definitívne závery o taxonomickej špecifikácii, boli potrebné kompletné informácie o charakteristike vírusov. Avšak, na základe predbežných údajov, vírus nazvaný Schmallenberg podľa prvého výskytu v meste v západnom Nemecku, je blízko príbuzný s genómovými sekvenciami Shamonda, Aino, a Akabane vírusov. Všetky tieto vírusy zoskupené v rámci sérologickej skupiny Simbu sú známe patogény vyvolávajúce ochorenia u prežúvavcov....Viac informácii >>

Pseudomor hydiny

Pseudomor hydiny je celosvetovo rozšírená, vysoko nákazlivá vírusová choroba domácich a voľne žijúcich vtákov. Choroba je prenosná aj na človeka, u ktorého môže vyvolať zápal očnej spojivky a príznaky podobné chrípke. Pôvodcom choroby je vírus z čeľade Paramyxoviridae. Rozlišujú sa velogénne (vysoko virulentné), mezogénne (stredne virulentné) a lentogénne (nízko virulentné) kmene vírusu pseudomoru. Vo vonkajšom prostredí v chladnom počasí môže vírus pseudomoru prežívať niekoľko týždňov... Viac informácii >>

Scrapie

Ide o ochorenie zaradené medzi transmisívne spongiformné encefalopatie (TSE) postihujúce ovce a kozy. Klusavka môže byť prenesená z jedného zvieraťa na druhé prostredníctvom kontaminovaného prostredia alebo z bahnice na jahňa. Klinické príznaky sa obvykle objavujú u zvierat vo veku od 2 do 5 rokov a zahŕňajú opakované škriabanie tela, šúchanie si tela o predmety, zmeny v správaní, depresiu, podráždenosť, agresivitu, chvenie a nekoordinované pohyby. Ochorenie končí úhynom zvieraťa.Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) uvádza, že doposiaľ nebolo nikdy preukázané riziko prenosu klusavky oviec na človeka. Známa existencia prirodzeného výskytu klusavky v populácii domácich oviec počas uplynulých...Viac informácii >>

Slintačka a krívačka

Slintačka a krívačka (SLAK) je závažná, vysoko nákazlivá, akútna, horúčkovitá vírusová choroba hospodárskych zvierat s významnými ekonomickými dopadmi. Postihuje hovädzí dobytok, ošípané, ovce, kozy a ostatné raticové prežúvavce . Všetky druhy zveri a antilopy, ako aj slon a žirafa sú vnímavé na slintačku a krívačku. Pôvodcom slintačky a krívačky je aphthovirus z čeľade Picornaviridae... Viac informácii >>

Vezikulárna choroba ošípaných

Vezikulárna choroba ošípaných (VCHO) je vysoko nákazlivá vírusová choroba domácich svíň. Pôvodcom choroby je enterovírus z čeľade Picornaviridae. Vírus VCHO sa môže šíriť vzduchom, vodou, presunmi a transportom ošípaných, dopravnými prostriedkami, bravčovým mäsom a nedostatočne tepelne spracovanými produktami z bravčového mäsa, kontaminovaným kuchynským odpadom. Mechanický prenos hmyzom, drobnými živočíchmi a vtákmi je možný v malom množstve, čo však obyčajne nestačí na vyvolanie infekcie... Viac informácii >>

Vtáčia chrípka

Vtáčia chrípka je infekčné ochorenie spôsobené vírusom z čeľade Orthomyxoviridae. Vyskytuje sa hlavne u moriek, kačiek, husí, kury domácej, perličiek, prepelíc, holubov, bažantov, jarabíc, labutí, kormoránov, čajok, hrdličiek, škorcov, drozdov, lastovičiek, vrabcov, u predstaviteľov nadradu Bežce ( pštrosy, emu ). Ochorenie sa môže preniesť aj na iné cicavce, hlavne ošípané. Pôvodca chrípky vtákov je vírus patriaci do čeľade Orthomyxoviridae, rodu Influenzavirus A. Na základe prítomnosti povrchových antigénov, ako je hemaglutinín (H) a neuraminidáza (N) sa tieto vírusy delia na podtypy, pričom existuje 16 známych typov proteínu H a 9 typov proteínu N. Tieto subtypy sa v prírode vyskytujú v rôznych kombináciách, vznikajú nové vírusy. ...Viac informácii >>

Západonílska horúčka

Západonílska horúčka sa vyskytuje na všetkých kontinentoch s výnimkou Austrálie. V Európe sa vyskytuje najmä v stredomorských štátoch, na Balkáne a vo východnej Európe, avšak vplyvom globálneho otepľovania sa v posledných rokoch WNF rozšírila aj do strednej Európy (Maďarsko, Rakúsko). Pôvodcom tohto ochorenia je West Nile Virus (WNV) z čeľade Flaviviridae. Choroba postihuje kone, vtáky a ľudí. Choroba sa nešíri kontaktom z koňa na koňa a z koňa na človeka... Viac informácii >>