Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Dokumenty na stiahnutie


Antimikrobiálna rezistencia v Slovenskej republike

Dokument SK EN
Národný akčný plán antimikrobiálnej rezistencie v Slovenskej republike na obdobie rokov 2019-2021

Zdravie a ochrana zvierat

Dokument PDF Word
Doklad na komunikáciu s chovom pôvodu v súlade s článkom 39 ods. 5
Žiadosť o schválenie chovu nebezpečných druhov živočíchov
Vzor na hlásenie počtu a druhov zabitých zvierat rituálnym spôsobom
Vakcinačný program pre vykonanie povinnej vakcinácie proti Salmonella Enteritidis v odchove mládok úžitkových nosníc produkujúcich vajcia na ľudskú spotrebu v Slovenskej republike na rok 2019
k registrácii chovu
Žiadosť o vydanie osvedčenia o spôsobilosti vodičov a sprievodcov -
Žiadosť o schválenie cestného dopravného prostriedku na dlhé cesty -
Žiadosť o vydanie povolenia prepravcu na krátke cesty (do 8 hodín) -
Vnútorný poriadok na zabezpečenie ochrany zvierat počas prepravy na krátke cesty (do 8 hodín)
Žiadosť o vydanie povolenia prepravcu na dlhé cesty (nad 8 hodín) -
Vnútorný poriadok na zabezpečenie ochrany zvierat počas prepravy na dlhé cesty (nad 8 hodín)
Pohotovostný plán pre naliehavé prípady
Žiadosť o schválenie zariadenia chovateľa alebo zariadenia dodávateľa určená pre fyzické osoby, fyzické osoby - podnikateľov a právnické osoby za účelom schválenia svojho zariadenia podľa nariadenia vlády SR č. 377/2012 Z. z. a Vyhlášky MPRV SR 436/2012 Z. z.
Žiadosť o schválenie zariadenia užívateľa určená pre fyzické osoby, fyzické osoby - podnikateľov a právnické osoby za účelom schválenia ich zariadenia podľa nariadenia vlády SR č. 377/2012 Z. z. a Vyhlášky MPRV SR č.436/2012 Z. z.
Žiadosť o schválenie projektu je určená pre fyzické osoby, fyzické osoby - podnikateľov, právnické osoby za účelom schválenia vykonávania projektu na živých zvieratách podľa nariadenia vlády SR č. 377/2012 Z. z.

Informácie pre dovozcov, vývozcov, obchodníkov s členskými štátmi EU, prepravcov

Dokument PDF Word
Žiadosť o schválenie skladu v slobodnom colnom pásme, slobodného colného skladu, colného skladu
Žiadosť o stanovenie veterinárnych podmienok pre dovoz do SR pre komodity, na ktoré EK zatiaľ nestanovila harmonizovaný vzor certifikátu

Vnútrospoločenský obchod

Neharmonizované certifikáty

Zárodočné produkty
Dokument PDF
Zdravotný certifikát určený na obchod so spermou jeleňov vo vnútri Spoločenstva

Harmonizované certifikáty

Stavovce
Typ podmienky Dokument PDF
stanovené SR Veterinárny certifikát určený na premiestňovanie zvierat radu netopiere (Chiroptera) z členských krajín EÚ do Slovenskej republikypridané dňa 24.6.2022
stanovené SR Veterinárny certifikát určený na premiestňovanie živých zvierat triedy plazy (Reptilia) z členských krajín EÚ do Slovenskej republiky pridané dňa 4.9.2019
stanovené SR Veterinárny certifikát určený na premiestňovanie zvierat nadradu vačkovce z členských krajín EÚ do Slovenskej republiky formát PDF, veľkosť 114kB, pridané dňa 27.4.2018
stanovené SR Veterinárny certifikát určený na obchodovanie so zvieratami podradu plutvonožce(Pinnipedia) z členských krajín EÚ do Slovenskej republiky formát PDF, veľkosť 236kB, pridané dňa 6.4.2017
stanovené SR Veterinárny certifikát určený na premiestňovanie laboratórnych zvierat rádu hlodavce (Rodentia) z členských krajín EÚ do Slovenskej republiky formát PDF, veľkosť 315kB, aktualizované dňa 10.10.2017
stanovené inými krajinami EÚ Zdravotný certifikát pre obchodovanie medzi členskými štátmi EÚ - Slovnisko - šelmyformát PDF, veľkosť 296kB, aktualizované dňa 8.6.2020

Iné doklady pri presunoch v rámci EÚ


Požiadavky stanovené inými krajinami EÚ
Dokument PDF
Presun športových holubov do Poľska - "Sprievodný doklad pre holuby určené na športové účely odosielané zo Slovenskej republiky do Poľska" formát PDF, veľkosť 164kB, pridané dňa 9.10.2013 sprievodný doklad pri presune športových holubov odosielaných zo Slovenskej republiky do Poľska, a tam vypustených za účelom spätného doletu do Slovenskej republiky
Presun športových holubov do ČR a Nemecka - "Sprievodný doklad pre holuby určené na športové účely odosielané zo Slovenskej republiky do iných členských štátov EÚ" formát PDF, veľkosť 149kB, pridané dňa 6.6.2013 sprievodný doklad pri presune športových holubov odosielaných zo Slovenskej republiky do Českej republiky a Nemecka, a tam vypustených za účelom spätného doletu do Slovenskej republiky
Presun športových holubov z členských štátov EÚ do Slovenskej republiky "Sprievodný doklad pre holuby určené na športové účely odosielané z členských štátov EÚ do Slovenskej republiky" formát PDF, veľkosť 272kB, pridané dňa 29.03.2017

Dovoz z tretích krajín

Dovoz tovaru podliehajúceho veterinárnej kontrole z tretích krajín

Neharmonizovaný tovar

Zárodočné produkty
Dokument PDF
Zdravotný certifikát na dovoz spermy jeleňov z Nového Zélandu do Slovenskej republiky
SK: Zdravotné požiadavky na dovoz spermy psov do Slovenskej republiky
EN: Health requirements for import of dog semen into Slovak Republic
SK: Zdravotný certifikát na zmrazené semeno psa určené na dovoz z tretích krajín do Slovenskej republiky
EN: HEALTH CERTIFICATE for frozen dog semen intended for import from the third countries into the Slovak Republic

Slama/seno
Dokument PDF
Zdravotné požiadavky na dovoz rastlinných produktov (slama, seno) z tretích krajín do Slovenskej republiky pridané dňa 01.03.2017
Vzor veterinárneho certifikátu

Bezstavovce
Dokument PDF
Ustanovenie vzoru Prehlásenia odosielateľa živého hmyzu do Slovenskej republiky
Zdravotné požiadavky na dovoz živých slimákov určených na chov
Zdravotný certfikát na dovoz živých slimákov určených na chov
Stavovce
Zviera Dokument Dokument Dokument
plazy (Reptilia), obojživelníky (Amphibia) Zdravotné požiadavky na neobchodné premiestňovanie živých zvierat triedy plazy (Reptilia) a triedy obojživelníky (Amphibia) do Slovenskej republiky Vzor veterinárneho certifikátu
vtákoritné (Monotremata) Zdravotné požiadavky na dovoz živých zvierat rádu vtákoritné (Monotremata) do Slovenskej republikyaktualizované dňa 17.2.2022 Vzor veterinárneho certifikátu
vačkovce (Marsupiatda) Zdravotné požiadavky na dovoz živých zvierat nadrádu vačkovcov (Marsupiatda) do Slovenskej republikyaktualizované dňa 17.2.2022 Vzor veterinárneho certifikátu Schválený veterinárny certifikát pre Srbskú republiku (tranzit RS-RO-HU-SK)
mäsožravce (Carnivora) Zdravotné požiadavky na dovoz živých zvierat rádu mäsožravce (Carnivora) do Slovenskej republikyaktualizované dňa 17.2.2022 Vzor veterinárneho certifikátu
hlodavce (Rodentia), hmyzožravce (Insectivora) Zdravotné požiadavky na dovoz živých zvierat rádu hlodavce (Rodentia) rádu hmyzožravce (Insectivora) do Slovenskej republikyaktualizované dňa 19.7.2021 Vzor veterinárneho certifikátu
plazy (Reptilia) Zdravotné požiadavky na dovoz živých zvierat triedy plazy (Reptilia) do Slovenskej republikyaktualizované dňa 17.02.2022 Vzor veterinárneho certifikátu
slabozubce (Xenarthra) Zdravotné požiadavky na dovoz živých zvierat nadrádu slabozubce (Xenarthra) do Slovenskej republikypridané dňa 16.02.2020 Vzor veterinárneho certifikátu
dvojitozubce (Lagomorpha) Zdravotné požiadavky na neobchodné premiestňovanie živých zvierat rádu dvojitozubce (Lagomorpha) do Slovenskej republikypridané dňa 10.10.2016 Vzor veterinárneho certifikátu
obojživelníky (Amphibia) Zdravotné požiadavky na dovoz živých zvierat triedy obojživelníky (Amphibia) do Slovenskej republikyaktualizované dňa 5.10.2022 Vzor veterinárneho certifikátu aktualizované dňa 5.10.2022
vtáky - zoo Zdravotné požiadavky na dovoz vtákov určených do zoologickej záhrady v Slovenskej republike z tretích krajínaktualizované dňa 9.6.2022 Vzor veterinárneho certifikátu
hlodavce (Rodentia) Zdravotné požiadavky na neobchodné premiestňovanie živých zvierat radu hlodavce (Rodentia) do Slovenskej republikyaktualizované dňa 17.2.2022 Vzor veterinárneho certifikátu

Hygiena produktov živočíšneho pôvodu

Dokument PDF Word
Žiadosť o schválenie prevádzkarne, ktorá podlieha schváleniu podľa článku 12 Vykonávacieho rozhodnutia Komisie 2014/709/EÚ v platnom znení v súlade s Nariadením (ES) č. 853/2004 a zákonom č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti
Evidencia o vyšetrení ulovenej zveri za poľovnícku sezónu
Lístok o pôvode ulovenej zveri
Prehlásenie o malej voľne žijúcej zveri
Prehlásenie o veľkej voľne žijúcej zveri
Ohlásenie začatia, prerušenia a skončenia činnosti, oznamovanie závažných zmien alebo uzavretia existujúcej schválenej alebo registrovanej prevádzkarne pre produkty živočíšneho pôvodu
Žiadosť o registráciu prevádzkarne prvovýrobcu pre prvotné produkty rybolovu, vajcia, med, mäso hydiny a králikov, voľne žijúcu zver a zverinu z nej
Žiadosť o registráciu prevádzkarne prvovýrobcu alebo prepravcu surového mlieka, pre priamy predaj malého množstva surového mlieka konečným spotrebiteľom na farme a pre maloobchodnú činnosť prvovýrobcu mlieka, ktorá je okrajovou miestnou a obmedzenou činnosťou jeho prevádzkarne
Žiadosť o registráciu maloobchodnej predajne pre produkty živočíšneho pôvodu, sprostredkovateľov, prepravcov a skladov produktov živočíšneho pôvodu
Žiadosť o schválenie potravinárskej prevádzkarne s malým objemom výroby podľa nariadenia vlády SR č. 359 / 2011 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na niektoré potravinárske prevádzkarne a na malé množstvá
Dodatok 1.10.A k žiadosti o schválenie bitúnku s malým objemom výroby podľa nariadenia vlády SR č. 359 / 2011 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na niektoré potravinárske prevádzkarne a na malé množstvá
Dodatok k prílohe č. 4.1. VZOR Žiadosti o schválenie prevádzkarne, ktorá podlieha schváleniu podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 a zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (Dodatok k formuláru ŠVPS-Ž-07) Pre bitúnky s činnosťou „Zabíjanie „(kopytníky/ hydina/ zajacovité/zver z farmových chovov) sa pri podávaní žiadosti okrem častí 1-7.a 8.1 a časti 9 prílohy č. 4.1. (formulár ŠVPS-Ž-07) vypĺňa aj táto časť 7 A a 8 A , v ktorej sú informácie žiadateľa o schválenie bitúnku potrebné na posúdenie požiadaviek na usporiadanie, stavbu a vybavenie bitúnku z hľadiska ochrany zvierat počas usmrcovania podľa nariadenia Rady (ES) č. 1099/2009 o ochrane zvierat počas usmrcovani
Žiadosť o schválenie prevádzkarne, ktorá podlieha schváleniu podľa Nariadenia (ES) č. 853/2004a zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti
Žiadosť o schválenie prevádzkarne prvovýrobcu - salaša, ktorá podlieha schváleniu podľa Nariadenia (ES) č. 853/2004 a zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti

Kontrola potravín rastlinného pôvodu

Dokument PDF Word
Žiadosť o vykonanie kontroly zhody čerstvého ovocia a zeleniny
Registrácia výrobcov a predajcov malých množstiev potravín rastlinného pôvodu
Žiadosť o schválenie prevádzky produkujúcej klíčky
Registrácia prevádzkovateľa potravinárskeho podniku

Laboratórna diagnostika, certifikácia, žiadanky


Dokument PDF Word
Sprievodný doklad na laboratórne vyšetrenie vzorky ošípanej zabitej v rámci domácej zabíjačky na Trichinella
Žiadosť o posúdenie zhody - certifikáciu výrobku
Zmluva na overovanie dodržiavania špecifikácie poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny

Dokument PDF Word
Žiadanka na veterinárne laboratórne vyšetrenie hydiny a vtákov chovaných v zajatí na aviárnu influenzu a pseudomor hydiny (číslo cieleného sledovania pre AI – 36/453)
Žiadanka o laboratórne vyšetrenie diviačej zveri
Žiadanka na veterinárne laboratórne vyšetrenie besnoty
Žiadanka na veterinárne laboratórne vyšetrenie voľne žijúcich vtákov na aviárnu influenzu a pseudomor (číslo cieleného sledovania pre AI - 36/454)
Žiadanka na veterinárne laboratórne vyšetrenie hydiny
Žiadanka na veterinárne laboratórne vyšetrenie
Žiadanka na veterinárne laboratórne vyšetrenie nákaz v chovoch ošípaných
Žiadanka na veterinárne laboratórne vyšetrenie katarálnej horúčky oviec a schmallenberg vírusu
Žiadanka na veterinárne laboratórne vyšetrenie genetickej vnímavosti malých prežúvavcov na scrapie
Žiadanka na veterinárne laboratórne vyšetrenie TSE
Žiadanka na vyšetrenie Koordinovaný cielený monitoring (určenie 80)
Žiadanka na vyšetrenie Monitoring poľovnej zveri a rýb (určenie 87)
Žiadanka na vyšetrenie Národný plán kontroly rezíduí v živých zvieratách a v produktoch živočíšneho pôvodu (určenie 1)
Žiadanka na vyšetrenie Rádiohygienická kontrola (určenie 5) poľnohospodárskych surovín, polotovarov a produktov vyrobených v SR
Žiadanka na veterinárne laboratórne vyšetrenie tuberkulózy a iných mykobakterióz
Žiadanka na veterinárne laboratórne vyšetrenie trichinel u ošípaných z bitúnkov
Sprievodný doklad na laboratórne vyšetrenie vzorky ošípanej zabitej v rámci domácej zabíjačky na Trichinella
Žiadanka na veterinárne laboratórne vyšetrenie chronického chradnutia jeleňovitých
Žiadanka na laboratórne vyšetrenie trichinel u voľne žijúcej zveri
Žiadanka na vyšetrenie krmiva (určenie 24/413)
Žiadanka na vyšetrenie VŽP/OP
Žiadanka na veterinárne laboratórne vyšetrenie hydiny – salmonelové národné kontrolné programy (číslo cieleného sledovania 449)

Vedľajšie živočíšne produkty, ekológie a veterinárnej farmácie

Dokument PDF Word
Žiadosť o vydanie povolenia na maloobchodný predaj veterinárnych liekov vrátane maloobchodného predaja na diaľku
Žiadosť na registráciu producenta vedľajších živočíšnych produktov
Žiadosť na registráciu producenta vedľajších živočíšnych produktov (SVL)
Žiadosť na registráciu nakladania s vedľajších živočíšnych produktov/odvodených produktov –konečný bod
Žiadosť o povolenie odosielať vedľajšie živočíšne produkty do iného členského štátu
Žiadosť o povolenie na zakopávanie mŕtvych spoločenských zvierat (cintorín pre spoločenské zvieratá)
Žiadosť na registráciu prepravcu/obchodníka
Žiadosť na schválenie spaľovne
Žiadosť na schválenie BPS / kompostovacieho zariadenia
Žiadosť na schválenie spracovateľského závodu
Žiadosť na schválenie prevádzkarne na výrobu krmív pre spoločenské zvieratá
Žiadosť na výnimku odstránenia VŽP
Žiadosť na výnimku použitia VŽP/OP
Žiadosť na výnimku skrmovania VŽP
Žiadosť na registráciu prepravcu kuchynského odpadu
Žiadosť na schválenie skladu VŽP alebo OP
Žiadosť na schválenie - predbežné spracovanie a sklad VŽP
Žiadosť na schválenie výroby organických hnojív/ zúrodňujúcich látok
Žiadosť na schválenie prevádzkarne na výrobu krmív pre ryby

Kontrola krmív

Dokument PDF Word
Žiadosť na schválenie skladu krmív pre spoločenské zvieratá
Žiadost na povolenie zapracovanie SŽB do krmív
Žiadosť na schvalenie skladu krmiv živočíšneho pôvodu
Žiadosť o povolenie na používanie krmív so SŽB


Informácie pre prevádzkovateľov potravinárskych prevádzkarní

Dokument PDF Word
Vzor Oznámenia o registrácií prevádzkarne/ zmena činnosti/ uzatvorenie v zmysle čl. 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 v platnom znení a v zmysle §6 zákona č.152/95 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov
Vzor Oznámenia o registrácií na priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných produktov rastlinného pôvodu konečnému spotrebiteľovi a iným maloobchodným prevádzkarniam v zmysle nariadenia vlády č.360/2011 Z.z. z 19. októbra 2011
Registrácia charitatívnych organizácií, ktoré budú umiestňovať na trh v Slovenskej republike potraviny po dátume minimálnej trvanlivosti, jednoduchý návod
Oznámenia o registrácií na priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných a spracovaných produktov rastlinného pôvodu konečnému spotrebiteľovi a iným maloobchodným prevádzkarniam v zmysle nariadenia vlády č.360/2011 Z.z. z 19. októbra 2011  v znení neskorších predpisov
Oznámenia o registrácií prevádzkarne/ zmena činnosti/ uzatvorenie v zmysle čl. 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 v platnom znení a v zmysle §6 zákona č.152/95 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov
"Oznámenia o registrácií na priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných a spracovaných produktov rastlinného pôvodu konečnému spotrebiteľovi a iným maloobchodným prevádzkarniam v zmysle nariadenia vlády č.360/2011 Z.z. z 19. októbra 2011 v znení neskorších predpisov
"Ohlásenie začatia, prerušenia a skončenia činnosti, oznamovanie závažných zmien alebo uzavretia existujúcej schválenej alebo registrovanej prevádzkarne pre produkty živočíšneho pôvodu"
"Žiadosť o registráciu maloobchodnej predajne pre produkty živočíšneho pôvodu, sprostredkovateľov, prepravcov a skladov produktov živočíšneho pôvodu
Žiadosť o registráciu maloobchodnej predajne pre produkty živočíšneho pôvodu, sprostredkovateľov, prepravcov a skladov produktov živočíšneho pôvodu
Žiadosť o registráciu prevádzkarne prvovýrobcu pre prvotné produkty rybolovu, vajcia, med, mäso hydiny a králikov, voľne žijúcu zver a zverinu z nej
Žiadosť o registráciu prevádzkarne prvovýrobcu alebo prepravcu surového mlieka, pre priamy predaj malého množstva surového mlieka konečným spotrebiteľom na farme a pre maloobchodnú činnosť prvovýrobcu mlieka, ktorá je okrajovou miestnou a obmedzenou činnosťou jeho prevádzkarne
Žiadosť o schválenie prevádzkarne, ktorá podlieha schváleniu podľa Nariadenia (ES) č. 853/2004 a zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti , dodatok pre bitúnky časť 7A a časť 8A 
Žiadosť o schválenie potravinárskej prevádzkarne s malým objemom výroby s výnimkami z požiadaviek na konštrukciu, usporiadanie a vybavenie, podľa nariadenia vlády SR č. 359/2011 , dodatok 1.10.A pre malé bitúnky
Prevádzkovatelia maloobchodných registrovaných prevádzkarní s okrajovou, miestnou a obmedzenou činnosťou sú povinní každoročne do 31. marca podať príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe čestné vyhlásenie, ktorým sa ustanovujú požiadavky na niektoré potravinárske prevádzkarne a na malé množstvá. Vzor čestného vyhlásenia


Registrácia prevádzkarní pre potraviny živočíšneho pôvodu


Dokument PDF Word
Ohlásenie začatia, prerušenia a skončenia činnosti, oznamovanie závažných zmien alebo uzavretia existujúcej schválenej alebo registrovanej prevádzkarne pre produkty živočíšneho pôvodu - usmernenie
Žiadosť o registráciu maloobchodnej predajne pre produkty živočíšneho pôvodu, sprostredkovateľov, prepravcov a skladov produktov živočíšneho pôvodu
Žiadosť o registráciu prevádzkarne prvovýrobcu pre prvotné produkty rybolovu, vajcia, med, mäso hydiny a králikov, voľne žijúcu zver a zverinu z nej
Žiadosť o registráciu prevádzkarne prvovýrobcu alebo prepravcu surového mlieka, pre priamy predaj malého množstva surového mlieka konečným spotrebiteľom na farme a pre maloobchodnú činnosť prvovýrobcu mlieka, ktorá je okrajovou miestnou a obmedzenou činnosťou jeho prevádzkarne


Schvaľovanie prevádzkarní pre produkty živočíšneho pôvodu pre EU


Dokument PDF Word
Postup schvaľovania prevádzkarní pre produkty živočíšneho pôvodu podľa zákona č.39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti
Schéma schvaľovania prevádzkarní
Vzor žiadosti o schválenie
Schvaľovania prevádzkarní pre produkty živočíšneho pôvodu podľa zákona č.39/2007 - Dodatok pre bitúnky časť 7A a časť 8A
Žiadosť o schválenie potravinárskej prevádzkarne s malým objemom výroby s výnimkami z požiadaviek na konštrukciu, usporiadanie a vybavenie, podľa nariadenia vlády SR č. 359/2011
Žiadosť o schválenie - Dodatok 1.10.A pre malé bitúnky


Informácia o potravinovom reťazci (IPR)


Dokument word SK/EN
Informácia o potravinovom reťazci (IPR)
Vzor IPR pre hydinu
Vzor IPR pre hovädzí dobytok, ovce a kozy
Vzor IPR pre teľatá mladšie ako 8 mesiacov
Vzor IPR pre ošípané
Vzor IPR pre kone
Informácie pre chovateľov spoločenských zvierat a pasy spoločenských zvierat

Dokument PDF Word
Postup pri uplatňovaní náhrady za trvalé označenie psa transpondérom (mikročipom) aktualizované 05.11.2018
Žiadosť výrobcu o pridelenie sériových čísel pasov spoločenských zvierat
Žiadosť súkromného veterinárneho lekára o vydanie poverenia na vydávanie pasov spoločenských zvierat
Zriadenie počítačovej databázy pre centrálny register spoločenských zvierat
Zoznam veterinárnych lekárov poverených vydávaním pasov spoločenských zvierat
Výrobcovia pasov spoločenských zvierat(upravené 23.10.2014)
Odborné usmernenie pre poverených veterinárnych lekárov na vydávanie pasov spoločenských zvierat (uplatňuje sa od 29.12.2014)
Desatoro pri výbere psíka


Informácie pre prevádzkovateľov pri dovoze/vývoze potravín neživočíšneho pôvodu z/do tretích krajín

Dokument PDF
Vzor oznámenia o registrácii
Controlled destination
Manuál pre administráciu užívatelov v systéme TRACES NT
Manuál pre prihlásenie do systému TRACES NT pre úcely hlásenia zásielok potravín dovážaných z tretích krajín
Upozornenie pre dovozcov potravín z tretích krajín
Colné úrady/Custom Offices
Hranicné kontrolné stanice/BCP slovakia
Manual TRACES NT
NK 2019 1793
Vzor CHED-D
Certifikát
Čestné prehlásenie
Žiadosť o vydanie certifikátuRôzne

Dokument PDF Word
Žiadosť o uznanie ukončeného vzdelaniaTraces NT

Dokument PDF
EU Príručka registrácie TRACES New Technology určená pre TRACES používateľov
TRACES NT – EU-INTRA Príručka používateľa pre prevádzkovateľov
TRACES NT – Používateľská príručka Plánu prepravy Február 2023
TRACES NT – EU-EXPORT Príručka používateľa pre prevádzkovateľov v.1.0
Úvod do EU DOCOM, nový DOCOM modul v TRACES NT
Vzory platných certifikátov pri nefunkčnosti systému TRACES

Dokumentované postupy úradných kontrol potravín

Dokument PDF
Manuál prvovýroba
Manuál pre výkon ÚK v prevádzke liehovarníckeho závodu na pest. pálenie ovocia
Manuál pre kontrolu internetového obchodu
Manual- ambulantný predaj-trhoviská
Manuál odber vzoriek potravín rastlinného pôvodu
Manuál dovozy
Manuál ÚK olivových olejov

Chov hospodárskych zvierat

Dokument Súbor
Evidencia chovateľov voľne žijúcej zveri vo farmových chovoch
Oznámenie o chove včelstiev
Registrácia chovu farmy
Žiadosť o registráciu chovu hospodárskych zvieratEradikačné programy, Národné programy, Národné pohotovostné plány

Dokument 2023 2022 2021
Plán prieskumu aviárnej influenzy u hydiny a voľne žijúcich vtákov
Chovateľský program na rezistenciu oviec voči prenosným spongiformným encefalopatiám
Plán prieskumu (surveillance) katarálnej horúčky oviec (Bluetongue)

Národný program eradikácie


Dokument 2023 2022 2021
Plán eradikácie infekčnej bovinnej rinotracheitídy (IBR)
Mor a hniloba včelieho plodu na roky
Besnota
Bakteriálne choroby rýb
Niektoré transmisívne spongiformné encefalopatie (TSE)
Africký mor ošípaných v diviačej populácii
Transmisívne spongiformné encefalopatie (TSE)
Vírusová hemoragická septikémia rýb (VHS) a infekčná hematopoetická nekróza (IHN)    

Národný pohotovostný plán pre prípad podozrenia a výskytu

Dokument 2023 2022 2021
Africký mor ošípaných
Klasický mor ošípaných
Vezikulárna choroba ošípaných
Aviárna influenza
Exotické choroby povinného hlásenia
Katarálna horúčka oviec – modrého jazyka
Pseudomor hydiny
Slintačka a krívačka
Choroby rýb
Niektoré transmisívne spongiformné encefalopatie (TSE)
Africký mor koní


Národný kontrolný program

Dokument 2023 2022 2021
Mor ošípaných v diviačej populácii
Salmonelové infekcie v kŕdľoch brojlerov kury domácej (gallus gallus)
Salmonelové infekcie v kŕdľoch moriek
Salmonelové infekcie v kŕdľoch nosníc kury domácej (gallus gallus) produkujúcich vajcia na ľudskú spotrebu
Salmonelové infekcie v reprodukčných kŕdľoch kury domácej (gallus gallus)
Archív

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Metodické pokyny, Chovateľské programy