Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

aktualizované dňa 16.11.2022

Africký mor ošípaných

Aktuality

Intenzívny lov diviačej zveri - 31.1.2022

Vzhľadom na výskyt afrického moru ošípaných na území Slovenskej republiky v chovoch domácich ošípaných a u diviačej zveri, ktoré predstavuje vážne nebezpečenstvo pre zdravie zvierat a v súlade s § 6 ods. 5 písm. a) bod 4 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov nariaďujem všetkým užívateľom poľovných revírov na území SR intenzívny lov diviačej zveri, pričom môžu použiť ... Intenzívny lov diviačej zveri (Formát: PDF, veľkosť: 360kb )

Všeobecne

Africký mor ošípaných (AMO) je vírusová, vysoko kontagiózna infekcia domácich ošípaných, európskych diviakov, amerických diviakov a afrických divo žijúcich sviňovitých (prasa bradavičnaté, diviak štetinatý, diviak madagaskarský, diviak pralesný). Prejavuje sa rýchlym priebehom, s vysokými horúčkami, celkovou apatiou, slabosťou, inapetenciou, hnačkami, pneumóniou a krvácaninami rôznej veľkosti a tvaru v podkoží, na slizniciach , serózach a v tkanivách rôznych orgánov.

Vyznačuje sa vysokou morbiditou a mortalitou (85 až 100%). AMO je veľkou hrozbou pre chov domácich ošípaných a výkon poľovníctva nielen u diviačej zveri. V prípade výskytu AMO sa v ohnisku nákazy usmrcujú všetky domáce ošípané a zastavuje resp. obmedzuje sa obchodovanie so živými ošípanými, spermou, vajíčkami, embryami, bravčovým mäsom a výrobkami z bravčového mäsa. Pri potvrdení choroby u diviačej zveri sa zastavuje resp. reguluje poľovania nielen na diviakov, ale aj ostatnú voľne žijúcu zver, obmedzuje sa pohyb v lese a zastavuje sa obchodovanie z mäsom od diviakov vrátane produktov.

Táto choroba bola prvotne rozšírená v krajinách subsaharskej Afriky a v súčasnosti sa na takmer celom kontinente vyskytuje endemicky. Do Európy bol AMO prvý krát zavlečený v 50-tych rokoch minulého storočia (Portugalsko, Španielsko neskôr aj Francúzsko, Belgicko, Holandsko) a jej zavlečenie bolo pravdepodobne spôsobené kuchynským odpadom z leteckej dopravy z afrických štátov. Z prvej infekčnej vlny zostal iba endemický výskyt AMO na Sardínii v Taliansku.

Druhá infekčná vlna v Európe sa začala v roku 2007 v Gruzínsku a jej zavlečenie bolo pravdepodobne spôsobené nedostatočnou likvidáciou kuchynských odpadov z lodnej a leteckej dopravy z afrických štátov. V priebehu dvoch rokov sa AMO rozšírilo v celom za kaukazskom regióne a v nasledujúcich rokoch 2008-2013 zasiahla infekcia AMO takmer celú európsku časť Ruskej federácie z východu na západ a postihla aj Ukrajinu a Bielorusko. K rýchlemu postupu infekcie z východu na západ prispela najmä slabá biologická bezpečnosť chovov ošípaných (voľne chované ošípané nechránené pred priamym kontaktom s diviačou zverou, kŕmenie kontaminovaným kuchynským odpadom), nekontrolované domáce zabíjačky, neexistujúca registrácia fariem a identifikácia zvierat, neznáma epidemiologická situácia v drobnochovoch a v populácii diviakov, nekontrolované premnoženie diviačej zveri, nedostatočná kontrola zdravotného stavu domácich ošípaných a diviakov, klinická diagnostika AMO bez laboratórnej diagnostiky vírusu afrického moru ošípaných, nedostatočné epidemiologické vysledovanie a nedostatočný systém odškodňovania chovateľov ošípaných a poľovníkov.

Na územie Európskej únie (Pobaltské krajiny a Poľsko) prenikol africký mor ošípaných v roku 2014 prostredníctvom infikovaných diviakov z územia Bieloruska a Ruskej federácie. Potvrdzovanie nových a nových prípadov do roku 2017 sa stalo prakticky bežným . V roku 2017 sa ku krajinám s výskytom AMO pridala Česká republika ( jún 2017, výskyt u diviakov) a Rumunsko ( júl 2017, domáce ošípané ).Pri hodnotení rizika zavlečenia nákazy je Slovenská republika už takmer „obkolesená“ krajinami, ktoré vírus na svojom území diagnostikovali a má jednu z najhorších pozícií z hľadiska prenosu nákazy z okolitých štátov- Česká republika, Poľsko, Ukrajina, Maďarsko. Podľa štatistík sa v roku 2017 diagnostikoval AMO u diviačej zveri v Českej republike u 202 prípadov, Estónsku 637 prípadov, Poľsku 741 prípadov, Lotyšsku 947 prípadov , Litve 1328 prípadov a u domácich ošípaných v Estónsku 3 ohniská, Poľsku 81 ohnísk, Lotyšsku 8 ohnísk, Litve 30 ohnísk a v Rumunsku 2 ohniská.

V roku 2018 ( apríl 2018) novo potvrdený výskyt u diviakov v Maďarsku, župa Heves, cca 35 km od južnej hranice so Slovenskom ako aj na východnej hranici Maďarska s Ukrajinou (župa Szabolcs-Szatmár-Bereg). Informácie o výskyte od maďarskej veterinárnej služby http://airterkep.nebih.gov.hu/aaijo/asp/asp.htm. Dňa 13.1.2019 maďarské autority potvrdili prítomnosť vírusu u diviaka nájdeného v župe Borsód – Abaúj- Zemplén susediacej s okresom Rimavská Sobota. Vzdialenosť od SK hranice je menej ako 1 km . Pre Slovensko ide o veľmi nepriaznivú situáciu na ktorú sa v zmysle národného kontrolného programu pre AMO v Slovenskej republike zvolaním expertnej skupiny zainteresovaných strán a odborníkov a prijatím nasledovných záverov  

 • Vydávajú sa opatrenia na ochranu domácich chovov v nárazníkovej zóne ( príslušné RVPS) kde sa dôraz kladie na zabránenie možného zavlečenia nákazy a biologické opatrenia na ochranu chovov ( vrátane tzv. čierno/bieleho systému)
 • Vydanie opatrení pre pomenované poľovné revíry v blízkosti hranice s Maďarskom jasne definujúce o.i. postupy pokiaľ ide o znižovanie denzity diviačej populácie( čím nižšia denzita populácie, tým nižšie riziko prenosu vírusu medzi diviakmi) , narábania s telami diviakov, vyhľadávania uhynutých tiel diviačej zveri, systému laboratórnej diagnostiky, zákazu kŕmenia diviakov či odstraňovania vedľajších živočíšnych produktov
 • Pomenovanie systému registrácie fariem , kde sa bude chovať výhradne 1 ošípaná, umožnenie predaja ( jatočných ošípaných na domácu zabíjačku, resp. dochovanie) od registrovaných chovateľov( FO/PO); k daneé=mu sa vydáva usmernenie pre RVPS v SR a chovateľov ošípaných aby bol systém jednoduchý, jasný, zrozumiteľný a ľahko realizovateľný
 • Systém laboratórnej diagnostiky na referenčnom pracovisku VU Zvolen z hľadiska kapacít a rýchlosti vyšetrovania dodaných vzoriek na potvrdenie /vyvrátenie prítomnosti vírusu AMO u diviakov, od ktorých boli vzorky v zmysle stanoveného národného programu dohľadu odobraté
 • Posilnenie spolupráce a výmeny informácií medzi všetkými aktérmi , ktorých sa problematika boja s AMO týka
 • Určenie systému spolupráce s veterinárnym asanačným podnikom pokiaľ ide o neškodné odstraňovanie tiel uhynutých diviakov resp. VŽP
 • Zvyšovanie povedomia o nebezpečenstve nákazy a možnosti predchádzania zavlečenia resp. jej šírenia nákazy medzi chovateľmi ošípaných resp., poľovníkmi

Situácia vo výskyte AMO u domácich ošípaných a diviakov sa nezlepšovala ani v roku 2019 najmä v Poľsku kde sa ochorenie počnúc dňom 20.11.2019 rýchlo šírilo smerom k hraniciam s Nemeckom a Českou republikou ( skok od ostatného výskytu predstavoval v PL asi 300 km) a rýchlo postupovalo najmä v Rumunsku, kde počas roka 2020 je prakticky infikovaná celá krajina ( výskyt ako u domácich ošípaných tak u diviačej zveri) V Taliansku (Sardínia), sa situácia hodnotí ako endemický výskyt. V roku 2020 ( od mesiaca september 2020 ) sa potvrdili prípady u diviakov aj v Spolkovej republike Nemecko Európska Komisia pravidelne v zmysle platnej legislatívy v spolupráci s členskými krajinami vyhodnocuje situáciu na pravidelnej báze na úrovni Stáleho výboru expertov pre zdravie a pohodu zvierat . V súlade s implementačným rozhodnutím komisie 2014/709/EC sú zadefinované pásma pokiaľ ide o výskyt AMO nasledovne: part I- časť 1- riziko zavlečenia AMO, part II- časť II- výskyt AMO u diviakov, part III- časť III- výskyt u domácich ošípaných, part IV – endemický výskyt.

 

Zdravotné a ekonomické riziká afrického moru ošípaných a diviakov

 • Zdrojom nákazy sú infikované domáce a divo žijúce sviňovité. Najčastejší spôsob šírenia nákazy je priamy kontakt s infikovaným biologickým materiálom (krv, sekréty, mäso, mäsové výrobky, kontaminované chovateľské prostredie, krmivo, dopravné prostriedky, ľudia, atď). Šírenie infekcie aerosólom je málo pravdepodobné. Vírus AMO je schopný cirkulácie v krvi nakazeného zvieraťa (virémia) až 60 dní. Inkubačná doba sa zvyčajne pohybuje v rozpätí 3 (akútna forma) až 15 dní. V prípade, že je infekčná dávka vysoká, inkubačná doba môže byť aj kratšia ako 3 dni.
 • Vysoká odolnosť vírusu v prostredí a tepelne neopracovaných mäsových výrobkoch – v krvi ošípaných pri 4 ˚C si zachová infekčnosť až 18 mesiacov, vo výkaloch pri 20 ˚C 11 dní, v surovom bravčovom mäse 15 týždňov, v iberijskej a seranskej šunke až 140 dní a v parmskej šunke až 399 dní. Avšak žiadny infekčný vírus nebol nájdený vo varených alebo konzervovaných šunkách spracovaných pri minimálne 70 ˚C.
 • Schopnosť vírusu perzistovať v prostredí: napriek dopadu na populácie diviakov v niektorých oblastiach s mortalitou 90% a zdanlivého vymiznutia vírusu, pôvodca AMO sa napriek prijatým rôznym prísnym stratégiám eradikácie po roku v oblastiach objavil znovu.
 • Špecifiká diagnostiky AMO u ulovených diviakov – percento pozitívnych ulovených diviakov v infikovaných oblastiach v roku 2014 korelovalo od 0,2% v Poľsku až po 1% pozitívnych ulovených diviakov z celkového počtu ulovených diviakov v Lotyšsku (zdroj EFSA 2015). Naopak percento pozitívnych uhynutých diviakov sa pohybuje rádovo v desiatkach percent – napr. takmer 80 % pozitívnych uhynutých z celkového počtu nájdených uhynutých diviakov bolo v infikovanej oblasti v Českej republike. Z tohto dôvodu sa všetka naša pozornosť sústreďuje popri zastrelených diviakov hlavne na monitoring uhynutých diviakov. To isté platí pre monitoring domácich ošípaných – po vniknutí vírusu AMO do „panenského“ chovu predpokladáme akútny 100% úhyn infikovaných ošípaných s takmer nulovou prežívateľnosťou infikovaných zvierat a následná 100% depopulácia zvierat v chove.
 • Vakcína proti AMO v súčasnosti vo svete nie je k dispozícii a preto ochrana zvierat spočíva napr. v dodržiavaní chovateľských podmienok- biologická ochrana chovov, regulácii poľovania, kontrole obchodovania so živými zvieratami a ich produktami, atď.
 • Vzdialenosť ostatných prípadov infikovaných diviakov od slovenskej hranice je hlavne z maďarskej strany a to 1 km od slovenskej hranice ( pri okresoch Rimavská Sobota a Trebišov). Keďže prakticky nie je možné zamedziť pohybu diviakov na hraniciach a taktiež v tejto oblasti nie sú žiadne prírodné resp. umelé a ostatné obmedzenia pohybu diviakov musíme byť na Slovensku pripravení vopred na eradikáciu nákazy AMO .

Oznam pre chovateľov ošípaných v nárazníkovej zóne

 1. v prípade úhynu domácej ošípanej je majiteľ zvieraťa povinný tento úhyn ihneď nahlásiť príslušnej Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe a príslušnému súkromnému veterinárnemu lekárovi,
 2. povinnosť nahlásenia úhynu zvieraťa a podozrenie z nákazy vyplýva chovateľovi zo Zákona č.39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a následných právnych predpisov,
 3. pri nedodržaní týchto povinností hrozí chovateľovi sankcia v zmysle platnej legislatívy a to vo výške od 400 do 1000 eur v prípade fyzickej osoby a od 10 000 do 160 000 eur v prípade fyzickej osoby podnikateľa alebo právnickej osoby,
 4. Chovateľ je povinný okrem toho podľa § 23 ods. 1 citovaného zákona oznámiť na príslušnú RVPS v SR aj dátum a čas vykonania domácej zakáľačky minimálne jeden pracovný deň vopred.

Opatrenia – nárazníkové zóny – diviačia zver

 1. Celoročný intenzívny lov diviačej zveri za účelom monitoringu AMO a znižovania denzity diviačej zveri v poľovnom revíri,
 2. Opatrenia na zníženie denzity diviačej zveri a dosiahnutie normovaných kmeňových stavov,
 3. Sanáciu uhynutej diviačej zveri a vedľajších živočíšnych produktov z ulovenej zveri,
 4. Dodržiavanie opatrení pri manipulácii s ulovenými diviakmi, ich zvyškami ako aj s uhynutými diviakmi zabraňujúce šíreniu AMO,
 5. Opatrenia na odber a predkladanie vzoriek na vyšetrovanie všetkej ulovenej zveri (a nájdenej uhynutej diviačej zveri),
 6. Vykonávanie monitoringu u diviačej zveri a odber vzoriek iba osobami vyškolenými na prehliadku zveri po ulovení na mieste alebo osobami vyškolenými regionálnou veterinárnou a potravinovou správou na odber vzoriek na KMO,
 7. Vedenie evidencie užívateľom poľovného revíru o každom ulovenom, uhynutom diviakovi a rozdelení diviny,
 8. Možnosť uvádzať na trh ulovené diviaky a premiestniť mimo poľovný revír (PR) až po obdŕžaní negatívneho laboratórneho výsledku na AMO,
 9. Možnosť premiestňovania živo odchytených diviakov mimo poľovný revír len do zverníc v rámci nárazníkovej oblasti a so súhlasom príslušnej RVPS,
 10. Predkladať mesačne príslušnému odboru pozemkového a lesného okresného úradu hlásenia o love a úhyne diviačej zveri podľa ich usmernenia.

Dokumenty

 

Diagnostikované v roku 2022 - africký mor ošípaných ku dňu ( zdroj ADIS EÚ ) Stav ku dňu 04.11.2022

Domáce ošípané - A.S.F. - počet ohnísk

Bulgaria 28/01/2022 2
North Macedonia 26/10/2022 28
Germany 02/07/2022 3
Italy 27/09/2022 4
Latvia 31/08/2022 6
Lithuania 20/09/2022 15
Moldova 30/09/2022 11
Poland 07/09/2022 14
Romania 04/11/2022 286
Serbia 28/10/2022 99
Slovakia 27/7/2022 5
Ukraine 26/8/2022 5
Spolu 478

Diviaky - A.S.F.W.B - počet hlásení

Bulgaria 03/11/2022 293
Estonia 04/11/2022 42
Rep. of North Macedonia 25/07/2022 4
Germany 04/11/2022 1348
Hungary 02/11/2022 497
Italy 02/11/2022 240
Latvia 04/11/2022 725
Lithuania 04/11/2022 222
Moldova 15/08/2022 3
North Macedonia 28/10/2022 5
Poland 04/11/2022 1654
Romania 03/11/2022 386
Serbia 02/11/2022 102
Slovakia 04/11/2022 471
Ukraine 02/02/2022 2
Celkom   5990

Prehľad výskytu v rokoch 2021, 2020, 2019

A.S.F. - 2021

Bulgaria 05/11/2021 6
Estonia 14/07/2021 1
Germany 16/11/2021 4
Italy 29/12/2021 2
Latvia 11/08/2021 2
Moldava 31/12/2021 2
Poland 17/12/2021 124
Romania 30/12/2021 1676
Republic of Serb 15/04/2021 33
Slovakia 09/12/2021 11
Ukraine 15/12/2021

13

Celkom   1874

A.S.F.W.B - 2021

Bulgaria 10/12/2021 318
Estonia 28/12/2021 71
Germany 30/12/2021 2525
Hungary 27/12/2021 2584
Italy 27/12/2021 15
Latvia 30/12/2021 368
Lithuania 31/12/2021 244
Poland 31/12/2021 3221
Romania 30/12/2021 1059
Republic of Serbia 19/04/2021 71
Slovakia 30/12/2021 1671
Ukraine 10/11/2021 3
Celkom   12150

A.S.F. - 2020

Bulgaria

01/10/2020

19
Greece

05/02/2020

1
Latvia 17/07/2020 3
LITHUANIA 10/8/2020 3
Moldova 01/10/2020 2
Poland 28/10/2020 103
Republic of Serb 2/12/2020 16
Romania 30/12/2020 1053
Slovakia 22/09/2020 17
Ukraine 17/12/2020

23

Celkom   1240

A.S.F.W.B - 2020

Belgium 10/03/2020 3
Bulgaria 30/12/2020 533
Estonia 28/12/2020 68
Germany 31/12/2020 403
Hungary 25/12/2020 4001
Italy 22/12/2020 41
Latvia 30/12/2020 320
Lithuania 30/12/2020 230
Moldova 22/05/2020 30
Poland 30/12/2020 4070
Republic of Serb 23/12/2020 63
Romania 30/12/2020 885
Slovakia 31/12/2020 375
Ukraine 17/12/2020 5
Celkom   11027

A.S.F. - 2019

Bulgaria 30/12/2019 44
Italy 25/01/2019 1
Latvia 05/07/2019 1
Lithuania 11/10/2019 19
Poland 11/10/2019 48
Republic of Serb 11/09/2019 18
Romania 30/12/2019 1716
Slovakia 19/08/2019 11
Ukraine 28/11/2019 42
Celkom   1900

A.S.F.W.B - 2019

Belgium 13/11/2019 481
Bulgaria 11/12/2019 162
Estonia 27/11/2019 77
Hungary 09/12/2019 1476
Italy 13/12/2019 56
Latvia 29/11/2019 360
Lithuania 30/12/2019 463
Poland 30/12/2019 2402
Romania 27/12/2019 675
Slovakia 18/12/2019 26
Ukraine 04/11/2019 11
Celkom   6189

 

Dňa 23.8.2019 bolo publikované Vykonávajúce rozhodnutie Komisie 2019/1373 ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ o opatreniach na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s africkým morom ošípaných v určitých členských štátoch. Dňa 29.10.2019 bolo publikované nové aktualizované Vykonávacie Rozhodnutie komisie ktoré mení 2017/709/EÚ, Príloha 2, časť 2 II –VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2019/1805. Infikovaná oblasť u diviakov je lokalizovaná v časti okresu Košice okolie (katastre 13 obcí), infikovaná oblasť bola vytýčená na základe prípadu AMO u diviaka v katastri obce Brezina v okrese Trebišov, ktorý bezprostredne susedí s okresom Košice okolie. Úprava zón pre okresy Trebišov a Michalovce ktoré boli doposiaľ zaradené do časti III prílohy Vykonávacieho rozhodnutia Komisie - ako územie s výskytom afrického moru ošípaných u domácich ošípaných bolo preklasifikované do prílohy II – teda ako územie bez výskytu AMO u domácich ošípaných ale s výskytom u diviačej zveri. (20.12.2019) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D2169&from=EN

Vydané legislatívne predpisy EK týkajúce sa regionalizácie:

Vykonávacie nariadenie komisie (EÚ)
 • 2022/2204 z 11. novembra 2022, ktorým sa mení príloha I k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2021/605, ktorým sa stanovujú osobitné opatrenia na kontrolu afrického moru ošípaných
 • 2022/1911 zo 6. októbra 2022, ktorým sa mení príloha I k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2021/605, ktorým sa stanovujú osobitné opatrenia na kontrolu afrického moru ošípaných
 • 2022/1617 z 19. septembra 2022, ktorým sa mení príloha I k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2021/605, ktorým sa stanovujú osobitné opatrenia na kontrolu afrického moru ošípaných
 • 2022/1366 zo 4. augusta 2022, ktorým sa mení príloha I k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2021/605, ktorým sa stanovujú osobitné opatrenia na kontrolu afrického moru ošípaných
 • 2022/1196 z 11. júla 2022,ktorým sa mení príloha I k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2021/605, ktorým sa stanovujú osobitné opatrenia na kontrolu afrického moru ošípaných
 • 2022/889 z 3. júna 2022, ktorým sa mení príloha I k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2021/605, ktorým sa stanovujú osobitné opatrenia na kontrolu afrického moru ošípaných, a ktorým sa zrušuje vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2022/746
 • 2022/587 z 8. apríla 2022, ktorým sa mení príloha I k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2021/605, ktorým sa stanovujú osobitné opatrenia na kontrolu afrického moru ošípaných
 • 2022/491 z 25. marca 2022, ktorým sa mení príloha I k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2021/605, ktorým sa stanovujú osobitné opatrenia na kontrolu afrického moru ošípaných
 • 2022/205 zo 14. februára 2022, ktorým sa mení príloha I k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2021/605, ktorým sa stanovujú osobitné opatrenia na kontrolu afrického moru ošípaných
 • 2022/97 z 25. januára 2022, ktorým sa mení príloha I k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2021/605, ktorým sa stanovujú osobitné opatrenia na kontrolu afrického moru ošípaných
 • 2021/2249 zo 16. decembra 2021, ktorým sa mení príloha I k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2021/605, ktorým sa stanovujú osobitné opatrenia na kontrolu afrického moru ošípaných
 • 2021/2024 z 18. novembra 2021, ktorým sa mení príloha I k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2021/605, ktorým sa stanovujú osobitné opatrenia na kontrolu afrického moru ošípaných
 • 2021/1850 z 21. októbra 2021, ktorým sa mení príloha I k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2021/605, ktorým sa stanovujú osobitné opatrenia na kontrolu afrického moru ošípaných
 • 2021/1794 z 8. októbra 2021, ktorým sa mení príloha I k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2021/605, ktorým sa stanovujú osobitné opatrenia na kontrolu afrického moru ošípaných
 • 2021/1714 z 24. septembra 2021, ktorým sa mení príloha I k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2021/605, ktorým sa stanovujú osobitné opatrenia na kontrolu afrického moru ošípaných
 • 2021/1371 zo 16. augusta 2021, ktorým sa mení príloha I k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2021/605, ktorým sa stanovujú osobitné opatrenia na kontrolu afrického moru ošípaných
 • 2021/1141 z 20. júla 2021, ktorým sa mení príloha I k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2021/1205, ktorým sa mení príloha I k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2021/605, ktorým sa stanovujú osobitné opatrenia na kontrolu afrického moru ošípaných
 • 2021/1141 z 12. júla 2021, ktorým sa mení príloha I k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2021/605, ktorým sa stanovujú osobitné opatrenia na kontrolu afrického moru ošípaných
 • 2021/1090 z 2. júla 2021,ktorým sa mení príloha I k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2021/605, ktorým sa stanovujú osobitné opatrenia na kontrolu afrického moru ošípaných
 • 2021/994z 18. júna 2021, ktorým sa mení príloha I k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2021/605, ktorým sa stanovujú osobitné opatrenia na kontrolu afrického moru ošípaných
 • 2021/952z 11. júna 2021, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2021/605, ktorým sa stanovujú osobitné opatrenia na kontrolu afrického moru ošípaných
 • 2021/605 zo 7. apríla 2021,ktorým sa stanovujú osobitné opatrenia na kontrolu afrického moru ošípaných
 • 2021/623 z 15. apríla 2021, ktorým sa mení príloha I k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2021/605, ktorým sa stanovujú osobitné opatrenia na kontrolu afrického moru ošípaných
 • 2021/687 zo 26. apríla 2021, ktorým sa mení príloha I k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2021/605, ktorým sa stanovujú osobitné opatrenia na kontrolu afrického moru ošípaných
 • 2021/811z 20. mája 2021, ktorým sa mení príloha I k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2021/605, ktorým sa stanovujú osobitné opatrenia na kontrolu afrického moru ošípaných
 • 2021/902b z 3.júna 2021, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2021/605, ktorým sa stanovujú osobitné opatrenia na kontrolu afrického moru ošípaných

Vykonávacie rozhodnutie komisie (EÚ)

 • Rozšírenie územia SR do časti II VRK od 18.2.2020 ( VRK 2020/220)
 • 2020/1150 z 3. augusta 2020, ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ o opatreniach na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s africkým morom ošípaných v určitých členských štátoch
 • 2020/1185 z 10. augusta 2020, ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ o opatreniach na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s africkým morom ošípaných v určitých členských štátoch [oznámené pod číslom C(2020) 5559]
 • 2020/1211 z 20. augusta 2020, ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ o opatreniach na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s africkým morom ošípaných v určitých členských štátoch [oznámené pod číslom C(2020) 5802]
 • 2020/1233 z 27. augusta 2020, ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ o opatreniach na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s africkým morom ošípaných v určitých členských štátoch [oznámené pod číslom C(2020) 5948] (Text s významom pre EHP) C/2020/5948
 • 2020/1283 zo 14. septembra 2020, ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ o opatreniach na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s africkým morom ošípaných v určitých členských štátoch [oznámené pod číslom C(2020) 6353] (Text s významom pre EHP) C/2020/6353
 • 2020/1535z 21. októbra 2020, ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ o opatreniach na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s africkým morom ošípaných v určitých členských štátoch [oznámené pod číslom C(2020) 7388]
 • 2020/1644 z 5. novembra 2020, ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ o opatreniach na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s africkým morom ošípaných v určitých členských štátoch [oznámené pod číslom C(2020) 7740]
 • 2020/1780 z 27. novembra 2020,ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ o opatreniach na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s africkým morom ošípaných v určitých členských štátoch [oznámené pod číslom C(2020) 8541].
 • 2020/2128 zo 16. decembra 2020, ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ o opatreniach na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s africkým morom ošípaných v určitých členských štátoch [oznámené pod číslom C(2020) 9356].
 • 2020/2241 z 23. decembra 2020, ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ o opatreniach na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s africkým morom ošípaných v určitých členských štátoch [oznámené pod číslom C(2020) 9626] (Text s významom pre EHP)
 • 2021/15 zo 7. januára 2021, ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ o opatreniach na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s africkým morom ošípaných v určitých členských štátoch [oznámené pod číslom C(2021) 112] (Text s významom pre EHP)
 • 2021/123mz 2. februára 2021, ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ o opatreniach na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s africkým morom ošípaných v určitých členských štátoch
 • 2021/175 z 12. februára 2021, ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ o opatreniach na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s africkým morom ošípaných v určitých členských štátoch

 

Infikovaná zóna podľa aktuálnej platnej legislatívy – Slovenská republika – 11.10.2022( platné od 19.9.2022)

Infikovaná zóna

Vyšetrovanie vzoriek diviakov zaslaných na detekciu vírusu AMO rok 2022

Pasívny surveillance

Domáce ošípané

Geografický pôvod vzoriek od diviakov zaslaných na detekciu vírusu AMO a protilátok proti vírusu rok 2021 – pasívny surveillance/dohľad

Geografické rozloženie pozitívne testovaných vzoriek na AMO uhynutej diviačej zveri

Geografický pôvod vzoriek od diviakov zaslaných na detekciu vírusu AMO a protilátok proti vírusu rok 2020 – pasívny surveillance/dohľad

Geografický pôvod vzoriek od diviakov zaslaných na detekciu vírusu AMO a protilátok proti vírusu - rok 2020 – aktívny surveillance/dohľad

Prezentácie Slovenskej republiky na rokovaniach Stáleho výboru pre zvieratá, potraviny a krmivá v Bruseli

SCHVÁLENIE ERADIKAČNEHO PROGRAMU AMO – SR- FEBRUÁR 2020

V Českej republike sa podarilo nákazu eradikovať a od marca 2019 je opäť krajinou bez výskytu tejto nákazy . V ČR nebolo možné potvrdiť zdroj infekcie avšak išlo o kmeň vírusu ktorý cirkuluje vo východnej Európe od roku 2007. Berúc do úvahy vzdialenosť od ostatných potvrdených prípadov je viac ako pravdepodobné že k zavlečeniu do ČR došlo z dôvodu ľudskej činnosti a aktivít Eradikácia bola úspešná vďaka:

 • Vykonávaniu surveillance čo umožnilo skorú detekciu prvého prípadu AMO
 • Veterinárnym opatreniam - ktoré zabránili šíreniu AMO v diviačej populácii( všetky pozitívne prípady boli potvrdené v relatívne malej oblasti 89 km2 v okrese Zlín
 • Signifikantnému zníženiu ( takmer kompletnej depopulácii ) počtu vnímavých zvierat v oblasti s AMO pozitívnymi prípadmi ktoré viedlo k zastaveniu cirkulácie vírusu
 • Veterinárnym opatreniam, ktoré zabránili vniknutiu vírusu do chovov domácich ošípaných

 

Zoznam schválených prevádzkarní podľa článku 12 vykonávacieho rozhodnutia Komisie 2014/709 / EÚ - [List of approved establishments as referred to in Article 12 of Commission Implementing Decision 2014/709/EU]

Zoznam schválených prevádzkarní podľa článku 12 vykonávacieho rozhodnutia Komisie 2014/709 / EÚ o opatreniach na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s africkým morom ošípaných v určitých členských štátoch a o zrušení vykonávacieho rozhodnutia 2014/178/EÚ v platnom znení.  

Sekcia 0. Prevádzkarne so všeobecnou činnosťou - [General activity establishments]
Sekcia I. Mäso domácich kopytníkov - [Meat of domestic ungulates]
Sekcia V. Mleté mäso, mäsové prípravky a mechanicky separované mäso - [Minced meat, meat preparations and mechanically sep. meat]
Sekcia VI. Mäsové výrobky - [Meat products]