Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Vtáčia chrípka - Usmernenie k ochrane pracovníkov pri styku s infikovanými vtákmi

Chronológia prípadov BSE
 • č.27. 20.05.2010
 • č.26. 29.07.2008
 • č.25. 27.11.2007
 • č.24. 18.10.2007
 • č.23. 18.11.2005
 • č.22. 06.04.2005
 • č.21. 06.04.2005
 • č.20. 15.11.2004
 • č.19. 09.09.2004
 • č.18. 03.09.2004
 • č.17. 23.08.2004
 • č.16. 15.04.2004
 • č.15. 04.03.2004
 • č.14. 11.02.2004
 • č.13. 14.04.2003
 • č.12. 28.03.2003
 • č.11. 21.08.2002
 • č.10. 03.07.2002
 • č.09. 29.03.2002
 • č.08. 22.03.2002
 • č.07. 21.03.2002
 • č.06. 28.02.2002
 • č.05. 13.12.2001
 • č.04. 22.11.2001
 • č.03. 11.11.2001
 • č.02. 29.10.2001
 • č.01. 27.09.2001
BSE
Počet prípadov: 27
Počet lab. vyšet. :
- Rok 2021 - 9112
- Rok 2020 - 9831
- Rok 2019 - 9719
- Rok 2018 - 7894
- Rok 2017 - 7516
- Rok 2016 - 7674
- Rok 2015 - 7969
- Rok 2014 - 7461
- Rok 2013 - 13581
- Rok 2012 - 14166
- Rok 2011 - 27293
- Rok 2010 - 42816
- Rok 2009 - 49712
- Rok 2008 - 55200
- Rok 2007 - 63735
- Rok 2006 - 66345
- Rok 2005 - 69224
- Rok 2004 - 82949
- Rok 2003 - 87010
- Rok 2002 - 66798

Riziko pre akúkoľvek osobu, ktorá je v styku s infikovanými vtákmi je nízke, i keď sa zdá, že riziko kolíše podľa daného typu vysokopatogénnej vtáčej chrípky (HPAI). HPAI prenos funguje na priamom kontakte s infikovanými vtákmi alebo vtáčími produktmi.
 
Ochrana je založená na nasledujúcich šiestich princípoch:
 • Kontrola infekcie u vtákov
 • Minimalizovať počet ľudí, ktorí môžu prichádzať do styku s vírusom – pokiaľ je to možné oddeliť ľudí od vtáčích vírusov a potenciálne infikovaných vtákov a zvierat
 • Správne používanie osobných ochranných pomôcok u tých, ktorí sú priamo zúčastnení na činnostiach súvisiacich s potenciálne infikovanými zvieratami
 • Správne používanie antivírových liekov po hodnotení rizika na miestnej úrovni
 • Zváženie vakcinácie proti sezónnej chrípke, hlavne v tých prípadoch, keď je rozšírená sezónna chrípka
 • Starostlivý dohľad nad infekciou u tých , ktorí sú potenciálne exponovaní 

Riziká pre ľudí, ktorí pracujú s infikovanými vtákmi

Pre akúkoľvek osobu, ktorá pracuje s infikovanou hydinou je riziko nadobudnutia infekcie malé, i keď ako sa zdá, toto riziko kolíše podľa daného typu vysoko patogénnej vtáčej chrípky (HPAI). Pre najnebezpečnejšiu HPAI, A/H5N1, zdá sa, že riziko infekcie je veľmi malé. Aj napriek tomu, že nedávno boli veľké epidémie A/H5N1 chrípky u vtákov v juhovýchodnej Ázii, prekvapujúco sa len málo ľudí infikovalo1. Ochrana proti vstupu infekcie do organizmu pracovníkov zúčastnených na brakovaní veľkých chovov hydiny v Thajsku a Vietname bola často slabá, avšak neukázal sa žiaden prípad onemocnenia A/H5N1 u ľudí, ktorí boli vo veľkom počte zúčastnení na týchto akciách. Infekcia ľudí vírusom A/H5N1 má taký prudký priebeh, že ju nemožno prehliadnuť.   

Spôsob prenosu

HPAI prenos prebieha priamym kontaktom s infikovanými vtákmi, alebo vtáčími produktmi. Nakoľko vírus môže prežívať určitý krátky čas v prostredí, predpokladá sa, že ho možno chytiť z povrchov predmetov, prachu, atď., ktoré sú kontaminované vtáčími produktmi (hlavne trusom a sekrétmi dýchacieho ústrojenstva) alebo snáď z nevareného mäsa a krvi. 


Zásady ochrany

Ochrana pracovníkov proti infekcii súvisiacej so zamestnaním spočíva na šiestich zásadách: 

1. Rýchla a bezpečná kontrola infekcie u vtákov

 • Toto je priamočiara záležitosť. Čím slabšia infekcia u vtákov a čím rýchlejšie budú vtáky skontrolované, tým menej ľudí bude vystavených a infikovaných.
 • Ľudia často prenášajú infekciu. Slabá biologická bezpečnosť pri prepuknutí vtáčej chrípky (napr. ľudia sa pohybujú z farmy na farmu bez dodržania opatrení) rozširuje infekciu a ochorenie. Naopak, ľudia, ktorí dodržujú opatrenia hrajú dôležitú úlohu pri kontrole infekcie.

2. Minimalizovať počet vystavených ľudí – separácia ľudí od infekcií zvierat

 • Určiť minimálny počet ľudí, ktorí sa majú zúčastniť usmrcovania hydiny.
 • Pracovníci farmy alebo majitelia, ktorí nie sú priamo zúčastnení na procesoch usmrcovania/brakovania hydiny by sa mali vyhnúť expozícii známym alebo potenciálnym zdrojom vírusu vtáčej chrípky (t.j. vyhýbať sa kontaktu s kurčatami, kačicami a inou hydinou pokiaľ to nie absolútne potrebné).
 • Iní ľudia, ktorí žijú na farme (napr. členovia rodiny) by sa mali vyhnúť expozícii známym alebo potenciálnym zdrojom vírusu vtáčej chrípky.
 • Do úvahy sa berie i možnosť obmedziť miestny pohyb ľudí do a z postihnutej oblasti. 

3. Používanie osobných ochranných prostriedkov (PPE) u tých, ktorí sú priamo zúčastnení na práci

 • Treba nosiť jednorazové ľahké rukavice vrstvené nitrilom, vinylom alebo hrubé gumové pracovné rukavice, ktoré môžu byť dezinfikované.
 • Rukavice musia byť stiahnuté tesne po použití a bezpečne zlikvidované bez dotyku nekontaminovaných vecí a iných povrchov prostredia.
 • Treba nosiť vhodnú masku na ústa FFP2 a masku na nos P95. Ak N95 respirátory nie sú k dispozícii, treba používať štandardné dobre priliehajúce chirurgické masky.
 • Treba nosiť ochranné odevy; prednostne jednorazové vonkajšie odevy alebo kombinézy, nepremokavé zástery alebo chirurgické odevy s dlhými upnutými rukávmi plus nepremokavá zástera, s možnosťou bezpečnej likvidácie týchto odevov po použití. Treba nosiť ochranné okuliare k zabráneniu kontaktu vírusu so sliznicami očí.
 • Treba nosiť jednorazové ochranné kryty topánok alebo gumené alebo polyuretánové čižmy.
 • Jednorazové PPE pomôcky musia byť riadne zlikvidované a viacnásobne použiteľné PPE pomôcky musia byť čistené a dezinfikované za použitia štandardov dezinfekčných postupov.
 • Po zoblečení PPE pomôcok musia sa vykonať opatrenia na hygienu rúk (umývanie rúk).
 • Zamestnanci by mali byť školení ohľadom správnej techniky ochranného oblečenia , prezliekania a zneškodnenia jednorázového oblečenia bez vlastnej kontaminácie.

Súhrn pravidiel pre odstránenie ochranných odevov/pomôcok:
 1.  vyzliecť rukavice
 2. vyzlečenie kombinézy
 3. umyť/dekontaminovať ruky
 4. odstrániť ochranu očí
 5. odstrániť masku/respirátor
 6. opäť umyť/dekontaminovať ruky  

4. Správne ale predpísané použitie antivirotík

Používanie antivirotík musí byť obmedzené a pod lekárskou kontrolou, aby sa:
 • minimalizovalo riziko vedľajších účinkov
 • zabránilo rozvoju rezistencie
 •  chránili chovy
Možné užívanie oseltamiviru treba zvážiť na základe hodnotenia miestneho rizika, pravdepodobnosti expozície, atď. Všeobecne platí, že čím menej ľudí užíva tento liek, tým je to lepšie. Ak sa uvažuje o profylaxii, pokiaľ to nie je lekársky kontraindikované, pracovníci by mali dostávať 75 mg oseltamiviru denne počas trvania kontaktu s infikovanou hydinou alebo kontaminovanými povrchmi. Takáto aplikácia by mala pokračovať ešte počas ďalších piatich dní od poslednej expozície. Ak sa oseltamivir nepodával profylakticky a pracovníci vykazujú symptómy predpokladajúce vtáčiu chrípku, potom sa oseltamivir podáva 2 x denne 75 mg počas 5 dní. V každom prípade sa doporučuje, aby bol oseltamivir bežne k dispozícii pre liečbu podozrivých H5N1 respiračných infekcií. 

5. Vakcinácia vakcínou normálnej sezónnej chrípky

Doporučuje sa cielená vakcinácia vakcínou zodpovedajúcou súčasnej sezónnej chrípke ako jedno z viacerých opatrení pre obmedzenie možností simultánnej infekcie ľudí vírusmi vtáčej a ľudskej chrípky. Obmedzenie možností duálnych infekcií znižuje pravdepodobnosť mutácie vírusu, ktorá môže viesť k objaveniu sa nového vírusu chrípky s pandemickým potenciálom. Táto vakcinácia neznamená ochranu proti samotnej infekcii vtáčej chrípky a túto skutočnosť musia chápať všetci tí, ktorí sú vystavení expozícii tak, že sa nebudú vystavovať riziku nepoužívaním osobných ochranných odevov a pomôcok.
Tam kde nie je rozšírená sezónna alebo obyčajná chrípka nie je logické imunizovať, aj keď samotná vakcinácia nie je škodlivá. Nasledovné osoby treba zvažovať pre vakcináciu proti súčasnej sezónnej chrípke:
 • Všetky osoby, u ktorých sa predpokladá kontakt s hydinou alebo hydinové farmy, ktoré sú potenciálne vystavené vtáčej chrípke (H5N1), hlavne tí, ktorí usmrcujú hydinu a ľudia, ktorí žijú a pracujú na hydinových farmách kde sa vyskytol alebo je podozrivý vírus H5N1 alebo miesta kde sa priamo vykonáva usmrcovanie.
 • Zdravotní pracovníci, ktorí sa starajú o pacientov, u ktorých je známa alebo bola potvrdená H5N1 chrípka.
 • Zdravotní pracovníci na miestach prvej pomoci v oblastiach kde je potvrdený výskyt H5N1 chrípky u vtákov.  

6. Prísny dohľad nad ľuďmi, ktorí sú potenciálne exponovaní

Všetky osoby, ktoré boli vystavené infikovanej hydine musia byť pod prísnym vlastným dohľadom, dohľadom zamestnávateľa a miestnych zdravotných orgánov. Osoby zúčastnené v procese brakovania musia si merať dvakrát denne teplotu počas 7 dní od posledného kontaktu s hydinou alebo jej prostredím. Zoznam takýchto exponovaných pracovníkov musia uchovávať zamestnávatelia alebo kontraktori. Dodržiavanie týchto pokynov, ako aj vyššie uvedených ochranných opatrení musí byť súčasťou uzavretých pracovných zmlúv.