Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

21. a 22. prípad BSE na Slovensku

aktualizované dňa 11.6.2021
BSE
Počet prípadov: 27
Počet lab. vyšet. zvierat:
- Rok 2019 -  9719 zvierat
- Rok 2018 -  7894 zvierat
- Rok 2017 -  7516 zvierat
- Rok 2016 -  7674 zvierat
- Rok 2015 -  7969 zvierat
- Rok 2014 -  7461 zvierat
- Rok 2013 - 13581 zvierat
- Rok 2012 - 14166 zvierat
- Rok 2011 - 27293 zvierat
- Rok 2010 - 42816 zvierat
- Rok 2009 - 49712 zvierat
- Rok 2008 - 55200 zvierat
- Rok 2007 - 63735 zvierat
- Rok 2006 - 66345 zvierat
- Rok 2005 - 69224 zvierat
- Rok 2004 - 82949 zvierat
- Rok 2003 - 87010 zvierat
- Rok 2002 - 66798 zvierat
Scrapie u oviec
Počet prípadov: 173
Počet lab. vyšet. zvierat:
- Rok 2019 - 14228 zvierat
- Rok 2018 - 13118 zvierat
- Rok 2017 - 14184 zvierat
- Rok 2016 - 11565 zvierat
- Rok 2015 - 12493 zvierat
- Rok 2014 - 11657 zvierat
- Rok 2013 -   2541 zvierat
- Rok 2012 -   2911 zvierat
- Rok 2011 -   2998 zvierat
- Rok 2010 -   2014 zvierat
- Rok 2009 -   2167 zvierat
- Rok 2008 -   2566 zvierat
- Rok 2007 -   8358 zvierat
- Rok 2006 -   7526 zvierat
- Rok 2005 -   2629 zvierat
- Rok 2004 -   1893 zvierat
- Rok 2003 -   4535 zvierat
- Rok 2002 -   2003 zvierat
Scrapie u kôz
Počet prípadov: 0
Počet lab. vyšet. zvierat:
- Rok 2019 - 210 zvierat
- Rok 2018 - 251 zvierat
- Rok 2017 - 280 zvierat
- Rok 2016 - 212 zvierat
- Rok 2015 - 162 zvierat
- Rok 2014 - 148 zvierat
- Rok 2013 - 64 zvierat
- Rok 2012 - 47 zvierat
- Rok 2011 - 47 zvierat
- Rok 2010 - 24 zvierat
- Rok 2009 - 25 zvierat
- Rok 2008 - 12 zvierat
- Rok 2007 - 83 zvierat
- Rok 2006 - 68 zvierat
- Rok 2005 - 105 zvierat
- Rok 2004 - 5 zvierat
- Rok 2003 - 4 zvierat
- Rok 2002 - 2 zvierat
Klasický mor ošípaných
Počet prípadov:
-
Rok 2014 - 0 prípadov
- Rok 2013 - 0 prípadov
- Rok 2012 - 0 prípadov
- Rok 2011 - 0 prípadov
- Rok 2010 - 0 prípadov
-
Rok 2009 - 0 prípadov
- Rok 2008 - 2 prípady
- Rok 2007 - 0 prípadov
- Rok 2006 - 0 prípadov
- Rok 2005 - 1 prípad
- Rok 2004 - 2 prípady
- Rok 2003 - 4 prípady
Bluetongue
- Rok 2014 -   2643 vyšetrení
- Rok 2013 - 19047 vyšetrení
- Rok 2012 - 16625 vyšetrení
- Rok 2011 - 14368 vyšetrení
- Rok 2010 - 15980 vyšetrení
- Rok 2009 - 33984 vyšetrení

Dňa 6.4.2005 bola na ŠVÚ Zvolen vyšetrená vzorka na BSE s pozitívnym výsledkom na rýchly test BSE. Jednalo sa o kravu plemeno slovenské strakaté , simentál x pingauske x červené holšteinské, narodenú dňa 18.5.2000 na PD Sedlice farma Sedlice (CEHZ 303606) , okres Prešov, , 59 mesačnú, odporazenú na na bitúnku Gelnický bitúnok, Hlavná 52 , Gelnica .

Na kontrolu BSE boli dňa 7.4.2005 pre PDP Sedlice nariadené veterinárne opatrenia pod č.j.: 613/05 v ktorých bolo nariadené
  • zákaz predaja a premiestňovania HD z farmy Sedlice.
  • uzavretie a označenie farmy : „ Nebezpečná nákaza zvierat – Vstup zakázaný
  • vykonať súpis zvierat na farme podľa dátumu a miesta narodenia, druhu a kategórie.
  • Identifikovať pôvod podozrivého zvieraťa, jeho rodičov a potomstva, miesta ich ustajnenia, vrátane presunov.
  • začať pátranie po zdroji ochorenia (šetrenie zamerané na pôvod krmív v dobe predpokladaného infikovania zvieraťa).
  • identifikovať zvieratá narodené v tom istom chove, ako podozrivé zviera, ktoré boli narodené v období od 18.5.1999 do 18.5.2001 – ďalej len kohorta zvierat.
  • denne zabezpečiť klinické vyšetrenie ustajnených zvierat na farmách chovateľa.
  • zabezpečiť uzavretý obrat stáda.

Na základe vykonaných šetrení bola ako kohorta zvierat identifikovaná skupina zvierat v počte 101 kusov . Pozitívna dojnica mala 3, býček narodený dňa 26.11.2002 bol po úhyne likvidovaný v kafilérii N-Adova Nitra dňa 27.12.2002, druhý potomok – jalovička bola odporazená ako domáca zakáľačka na farme dňa 5.4.2004 , tretí potomok jalovička narodená dňa 1.1.2005.

Po potvrdení ochorenia ŠVÚ Zvolen dňa 12.4.2005 boli RVPS Prešov nariadené dňa 18.4.2005 opatrenia na utratenie kohorty, utratenie žijúceho potomka pozitívneho zvieraťa, neškodné odstránenie kadáverov prostredníctvom schváleného kafilerického zariadenia a na vykonanie očisty a dekontaminácie miesta utrácania. .

Dňa 24.4.2005 vyslovil ŠVÚ Zvolen podozrenie na BSE u kravy zabitej v rámci kohorty dňa 22.4.2005 . Ide o zviera narodené dňa 15.4.2000 na farme Sedlice. Uvedený kus mal 3 potomkov - jeden kus narodený dňa 30.6.2002, druhý potomok mŕtvonarodený býček , tretí potomok narodený 23.5.2004 . Dňa 11.6.2004 bol premiestnený na farmu v okrese Humenné , z ktorejj bol presunutý a následne vyvezený do Talianska. Na základe predložených dokladov bol jedinec vyvezený do chovu Azienda Agricola Prati, Verdi Societa Samplice Taliansko. Kohorta bola stanovená v počte 5 zvierat, vrátene potomkov. Centrálna veterinárna autorita Talianskej republiky bola o vyvezenom býčkovi informovaná osobitným listom.

Ide zatiaľ o jediný výskyt BSE v roku 2005 v SR.