Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Domáce zabíjačky - Informácia a manuál pre chovateľov

Zabíjanie zvierat pre súkromnú domácu spotrebu (domáca zabíjačka)

Domáca zabíjačka sa vykonáva v priestoroch domácnosti chovateľa (na dvore a priľahlých priestoroch, respektíve v jeho dome). Produkty z domácej zabíjačky sú určené pre súkromnú spotrebu chovateľa, fyzickej osoby, držiteľa, vlastníka (ďalej len „chovateľ“ podľa §23 ods. 1 zákona č. 39 /2007 Z. z.) v jeho domácnosti a jemu blízkych osôb, nesmú sa uvádzať na trh za účelom predaja pre konečného spotrebiteľa. Podľa § 115 občianskeho zákona „domácnosť“ tvoria fyzické osoby, ktoré spolu trvale žijú a spoločne uhrádzajú náklady na svoje potreby. Podľa §§ 116 – 117 občianskeho zákona blízkou osobou je príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel; iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu.

§ 23 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti, v znení neskorších predpisov

Zabíjanie zvierat pre súkromnú domácu spotrebu

(1) Hovädzí dobytok, ošípané, ovce, kozy a zver z farmového chovu možno zabíjať u chovateľa, ak mäso a orgány z nich získané sú určené na súkromnú domácu spotrebu, ak

 1. je zabíjanie zvierat nahlásené regionálnej veterinárnej a potravinovej správe aspoň jeden pracovný deň vopred,
 2. sú dodržané požiadavky na ochranu zvierat v čase zabíjania,
 3. sú dodržané požiadavky na sústreďovanie a neškodné odstránenie živočíšnych vedľajších produktov podľa osobitného predpisu,
 4. sú dodržané požiadavky na vyšetrenie na bovinnú spongiformnú encefalopatiu (BSE) podľa osobitného predpisu, ak ide o hovädzí dobytok a požiadavky na vyšetrenie na transmisívne spongiformné encefalopatie (TSE), ak ide o ovce a kozy,
 5. sú dodržané požiadavky na vyšetrenie trichinely podľa osobitného predpisu, ak ide o ošípané.
 

(2) Za súkromnú domácu spotrebu sa považuje spotreba chovateľa a jemu blízkych osôb.

Ochrana zvierat počas zabíjania

Hlavnou požiadavkou pri ochrane zvierat počas usmrcovania je, že sa zvieratám nesmie spôsobiť bolesť, strach ani utrpenie. Zvieratá sa môžu usmrtiť iba po predchádzajúcom zbavení vedomia.

A) Domáce zabíjačky ošípaných

1. Ako je to v iných krajinách Európskej Únie?

Členské krajiny EÚ nie sú v tejto oblasti jednotné a platná legislatíva síce túto povinnosť nenariaďuje, ale dáva možnosť aby si členská krajina vytvorila vlastný vnútroštátny predpis.

2. Prečo potom vlastne táto nová povinnosť?

Prvoradý záujem: ochrana zdravia ľudí pred možným nakazením sa svalovcom (trichinelózu) s následnými zdravotnými následkami. Bolo zaznamenaných niekoľko prípadov tejto choroby u ľudí, ktorí uvádzali, že konzumovali surovú klobásu, tepelne neopracované mäso, údené mäso a iné tepelne neopracované výrobky práve z domácich zabíjačiek. Postihnutí mali teplotu okolo 39° C, bolesti brucha, svalov a kĺbov, bolesti hlavy, zvracanie a hnačku vyšetrením sa potvrdila prítomnosť svalovca.

3. Ako a komu som povinný zabíjačku nahlásiť?

Príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe (ďalej len RVPS) najneskôr 1 pracovný deň vopred v čase do 15,00 hod. Domácu zabíjačku možno nahlásiť telefonicky alebo inou formu napr.: písomne ( na príslušnú RVPS najneskôr jeden deň pred stanoveným termínom domácej zabíjačky), faxom, e-mailom;

4. Kde obdržím informácie ohľadom odberu vzorky?

Doporučujeme jednoducho zatelefonovať na RVPS a odborníci (úradní veterinárni lekári) budú informovať chovateľa. Taktiež o požadovanom sprievodnom liste, ktorý sprevádza vzorku do laboratória a ktorý chovateľ vyplní.

Odber vzoriek
Odber vzoriek

5. Ako odobrať vzorky na vyšetrenie na trichinely?

Odber vzorky zabezpečí sám chovateľ. Odoberajú sa vzorky bráničných pilierov z obidvoch polovíc jatočných tiel domácej ošípanej v mieste prechodu do šľachovitej časti o veľkosti lieskového orecha, resp. veľkosti 5 x 5 cm ( pozri obrázok ).

6. Musí byť pri odber vzorky prítomný úradný veterinárny lekár?

Nie, vzorky môže odobrať chovateľ, resp. mäsiar ( osoba), ktorá domácu zabíjačku vykonáva.

7.  Čo nasleduje po odbere vzorky ?

Vzorky je treba vhodne zabaliť do mikroténového vrecka, alebo iného nepremokavého materiálu a uložiť do chladničky (nie v mrazničke !) následne treba vypísať krátky sprievodný list, ktorý pôjde so vzorkami do laboratória.

8.  Doručovanie vzoriek odobratých na domácej zabíjačke

Chovateľ osobne alebo poslom doručí vzorky na miesto zvozu vzoriek zriadeného príslušnou RVPS, resp. do miesta zberu vzoriek príslušného Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu (VPÚ) alebo Veterinárneho ústavu vo Zvolene (VÚ). Vzorky sa doručujú v pracovných dňoch do 15.00 hod vždy však podľa usmernenia RVPS, napr. ak sa konala domáca zabíjačka počas víkendových dní, vhodne zabalené odobraté vzorky uskladní chovateľ v chladničke (nie v mrazničke !) a doručí na miesto zvozu v pondelok do 15.00 hod.

9.  Čo v prípade ak sa zabíjajú viaceré ošípané pre súkromnú domácu spotrebu?

Každá odobratá vzorka bráničných pilierov z obidvoch polovíc jatočných tiel domácej ošípanej sa zabalí osobitne spôsobom podľa vyššie uvedeného vo bode 8.

Trichinella
Trichinella

10. Môžem pokračovať v domácej zabíjačke aj keď nepoznám výsledok vyšetrenia na svalovca?

Samozrejme - to nikto nezakazuje - ale POZOR ! Mäso jatočnej ošípanej z domácej zabíjačky alebo jeho časti s vnútornými orgánmi, ktoré nie sú tepelne opracované môže byť použité pre domácu spotrebu po 3 pracovných dňoch od doručenia vzorky na miesto zvozu, teda ak chovateľ po domácej zabíjačke, ktorá bola počas víkendových dní doručil vzorku na určené miesto zvozu v najbližší pondelok a do štvrtka toho istého týždňa mu nebol oznámený pozitívny nález svalovca zistený laboratórnym vyšetrením môže použiť tepelne neopracované výrobky z domácej zabíjačky na svoju spotrebu

11.  Koľko € zaplatí chovateľ za vyšetrenie vzorky?

Vyšetrenie a monitorovanie vzoriek pôvodcu zoonózy Trichinella sa vykonáva v okresoch na základe vyhodnotenia rizika - pozitívne nálezy u divo žijúcej zveri za príslušný kalendárny rok. Náklady na laboratórne vyšetrovanie vzoriek na Trichinellu z odobratých z tiel domácich ošípaných zabíjaných u chovateľa na súkromnú domácu spotrebu v týchto okresoch sú hradené z rozpočtových zdrojov ŠVPS SR. V od 10. mája 2022 sú to tieto RVPS:Stará Ľubovňa, Prešov, Rimavská Sobota, Svidník a Vranov nad Topľou. V ostatných okresoch si náklady spojené s laboratórnym vyšetrovaním si hradí sám chovateľ, ktorý si o toto vyšetrenie požiada (laboratórne vyšetrenie 1 vzorky tráviacou metódou stojí 5,50 €).

12.  Oznámenie výsledku laboratórneho vyšetrenia chovateľovi

Prípadný pozitívny nález laboratórneho vyšetrenia na svalovca bude chovateľovi oznámený bezodkladne (telefonicky, faxom, e-mailom - podľa uvedenia jeho kontaktného údaju v sprievodnom liste).

Čo dodať záverom?

Najrizikovejším produktom – výrobkom v tomto prípade je tradične vyrábaná domáca klobása zaúdená studeným dymom, ktorá je charakterizovaná ako tepelne neopracovaný produkt; tepelné opracovanie živočíšnych produktov, prípadne ich ošetrenie zodpovedajúcim zmrazením spoľahlivo likviduje pôvodcu trichinelózy.

Sme presvedčení, že chovatelia domácich ošípaných ako aj široká verejnosť pochopia, že táto povinnosť nie je namierená proti záujmom chovateľov domácich ošípaných a ani nemá za cieľ obmedzenie domácich zakáľačiek - ale práve naopak - má jednoznačný zámer – garantovanie bezpečných potravín z domácej zabíjačky určenej pre vlastnú spotrebu u chovateľa a jemu blízkych osôb (§ 115 a § 116 Občianskeho zákonníka).

B) Domáce zabíjačky hovädzieho dobytka

Zabíjanie hovädzieho dobytka (HD) na súkromnú domácu spotrebu je možné, ak je zabíjanie vopred nahlásené (aspoň 1 pracovný deň) na príslušnú Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu a sú dodržané podmienky uvedené v § 23 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.

Nakladanie s vedľajšími živočíšnymi produktmi (VŽP)

Pri zabíjaní HD vznikajú viaceré kategórie VŽP klasifikované podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených pre ľudskú spotrebu a nakladá sa s nimi podľa určenej kategórie nasledovane:

VŽP KAT 1

V zmysle článku 8 a prílohy V nariadenia (ES) č. 999/2001, ktorým sa stanovujú pravidlá prevencie, kontroly a eradikácie niektorých prenosných spongiformných encefalopatií (TSE) v platnom znení, sú za špecifikovaný rizikový materiál - ŠRM (tkanivá s najvyšším rizikom infekčnosti BSE) považované tkanivá, ktoré sú získané z HD pochádzajúceho:

Zo Slovenska a z iných členských štátov so štatútom zanedbateľného rizika BSE:

 • lebka okrem čeľuste vrátane mozgu, očí a miechy zvierat starších ako 12 mesiacov.

Z členských štátov alebo z tretej krajiny s kontrolovaným rizikom alebo neurčeným rizikom BSE:

 • lebka okrem čeľuste vrátane mozgu, očí a miechy zvierat starších ako 12 mesiacov,
 • chrbtica okrem chvostových stavcov, tŕňových a priečnych výbežkov krčných, hrudníkových a driekových stavcov, stredného krížového hrebeňa a krídel krížovej kosti, ale vrátane dorzálnych koreňových uzlín zvierat starších ako 30 mesiacov a
 • mandle, posledné štyri metre tenkého čreva, slepé črevo a mezentérium zvierat bez rozdielu veku.

Neškodné odstraňovanie ŠRM

Jatočné telo HD staršieho ako 12 mesiacov sa po zabití a následných technologických postupoch opracuje rozpolením (poliacou pílou alebo manuálne sekáčom) bez predchádzajúceho odsávania miechy na hovädzie polovice alebo hovädzie štvrte. Následne sa vykoná dôkladné vyčistenie miechového kanála od miechy a jeho okolia od zostatkov nervového tkaniva, kostnej drte a kostných častí, ktoré sa zahrnú do ŠRM.

Producenti ŠRM musia pri zabíjaní HD mimo schválených miest - „domáce zabíjačky“:

 • ŠRM neškodne odstraňovať z tela zabíjaného HD
 • ŠRM oddelene umiestňovať do označených nádob s textom: materiál/VŽP KAT 1 – „určené len na likvidáciu“,
 • ŠRM okamžite zafarbiť (farbivo s methylovou fialovou alebo brilantnou modrou),
 • zabezpečiť likvidáciu ŠRM iba v schválenom spracovateľskom závode na VŽP KAT 1 - VAS s.r.o., Mojšová Lúčka alebo schválenej spaľovni,
 • povinne uchovať zberný list/obchodný doklad na VŽP KAT 1 – ŠRM minimálne 2 roky.

VŽP KAT 2

 • obsah tráviaceho traktu, vrátane obsahu predžalúdkov
 • nevyprázdnené predžalúdky a črevá
 • patologicky zmenené časti mäsa a vnútorností (zhnisané ložiská, parazity, ...)

VŽP KAT 2 je možné odstrániť:

 1. v spracovateľskom závode na VŽP KAT 2 – VAS s.r.o., Mojšová Lúčka,
 2. kompostovaním na vlastnom pozemku,
 3. hnoj využiť len na vlastných pozemkoch zaoraním do pôdy, nesmie ísť na povrchové hnojenie.

VŽP KAT 3

 • zmenené mäso a vnútornosti – nevhodné na konzumáciu (napr. krvné zrazeniny)
 • kosti, šľachy, chrupavky
 • koža
 • krv

VŽP KAT 3 je možné odstrániť len:

 1. v spracovateľskom závode na VŽP KAT 3,
 2. okrem krvi a kože použiť ako krmivo pre vlastné zvieratá (napr. psy a mačky),
 3. kompostovaním alebo transformáciou na bioplyn v schválenej bioplynovej stanici alebo v kompostovacom zariadení,
 4. kože len schválený prepravca na zber a ošetrenie koží.

Aktuálne zoznamy schválených prevádzok, ktoré sú oprávnené manipulovať s VŽP sú dostupné na stránke ŠVPS SR: https://www.svps.sk/zvp/zoznam_zvp.asp?LANG=SK

Náklady spojené s neškodným odstránením VŽP v schválených zariadeniach hradí producent VŽP. Doklad o neškodnom odstránení VŽP (kópiu zberného listu) vystaveného prepravcom alebo pracovníkom zbernej linky spracovateľského závodu (kafilérie, bioplynky, kompostárne) je chovateľ povinný uchovávať najmenej po dobu 2 rokov.

C) Domáce zabíjačky oviec a kôz

Zabíjanie oviec a kôz na súkromnú domácu spotrebu je možné, ak je zabíjanie vopred nahlásené (aspoň 1 pracovný deň) na príslušnú Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu a sú dodržané podmienky uvedené v § 23 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.

Nakladanie s vedľajšími živočíšnymi produktmi (VŽP)

Pri zabíjaní oviec a kôz vznikajú viaceré kategórie VŽP klasifikované podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených pre ľudskú spotrebu a nakladá sa s nimi podľa určenej kategórie nasledovane:

VŽP KAT 1

V zmysle článku 8 a prílohy V nariadenia (ES) č. 999/2001, ktorým sa stanovujú pravidlá prevencie, kontroly a eradikácie niektorých prenosných spongiformných encefalopatií (TSE) v platnom znení, sú za špecifikovaný rizikový materiál - ŠRM (tkanivá s najvyšším rizikom infekčnosti scrapie) považované tkanivá, ktoré sú získané z oviec a kôz

 • lebka vrátane mozgu a očí a miecha zvierat starších ako 12 mesiacov alebo zvierat s trvalými rezákmi prerezanými cez ďasno.

Neškodné odstraňovanie ŠRM

U oviec a kôz starších ako 12 mesiacov, ak sa po zabití a následných technologických postupoch jatočné telo opracuje rozpolením (poliacou pílou alebo manuálne sekáčom) bez predchádzajúceho odsávania miechy, sa dôkladne vyčistí miechový kanál od miechy a jeho okolie od zostatkov nervového tkaniva, kostnej drte a kostných častí, ktoré sa zahrnú do ŠRM.

Producenti ŠRM musia pri zabíjaní oviec a kôz mimo schválených miest - „domáce zabíjačky“:

 • ŠRM neškodne odstraňovať z tela zabíjaných oviec a kôz,
 • ŠRM oddelene umiestňovať do označených nádob s textom: materiál/VŽP KAT 1 – „určené len na likvidáciu“,
 • ŠRM okamžite zafarbiť (farbivo s methylovou fialovou alebo brilantnou modrou),
 • zabezpečiť likvidáciu ŠRM iba v schválenom spracovateľskom závode na VŽP KAT 1 - VAS s.r.o., Mojšová Lúčka alebo schválenej spaľovni,
 • povinne uchovať zberný list/obchodný doklad na VŽP KAT 1 minimálne 2 roky.

VŽP KAT 2

 • obsah tráviaceho traktu, vrátane obsahu predžalúdkov
 • nevyprázdnené predžalúdky a črevá
 • patologicky zmenené časti mäsa a vnútorností (zhnisané ložiská, parazity, ...)

VŽP KAT 2 je možné odstrániť:

 1. v spracovateľskom závode na VŽP KAT 2 – VAS s.r.o., Mojšová Lúčka,
 2. kompostovaním na vlastnom pozemku,
 3. hnoj využiť len na vlastných pozemkoch zaoraním do pôdy, nesmie ísť na povrchové hnojenie.

VŽP KAT 3

 • zmenené mäso a vnútornosti – nevhodné na konzumáciu (napr. krvné zrazeniny)
 • kosti, šľachy, chrupavky
 • koža
 • krv

VŽP KAT 3 je možné odstrániť len:

 1. v spracovateľskom závode na VŽP KAT 3
 2. okrem krvi a kože použiť ako krmivo pre vlastné zvieratá (napr. psy a mačky)
 3. kompostovaním alebo transformáciou na bioplyn v schválenej bioplynovej stanici alebo v kompostovacom zariadení
 4. kože len schválený prepravca na zber a ošetrenie koží

Aktuálne zoznamy schválených prevádzok, ktoré sú oprávnené manipulovať s VŽP sú dostupné na stránke ŠVPS SR: https://www.svps.sk/zvp/zoznam_zvp.asp?LANG=SK

Náklady spojené s neškodným odstránením VŽP v schválených zariadeniach hradí producent VŽP. Doklad o neškodnom odstránení VŽP (kópiu zberného listu) vystaveného prepravcom alebo pracovníkom zbernej linky spracovateľského závodu (kafilérie, bioplynky, kompostárne) je chovateľ povinný uchovávať najmenej po dobu 2 rokov.