Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Dovoz tovaru podliehajúceho veterinárnej kontrole z tretích krajín

Zoznam tovarov podliehajúci veterinárnej kontrole
Vyberanie poplatkov
Dovoz neharmonizovaných komodít

Slovenská republika je členským štátom Európskej únie, z čoho vyplývajú určité práva a povinnosti. Čo sa týka dovozu tovaru podliehajúceho veterinárnej kontrole z tretích krajín je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a aktuálnymi právnymi predpismi Európskej únie, ktorými sa ustanovujú veterinárne požiadavky pre dovoz tovaru.

 • v súlade s § 21 a 25 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti môže každá fyzická alebo právnická osoba dovážať len zvieratá, násadové vajcia, zárodočné produkty, produkty živočíšneho pôvodu, živočíšne vedľajšie produkty a vybrané produkty rastlinného pôvodu (ďalej len „tovar podliehajúci veterinárnej kontrole“), ktoré:
  • spĺňajú požiadavky ustanovené zákonom a najmä nariadeniami vlády Slovenskej republiky
  • pochádzajú z tretej krajiny schválenej na dovoz do EÚ
  • pochádzajú z chovov, organizácií, zariadení, zberných stredísk zvierat a prevádzkarní schválených na dovoz do EÚ
  • sú sprevádzané certifikátom vydaným príslušným orgánom v krajine pôvodu, ktorý zodpovedá vzoru, stanovenému legislatívou EÚ alebo v prípade neharmonizovaného tovaru vzoru, stanovenému ŠVPS SR
 • živé zvieratá, násadové vajcia, zárodočné produkty, produkty živočíšneho pôvodu, živočíšne vedľajšie produkty a vybrané produkty rastlinného pôvodu podliehajú hraničnej veterinárnej kontrole na vonkajších hraniciach EÚ v súlade so Smernicou Rady 91/496/EHS a 97/78/ES (v prípade hraničných inšpekčných staníc na území Slovenskej republiky v súlade s § 35 zákona a nariadeniami vlády Slovenskej republiky č. 301/2003 Z.z. ktorým sa ustanovujú princípy organizácie veterinárnych kontrol zvierat vstupujúcich do Slovenskej republiky z tretích krajín a č.534/2004 Z.z. ktorým sa ustanovujú princípy organizácie veterinárnych kontrol produktov vstupujúcich do Slovenskej republiky z tretích krajín). Konkrétne podmienky dovozu sú uvádzané v jednotlivých nariadeniach vlád pojednávajúcich a vzťahujúcich sa na konkrétne tovary podliehajúce veterinárnej kontrole.

Hraničná veterinárna kontrola

Legislatíva pre dovoz tovaru podliehajúceho veterinárnej kontrole z tretích krajín

V rámci systému sú komodity podliehajúce veterinárnej kontrole rozdelené do 3 skupín:

V tabuľkách je ku každej komodite priradená základná legislatíva Európskeho spoločenstva, týkajúca sa schválených tretích krajín, vzorov certifikátov, ako aj základná legislatíva EÚ a Slovenskej republiky.

 • Platnú EU legislatívu (konsolidované znenie) si môžete vyhľadať na portáli EUR-LEX v akomkoľvek jazyku členského štátu EÚ. Do vyhľadávania zadáte rok a číslo hľadaného právneho predpisu a v rámci hľadanej legislatívy si následne kliknete na konsolidované znenie predpisu. http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sk
 • Právne predpisy Slovenskej republiky si môžete vyhľadať na právnom a informačnom portáli https://www.slov-lex.sk

Organizácie, zariadenia a prevádzkarne, z ktorých je povolený dovoz do EÚ:

https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/output/non_eu_listsPerActivity_en.htm

Tieto informácie slúžia len pre orientáciu a nevyjadrujú komplexný pohľad z aspektu všetkých podmienok daných legislatívou Európskeho spoločenstva. Tieto podmienky nemajú právnu silu a nemôžu slúžiť k právnym úkonom.

Podmienky pre dovoz komodít podliehajúcich veterinárnej kontrole, ktoré nie sú harmonizované európskou legislatívou

O harmonizácii v tejto súvislosti môžeme rozprávať vtedy, ak na komodity podliehajúce veterinárnej kontrole pri dovoze sú stanovené podmienky európskou legislatívou a to:

 • pochádzajú z tretej krajiny schválenej na dovoz do EÚ
 • pochádzajú z chovov, organizácií, zariadení, zberných stredísk zvierat a prevádzkarní schválených na dovoz do EÚ
 • sú sprevádzané certifikátom vydaným príslušným orgánom v krajine pôvodu, ktorý zodpovedá vzoru, stanovenému legislatívou EÚ

Ak v európskej legislatíve vyššie uvedené požiadavky nie sú stanovené (resp. ak niektorá požiadavka chýba), komodita nie je, čo sa týka možnosti dovozu z tretích krajín plne harmonizovaná. V takom prípade si požiadavky na dovoz stanovuje každý členský štát samostatne.

Dovoz neharmonizovaných komodít

Zdravotné požiadavky na dovoz neharmonizovaných komodít z tretích krajín do Slovenskej republiky

V prípade každého takéhoto dovozu je potrebné kontaktovať ŠVPS SR za účelom stanovenia podmienok na dovoz, a to formou žiadosti vzor žiadosti ktorá bude odoslaná na e-mailovú adresu: ozvdv@svps.sk