Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Informácie pre prevádzkovateľov potravinárskych prevádzkarní

Potraviny \ Informácie pre prevádzkovateľov potravinárskych prevádzkarní
aktualizované dňa 14. januára 2019
Orgány úradnej kontroly potravín
Dokumenty, tlačivá
 • Registrácia charitatívnych organizácií, ktoré budú umiestňovať na trh v Slovenskej republike potraviny po dátume minimálnej trvanlivosti, jednoduchý návod formát PDF
 • Zaregistrované charitatívne organizácie pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov ku dňu 08.03.2017 formát PDF
 • Oznámenia o registrácií na priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných a spracovaných produktov rastlinného pôvodu konečnému spotrebiteľovi a iným maloobchodným prevádzkarniam v zmysle nariadenia vlády č.360/2011 Z.z. z 19. októbra 2011  v znení neskorších predpisov formát DOCX
 • Oznámenia o registrácií prevádzkarne/ zmena činnosti/ uzatvorenie v zmysle čl. 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 v platnom znení a v zmysle §6 zákona č.152/95 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov formát RTF
 • Oznámenia o registrácií na priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných a spracovaných produktov rastlinného pôvodu konečnému spotrebiteľovi a iným maloobchodným prevádzkarniam v zmysle nariadenia vlády č.360/2011 Z.z. z 19. októbra 2011  v znení neskorších predpisov formát DOCX
 • Ohlásenie začatia, prerušenia a skončenia činnosti, oznamovanie
  závažných zmien alebo uzavretia existujúcej schválenej alebo registrovanej prevádzkarne pre produkty živočíšneho pôvodu format PDF
 • Žiadosť o registráciu maloobchodnej predajne pre produkty živočíšneho pôvodu, sprostredkovateľov, prepravcov a skladov produktov živočíšneho pôvodu formát PDF
 • Žiadosť o registráciu prevádzkarne prvovýrobcu pre prvotné produkty rybolovu, vajcia, med, mäso hydiny a králikov, voľne žijúcu zver a zverinu z nej formát PDF
 • Žiadosť o registráciu prevádzkarne prvovýrobcu alebo prepravcu surového mlieka, pre priamy predaj malého množstva surového mlieka konečným spotrebiteľom na farme a pre maloobchodnú činnosť prvovýrobcu mlieka, ktorá je okrajovou miestnou a obmedzenou činnosťou jeho prevádzkarne formát PDF
 • Žiadosť o schválenie prevádzkarne, ktorá podlieha schváleniu podľa Nariadenia (ES) č. 853/2004 a zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti formát PDF, dodatok pre bitúnky časť 7A a časť 8A formát PDF
 • Žiadosť o schválenie potravinárskej prevádzkarne s malým objemom výroby s výnimkami z požiadaviek na konštrukciu, usporiadanie a vybavenie, podľa nariadenia vlády SR č. 359/2011 formát PDF, dodatok 1.10.A pre malé bitúnky formát PDF
 • Prevádzkovatelia maloobchodných registrovaných prevádzkarní s okrajovou, miestnou a obmedzenou činnosťou sú povinní každoročne do 31. marca podať príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe čestné vyhlásenie, ktorým sa ustanovujú požiadavky na niektoré potravinárske prevádzkarne a na malé množstvá. Vzor čestného vyhlásenia formát RTF


Registrácia prevádzkarní podľa § 6 ods. 1 zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších zmien a doplnkov.

Každý prevádzkovateľ potravinárskeho podniku okrem prevádzkovateľov uvedených v § 39 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších zmien a doplnkov oznámi podľa Čl. 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 v platnom znení príslušnému orgánu úradnej kontroly potravín [§ 21 ods. 1 písm. b) a e) zákona č.152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších zmien a doplnkov t.j. orgánu verejného zdravotníctva alebo regionálnej veterinárnej a potravinovej správe] každú prevádzkareň podliehajúcu jeho kontrole, ktorá vykonáva činnosť na akomkoľvek stupni výroby, spracúvania a distribúcie potravín na účely registrácie. Vzor oznámenia o registrácii výroby potravín, tabakových výrobkov a činností súvisiacich s ich umiestňovaním na trh je uvedený v prílohe č. 1 zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách.

Prevádzkovateľ potravinárskeho podniku podľa zákona o potravinách oznámi príslušnému orgánu úradnej kontroly potravín aj akúkoľvek významnú zmenu činnosti prevádzkarne a jej prípadné uzatvorenie.
 • Registrácia charitatívnych organizácií, ktoré budú umiestňovať na trh v Slovenskej republike potraviny po dátume minimálnej trvanlivosti, jednoduchý návod formát PDF
 • Vzor Oznámenia o registrácií prevádzkarne/ zmena činnosti/ uzatvorenie v zmysle čl. 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 v platnom znení a v zmysle §6 zákona č.152/95 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov formát RTF
 • Vzor Oznámenia o registrácií na priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných produktov rastlinného pôvodu konečnému spotrebiteľovi a iným maloobchodným prevádzkarniam v zmysle nariadenia vlády č.360/2011 Z.z. z 19. októbra 2011 formát RTF

Prevádzkovateľ potravinárskeho podniku, ktorý vyrába potraviny, manipuluje s nimi a umiestňuje ich na trh je povinný dodržiavať požiadavky a postupy uvedené v Potravinovom kódexe Slovenskej republiky a v osobitných predpisoch (napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktoré ustanovuje všeobecné zásady a požiadavky zákona o potravinách, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a ktoré ustanovuje postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1576/89 z 29. mája 1989 ustanovujúce všeobecné pravidlá na definovanie, opis a uvádzanie liehovín na trh v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1830/2003 z 22. septembra 2003 o vysledovateľnosti a označovaní geneticky modifikovaných potravín a krmív vyrobených z geneticky modifikovaných organizmov a ktorým sa mení a dopĺňa smernica 2001/18/ES, nariadenie Komisie (ES) č. 2073/2005 z 15. novembra 2005 o mikrobiologických kritériách pre potraviny).

Registrácia prevádzkarne pre prevádzkovateľov predávajúcich potraviny na diaľku a pre prepravcov potravín predávaných na diaľku
Podľa § 6 zákona NR SR č.152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ zákon o potravinách“) každý prevádzkovateľ potravinárskeho podniku vrátane prevádzkovateľa predaja potravín na diaľku je povinný oznámiť príslušnému orgánu úradnej kontroly potravín každú prevádzkareň podliehajúcu jeho kontrole, ktorá vykonáva činnosti na akomkoľvek stupni výroby, spracúvania a distribúcie potravín na účely registrácie. Registrácii podliehajú nielen prevádzkovatelia, ktorí predávajú potraviny na diaľku a zabezpečujú si prepravu potravín vlastnými dopravnými prostriedkami, ale aj zmluvné prepravné spoločnosti. Prepravcovia potravín sú ďalej povinní dodržiavať § 11 zákona o potravinách a Prílohu II Kapitoly IV nariadenia (ES) č. 852/2004 Európskeho parlamentu a Rady z 29.apríla 2004 o hygiene potravín v platnom znení.


Registrácia prevádzkarní pre potraviny živočíšneho pôvoduSchvaľovanie prevádzkarní pre produkty živočíšneho pôvodu pre EU

Schvaľovanie prevádzkarní, ktoré zaobchádzajú, pripravujú alebo produkujú produkty živočíšneho pôvodu, pre ktoré sú ustanovené požiadavky podľa zákona 39/2007 Z.z., ako aj nariadení (ES) č. 853/2004 a musia byť schválené príslušným orgánom v súlade s článkom 31 ods.2 nariadenia (ES) č. 882/2004 v platnom znení a článkom 3 nariadenia (ES) č. 854/2004 v platnom znení.

Informácie pre prevádzkovateľov potravinárskych prevádzkarní

Informácia o potravinovom reťazci (IPR)


Registrácia prevádzkarní tabakových výrobkov podľa § 3 zákona 335/2011 Z. z. o tabakových výrobkoch

Registráciu prevádzkarne tabakových výrobkov, vykoná výrobca, ktorý vyrába tabakové výrobky alebo ním ustanovený zodpovedný zástupca absolvoval vysokoškolské vzdelanie v potravinárskom odbore alebo stredné odborné vzdelanie v potravinárskom odbore, alebo má uznané obdobné vzdelanie a má najmenej dvojročnú prax v odbore výroby tabakových výrobkov.

Splnenie podmienok preukazuje výrobca dokladom o vzdelaní a dokladom o trvaní praxe Živnostenský úrad do 30 dní odo dňa vydania osvedčenia o živnostenskom oprávnení zašle Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) zoznam vydaných, pozastavených, zaniknutých a zrušených oprávnení na výrobu tabakových výrobkov.

Výrobca, dovozca alebo distribútor tabakových výrobkov (ďalej len „prevádzkovateľ“) je povinný pred začatím činnosti oznámiť na účely registrácie príslušnej Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe prevádzkareň, v ktorej vykonáva činnosť na ktoromkoľvek stupni výroby tabakových výrobkov alebo ich uvádzania na trh (ďalej len „prevádzkareň“).

Prevádzkovateľ oznámi príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe
 • svoje identifikačné údaje, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, meno, priezvisko a identifikačné číslo osoby, ak ide o právnickú osobu, názov, sídlo a identifikačné číslo osoby,
 • identifikačné údaje o prevádzkarni,
 • zmenu činnosti prevádzkarne,
 • uzatvorenie prevádzky.

 Prevádzkovateľ, ktorý uvádza tabakové výrobky na trh, je povinný bezodkladne vyradiť z trhu tabakové výrobky, ktoré sú balené do obalov a obalových materiálov, ktoré nezodpovedajú požiadavkám zákona, sú neúplne označené alebo nesprávne označené, nespĺňajú požiadavky na kvalitu, sú falšované, sú poškodené, deformované alebo znečistené. Neuvedie na trh tabak na orálne použitie.

 

Ten, kto balí tabakové výrobky pri ich výrobe alebo ich uvádzaní na trh, je povinný používať len také obaly a obalové materiály, ktoré pri obvyklom spôsobe manipulovania s tabakovými výrobkami nepriaznivo neovplyvňujú ich kvalitu, chránia ich pred nežiaducimi vonkajšími vplyvmi a vylúčia zámenu tabakového výrobku za iný výrobok.

 

Ten, kto vyrába tabakové výrobky alebo ich uvádza na trh, je povinný ich označiť na každom spotrebiteľskom balení, okrem údajov podľa osobitného predpisu,(zákon 89/2016 Z. z. o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov) v kodifikovanej podobe štátneho jazyka údajmi o:

 • obchodnom názve, pod ktorým sa tabakový výrobok predáva,
 • obchodnom mene a sídle výrobcu, distribútora, predávajúceho alebo dovozcu,
 • množstve, d)pôvode tabakového výrobku,
 • identifikácii dávky.