Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Informácie pre prevádzkovateľov dovážajúcich potraviny z tretích krajín


Povinnosti prevádzkovateľa potravinového podniku pri importe potravín neživočíšneho pôvodu z tretích krajín

V zmysle §6 Zákona NR SR o potravinách č. 152/95 Z. z. v znení neskorších predpisov: Každý prevádzkovateľ vrátane prevádzkovateľa internetového predaja, okrem prevádzkovateľov uvedených v osobitnom predpise, oznámi podľa osobitného predpisu príslušnému orgánu úradnej kontroly potravín [§ 21 ods. 1 písm. b) a d)] každú prevádzkareň podliehajúcu jeho kontrole, ktorá vykonáva činnosť na akomkoľvek stupni výroby, spracúvania a distribúcie potravín na účely registrácie. Prevádzkovateľ vrátane prevádzkovateľa internetového predaja, okrem prevádzkovateľov uvedených v osobitnom predpise oznámi príslušnému orgánu úradnej kontroly potravín akúkoľvek významnú zmenu činnosti prevádzkarne alebo jej uzatvorenie.

 Povinnosti dovozcu a potrebné doklady:

 1. Registrácia na príslušnej Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe (v mieste sídla spoločnosti,firmy...)
 2. V náležitom časovom predstihu oznámiť predpokladaný dátum a čas fyzického príchodu zásielky do miesta určenia
 3. Uviesť meno alebo obchodné meno a adresu výrobcu alebo odosielateľa zásielky
 4. Uviesť meno alebo obchodné meno a adresu dovozcu alebo distribútora
 5. Uviesť kontakt na dovozcu
 6. Uviesť krajinu pôvodu
 7. Uviesť druh potraviny
 8. Uviesť množstvo potraviny
 9. Uviesť identifikáciu dávky a v prípade rýchlokaziacich potravín aj podmienky skladovania
 10. Údaje o dopravnom prostriedku
 11.  Pri niektorých nariadeniach upravujúcich frekvenciu kontrol vypísanie I. časti JVD

Doklady:

 -Faktúra, Dodací list, Osvedčenia (certifikáty), Nákladové listy

 

Dôležité je tiež aby priestory na Slovensku, určené pre manipuláciu s potravinami a skladovanie, boli schválené príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva.

V zmysle § 7b zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov:

 • Prevádzkovateľ, ktorý dováža potraviny z tretích krajín alebo ktorý v mieste určenia prijíma dodávku produktov živočíšneho pôvodu, nespracovaného ovocia a nespracovanej zeleniny z iného členského štátu Európskej únie, je povinný podať informáciu o dovoze alebo informáciu o dodávke týchto potravín príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe do elektronického systému štátnej veterinárnej a potravinovej správy najneskôr 24 hodín po jej prijatí.
 • Informácia o dovoze podľa odseku 1 alebo informácia o dodávke podľa odseku 1 musí obsahovať údaje o
  1. mieste určenia dovozu alebo dodávky potraviny,
  2. krajine pôvodu dovezenej alebo dodanej potraviny,
  3. druhu dovezenej alebo dodanej potraviny,
  4. množstve každého druhu dovezenej alebo dodanej potraviny,
  5. druhu obalu alebo druhu baliaceho materiálu, v ktorom sa dovezená alebo dodaná potravina nachádza alebo je zabalená,
  6. označení identifikujúcom dovezenú alebo dodanú potravinu.


Spoplatnenie importných kontrol

Členské štáty zabezpečia vybranie poplatkov vzniknutých v súvislosti s úradnými kontrolami pri dovoze potravín a surovín rastlinného pôvodu z tretích krajín v súlade s článkom 27 odseku 8 nariadenia Komisie č. 882/2004 a v zmysle §23 ods. 4 zákona 152/1995 Z.z. o potravinách. Poplatky uhrádzajú PPP zodpovední za zásielku alebo ich zástupcovia.

 

Výkon importnej kontroly je spoplatňovaný na základe hodinovej sadzby v zmysle Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 493/2008 Z. z. v platnom znení, ktorým sa ustanovuje výpočet výdavkov orgánov úradnej kontroly potravín a orgánov štátnej správy vo veterinárnej oblasti a v prípade odberu vzoriek, laboratórne analýzy odobratých vzoriek uhrádza PPP úradnému laboratóriu, ktoré analýzy vykonal.

 

Náklady vynaložené za vrátenie zásielky alebo na jej zničenie alebo na využitie produktov na iné účely znáša osoba zodpovedná za zásielku alebo jej zástupca v zmysle platnej legislatívy.Miesta vstupu a colné úrady

Adresa colného úradu Telefón Fax E-mail adresa
Banská Bystrica Partizánska cesta 17, 975 90 Banská Bystrica 048/414 58 53; 414 58 54; 414 30 43 048/ 411 14 46 sscu51@colnasprava.sk
Bratislava Miletičova 42, 824 59 Bratislava 02/ 5026 3110 02/ 5542 3130 sscu52@colnasprava.sk
Michalovce Plynárenská 4, 071 01 Michalovce 056/6403095; 6403005 056/6432 306; 6432 312 sscu53@colnasprava.sk
Košice Komenského 39/A, 040 01 Košice 055/ 611 21 11; 611 22 05 055/ 611 21 09 sscu56@colnasprava.sk
Žilina Pri cintoríne 36, 010 04 Žilina 041/ 5118 205; 5118 110; 5118 111 041/ 5118 109 sscu60@colnasprava.sk
Nitra Rázusova 2A, 950 50 Nitra 037/ 6574 205; 6574 110; 6574 111 037/ 6574 209; 6574 109 sscu61@colnasprava.sk
Prešov kpt..Nalepku 4, 080 01 Prešov 051/ 735 71 00; 735 71 10 051/ 735 71 09 sscu62@colnasprava.sk
Trnava Ľudová 10 917 01 Trnava 034/ 6952 111; 6952 110; 6952 205 034/ 6952 109; 6952 209 sscu65@colnasprava.sk
Trenčín Partizánska ulica č.1, poštový priečinok 116, 912 50 Trenčín 032/ 6501 100 032/ 6501 109 sscu66@colnasprava.sk

Bratislava - letisko

Vedúci HIS :

Adresa :

Tel :

 

Fax :

Email:

MVDr. Miroslav Tkáč
HIS Bratislava Letisko
+421 2 43 63 1717
+421 918 988 887
+421 2 43 63 1718
HIS.Bratislava@svps.sk

Každý pracovný deň

od 07:30 - do 15:30

Vyšné Nemecké

Vedúci HIS :

Adresa :

Tel :

Fax :

Email:

MVDr. Stanislav Vanát
HIS Vyšné Nemecké
Tel.: 00421 56 6981120
Fax: 00421 56 6981120
HIS.VysneNemecke@svps.sk
Každý deň
vrátane sviatkov

od 08:00 - do 20:00
od 20:00 - do 08:00

Čierna nad Tisou

Vedúci HIS :

Adresa :

Tel :

Fax :

Email:

MVDr. Stanislav Vanát
HIS Čierna nad Tisou
Tel.: 00421 56 6281550, 6281552,
Fax: 00421 56 6281551
HIS.CiernaNadTisou@svps.sk
Každý deň okrem soboty,
nedele a sviatkov
od 07:30 - do 15:30