Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Za bezpečnosť potravín nezodpovedá orgán úradnej kontroly, ale primárne prevádzkovateľ potravinárskeho podniku

aktualizované dňa 16.6.2021
Bezpečnosť potravín

Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.

Po správach o plesnivých a neoznačených vajciach zistených inšpektormi regionálnej veterinárnej a potravinovej správy v obchodnej jednotke reťazca TESCO uviedol 19. júna 2012 v reakcii pre TASR člen predstavenstva TESCO Stores SR, a.s. ako jeden z dôvodov, prečo spoločnosť nekonala to, že nepredpokladali, že by tento dodávateľ mohol patriť medzi problematických, o ktorých sa hovorilo na tlačovej konferencii, pretože „predmetné vajcia dodala spoločnosť Larim SK, s.r.o. Nakoľko v jej prevádzke je prítomný stály štátny veterinárny dozor,...“ .

Predpokladali nesprávne. V takých prevádzkarniach, ako sú triediarne vajec, nikdy nebol a ani nemôže byť „prítomný stály štátny veterinárny dozor“, ani iný stály štátny dozor. Stála prítomnosť veterinárnych inšpektorov v prevádzkarniach, kde sa vykonávajú veterinárne a iné úradné kontroly, nie je s výnimkou prehliadok pred zabitím a po zabití jatočných zvierat a hydiny na bitúnkoch fyzicky možná a nie je ani ustanovená žiadnym právnym aktom EÚ alebo vnútroštátnym zákonom. Ani v prípade uvedeného dodávateľa - triediarne vajec nemožno predpokladať, že veterinárni inšpektori budú v triediarni stále a neprestajne prítomní dozrú na každé jednotlivé vajce, ktoré táto triediareň zabalila. Toto nie je ani kompetenciou a ani povinnosťou príslušných orgánov úradnej kontroly. Sú povinné s vhodnou frekvenciou a prostredníctvom vhodných kontrolných metód overovať, ako si prevádzkovatelia potravinárskych podnikov plnia povinnosti a dodržiavajú požiadavky potravinového práva.

Na základe platnej legislatívy prvotná právna zodpovednosť za bezpečnosť potravín a dodržiavanie potravinového práva spočíva zásadne na prevádzkovateľovi potravinárskeho podniku a tento sa nemôže a nesmie spoliehať na to, že by ju príslušné orgány prevzali na seba prostredníctvom kontrolných činností, ktoré vykonávajú.