Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Certifikačný orgán / Posudzovanie zhody

aktualizované dňa 23.11.2023
Oznámenie
 10.08.2009 Štátna veterinárna a potravinová správa SR oznamuje, že certifikáciu / posudzovanie zhody potravinových výrobkov poskytuje t.č. iba u potravinárskych výrobkov, liehovín a vín, ktoré sú predmetom žiadosti na zápis do Registrov EÚ ako „chránené zemepisné označenie“, „chránené označenie pôvodu“ alebo „zaručene tradičná špecialita“

Všeobecné informácie

Certifikácia výrobku je spôsob poskytovania ubezpečenia, že výrobok je v zhode so stanovenými normami alebo s inými normatívnymi dokumentmi. Túto službu poskytuje akreditovaný certifikačný orgán pre poľnohospodárske a potravinárske výrobky Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky.

Certifikačný orgán je na základe Rozhodnutia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 7054/2021-840 zo dňa 28.10.2021 o autorizácii oprávnený: na kontrolu overovania dodržiavania špecifikácie poľnohospodárskych výrobkov a potravín pred ich umiestnením na trh a na kontrolu overovania dodržiavania špecifikácie liehovín so zemepisným označením pred ich umiestnením na trh, na dobu platnosti osvedčenia o akreditácii.

Certifikačný orgán získal splnením požiadaviek ISO/EC 17065:2012 spôsobilosť vykonávať certifikáciu/posudzovanie zhody poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov. Akreditácia bola udelená Slovenskou národnou akreditačnou službou (SNAS) Osvedčením č. P-025 zo dňa 30.07.2021 a platí do 31.10.2026


Certifikačný orgán pre poľnohospodárske a potravinárske výrobky ŠVPS SR má vlastné pravidlá postupu a riadenia pre vykonanie posúdenia zhody/certifikácie popísané v Príručke kvality. Pracovníci certifikačného orgánu pri výkonoch certifikácie postupujú v súlade s Politikou kvality ( formát PDF veľkosť 1,88 MB, upravené 05.08.2019)

 

Vstupné informácie o procese dobrovoľnej certifikácie podá každému zákazníkovi vedúca Certifikačného orgánu alebo certifikačný pracovník.
Posúdenie zhody/certifikácia sa vykonáva na základe Zmluvy o overovaní dodržiavania špecifikácie poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny uzatvorenej s výrobcom na dobu neurčitú. Žiadateľ podáva Žiadosť o posúdenie zhody  - certifikáciu výrobku zvlášť na každý výrobok. Posúdenie zhody sa vykoná najneskôr do 15 dní od doručenia kompletnej požadovanej dokumentácie.

Služby, ktoré certifikačný orgán poskytuje sú určené na:

 • overovanie dodržiavania špecifikácie poľnohospodárskych, potravinárskych výrobkov a liehovín, ktoré sú zapísané v registroch Európskej Únie ako „chránené zemepisné označenie“, „chránené označenie pôvodu“ alebo „zaručene tradičná špecialita“
 • pravidelný dohľad nad certifikovanými výrobkami s chráneným označením


Oblasť akreditácie

Certifikácia výrobkov
(Certification of products)

Rozsah spôsobilosti


Skupina produktov Položka Názov produktu
Certifikačné schémy
Normy, predpisy
schéma
Poľnohospodárske a potravinárske výrobky s chráneným označením 1.1 Výrobky živočíšneho pôvodu 3 - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012
- Schválené a registrované špecifikácie výrobkov, uverejnené v Úradnom vestníku EU
1.2 Výrobky rastlinného pôvodu 3 - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012
- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2019/787 o definovaní, popise, prezentácii a označovaní liehovín a o zrušení nariadenia (ES) č. 110/2008
- Schválené a registrované špecifikácie výrobkov, uverejnené v Úradnom vestníku EU

Informácie o zodpovednosti certifikačného orgánu

Za vykonanú činnosť v oblasti certifikácie nesú zodpovednosť pracovníci a vedenie certifikačného orgánu. Certifikačný orgán ŠVPS SR a jeho pracovníci sa nezaoberajú žiadnymi aktivitami, ktoré by mohli znížiť dôveru v certifikačnú činnosť a dodržiavanie morálnych a etických princípov. Popísané a zavedené postupy sú pre nich záväzné. Dodržiavajú ochranu vlastníckych práv žiadateľov a dôvernosť informácií.

Certifikačný systém

Certifikačný orgán pre poľnohospodárske a potravinárske výrobky ŠVPS SR má pravidlá postupu a riadenia pre vykonanie posúdenia zhody/certifikácie popísané v Príručke kvality. Vstupné informácie o procese certifikácie podá každému zákazníkovi vedúca Certifikačného orgánu alebo certifikačný pracovník.

Zoznam platných vydaných certifikátov


Č. certifikátu Dátum vydania Výrobca Výrobok
schéma
001/2010 09.11.2010 SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s.r.o.,
Nám. Slobody č.10, 909 01 Skalica
Skalický trdelník
Chránené zemepisné označenie
003/2010 12.11.2010 LARK, s.r.o.,
Pod Hájkom 2, 909 01 Skalica
Skalický trdelník
Chránené zemepisné označenie
002/2011 13.05.2011 TAURIS a.s.,
Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota
Spišské párky
Zaručená tradičná špecialita
009/2011 02.09.2011 Jakub Ilavský, s.r.o
Záblatská 471, 911 06 Trenčín - Záblatie
Spišské párky
Zaručená tradičná špecialita
013/2011 30.11.2011 JINEX, s.r.o.,
M.Rázusa 15/3930, 010 01 Žilina
Spišské párky
Zaručená tradičná špecialita
015/2011 09.12.2011 Mäso Parížek s.r.o. Robotnícka 22, 036 01 Martin Spišské párky
Zaručená tradičná špecialita
001/2012 09.01.2012 ALTHAN, s.r.o. Chemlonská 1, 066 01 Humenné Spišské párky
Zaručená tradičná špecialita
001/2013 31.01.2013 Hôrka, s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá Spišské párky
Zaručená tradičná špecialita
001/2014 09.06.2014 MECOM GROUP, s.r.o., Mikušovská cesta 3022, 984 14 Lučenec Spišské párky
Zaručená tradičná špecialita
001/2015 06.02.2015 GVP, spol. s r.o. Humenné, Tolstého 1, 066 01 Humenné Spišské párky
Zaručená tradičná špecialita
002/2015 20.10.2015 Hamsal, s.r.o. A. Hlinku 27, 022 01 Čadca Spišské párky
Zaručená tradičná špecialita
001/2017 11.01.2017 Levická sladovňa, Jurská cesta 4, 934 01 Levice Levický slad
Chránené zemepisné označenie
002/2017 07.06.2017 Bitúnok Čadca, s.r.o. A. Hlinku 916, 022 01 Čadca Spišské párky
Zaručená tradičná špecialita
004/2017 21.08.2017 GSL – SK, s.r.o., Továrenská 23/1300, 064 01 Stará Ľubovňa Spišské párky
Zaručená tradičná špecialita
005/2017 25.09.2017 LEBECO s.r.o., Remeselnícka 4, 946 03 Kolárovo Bratislavský rožok
Zaručená tradičná špecialita
001/2018 24.01.2018 Ing. Peter Lachkovič, Hviezdoslavova 115, 900 31 Stupava Stupavské zelé
Chránené označenie pôvodu
002/2018 12.03.2018 JINEX, s.r.o.,
M.Rázusa 15/3930, 010 01 Žilina
Tradičné špekačky
Zaručená tradičná špecialita
006/2018 15.06.2018 Hamsal, s.r.o., A. Hlinku 27, 022 01 Čadca Tradičné špekačky
Zaručená tradičná špecialita
007/2018 13.08.2018 Bitúnok Čadca, s.r.o., A. Hlinku 916, 022 01 Čadca Tradičné špekačky
Zaručená tradičná špecialita
008/2018 19.10.2018 Hamsal s.r.o., A. Hlinku 27, 022 01 Čadca Liptovská saláma
Zaručená tradičná špecialita
001/2019 19.3.2019 PEKATEKA s.r.o., Jantárová 605/2, 900 46 Most pri Bratislave Bratislavský rožok
Zaručená tradičná špecialita
002/2019 06.06.2019 DALTON, s.r.o., Napájadlá 1/A, 042 47 Košice Spišské párky Zaručená tradičná špecialita
003/2019 09.07.2019 MECOM GROUP s.r.o., Poľná 4, 066 01 Humenné Pražská šunka Zaručená tradičná špecialita
004/2019 11.07.2019 Michal Rajček - Fa Emont, 930 41 Kvetoslavov 298 Bratislavský rožok Zaručená tradičná špecialita
005/2019 19.07.2019 Mäspoma spol. s.r.o., T.G. Masaryka 8/955, 960 01 Zvolen Paprika Žitava/Žitavská paprika Chránené označenie pôvodu
006/2019 22.07.2019 KA&AN, s.r.o., Predmestie 2097/147, 909 01 Skalica Skalický trdelník
Chránené zemepisné označenie
007/2019 31.07.2019 Mäsokombinát Púchov, s.r.o., Vsetínska 1354/15, 020 39 Púchov Spišské párky
Zaručená tradičná špecialita
008/2019 31.07.2019 Mäsokombinát Púchov, s.r.o., Vsetínska 1354/15, 020 39 Púchov Liptovská saláma
Zaručená tradičná špecialita
009/2019 09.08.2019 F&K pekáreň s.r.o., Roľníckej školy 3052, 945 01 Komárno Bratislavský rožok
Zaručená tradičná špecialita
010/2019 28.08.2019 SVAMAN spol. s.r.o., Brezovská cesta 18, 907 01 Myjava Spišské párky
Zaručená tradičná špecialita
011/2019 03.09.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov Spišské párky
Zaručená tradičná špecialita
012/2019 16.10.2019 FantastiCo s.r.o., Vajanského nábrežie 5, 811 02 Bratislava BRATISLAVSKÝ ROŽOK
Zaručená tradičná špecialita
013/2019 22.11.2019 LEVICKÉ MLIEKÁRNE a.s., Júrska cesta 2, 934 01 Levice Tekovský salámový syr
Chránené zemepisné označenie
014/2019 26.11.2019 STANISLAV A SYN spol. s.r.o., Krmešská cesta 61, 900 50 Kráľová pri Senci Bratislavský rožok
Zaručená tradičná špecialita
015/2019 13.12.2019 BGV s.r.o., Hniezdne 471, 065 01 Hniezdne Spišská borovička
Chránené zemepisné označenie
001/2020 1.1.2020 Mäspoma spol. s.r.o., T.G.Masaryka 8/955, 960 01 Zvolen Paprika Žitava/Žitavská paprika
Chránené označenie pôvodu
002/2020 1.1.2020 Mäsokombinát Púchov s.r.o., Vsetínska 1354/15, 020 39 Púchov Spišské párky
Zaručená tradičná špecialita
003/2020 1.1.2020 SVAMAN spol. s.r.o., Brezovská cesta 18, 907 01 Myjava Spišské párky
Zaručená tradičná špecialita
005/2020 19.2.2020 SYRMIX s.r.o., Dolina 164, 027 05 Zázrivá Zázrivský korbáčik
chránené zemepisné označenie
006/2020 19.2.2020 SYRMIX s.r.o., Dolina 164, 027 05 Zázrivá Zázrivské vojky
chránené zemepisné označenie
007/2020 25.2.2020 GAS FAMILIA s.r.o., Prešovská 8, 064 01 Stará Ľubovňa Spišská borovička
Chránené zemepisné označenie
008/2020 05.03.2020 SYPAZ s.r.o., Dolina 126, 027 05 Zázrivá Zázrivské vojky
Chránené zemepisné označenie
009/2020 05.03.2020 SYPAZ s.r.o., Dolina 126, 027 05 Zázrivá Zázrivský korbáčik
Chránené zemepisné označenie
010/2020 26.03.2020 ALBO SK, s.r.o., Dolina 125, 027 05 Zázrivá Zázrivský korbáčik
Chránené zemepisné označenie
011/2020 26.03.2020 ALBO SK, s.r.o., Dolina 125, 027 05 Zázrivá Zázrivské vojky
Chránené zemepisné označenie
012/2020 28.04.2020 Mäsokombinát NORD Svit s.r.o., Hlavná 5, 059 21 Svit Tradičné špekačky
Zaručená tradičná špecialita
013/2020 28.04.2020 Mäsokombinát NORD Svit s.r.o., Hlavná 5, 059 21 Svit Liptovská saláma
Zaručená tradičná špecialita
014/2020 28.04.2020 Mäsokombinát NORD Svit s.r.o., Hlavná 5, 059 21 Svit Spišské párky
Zaručená tradičná špecialita
015/2020 19.05.2020 Slovenský potravinársky priemysel a.s., Tomášikova 46/A, 831 04 Bratislava Bratislavský rožok
Zaručená tradičná špecialita
016/2020 27.05.2020 Ing. Vojtech Gottschall BAGETA, M. R. Štefánika 10, 902 01 Pezinok Bratislavský rožok
Zaručená tradičná špecialita
017/2020 09.06.2020 MAMA GROUP, s.r.o., Kopčanská 3126, 908 51 Holíč SKALICKÝ TRDELNÍK
chránené zemepisné označenie
018/2020 07.07.2020 ŠMV, s.r.o., Továrenská 18, 064 01 Stará Ľubovňa Spišské párky
zaručená tradičná špecialita
020/2020 14.07.2020 Pavol Mandinec, Dolina 122, 027 05 Zázrivá Zázrivský korbáčik
Chránené zemepisné označenie
021/2020 14.07.2020 SYREX, s.r.o., Ráztoky 35, 027 05 Zázrivá Zázrivské vojky
Chránené zemepisné označenie
022/2020 15.07.2020 SYREX, s.r.o., Ráztoky 35, 027 05 Zázrivá Zázrivský korbáčik
Chránené zemepisné označenie
023/2020 28.10.2020 Kluknavská mliekareň, obchodno-odbytové družstvo, 055 61 Jaklovce 640 Slovenská bryndza
Chránené zemepisné označenie
024/2020 02.11.2020 Poľnohospodárske podielnické družstvo Liptovská Teplička 059 40 Liptovská Teplička 566 Slovenská bryndza
Chránené zemepisné označenie
025/2020 24.11.2020 Róbert Gašparík – mäsovýroba s.r.o.
Mikovíniho 6924/1, 917 01 Trnava
Spišské párky
zaručená tradičná špecialita
026/2020 14.12.2020 SKALMEX, s.r.o.,
Tehelňa 1984, 909 01 Skalica
SKALICKÝ TRDELNÍK
chránené zemepisné označenie
002/2021 23.08.2021 PD Liptovské Revúce, 034 74 Liptovské Revúce 297 Ovčí salašnícky údený syr
Zaručená tradičná špecialita
003/2021 22.09.2021 Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s.,
Košovská cesta 12, 971 01 Prievidza
BRATISLAVSKÝ ROŽOK
Zaručená tradičná špecialita
004/2021 08.10.2021 Liptovská potravinárska spoločnosť, s.r.o.,
Kosovo 1553, 034 01 Ružomberok
Liptovské droby
Chránené zemepisné označenie
005/2021 22.11.2021 Štefan Tkáč-GURMÁN
Beňadiková 79, 032 04 Liptovský Ondrej
Liptovské droby
Chránené zemepisné označenie
001/2022 27.04.2022 KEĽO A SYNOVIA s.r.o.,
Hlavná 137, 980 51 Veľké Teriakovce
Klenovecký syrec
Chránené zemepisné označenie
002/2022 14.06.2022 PD Liptovské Revúce,
034 74 Liptovské Revúce 297
Ovčí hrudkový syr - salašnícky
Zaručená tradičná špecialita
003/2022 16.08.2022 Ján Fašang,
991 42 Hrušov 455
Hrušovský lepník
chránené zemepisné označenie
004/2022 13.12.2022 Berto sk, s.r.o., Hlavná 1,
900 66 Vysoká pri Morave
Pražská šunka
Zaručená tradičná špecialita
001/2023 18.01.2023 MECOM GROUP s.r.o.,
Poľná 4, 066 01 Humenné
Liptovská saláma
Zaručená tradičná špecialita
002/2023 2.2.2023 Jozef Voľanský – Martiček JVM,
Poštárka 116, 085 01 Bardejov
Bardejovský Med/ Med z Bardejova
Chránené označenie pôvodu
003/2023 21.3.2023 Mäsokombinát Púchov, a.s., Vsetínska 1354/15, 020 39 Púchov Spišské párky
Zaručená tradičná špecialita
004/2023 10.05.2023 TAURIS, a.s., Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota Pražská šunka
Zaručená tradičná špecialita
005/2023 12.09.2023 MAMA GROUP, s.r.o., Kopčanská 3126, 908 51 Holíč Skalický trdelník
Chránené zemepisné označenie
006/2023 8.11.2023 Obec Hrušov, 991 42 Hrušov 526 (stánkový predaj) Hrušovský lepník
Chránené zemepisné označenieZoznam zrušených certifikátov


Č. certifikátu Dátum vydania Výrobca Výrobok
schéma
Dátum zrušenia
004/2020 1.1.2020 Mäsokombinát Púchov s.r.o., Vsetínska 1354/15, 020 39 Púchov Liptovská saláma
Zaručená tradičná špecialita
20.11.2023
027/2020 16.12.2020 Bardejovská pekáreň s.r.o.,
Kpt. Nálepku 64, 085 01 Bardejov
Bratislavský rožok (makový)
Zaručená tradičná špecialita
22.11.2023
019/2020 07.07.2020 Berto sk, s.r.o., Hlavná 1, 900 66 Vysoká pri Morave Spišské párky
zaručená tradičná špecialita
01.08.2023
001/2021 19.08.2021 Liptovské pekárne a cukrárne VČELA – Lippek k.s.,
1.mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš
Bratislavský rožok
Zaručená tradičná špecialita
26.7.2022
005/2018 28.03.2018 LAPREMA Trnava s.r.o., Kukučínova 3/8430, 917 01 Trnava Spišské párky ZTŠ 20.4.2022
020/2020 14.07.2020 Pavol Mandinec, Dolina 122, 027 05 Zázrivá Zázrivský korbáčik
Chránené zemepisné označenie
17.8.2021
008/2011 31.08.2011 VIJOFEL s.r.o. Bartošovce 182/1, 08642 Hertník Spišské párky
Zaručená tradičná špecialita
22.08.2012
006/2011 25.08.2011 MAROŠ s.r.o., Kasárenská 1708, 91105 Trenčín Liptovská saláma
Zaručená tradičná špecialita
14.09.2012
012/2011 30.11.2011 JINEX, s.r.o.,M. Rázusa 15/3930, 01001 Žilina Liptovská saláma
Zaručená tradičná špecialita
26.11.2012
010/2011 10.11.2011 K.B.K. s.r.o., A. Hlinku 27, 02201 Čadca Spišské párky
Zaručená tradičná špecialita
03.10.2013
002/2013 17.07.2013 URBÁNEK-mäso-lahôdky, s.r.o., nám sv. Anny 15, 911 01 Trenčín Spišské párky
Zaručená tradičná špecialita
11.11.2013
004/2011 15.06.2011 MECOM GROUP s.r.o., Poľná 4, 06601 Humenné Liptovská saláma
Zaručená tradičná špecialita
13.01.2014
005/2011 15.06.2011 MECOM GROUP s.r.o., Poľná 4, 06601 Humenné Spišské párky
Zaručená tradičná špecialita
24.03.2014
001/2011 13.05.2011 TAURIS a.s. Potravinárska 6, 97901 Rimavská Sobota Liptovská saláma
Zaručená tradičná špecialita
17.06.2014
002/2012 17.01.2012 ERI, s.r.o. Kráľovská 4/10, 909 01 Skalica Skalický trdelník
Chránené zemepisné označenie
27.10.2015
003/2015 27.10.2015 ERI BAKERY, a.s., Kráľovská 4/10, 90901 Skalica Skalický trdelník
Chránené zemepisné označenie
31.12.2015
003/2011 30.05.2011 František Košický
Pod vinicou 50, 054 01 Levoča
Spišské párky
Zaručená tradičná špecialita
27.04.2016
003/2012 14.02.2012 COOP Jednota Topoľčany, spotrebné družstvo, Stummerova 5, 955 21 Topoľčany, Mäsová výrobňa: Pri stanici 11, 956 33 Chynorany Spišské párky
Zaručená tradičná špecialita
27.01.2016
002/2010 11.11.2010 Peter Purgat,
Jesenského 5, 908 51
Skalický trdelník
Chránené zemepisné označenie
12.12.2016
001/2016 18.04.2016 Juraj Kočiš, s.r.o., Obchodná 21/165, 900 24 Veľký Biel Spišské párky
Zaručená tradičná špecialita
14.11.2017
007/2011 25.08.2011 MAROŠ s.r.o.,
Kasárenská 1708, 911 05 Trenčín
Spišské párky
Zaručená tradičná špecialita
02.01.2018
004/2015 17.12.2015 ERI BAKERY, a.s., Kráľovská 4/10, 90901 Skalica Skalický trdelník
Chránené zemepisné označenie
04.03.2018
003/2017 07.09.2017 CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov Spišské párky
Zaručená tradičná špecialita
01.09.2018
003/2018 12.03.2018 DALTON, s.r.o., Napájadlá 1/A, 04247 Košice Tradičné špekačky
Zaručená tradičná špecialita
02.10.2018
004/2018 12.03.2018 DALTON, s.r.o., Napájadlá 1/A, 04247 Košice Tradičná lovecká saláma
Zaručená tradičná špecialita
02.10.2018
011/2011 11.11.2011 DALTON, s.r.o., Napájadlá 1/A, 04247 Košice Spišské párky
Zaručená tradičná špecialita
02.10.2018
004/2010 15.10.2010 Senické a skalické pekárne, a.s., Priemyselná 1338, 905 01 Senica Skalický trdelník
Chránené zemepisné označenie
25.11.2019
004/2017 21.8.2017 GSL – SK, s.r.o., Továrenská 23/1300, 064 01 Stará Ľubovňa Spišské párky
zaručená tradičná špecialita
24.02.2020
002/2017 7.6.2017 Bitúnok Čadca, s.r.o., A. Hlinku 916, 022 01 Čadca Spišské párky
zaručená tradičná špecialita
18.06.2020
007/2017 13.8.2018 Bitúnok Čadca, s.r.o., A. Hlinku 916, 022 01 Čadca Tradičné špekačky
zaručená tradičná špecialita
18.06.2020
006/2017 20.12.2017 MECOM GROUP s.r.o., Poľná 4, 066 01 Humenné Liptovská saláma
Zaručená tradičná špecialita
11.12.2020

Postupy hodnotenia

Certifikačný orgán vo svojej činnosti postupuje v zmysle STN EN ISO/IEC 17067: 2014 Posudzovanie zhody. Základy certifikácie výrobkov a zásady pre systémy certifikácie podľa certifikačnej schémy 3.

Postup pri certifikácii výrobku a Postup pri dohľade nad certifikovaným výrobkom:Tento certifikačný systém zahŕňa kroky:
 1. I. plánovanie a príprava procesu (výber normatívnych dokumentov – špecifikácií);
 2. II. zisťovanie vlastností pomocou:
  • a) inšpekcie výroby a
  • b) skúšania
 3. III. preskúmanie dôkazných materiálov o zhode získaných v priebehu zisťovania s cieľom stanoviť, či boli predpísané požiadavky splnené;
 4. IV. rozhodnutie o certifikácii:
  • a) udelenie,
  • b) udržanie,
  • c) pozastavenie,
  • d) zrušenie certifikácie;
 5. V. udelenie certifikátu,
 6. VI. dozor založený na:
  • a) skúšaní vzoriek z výroby,
  • b) posúdení výroby.


Postup pri pozastavení certifikácie:
 1. zistenie nezhody, posúdenie závažnosti (dohľad, kontrola na trhu, sťažnosť, podnet)
 2. oboznámenie zákazníka s pozastavením certifikácie formou „Rozhodnutia o pozastavení certifikácie“ a súčasne
 3. informovanie zákazníka o činnostiach potrebných na ukončenie pozastavenia a obnovenie platnosti, ktoré zahŕňajú:
  • zákaz využívania výhod certifikácie počas jej pozastavenia
  • uverejnenie informácie o pozastavení certifikácie na internetovej stránke ŠVPS SR a zaslanie tejto informácie na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
  • povinnosť do určeného termínu odstrániť nedostatok a informovať o tom CV
  • vykonanie následnej kontroly odstránenia nedostatku zo strany CV a zhodnotenie, či opatrenia boli dostatočne účinné na odstránenie nezhody
  • v prípade vyhovujúcej kontroly ukončenie pozastavenia a obnovenie certifikácie alebo
  • v prípade nevyhovujúcej kontroly konštatovanie, že nezhoda nebola odstránená a zrušenie certifikátu
 4. informovanie zákazníka o ukončení pozastavenia písomne doručením „Rozhodnutia o ukončení pozastavenia certifikácie“ prípadne „Rozhodnutia o zrušení certifikátu“

Všeobecné informácie o poplatkoch

Certifikačný orgán je z hľadiska financií zahrnutý do rozpočtu Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR, rozpočtovej organizácie napojenej na verejný rozpočet kapitoly - Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

Výšku poplatku za posúdenie zhody určujú výdavky posudzovateľa potrebné na vykonanie týchto zistení a stanovuje sa individuálne pre každý výrobok.
Informácie o cenách za jednotlivé činnosti pri overovaní dodržiavania špecifikácie výrobku sú uvedené v Zmluve o overovaní dodržiavania špecifikácie poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny.

Práva a povinnosti žiadateľov

Sú uvedené v Zmluve o overovaní dodržiavania špecifikácie poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny, ktorú Certifikačný orgán (posudzovateľ) a žiadateľ písomne uzatvoria. Práva a povinnosti posudzovateľa a žiadateľa v tejto zmluve neuvedené sú dané príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

Pravidlá a postupy udeľovania, udržiavania, obmedzovania a odoberania certifikácie

Certifikačný orgán certifikuje poľnohospodárske a potravinárske výrobky, ktoré sú zapísané v Registri chránených zemepisných označení a chránených označení pôvodu alebo v Registri zaručených tradičných špecialít, ktoré vedie Európska Komisia v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny, príp. v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/787 o definovaní, popise, prezentácii a označovaní liehovín. Certifikačný orgán vydá certifikát a záverečný protokol o posúdení zhody overovania dodržiavania špecifikácie v štátnom jazyku v rozsahu potrebnom pre identifikáciu výrobku, výrobcu a žiadateľa. Certifikačný orgán odmietne vydať výstupné dokumenty žiadateľovi, ktorý neuhradil náklady spojené s certifikáciou alebo dozorom nad certifikovaným výrobkom.
Certifikačný orgán zastaví certifikačné konanie ak:
• žiadateľ je napriek zaslanej výzve nečinný aj po termíne stanovenom vo výzve a bez jeho súčinnosti nemožno v certifikácii pokračovať;
• žiadateľ vzal žiadosť listom späť;
• po podaní žiadosti výrobca zanikol;
• výrobok uvedený v žiadosti sa prestal vyrábať alebo bola jeho výroba zakázaná alebo zastavená na príkaz oprávneného orgánu;
• posudzovanie toho istého výrobku prebieha u iného certifikačného orgánu;
• na certifikáciu výrobku, ktorý je uvedený v žiadosti nie je certifikačný orgán akreditovaný.

V prípade zistenia nezhody s certifikačnými požiadavkami, a to v dôsledku dozoru nad certifikovaným výrobkom alebo inak, CV zváži závažnosť odchýlky a na základe toho rozhodne o vhodnom postupe:
a) pokračovanie v certifikácii za podmienok stanovených certifikačným orgánom (napr. mimoriadny dozor);
b) pozastavenie certifikácie v priebehu nápravných opatrení zo strany klienta;
c) odobratie certifikácie.

Postupy pri sťažnostiach

 • Sťažnosti na postupy a činnosti certifikačného orgánu možno uplatniť písomne alebo ústne u vedúceho certifikačného orgánu alebo u jeho zástupcu.
 • Odvolania proti rozhodnutiu certifikačného orgánu podáva žiadateľ písomnou formou spravidla po prijatí záporného výsledku certifikácie alebo dozoru najneskôr do pracovných 15 dní od doručenia rozhodnutia.
 • Po prijatí sťažnosti alebo odvolania od klientov, týkajúcich sa postupov pri certifikácii alebo súvisiacimi skutočnosťami, vedúci certifikačného orgánu preskúma, či sa sťažnosť alebo odvolanie týka certifikačných činností.
 • Certifikačný pracovník sťažnosť alebo odvolanie zaznamená a odosielateľovi potvrdí ich príjem.
 • Certifikačný orgán vypracuje písomné stanovisko k sťažnosti alebo odvolaniu a zašle ho sťažovateľovi v termíne v zmysle Zákona NR SR č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach.
 • V prípade, že vedúci CV potvrdí pôvodné stanovisko a sťažovateľ trvá na uplatnení opravného prostriedku, je možné v uvedenej veci postupovať až po prerokovaní s ústredným riaditeľom ŠVPS SR. Rozhodnutie ústredného riaditeľa ŠVPS SR, ktoré je konečné a nie je proti nemu opravný prostriedok, sa zašle sťažovateľovi do 3 mesiacov odo dňa, keď bolo odvolanie proti rozhodnutiu certifikačného orgánu doručené.

Kontakt:

Adresa certifikačného pracoviska:

    Štátna veterinárna a potravinová správa SR
    Certifikačný orgán pre poľnohospodárske a potravinárske výrobky
    Botanická 17, 842 13 Bratislava

Telefón:  +421/2/602 57 421

E - mail: certifikacny.organ@svps.sk