Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Certifikačný orgán / Posudzovanie zhody

aktualizované dňa 26. septembra 2019
Oznámenie
 10.08.2009 Štátna veterinárna a potravinová správa SR oznamuje, že certifikáciu / posudzovanie zhody potravinových výrobkov poskytuje t.č. iba u potravinárskych výrobkov, liehovín a vín, ktoré sú predmetom žiadosti na zápis do Registrov EÚ ako „chránené zemepisné označenie“, „chránené označenie pôvodu“ alebo „zaručene tradičná špecialita“
Tlačivá

Všeobecné informácie

Certifikácia výrobku je spôsob poskytovania ubezpečenia, že výrobok je v zhode so stanovenými normami alebo s inými normatívnymi dokumentmi. Túto službu poskytuje akreditovaný certifikačný orgán pre poľnohospodárske a potravinárske výrobky Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky.

Certifikačný orgán je na základe Rozhodnutia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 442/2017-100 zo dňa 15. marca 2017 o autorizácii oprávnený:
na kontrolu overovania dodržiavania špecifikácie poľnohospodárskych výrobkov a potravín pred ich umiestnením na trh a na kontrolu overovania dodržiavania špecifikácie liehovín so zemepisným označením pred ich umiestnením na trh, na dobu platnosti osvedčenia o akreditácii.


Certifikačný orgán získal splnením požiadaviek ISO/EC 17065:2012 spôsobilosť vykonávať certifikáciu/posudzovanie zhody poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov. Akreditácia bola udelená Slovenskou národnou akreditačnou službou (SNAS) Osvedčením č. P-025 zo dňa 30.09.2016 a platí do 30.10.2021( formát PDF veľkosť 180kB upravené 02.11.2016)

Certifikačný orgán pre poľnohospodárske a potravinárske výrobky ŠVPS SR má vlastné pravidlá postupu a riadenia pre vykonanie posúdenia zhody/certifikácie popísané v Príručke kvality. Pracovníci certifikačného orgánu pri výkonoch certifikácie postupujú v súlade s Politikou kvality ( formát PDF veľkosť 1,88 MB, upravené 05.08.2019)

 

Vstupné informácie o procese dobrovoľnej certifikácie podá každému zákazníkovi vedúca Certifikačného orgánu alebo certifikačný pracovník.
Posúdenie zhody/certifikácia sa vykonáva na základe Zmluvy o overovaní dodržiavania špecifikácie poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny ( formát DOCX veľkosť 24kB, upravené 24.10.2018) uzatvorenej s výrobcom na dobu neurčitú. Žiadateľ podáva Žiadosť o posúdenie zhody  - certifikáciu výrobku ( formát DOCX veľkosť 58kB, upravené 09.11.2018) zvlášť na každý výrobok. Posúdenie zhody sa vykoná najneskôr do 15 dní od doručenia kompletnej požadovanej dokumentácie.

Služby, ktoré certifikačný orgán poskytuje sú určené na:

 • overovanie dodržiavania špecifikácie poľnohospodárskych, potravinárskych výrobkov a liehovín, ktoré sú zapísané v registroch Európskej Únie ako „chránené zemepisné označenie“, „chránené označenie pôvodu“ alebo „zaručene tradičná špecialita“
 • pravidelný dohľad nad certifikovanými výrobkami s chráneným označením


Oblasť akreditácie

Certifikácia výrobkov
(Certification of products)

Rozsah spôsobilosti


Skupina produktov Položka Názov produktu
Certifikačné schémy
Normy, predpisy
schéma
Poľnohospodárske a potravinárske výrobky s chráneným označením 1.1 Výrobky živočíšneho pôvodu 3 - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012
- Schválené a registrované špecifikácie výrobkov, uverejnené v Úradnom vestníku EU
1.2 Výrobky rastlinného pôvodu 3 - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012
- Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 110/2008 o definovaní, popise, prezentácii, označovaní a ochrane zemepisných označení liehovín a o zrušení nariadenia (EHS) č. 1576/89
- Schválené a registrované špecifikácie výrobkov, uverejnené v Úradnom vestníku EU

Informácie o zodpovednosti certifikačného orgánu

Za vykonanú činnosť v oblasti certifikácie nesú zodpovednosť pracovníci a vedenie certifikačného orgánu. Certifikačný orgán ŠVPS SR a jeho pracovníci sa nezaoberajú žiadnymi aktivitami, ktoré by mohli znížiť dôveru v certifikačnú činnosť a dodržiavanie morálnych a etických princípov. Popísané a zavedené postupy sú pre nich záväzné. Dodržiavajú ochranu vlastníckych práv žiadateľov a dôvernosť informácií.

Certifikačný systém

Certifikačný orgán pre poľnohospodárske a potravinárske výrobky ŠVPS SR má pravidlá postupu a riadenia pre vykonanie posúdenia zhody/certifikácie popísané v Príručke kvality. Vstupné informácie o procese certifikácie podá každému zákazníkovi vedúca Certifikačného orgánu alebo certifikačný pracovník.

Informácie o vydaných a zrušených certifikátoch


 • Zoznam platných vydaných certifikátov

Č. certifikátu Dátum vydania Výrobca Výrobok
schéma
001/2010 09.11.2010 SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s.r.o.,
Nám. Slobody č.10, 909 01 Skalica
Skalický trdelník
Chránené zemepisné označenie
003/2010 12.11.2010 LARK, s.r.o.,
Pod Hájkom 2, 909 01 Skalica
Skalický trdelník
Chránené zemepisné označenie
002/2011 13.05.2011 TAURIS a.s.,
Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota
Spišské párky
Zaručená tradičná špecialita
009/2011 02.09.2011 Jakub Ilavský, s.r.o
Záblatská 471, 911 06 Trenčín - Záblatie
Spišské párky
Zaručená tradičná špecialita
013/2011 30.11.2011 JINEX, s.r.o.,
M.Rázusa 15/3930, 010 01 Žilina
Spišské párky
Zaručená tradičná špecialita
015/2011 09.12.2011 Mäso Parížek s.r.o. Robotnícka 22, 036 01 Martin Spišské párky
Zaručená tradičná špecialita
001/2012 09.01.2012 ALTHAN, s.r.o. Chemlonská 1, 066 01 Humenné Spišské párky
Zaručená tradičná špecialita
001/2013 31.01.2013 Hôrka, s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá Spišské párky
Zaručená tradičná špecialita
001/2014 09.06.2014 MECOM GROUP, s.r.o., Mikušovská cesta 3022, 984 14 Lučenec Spišské párky
Zaručená tradičná špecialita
001/2015 06.02.2015 GVP, spol. s r.o. Humenné, Tolstého 1, 066 01 Humenné Spišské párky
Zaručená tradičná špecialita
002/2015 20.10.2015 Hamsal, s.r.o. A. Hlinku 27, 022 01 Čadca Spišské párky
Zaručená tradičná špecialita
001/2017 11.01.2017 Levická sladovňa, Jurská cesta 4, 934 01 Levice Levický slad
Chránené zemepisné označenie
002/2017 07.06.2017 Bitúnok Čadca, s.r.o. A. Hlinku 916, 022 01 Čadca Spišské párky
Zaručená tradičná špecialita
004/2017 21.08.2017 GSL – SK, s.r.o., Továrenská 23/1300, 064 01 Stará Ľubovňa Spišské párky
Zaručená tradičná špecialita
005/2017 25.09.2017 LEBECO s.r.o., Remeselnícka 4, 946 03 Kolárovo Bratislavský rožok
Zaručená tradičná špecialita
006/2017 20.12.2017 MECOM GROUP s.r.o., Poľná 4, 066 01 Humenné Liptovská saláma
Zaručená tradičná špecialita
001/2018 24.01.2018 Ing. Peter Lachkovič, Hviezdoslavova 115, 900 31 Stupava Stupavské zelé
Chránené označenie pôvodu
002/2018 12.03.2018 JINEX, s.r.o.,
M.Rázusa 15/3930, 010 01 Žilina
Tradičné špekačky
Zaručená tradičná špecialita
005/2018 28.03.2018 LAPREMA Trnava s.r.o.,Kukučínova 3/8430, 917 01 Trnava; miesto výroby: Kasárenská 1708, 911 05 Trenčín Spišské párky
Zaručená tradičná špecialita
006/2018 15.06.2018 Hamsal, s.r.o., A. Hlinku 27, 022 01 Čadca Tradičné špekačky
Zaručená tradičná špecialita
007/2018 13.08.2018 Bitúnok Čadca, s.r.o., A. Hlinku 916, 022 01 Čadca Tradičné špekačky
Zaručená tradičná špecialita
008/2018 19.10.2018 Hamsal s.r.o., A. Hlinku 27, 022 01 Čadca Liptovská saláma
Zaručená tradičná špecialita
001/2019 19.3.2019 PEKATEKA s.r.o., Jantárová 605/2, 900 46 Most pri Bratislave Bratislavský rožok
Zaručená tradičná špecialita
002/2019 06.06.2019 DALTON, s.r.o., Napájadlá 1/A, 042 47 Košice Spišské párky Zaručená tradičná špecialita
003/2019 09.07.2019 MECOM GROUP s.r.o., Poľná 4, 066 01 Humenné Pražská šunka Zaručená tradičná špecialita
004/2019 11.07.2019 Michal Rajček - Fa Emont, 930 41 Kvetoslavov 298 Bratislavský rožok Zaručená tradičná špecialita
005/2019 19.07.2019 Mäspoma spol. s.r.o., T.G. Masaryka 8/955, 960 01 Zvolen Paprika Žitava/Žitavská paprika Chránené označenie pôvodu
006/2019 22.07.2019 KA&AN, s.r.o., Predmestie 2097/147, 909 01 Skalica Skalický trdelník
Chránené zemepisné označenie
007/2019 31.07.2019 Mäsokombinát Púchov, s.r.o., Vsetínska 1354/15, 020 39 Púchov Spišské párky
Zaručená tradičná špecialita
008/2019 31.07.2019 Mäsokombinát Púchov, s.r.o., Vsetínska 1354/15, 020 39 Púchov Liptovská saláma
Zaručená tradičná špecialita
009/2019 09.08.2019 F&K pekáreň s.r.o., Roľníckej školy 3052, 945 01 Komárno Bratislavský rožok
Zaručená tradičná špecialita
010/2019 28.08.2019 SVAMAN spol. s.r.o., Brezovská cesta 18, 907 01 Myjava Spišské párky
Zaručená tradičná špecialita
011/2019 03.09.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov Spišské párky
Zaručená tradičná špecialita

 • Zoznam pozastavených certifikátov

Č. certifikátu Dátum vydania Výrobca Výrobok
schéma
Dátum pozastavenia
004/2010 15.11.2010 Senické a skalické pekárne, a.s., Priemyselná 1338, 905 01 Senica Skalický trdelník
Chránené zemepisné označenie
27.07.2018


 • Zoznam zrušených certifikátov

Č. certifikátu Dátum vydania Výrobca Výrobok
schéma
Dátum zrušenia
008/2011 31.08.2011 VIJOFEL s.r.o. Bartošovce 182/1, 08642 Hertník Spišské párky
Zaručená tradičná špecialita
22.08.2012
006/2011 25.08.2011 MAROŠ s.r.o., Kasárenská 1708, 91105 Trenčín Liptovská saláma
Zaručená tradičná špecialita
14.09.2012
012/2011 30.11.2011 JINEX, s.r.o.,M. Rázusa 15/3930, 01001 Žilina Liptovská saláma
Zaručená tradičná špecialita
26.11.2012
010/2011 10.11.2011 K.B.K. s.r.o., A. Hlinku 27, 02201 Čadca Spišské párky
Zaručená tradičná špecialita
03.10.2013
002/2013 17.07.2013 URBÁNEK-mäso-lahôdky, s.r.o., nám sv. Anny 15, 911 01 Trenčín Spišské párky
Zaručená tradičná špecialita
11.11.2013
004/2011 15.06.2011 MECOM GROUP s.r.o., Poľná 4, 06601 Humenné Liptovská saláma
Zaručená tradičná špecialita
13.01.2014
005/2011 15.06.2011 MECOM GROUP s.r.o., Poľná 4, 06601 Humenné Spišské párky
Zaručená tradičná špecialita
24.03.2014
001/2011 13.05.2011 TAURIS a.s. Potravinárska 6, 97901 Rimavská Sobota Liptovská saláma
Zaručená tradičná špecialita
17.06.2014
002/2012 17.01.2012 ERI, s.r.o. Kráľovská 4/10, 909 01 Skalica Skalický trdelník
Chránené zemepisné označenie
27.10.2015
003/2015 27.10.2015 ERI BAKERY, a.s., Kráľovská 4/10, 90901 Skalica Skalický trdelník
Chránené zemepisné označenie
31.12.2015
003/2011 30.05.2011 František Košický
Pod vinicou 50, 054 01 Levoča
Spišské párky
Zaručená tradičná špecialita
27.04.2016
003/2012 14.02.2012 COOP Jednota Topoľčany, spotrebné družstvo, Stummerova 5, 955 21 Topoľčany, Mäsová výrobňa: Pri stanici 11, 956 33 Chynorany Spišské párky
Zaručená tradičná špecialita
27.01.2016
002/2010 11.11.2010 Peter Purgat,
Jesenského 5, 908 51
Skalický trdelník
Chránené zemepisné označenie
12.12.2016
001/2016 18.04.2016 Juraj Kočiš, s.r.o., Obchodná 21/165, 900 24 Veľký Biel Spišské párky
Zaručená tradičná špecialita
14.11.2017
007/2011 25.08.2011 MAROŠ s.r.o.,
Kasárenská 1708, 911 05 Trenčín
Spišské párky
Zaručená tradičná špecialita
02.01.2018
004/2015 17.12.2015 ERI BAKERY, a.s., Kráľovská 4/10, 90901 Skalica Skalický trdelník
Chránené zemepisné označenie
04.03.2018
003/2017 07.09.2017 CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov Spišské párky
Zaručená tradičná špecialita
01.09.2018
003/2018 12.03.2018 DALTON, s.r.o., Napájadlá 1/A, 04247 Košice Tradičné špekačky
Zaručená tradičná špecialita
02.10.2018
004/2018 12.03.2018 DALTON, s.r.o., Napájadlá 1/A, 04247 Košice Tradičná lovecká saláma
Zaručená tradičná špecialita
02.10.2018
011/2011 11.11.2011 DALTON, s.r.o., Napájadlá 1/A, 04247 Košice Spišské párky
Zaručená tradičná špecialita
02.10.2018

Postupy hodnotenia

Certifikačný orgán vo svojej činnosti postupuje v zmysle STN EN ISO/IEC 17067: 2014 Posudzovanie zhody. Základy certifikácie výrobkov a zásady pre systémy certifikácie podľa certifikačnej schémy 3:

Postup pri certifikácii výrobku:
 1. prijatie a zaevidovanie žiadosti v podateľni ŠVPS SR
 2. preskúmanie žiadosti
 3. určenie parametrov, podľa ktorých je výrobok posudzovaný
 4. doplnenie žiadosti
 5. uzatvorenie Zmluvy o overovaní dodržiavania špecifikácie poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny
 6. výkon kontroly
 7. skúšanie vzorky v skúšobných laboratóriách, s ktorými má certifikačný orgán dohodu
 8. posúdenie zhody
  • vypracovanie záverečného protokolu o posúdení zhody pri overovaní dodržiavania špecifikácie
   – zhoda – výrobok spĺňa požiadavky určené špecifikáciou
   – nezhoda – výrobok nespĺňa požiadavky určené špecifikáciou
  • zaslanie záverečného protokolu o posúdení zhody žiadateľovi na vyjadrenie
   – nezhoda – výzva na odstránenie nezhody
 9. vyjadrenie žiadateľa
  • nezhody odstránené
  • námietka
   – uznanie námietky
   – neuznanie námietky
 10. udelenie/neudelenie certifikátu

Postup pri dohľade nad certifikovaným výrobkom:
 1. výkon kontroly
 2. skúšanie vzorky v skúšobných laboratóriách, s ktorými má certifikačný orgán dohodu
 3. posúdenie zhody
  • vypracovanie protokolu o preverení zhody pri overovaní dodržiavania špecifikácie certifikovaného výrobku
  • – zhoda – výrobok spĺňa požiadavky určené špecifikáciou
   – nezhoda – výrobok nespĺňa požiadavky určené špecifikáciou
  • zaslanie protokolu o preverení zhody žiadateľovi na vyjadrenie
   – nezhoda – výzva na odstránenie nezhody
 4. vyjadrenie žiadateľa
  • nezhody odstránené
  • námietka:
   – uznanie námietky
   – neuznanie námietky
 5. potvrdenie/zrušenie certifikátu


Postup pri pozastavení certifikácie:
 1. zistenie nezhody, posúdenie závažnosti (dohľad, kontrola na trhu, sťažnosť, podnet)
 2. oboznámenie zákazníka s pozastavením certifikácie formou „Rozhodnutia o pozastavení certifikácie“ a súčasne
 3. informovanie zákazníka o činnostiach potrebných na ukončenie pozastavenia a obnovenie platnosti, ktoré zahŕňajú:
  • zákaz využívania výhod certifikácie počas jej pozastavenia
  • uverejnenie informácie o pozastavení certifikácie na internetovej stránke ŠVPS SR a zaslanie tejto informácie na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
  • povinnosť do určeného termínu odstrániť nedostatok a informovať o tom CV
  • vykonanie následnej kontroly odstránenia nedostatku zo strany CV a zhodnotenie, či opatrenia boli dostatočne účinné na odstránenie nezhody
  • v prípade vyhovujúcej kontroly ukončenie pozastavenia a obnovenie certifikácie alebo
  • v prípade nevyhovujúcej kontroly konštatovanie, že nezhoda nebola odstránená a zrušenie certifikátu
 4. informovanie zákazníka o ukončení pozastavenia písomne doručením „Rozhodnutia o ukončení pozastavenia certifikácie“ prípadne „Rozhodnutia o zrušení certifikátu“

Všeobecné informácie o poplatkoch

Certifikačný orgán je z hľadiska financií zahrnutý do rozpočtu Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR, rozpočtovej organizácie napojenej na verejný rozpočet kapitoly - Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

Výšku poplatku za posúdenie zhody určujú výdavky posudzovateľa potrebné na vykonanie týchto zistení a stanovuje sa individuálne pre každý výrobok.
Informácie o cenách za jednotlivé činnosti pri overovaní dodržiavania špecifikácie výrobku sú uvedené v Zmluve o overovaní dodržiavania špecifikácie poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny.

Práva a povinnosti žiadateľov

Sú uvedené v Zmluve o overovaní dodržiavania špecifikácie poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny, ktorú Certifikačný orgán (posudzovateľ) a žiadateľ písomne uzatvoria. Práva a povinnosti posudzovateľa a žiadateľa v tejto zmluve neuvedené sú dané príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

Podmienky a postupy udeľovania, udržiavania, rozširovania, obmedzovania, zastavovania a odoberania certifikácie

Certifikačný orgán vydá certifikát a záverečný protokol o posúdení zhody pri overovaní dodržiavania špecifikácie v štátnom jazyku v rozsahu potrebnom pre identifikáciu výrobku, výrobcu a žiadateľa. V certifikáte sa neuvádza časové obmedzenie platnosti, za predpokladu dodržania podmienok za akých bol vydaný.
Certifikačný orgán odmietne vydať certifikát typu výrobku a záverečný protokol žiadateľovi, ktorý neuhradil a náklady spojené s certifikáciou.
Certifikačný orgán odmietne vydať výstupné dokumenty žiadateľovi, ktorý neuhradil náklady spojené s certifikáciou alebo dohľadom nad certifikovaným výrobkom. Certifikačný orgán zruší certifikát, ak pri dohľade zistí, že výrobok nie je v zhode s podmienkami vydania certifikátu. Certifikačný orgán zastaví certifikačné konanie ak:
 • žiadateľ napriek zaslanej výzve je nečinný aj po termíne stanovenom vo výzve a bez jeho súčinnosti nemožno v certifikácii pokračovať;
 • žiadateľ vzal žiadosť listom späť;
 • po podaní žiadosti výrobca zanikol;
 • výrobok uvedený v žiadosti sa prestal vyrábať alebo bola jeho výroba zakázaná alebo zastavená na príkaz oprávneného orgánu;
 • posudzovanie toho istého výrobku prebieha u iného certifikačného orgánu;
 • na certifikáciu výrobku, ktorý je uvedený v žiadosti nie je certifikačný orgán akreditovaný.
Systém obmedzovania certifikácie nie je vhodný pre výrobky, ktoré má CV v rozsahu spôsobilosti. Žiadateľ môže požiadať o rozšírenie predmetu certifikácie podaním žiadosti o posúdenie zhody - certifikáciu. Ak je rozšírenie predmetu certifikácie v zhode s právnymi predpismi, CV vystaví nový certifikát a pôvodný certifikát zruší. Pokiaľ dôjde k zmene zloženia výrobku alebo zmene výrobného procesu, ktoré by signalizovali, že výrobok už nemusí zodpovedať požiadavkám certifikačného systému, je žiadateľ povinný informovať certifikačný orgán a to zaslaním príslušnej dokumentácie – (prehlásenie v žiadosti o posúdení zhody - certifikáciu). CV na základe novej žiadosti preskúma, či zmeny majú vplyv na výsledky posúdenia zhody s technickými požiadavkami a v prípade, že tomu tak je, vykoná dodatočné posúdenie zhody a vydá nový certifikát

Postupy pri sťažnostiach

 •  Sťažnosti na postupy a činnosti certifikačného orgánu možno uplatniť písomne alebo ústne u vedúcej Certifikačného orgánu pre poľnohospodárske a potravinárske výrobky ŠVPS SR, Botanická 17, 842 13 Bratislava.
 •  Námietky proti rozhodnutiu certifikačného orgánu podáva žiadateľ písomnou formou spravidla po doručení záporného výsledku certifikácie alebo dohľadu najneskôr do 15 dní od doručenia rozhodnutia.
 • Certifikačný orgán vypracuje písomné stanovisko k sťažnosti alebo námietke a zašle ho sťažovateľovi v termíne v zmysle Zákona NR SR č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach.
 •  V prípade, že vedúci certifikačného orgánu potvrdí pôvodné stanovisko a sťažovateľ trvá na uplatnení opravného prostriedku, je možné v uvedenej veci postupovať až po prerokovaní s ústredným riaditeľom ŠVPS SR. Rozhodnutie ústredného riaditeľa ŠVPS SR je konečné a nie je proti nemu opravný prostriedok – sa zašle sťažovateľovi do 3 mesiacov odo dňa, keď bola námietka proti rozhodnutiu certifikačného orgánu doručená.

Kontakt:

Adresa certifikačného pracoviska:

    Štátna veterinárna a potravinová správa SR
    Certifikačný orgán pre poľnohospodárske a potravinárske výrobky
    Botanická 17, 842 13 Bratislava

Telefón:  +421/2/602 57 421

E - mail: zuzana.buchlerova@svps.sk maria.matusova@svps.sk

Webové sídlo: http://www.svps.sk