Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Predaj malého množstva prvotných a spracovaných produktov rastlinného pôvodu

aktualizované dňa 6.6.2022

A) predaj malého množstva prvotných produktov

 1. Pri dodávaní malého množstva prvotných produktov ich výrobcom musí byť zachovaná ich bezpečnosť, kvalita a výživová hodnota.
 2. Za malé množstvo prvotného produktu možno považovať množstvo, ktoré dodáva výrobca počas sezóny priamo dodáva do predajní potravín alebo na trhové miesta na území Slovenskej republiky, ak ide o :
  1. zrno obilnín, z každého druhu, množstvo do 500 kg,
  2. zrno pohánky, ciroku, prosa a kultúrnych druhov láskavca, množstvo do 500 kg,
  3. suché strukoviny, množstvo do 500 kg,
  4. olejniny, napríklad semená maku, slnečnice, tekvice a ľanu, množstvo do 500 kg,
  5. konzumné zemiaky, množstvo do 2000 kg,
  6. hlúbovú zeleninu, množstvo do 2000 kg,
  7. plodovú zeleninu, z každého druhu množstvo do 500 kg,
  8. koreňovú zeleninu, z každého druhu množstvo do 500 kg,
  9. cibuľovú zeleninu, množstvo do 200 kg,
  10. strukovú zeleninu, množstvo do 300 kg,
  11. listovú zeleninu, množstvo do 150 kg,
  12. jadrové ovocie, množstvo do 2000 kg,
  13. kôstkové ovocie, množstvo do 1000 kg,
  14. bobuľové ovocie, vrátane stolového alebo muštového hrozna na priamy konzum, množstvo do 250 kg,
  15. škrupinové ovocie nelúpané, množstvo do 700 kg,
  16. byliny, množstvo do 50 kg,
  17. pestované huby, množstvo do 50 kg. Výrobca malého množstva potravín vedie evidenciu o:
   1. druhu a množstve vyrobeného malého množstva potravín,
   2. druhu a množstve dodávaného malého množstva potravín,
   3. mieste predajcu s uvedením jeho presnej adresy.

B) predaj/dodávanie malého množstva spracovaných produktov rastlinného pôvodu konečnému spotrebiteľovi alebo miestnej maloobchodnej prevádzkarni

 1. Malým množstvom spracovaných produktov rastlinného pôvodu je množstvo, ktoré prvovýrobca vyrába vo svojom súkromnom hospodárstve a priamo predáva konečnému spotrebiteľovi alebo dodáva miestnej maloobchodnej prevádzkarni, ktorá priamo zásobuje konečného spotrebiteľa, ak ide ročne o
  1. spracované ovocie do 1250 kg hmotnosti suroviny, najmä lekvár, džem, kompót
  2. spracovanú zeleninu do 1250 kg hmotnosti suroviny, najmä nakladanú zeleninu, sterilizovanú zeleninu,
  3. kvasenú kapustu) do500 kg hmotnosti suroviny,
  4. pestované konzervované huby do 50 kg hmotnosti suroviny,
  5. pestované sušené huby do 50 kg hmotnosti suroviny,
  6. sirupy, ovocné šťavy a zeleninové šťavy do 1250 kg hmotnosti suroviny,
  7. sušené kuchynské byliny do 50 kg hmotnosti suroviny,
  8. spracované produkty z obilia a zemiakov do 400 kg hmotnosti suroviny, najmä lokše, pagáče, cestoviny,
  9. pochutiny na báze spracovaného ovocia a zeleniny do 100 kg hmotnosti hotového výrobku, najmä sušené ochutené semená olejnín, ovocné čaje a ovocné octy do 200l.
 2. Výrobcom malého množstva spracovaných produktov rastlinného pôvodu je ten, kto spracúva produkty z vlastnej pestovateľskej činnosti, vyrába z nich produkty uvedené v odseku 1 a je na tento účel zaregistrovaný na regionálnej veterinárnej a potravinovej správe.
 3. Výrobca malého množstva spracovaných produktov rastlinného pôvodu je povinný používať len také suroviny, ktoré zodpovedajú požiadavkám bezpečnosti potravín
 4. Výrobca malého množstva spracovaných produktov rastlinného pôvodu
  1. zodpovedá za bezpečnosť a kvalitu spracovaných produktov,
  2. musí byť zdravotne spôsobilý; zdravotnú spôsobilosť preukazuje potvrdením lekára o zdravotnej spôsobilosti,
  3. vedie evidenciu o dátume, druhu, množstve, zložení a teplote skladovania vyrobených produktoch rastlinného pôvodu, a to:
   • celkového množstva
   • priamo predaných produktov konečnému spotrebiteľovi alebo na miestnom trhovisku,
   • produktov dodaných do miestnych maloobchodných prevádzkarní vrátane názvov a adries týchto prevádzkarní,
  4. je povinný označiť svoje predajné miesto menom a priezviskom, adresou a registračným číslom,
  5. je povinný produkty označiť údajmi o názve produktu a jeho cene, menom a priezviskom výrobcu, registračným číslom a rokom výroby produktu; na požiadanie podáva ústnu informáciu o ostatných
  6. údajoch.

Viac informácii v Nariadení vlády SR č. 100/2016, ktorým sa mení a dopĺňa Nariadenie vlády SR č. 360/2011 Z.z.. Nariadenie vlády SR č. 360/2011, ktorým sa ustanovujú hygienické požiadavky na priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných produktov rastlinného a živočíšneho pôvodu a dodávanie mlieka a mliečnych výrobkov konečnému spotrebiteľovi a iným maloobchodným prevádzkarňam.