Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Potravinový kódex Slovenskej republiky ( aktualizovaný k 04.08.2021 )

aktualizované dňa 2.2.2023

Potravinový kódex Slovenskej republiky upravuje požiadavky na zdravotnú neškodnosť, hygienu, požiadavky na zloženie a kvalitu potravín, zložky, ako aj technologické postupy používané pri ich výrobe a požiadavky na balenie jednotlivých potravín, ich skupín alebo všetkých potravín, rozsah a spôsob ich označovania, ich skladovanie, prepravu, manipuláciu s nimi a ich obeh, ako aj zásady na odber vzoriek a ich vyšetrovanie. Požiadavky ustanovené v potravinovom kódexe je povinný dodržiavať každý, kto potraviny vyrába, manipuluje s nimi a umiestňuje ich na trh.

Ustanovenia potravinového kódexu platné a účinné do 30. júna 2014 ostávajú platné a účinné až do prijatia všeobecne záväzných právnych predpisov v príslušných oblastiach.  

Potravinový kódex - stručný prehľad


PRVÁ ČASŤ - Vymedzenie základných pojmov a spôsob skúšania potravín a tabakových výrobkov
Hlava č. Názov Stav Zrušená / Nahradená
1. Vymedzenie základných pojmov Platná  
2. Metódy odberu vzoriek a analytické metódy skúšania zdravotnej neškodnosti a kvality potravín a tabakových výrobkov alebo surovín na ich výrobu Platná  
3. Metódy odberu vzoriek a analytické metódy skúšania na úradnú kontrolu niektorých kontaminantov v potravinách Zrušená vyhláškou č.38/2012

 

DRUHÁ ČASŤ - Všeobecné požiadavky

Hlava č. Názov Stav Zrušená / Nahradená
1. Všeobecné hygienické požiadavky na výrobu potravín, na manipuláciu s nimi a na ich uvádzanie do obehu a niektoré osobitné hygienické požiadavky Platná  
2. Označovanie potravín Zrušená vyhláškou č.243/2015
3. Požiadavky na potraviny nového typu Platná  
4. Mikrobiologické požiadavky na potraviny a na obaly na ich balenie Platná  
5. Materiály a predmety určené na styk s potravinami Platná  
6. Potraviny a potravinové prísady ošetrené ionizujúcim žiarením Platná  
7. Požiadavky na potraviny na osobitné výživové účely a na výživové doplnky Platná  
8. Zásady správnej výrobnej praxe Platná
9. Hlbokozmrazené potraviny a mrazené potraviny  Zrušená vyhláškou č.99/2012
10. Kontaminanty v potravinách Platná  
11. Rezídua prípravkov na ochranu rastlín Platná  
12. Prídavné látky v potravinách Zrušená nariadením ES č.1333/2008
13. Extrakčné rozpúšťadlá Zrušená Vyhláška MZ SR č. 232/2017
14. Arómy Zrušená výnosom č.422-OL-2011
15. Osobitné prísady do potravín Zrušená výnosom č.S08975-OL-2014

 

TRETIA ČASŤ - Komoditné hlavy

Hlava č. Názov Stav Zrušená / Nahradená
1. Mäso jatočných zvierat Zrušená vyhláškou č.423/2012
2. Zverina Platná  
3. Hydinové mäso a králičie mäso Zrušená vyhláškou č.423/2012
4. Produkty rybolovu a výrobky z nich Zrušená vyhláškou č.425/2012
5. Mäsové výrobky Zrušená vyhláškou č. 83/2016
6. Mlieko a výrobky z mlieka Zrušená vyhláškou č. 343/2016
7. Mrazené krémy Zrušená vyhláškou č. 82/2018
8. Vajcia, majonézy a majonézové výrobky Zrušená vyhláškou č.29/2014
9. Med Zrušená vyhláškou č.41/2012
10. Jedlé rastlinné tuky a jedlé rastlinné oleje a výrobky z nich Zrušená vyhláškou č.424/2012
11. Olejniny a orechy Zrušená výnosom č.2608/2005-100
12. Strukoviny a výrobky zo strukovín Zrušená výnosom č.2657/2004-100
13. Jedlé obilie a výrobky z obilia Zrušená vyhláškou č.2/2014, 24/2014
14. Cukrárske výrobky Zrušená výnosom č.2657/2004-100
15. Konzumné zemiaky a výrobky z nich Zrušená vyhláškou č.132/2014
16. Potravinársky škrob , výrobky zo škrobu a škrobárenské výrobky Zrušená výnosom č.2657/2004-100
17. Niektoré cukry Zrušená vyhláškou č.37/2012
18. Kakao a čokoláda Zrušená vyhláškou č.40/2012
19. Čerstvé ovocie a čerstvá zelenina Zrušená výnosom č.2608/2005-100, vyhláškou č.132/2014
20. Spracované ovocie a spracovaná zelenina Zrušená výnosom č.2608/2005-100, vyhláškou č.132/2014
21. Ovocie, zelenina, jedlé huby, olejniny, suché škrupinové plody a výrobky z nich Zrušená vyhláškou č.132/2014
22. Droždie a sušené pivovarské kvasnice Platná  
23. Jedlé soli Zrušená výnosom č.2089/2005-100
24. Pochutiny Zrušená vyhláškou č.309/2015
25. Nápoje Zrušená vyhláškou č.30/2014
26. Dehydrované pokrmy, polievkové prípravky a ochucovadlá Zrušená výnosom č.2089/2005-100
27. Termosterilizované pokrmy Platná  
28. Prírodná minerálna voda, pramenitá voda a balená pitná voda Platná  
29. Tabakové výrobky Platná  
30. Lieh a liehoviny Platná  
31. Ovocné šťavy a niektoré podobné výrobky určené na ľudskú spotrebu Zrušená vyhláškou č.42/2012, 292/2013
32. Ovocné džemy, rôsoly, marmelády a sladené gaštanové pyré Zrušená vyhláškou č.44/2012
33. Zahustené mlieko, sušené mlieko, kazeíny a kazeináty Zrušená vyhláškou č.43/2012
Platná vyhláškou č.179/2016
Platná vyhláškou č.180/2016
34. Kávové extrakty a čakankové extrakty Zrušená vyhláškou č.39/2012

Potravinový kódex


PRVÁ ČASŤ - Vymedzenie základných pojmov a spôsob skúšania potravín a tabakových výrobkov

PRVÁ HLAVA  -  Vymedzenie základných pojmov

Dokument Účinnosť Link Stav
Výnos MP SR a MZ SR č.981/1996-100 z 20.mája 1996, ktorým sa vydáva prvá časť a prvá, druhá a tretia hlava druhej časti PK SR 1. júla 1996 Vestník MP SR č.14/1996 formát HTML Oznámenie č. 195/1996 Z.z. platné
DRUHÁ HLAVA  -  Metódy odberu vzoriek a analytické metódy skúšania zdravotnej neškodnosti a kvality potravín a tabakových výrobkov alebo surovín na ich výrobu

Dokument Účinnosť Link Stav
Výnos MP SR a MZ SR z 12.marca 2003 č.451/2003-100, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca metódy odberu vzoriek a analytické metódy skúšania zdravotnej neškodnosti a kvality potravín a tabakových výrobkov alebo surovín na ich výrobu 15. apríl 2003 Vestník MP SR č.9/2003 formát PDF (veľkosť 47kB) Oznámenie č. 118/2003 Z.z. platné

TRETIA HLAVA  -  Metódy odberu vzoriek a analytické metódy skúšania na úradnú kontrolu niektorých kontaminantov v potravinách - zrušená vyhláškou č.38/2012 formát PDF

Výnos MP SR a MZ SR z 25. novembra 2005 č. 3445/2005-100, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca metódy odberu vzoriek a analytické metódy skúšania na úradnú kontrolu niektorých kontaminantov v potravinách.

 • Výnos nadobudol účinnosť 1. januára 2006
 • Vestník MP SR č.26/2005 formát PDF(veľkosť 663kB)
 • Oznámenie č.648/2005 Z.z.


 • Od 1. marca 2012 platí vyhláška č.38/2012 Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 26. januára 2012, ktorou sa ustanovuje obsah kyseliny erukovej v olejoch a tukoch alebo v ich zmesiach určených na ľudskú spotrebu a požiadavky na prepravu kvapalných olejov a tukov v námornej doprave formát PDF(veľkosť 138kB)

 

Uvedený výnos bol doplnený novelou :

 1. Výnos MP SR a MZ SR z 26.júla 2006 č.2063/2006-100, ktorým sa mení výnos MP SR a MZ SR z 25. novembra 2005 č. 3445/2005-100, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca metódy odberu vzoriek a analytické metódy skúšania na úradnú kontrolu niektorých kontaminantov v potravinách.
  • Výnos nadobudol účinnosť 1. septembra 2006
  • Vestník MP SR č.16/2006 formát PDF(veľkosť 116kB)
  • Oznámenie č. 495/2006 Z.z.

 

 

DRUHÁ ČASŤ - Všeobecné požiadavky

PRVÁ HLAVA  -  Všeobecné hygienické požiadavky na výrobu potravín, na manipuláciu s nimi a na ich uvádzanie do obehu a niektoré osobitné hygienické požiadavky

Dokument Účinnosť Link Stav
Výnos MP SR a MZ SR č.981/1996-100 z 20.mája 1996, ktorým sa vydáva prvá časť a prvá, druhá a tretia hlava druhej časti PK SR 1. júl 1996 Vestník MP SR č.14/1996 formát HTML Oznámenie č. 195/1996 Z.z. platné

 

Doplnený novelami:

Dokument Účinnosť Link Stav
Výnos MP SR a MZ SR z 15.marca 2004 č.328/2004-100, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MP SR a MZ SR č.981/1996-100 z 20.mája 1996, ktorým sa vydáva prvá časť a prvá, druhá a tretia hlava druhej časti PK SR 15. apríl 2004 Vestník MP SR č.10/2004 formát PDF(veľkosť 122kB) Oznámenie č.193/2004 Z.z. platné
Výnos MP SR a MZ SR z 20. apríla 2005 č. 07174/2005-SL, ktorým sa dopĺňa výnos MP SR a MZ SR z 20. mája 1996 č. 981/1996-100, ktorým sa vydáva prvá časť a prvá, druhá a tretia hlava druhej časti PK SR v znení neskorších predpisov. 28. máj 2005 Vestník MP SR č.14/2005 formát PDF(veľkosť 110kB) Oznámenie č.219/2005 Z.z. platné

V uvedených výnosoch sa zrušili §11 až §82 a sú nahradené výnosom:

Dokument Účinnosť Link Stav
Výnos MP SR a MZ SR z 12. apríla 2006 č. 28167/2007-OL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca všeobecné požiadavky na konštrukciu, usporiadanie a vybavenie potravinárskych prevádzkarní a niektoré osobitné požiadavky na výrobu a predaj tradičných potravín a na priame dodávanie malého množstva potravín 15. január 2008 Vestník MP SR č.1/2008 formát PDF(veľkosť 131kB) Oznámenie č.4/2008 Z.z. platné

DRUHÁ HLAVA  -  Označovanie potravín 

Zrušená vyhláškou č.127/2012, ktorú nahradila v súčasnosti platná vyhláška  č.243 /2015 formát PDF zo 6.októbra 2015 o požiadavkách na označovanie potravín, ktorá je doplnená vyhláškou č. 81/2018 formát PDF , účinnou od 31. marca 2018

Výnos MP SR a MZ SR z 28.apríla 2004 č.1187/2004-100, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca označovanie

 • Výnos nadobudol účinnosť 1. mája 2004
 • Vestník MP SR č.13/2004  formát PDF(veľkosť 240kB)
 • Oznámenie č.265/2004 Z.z.

  Od 1. mája 2012 platí vyhláška č.127/2012 Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 29. marca 2012 o označovaní potravín formát PDF(veľkosť kB)

Uvedený výnos bol doplnený novelami

 1. Výnos MP SR a MZ SR zo 14. februára 2005 č. 1761/2005-100, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MP SR a MZ SR z 28. apríla 2004 č. 1187/2004 - 100, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca označovanie potravín
  • Výnos nadobudol účinnosť 24. marca 2005
  • Vestník MP SR č.8/2005 formát PDF(veľkosť 145kB)
  • Oznámenie č.103/2005 Z.z.
 2. Výnos MP SR a MZ SR z 18. augusta 2005 č. 3069/2005-100, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MP SR a MZ SR z 28. apríla 2004 č. 1187/2004 - 100, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca označovanie potravín v znení výnosu MP SR a MZ SR zo 14. februára 2005 č. 1761/2005 - 100
  • Výnos nadobudol účinnosť 30. septembra 2005
  • Vestník MP SR č.21/2005 formát PDF(veľkosť 111kB)
  • Oznámenie č. 440/2005 Z.z.
 3. Výnos MP SR a MZ SR z 26.októbra 2005 č. 3493/2005-100, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MP SR a MZ SR z 28. apríla 2004 č. 1187/2004 - 100, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca označovanie potravín v znení neskorších predpisov.
  • Výnos nadobudol účinnosť 25.novembra 2005
  • Vestník MP SR č.23/2005 formát PDF(veľkosť 98kB)
  • Oznámenie č. 510/2005 Z.z.
 4. Výnos MP SR a MZ SR zo 7. januára 2008 č. 2319/2007-100, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MP SR a MZ SR z 28. apríla 2004 č. 1187/2004 - 100, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca označovanie potravín v znení neskorších predpisov.
  • Výnos nadobudol účinnosť 1. februára 2008
  • Vestník MP SR č.2/2008 formát PDF(veľkosť 130kB)
  • Oznámenie č. 34/2008 Z.z.

TRETIA HLAVA  -  Požiadavky na potraviny nového typu

Dokument Účinnosť Link Stav
Výnos MP SR a MZ SR z 15.marca 2004 č.608/1/2004-100, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca požiadavky na potraviny nového typu 15. apríl 2004 Vestník MP SR č.10/2004   formát PDF(veľkosť 324kB) Oznámenie č.194/2004 Z.z. platné

ŠTVRTÁ HLAVA  - Mikrobiologické požiadavky na potraviny a na obaly na ich balenie

Dokument Účinnosť Link Stav
Výnos MP SR a MZ SR zo 6. februára 2006 č.06267/2006-SL, ktorým sa dopĺňa výnos MP SR a MZ SR , ktorým sa vydáva PK SR upravujúca mikrobiologické požiadavky na potraviny a na obaly na ich balenie 5. marec 2006 Vestník MP SR č.4/2006  formát PDF(veľkosť 328kB) Oznámenie č. 134/2006 Z.z. platné

 

Uvedený výnos bol doplnený novelami

Dokument Účinnosť Link Stav
Výnos MPRV SR a MZ SR z 5. septembra 2011 č. 01242-OL-2011, ktorým sa mení výnos MP SR a MZ SR zo 6. februára 2006 č. 06267/2006-SL, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca mikrobiologické požiadavky na potraviny a na obaly na ich balenie 12. október 2011 Vestník MPRV SR č.32/2011 formát PDF(veľkosť 343kB) Oznámenie č. 322/2011 Z.z. platné

 

PIATA HLAVA  -  Materiály a predmety určené na styk s potravinami

Dokument Účinnosť Link Stav
Výnos MP SR a MZ SR z 9. júna 2003 č.1799/2003-100, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca materiály a predmety určené na styk s potravinami 8. august 2003 Vestník MP SR č.15/2003  formát PDF(veľkosť 536kB) Oznámenie č. 337/2003 Z.z. platné

 

Uvedený výnos bol doplnený novelami

Dokument Účinnosť Link Stav
Výnos MP SR a MZ SR z 8. decembra 2004 č. 14911/2004-OAP, ktorým sa dopĺňa výnos MP SR a MZ SR č. 1799/2003-100 z 9. júna 2003, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca materiály a predmety určené na styk s potravinami 15. február 2005 Vestník MP SR č.5/2005 formát PDF(veľkosť 103kB) Oznámenie č.42/2005 Z.z. platné
Výnos MP SR a MZ SR z 23.marca 2005 č. 28576/2004 - SL, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MP SR a MZ SR z 9. júna 2003 č. 1799/2003 – 100, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca materiály a predmety určené na styk s potravinami v znení výnosu MP SR a MZ SR z 8. decembra 2004 č. 14911/2004 - OAP 15. máj 2005 Vestník MP SR č.13/2005  formát PDF(veľkosť 142kB) Oznámenie č. 200/2005 Z.z. platné
Výnos MP SR a MZ SR z 26.júla 2006 č.13760/2006 - SL, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MP SR a MZ SR z 9. júna 2003 č.1799/2003-100, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca materiály a predmety určené na styk s potravinami v znení neskorších predpisov 1.september 2006 Vestník MP SR č.16/2006 formát PDF(veľkosť 145kB) Oznámenie č.497/2006 Z.z. platné
Výnos MP SR a MZ SR zo 17.mája 2007 č.08704/2007 - 0L, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MP SR a MZ SR z 9. júna 2003 č.1799/2003-100, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca materiály a predmety určené na styk s potravinami v znení výnosu MP SR a MZ SR z 8. decembra 2004 č. 14911/2004 - OAP, výnosu MP SR a MZ SR z 23.marca 2005 č. 28576/2004 - SL a výnosu MP SR a MZ SR z 26.júla 2006 č.13760/2006 - SL 8.december 2007 Vestník MP SR č.20/2007 formát PDF(veľkosť 116kB) Oznámenie č.574/2007 Z.z. platné
Výnos MP SR a MZ SR zo 14.apríla 2008 č. 06913/2008 - OL, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MP SR a MZ SR z 9. júna 2003 č. 1799/2003 – 100, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca materiály a predmety určené na styk s potravinami v znení výnosu MP SR a MZ SR z 8. decembra 2004 č. 14911/2004 - OAP, výnosu MP SR a MZ SR z 23.marca 2005 č. 28576/2004 - SL a výnosu MP SR a MZ SR z 26.júla 2006 č.13760/2006 - SL 1. máj 2008 Vestník MP SR č.7/2008 formát PDF(veľkosť 287kB) Oznámenie č.154/2008 Z.z. platné
Výnos z 23. februára 2009 č. 05761/2009-OL, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MP SR a MZ SR z 9. júna 2003 č.1799/2003-100, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca materiály a predmety určené na styk s potravinami v znení výnosu MP SR a MZ SR z 8. decembra 2004 č. 14911/2004 - OAP, výnosu MP SR a MZ SR z 23.marca 2005 č. 28576/2004 - SL a výnosu MP SR a MZ SR z 26.júla 2006 č.13760/2006 - SL a MZ SR zo 14. apríla 2008 č. 06913/2008-OL. 7. marec 2009 Vestník MP SR č.5/2009 formát PDF(veľkosť 150kB) Oznámenie č.79/2009 Z.z. platné
Výnos z 28. februára 2011 č. 01887-OL-2011, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MP SR a MZ SR z 9. júna 2003 č. 1799/2003-100, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca materiály a predmety určené na styk s potravinami v znení výnosu z 8. decembra 2004 č. 14911/2004-OAP, výnosu z 23. marca 2005 č. 28576/2004-SL , výnosu z 26. júla 2006 č. 13760/2006-SL, výnosu zo 17. mája 2007 č. 08704/2007-OL, výnosu zo 14. apríla 2008 č. 06913/2008-OL a výnosu z 23. februára 2009 č. 05761/2009-OL 15. marec 2011 Vestník MP SR č.8/2011 formát PDF(veľkosť 96kB) Oznámenie č.64/2011 Z.z. platné

ŠIESTA HLAVA  -  Potraviny a potravinové prísady ošetrené ionizujúcim žiarením

Dokument Účinnosť Link Stav
Výnos MP SR a MZ SR zo 17.decembra 2003 č.3757/2003-100, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca potraviny a potravinové prísady ošetrené ionizujúcim žiarením 15. február 2004 Vestník MP SR č.5/2004   formát PDF(veľkosť 131kB) Oznámenie č.48/2004 Z.z. platné

SIEDMA HLAVA  - Požiadavky na potraviny na osobitné výživové účely a na výživové doplnky

Dokument Účinnosť Link Stav
Výnos MP SR a MZ SR z 25. júla 2007 č.16826/2007-OL, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca požiadavky na potraviny na osobitné výživové účely a na výživové doplnky 15. august 2007 Vestník MP SR č.14/2007  formát PDF(veľkosť 528kB) Oznámenie č.370/2007 Z.z. platné

 

Uvedený výnos bol doplnený novelami

Dokument Účinnosť Link Stav
Výnos MP SR a MZ SR z 12. októbra 2009 č. 20374/2009 - OL, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MP SR a MZ SR z 25. júla 2007 č. 16826/2007-OL, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca požiadavky na potraviny na osobitné výživové účely a na výživové doplnky 31. október 2009 Vestník MP SR č.22/2009 formát PDF (veľkosť 190kB) Oznámenie č.444/2009 Z.z. platné
Výnos zo 16. apríla 2010 č. 09015/2010-OL ktorým sa mení a dopĺňa výnos MP SR a MZ SR z 25. júla 2007 č. 16826/2007-OL, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca požiadavky na potraviny na osobitné výživové účely a na výživové doplnky 1. máj 2010 Vestník MP SR č.8/2010 formát PDF(veľkosť 1528kB) >Oznámenie č.179/2010 Z.z. platné

ÔSMA HLAVA  -  Zásady správnej výrobnej praxe

Dokument Účinnosť Link Stav
Výnos MP SR a MZ SR zo 16.decembra 1997 č.557/1998-100, ktorým sa dopĺňa výnos MP SR a MZ SR , ktorým sa vydáva prvá časť a prvá, druhá a tretia hlava druhej časti PK SR 19. september 1998 Vestník MP SR č.21/1998  formát HTML >Oznámenie č. 284/1998 Z.z. platné

 

Uvedený výnos bol doplnený novelami

Dokument Účinnosť Link Stav
Výnos MP SR a MZ SR z 9.februára 2004 č.154/2004 – 100, ktorým sa dopĺňa výnos MP SR a MZ SR č.981/1996 – 100 z 20.mája 1996, ktorým sa vydáva prvá časť a prvá, druhá a tretia hlava druhej časti PK SR v znení výnosu MP SR a MZ SR zo 16.decembra 1997 č.557/1998 -100 1.marec 2004 Vestník MP SR č.7/2004 formát PDF(veľkosť 115kB) Oznámenie č. 103/2004 Z.z. platné

DEVIATA HLAVA  -  Hlbokozmrazené potraviny a mrazené potraviny

Zrušená vyhláškou č.99/2012 formát PDF účinnou od 1. apríla 2012, ktorá bolazmenená a doplnená vyhláškou č. 385/2016, účinnou od 1. januára 2017 formát PDF

Výnos MP SR a MZ SR z 27.októbra 2003 č. 2986/2003 – 100, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca hlbokozmrazené potraviny a mrazené potraviny

 • Výnos nadobudol účinnosť 1. decembra 2003
 • Vestník MP SR č. 24/2003   formát PDF(veľkosť 249kB)
 • Oznámenie č.480/2003 Z.z.

  Od 1. apríla 2012 platí vyhláška č.99/2012 Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 9. marca 2012 o hlbokozmrazených potravinách formát PDF(veľkosť 70kB)

DESIATA HLAVA  - Kontaminanty v potravinách

Dokument Účinnosť Link Stav
Výnos MP SR a MZ SR z 11. septembra 2006 č.18558/2006-SL, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca kontaminanty v potravinách 12. október 2006 Vestník MP SR č.19/2006  formát PDF(veľkosť 126kB) Oznámenie č.558/2006 Z.z. platné

 

Uvedený výnos bol doplnený novelami

Dokument Účinnosť Link Stav
Výnos MP SR a MZ SR z 29.októbra 2007 č.14300/2007-OL, ktorým sa mení a dopĺňa MP SR a MZ SR z 11. septembra 2006 č.18558/2006-SL, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca kontaminanty v potravinách 1. december 2007 Vestník MP SR č.18/2007  formát PDF(veľkosť 117kB) Oznámenie č.514/2007 Z.z. platné

JEDENÁSTA HLAVA  -  Rezídua prípravkov na ochranu rastlín

Dokument Účinnosť Link Stav
Výnos MP SR a MZ SR z 10.decembra č. 26682/2007-OL, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca rezídua prípravkov na ochranu rastlín 15.január 2008 Vestník MP SR č.1/2008   formát PDF(veľkosť 1094kB) Oznámenie č. 3/2008 Z.z. platné

 

Uvedený výnos bol doplnený novelami

Dokument Účinnosť Link Stav
Výnos MP SR a MZ SR zo 14.apríla 2008 č.07902/2008-OL ktorým sa mení a dopĺňa výnos MP SR a MZ SR z 10.decembra č. 26682/2007-OL, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca rezídua prípravkov na ochranu rastlín 1. máj 2008 Vestník MP SR č.7/2008 formát PDF(veľkosť 282kB) Oznámenie č.153/2008 Z.z. platné
Výnos z 25.augusta 2008 č.16525/2008-OL ktorým sa mení a dopĺňa výnos MP SR a MZ SR z 10.decembra č. 26682/2007-OL, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca rezídua prípravkov na ochranu rastlín v znení výnosu MP SR a MZ SR zo 14.apríla 2008 č.07902/2008-OL 15. september 2008 Vestník MP SR č.18/2008 formát PDF(veľkosť 341kB) Oznámenie č.353/2008 Z.z. platné

DVANÁSTA HLAVA  - Prídavné látky v potravinách

Nahradené Nariadením EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1333/2008

Výnos MP SR a MZ SR z 11. februára 2008 č. 04650/2008 - OL, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca prídavné látky v potravinách

 • Výnos nadobudol účinnosť 1. marca 2008
 • Vestník MP SR č.4/2008  formát PDF(veľkosť 1526kB)
 • Oznámenie č. 67/2008 Z.z.

Uvedený výnos bol doplnený novelami

 1. Výnos z 15. marca 2010 č. 08936/2010-OL, ktorým sa mení výnos MP SR a MZ SR z 11. februára 2008 č. 04650/2008-OL, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca prídavné látky v potravinách.
  • Výnos nadobudol účinnosť 15. apríla 2010
  • Vestník MP SR č.6/2010 formát PDF(veľkosť 780kB)
  • Oznámenie č.149/2010 Z.z.
 2. Výnos z 30. septembra 2010 č. 18764/2010-OL,ktorým sa mení výnos MP SR a MZ SR z 11. februára 2008 č. 04650/2008-OL, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca prídavné látky v potravinách v znení výnosu MP SR a MZ SR z 15. marca 2010 č. 08936/2010-OL.
  • Výnos nadobudol účinnosť 11. októbra 2010
  • Vestník MP SR č.20/2010 formát PDF (veľkosť 373kB)
  • Oznámenie č.397/2010 Z.z.
 3. Výnos zo 14. marca 2011 č. 02374-OL-2011, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MP SR a MZ SR z 11. februára 2008 č. 04650/2008-OL, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca prídavné látky v potravinách v znení výnosu MP SR a MP SR z 15. marca 2010 č. 08936/2010-OL a výnosu Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a MZ SR z 30. septembra 2010 č. 18764/2010-OL
  • Výnos nadobudol účinnosť 31. marca 2011
  • Vestník MP SR č.11/2011 formát PDF (veľkosť 592kB)
  • Oznámenie č.85/2011 Z.z.

TRINÁSTA HLAVA  -  Extrakčné rozpúšťadlá

Zrušená Vyhláškou MZ SR č. 232/2017

Dokument Účinnosť Link Stav
Výnos MP SR a MZ SR z 15. marca 2004 č.608/6/2004/-100, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca extrakčné rozpúšťadlá 15. apríl 2004 Vestník MP SR č.10 – III. časť /2004   formát PDF(veľkosť 214kB) Oznámenie č. 195/2004 Z.z. zrušené

 

Uvedený výnos bol doplnený novelami

Dokument Účinnosť Link Stav
Výnos z 25. marca 2011 č. 02445-OL-2011, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MP SR a MZ SR z 15. marca 2004 č. 608/6/2004-100, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca extrakčné rozpúšťadlá 15. apríl 2011 Vestník MP SR č.13/2011  formát PDF(veľkosť 93kB) Oznámenie č.113/2011 Z.z. zrušené

ŠTRNÁSTA HLAVA  - Arómy

Zrušená výnosom č.422-OL-2011 formát PDF

Výnos MP SR a MZ SR z 15. marca 2004 č.608/7/2004/-100, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca arómy

 • Výnos nadobudol účinnosť 29. apríla 2004,pričom §5 a príloha č.1 časti A,B,C a F stratili účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení SR k EÚ
 • Vestník MP SR č.10 – III. časť /2004  formát PDF(veľkosť 1537kB)
 • Oznámenie č. 243/2004 Z.z.
Pre komoditu arómy platí : NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1334/2008 zo 16. decembra 2008 o arómach a určitých zložkách potravín s aromatickými vlastnosťami na použitie v potravinách a o zmene a doplnení nariadenia Rady (EHS) č. 1601/91, nariadení (ES) č. 2232/96 a (ES) č. 110/2008 a smernice 2000/13/ES. formát PDF(veľkosť 181kB)

PÄTNÁSTA HLAVA  - Osobitné prísady do potravín

Zrušená výnosom č.S08975-OL-2014 formát PDF

Výnos MP SR a MZ SR z 15. marca 2004 č.608/8/2004/-100, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca osobitné prísady do potravín

 • Výnos nadobudol účinnosť 15. apríla 2004
 • Vestník MP SR č.10 – III. časť /2004   formát PDF(veľkosť 216kB)
 • Oznámenie č. 197/2004 Z.z.

 

 

TRETIA ČASŤ - Komoditné hlavy

PRVÁ HLAVA  -  Mäso jatočných zvierat

Zrušená vyhláškou č.423/2012 formát PDF

Výnos MP SR a MZ SR zo 17. apríla 2002 č.811/1/2002 – 100, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca mäso jatočných zvierat

 • Výnos nadobudol účinnosť 1.júla 2002
 • Vestník MP SR č.12/2002  formát PDF(veľkosť 61kB)
 • Oznámenie č. 308/2002 Z.z.

 

Uvedený výnos bol doplnený novelami:

 1. Výnos MP SR a MZ SR zo 21.októbra 2004 č.2689/2004 – 100, ktorým sa mení výnos MP SR a MZ SR zo 17. apríla 2002 č.811/1/2002 – 100, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca mäso jatočných zvierat
  • Výnos nadobudol účinnosť 1. decembra 2004
  • Vestník MP SR č.26/2004 formát PDF(veľkosť 110kB)
  • Oznámenie č. 634/2004 Z.z.
 2. Výnos MP SR a MZ SR z 9. marca 2005 č. 1908/2005-100, ktorým sa mení výnos MP SR a MZ SR zo 17. apríla 2002 č. 811/1/2002 - 100, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca mäso jatočných zvierat v znení výnosu MP SR a MZ SR z 21. októbra 2004 č. 2689/2004 - 100
  • Výnos nadobudol účinnosť 1.apríla 2005
  • Vestník MP SR č.9/2005  formát PDF(veľkosť 100kB)
  • Oznámenie č.104/2005 Z.z.

DRUHÁ HLAVA  -  Zverina

Dokument Účinnosť Link Stav
Výnos MP SR a MZ SR zo 17. apríla 2002 č.811/2/2002 – 100, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca zverinu 1.júl 2002 Vestník MP SR č.12/2002   formát PDF(veľkosť 38kB) Oznámenie č. 308/2002 Z.z. platné

TRETIA HLAVA  - Hydinové mäso a králičie mäso

Zrušená vyhláškou č.423/2012 formát PDF

Výnos MP SR a MZ SR zo 14.februára 2005 č.1778/2005 – 100, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca hydinové mäso a králičie mäso

 • Výnos nadobudol účinnosť 29. decembra 2005
 • Vestník MP SR č.26/2005  formát PDF(veľkosť 150kB)
 • Oznámenie č. 631/2005 Z.z.

ŠTVRTÁ HLAVA  -  Produkty rybolovu a výrobky z nich

Zrušená vyhláškou č.425/2012 formát PDF

Výnos MP SR a MZ SR z 28. augusta 2008 č.1903/2008-100, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca produkty rybolovu a výrobky z nich

 • Výnos nadobudol účinnosť 22.mája 2009
 • Vestník MP SR č.8/2009  formát PDF(veľkosť 212kB)
 • Oznámenie č.171/2009 Z.z.

PIATA HLAVA  -  Mäsové výrobky

Zrušená vyhláškou č.83/2016 formát PDF

Výnos MP SR a MZ SR z 18. augusta 2005 č. 1895/2004-100, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca mäsové výrobky

 • Výnos nadobudol účinnosť 15. októbra 2005
 • Vestník MP SR č.22/2005   formát PDF(veľkosť 268kB)
 • Oznámenie č. 455/2005 Z.z.
 • Redakčné oznámenie (oprava chyby) č.88 – Vestník MP SR č.23/2005 > formát PDF(veľkosť 96kB)

ŠIESTA HLAVA  - Mlieko a výrobky z mlieka

Zrušená vyhláškou č.343/2016 formát PDF

Výnos MP SR a MZ SR zo 14.augusta 2006 č.2143/2006-100, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca mlieko a výrobky z mlieka
 • Výnos nadobudol účinnosť 1. októbra 2006
 • Vestník MP SR č.18/2006  formát PDF(veľkosť 163kB)
 • Oznámenie č. 526/2006 Z.z.

SIEDMA HLAVA  -  Mrazené krémy

Zrušená vyhláškou č.82/2018 formát PDF účinnou od 1. apríla 2018.

Výnos MP SR a MZ SR z 9. januára 2006 č.3760/2005– 100, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca mrazené krémy

 • Výnos nadobudol účinnosť 29. júna 2007
 • Vestník MP SR č.12/2007  formát PDF(veľkosť 216kB)
 • Oznámenie č. 297/2007 Z.z.

ÔSMA HLAVA  -  Vajcia, majonézy a majonézové výrobky

Zrušená vyhláškou č.29/2014 formát PDF účinnou od 1. apríla 2014.

Výnos MP SR a MZ SR zo 14.februára 2005 č.1752/2005-100, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca vajcia, majonézy a majonézové výrobky

 • Výnos nadobudol účinnosť 9. septembra 2005
 • Vestník MP SR č.20/2005  formát PDF(veľkosť 113kB)
 • Oznámenie č. 400/2005 Z.z.

 

Uvedený výnos bol doplnený novelami:

 1. Výnos MP SR a MZ SR zo 16.decembra 2005 č.3785/2005-100, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MP SR a MZ SR zo 14.februára 2005 č.1752-100, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca vajcia, majonézy a majonézové výrobky
  • Výnos nadobudol účinnosť 30. decembra 2005
  • Vestník MP SR č.26/2005 formát PDF(veľkosť 109kB)
  • Oznámenie č. 651/2005 Z.z.

DEVIATA HLAVA  -  Med 

Zrušená vyhláškou č.41/2012 formát PDF, v znení vyhlášky č.106/2012 formát PDF(veľkosť 35kB), účinnej od 1. apríla 2012 a vyhlášky č. 17/2015, účinnej od 24. júna 2015 formát PDF (veľkosť 33kB)

Výnos MP SR a MZ SR z 28. apríla 2004 č.1188/2004 – 100, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca med

 • Výnos nadobudol účinnosť 1. júna 2004
 • Vestník MP SR č.15/2004   formát PDF(veľkosť 135kB)
 • Oznámenie č. 326/2004 Z.z.

  Od 1. marca 2012 platí vyhláška č.41/2012 Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 26. januára 2012 o mede formát PDF(veľkosť 49kB)

DESIATA HLAVA  - Jedlé rastlinné tuky a jedlé rastlinné oleje a výrobky z nich

Zrušená vyhláškou č.424/2012 formát PDF

Výnos MP SR a MZ SR z 28. februára 2007 č. 1207/2007-100, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca jedlé rastlinné tuky a jedlé rastlinné oleje a výrobky z nich

 • Výnos nadobudol účinnosť 27. novembra 2007
 • Vestník MP SR č. 18/2007  formát PDF(veľkosť 344kB)
 • Oznámenie č. 536/2007 Z.z.

JEDENÁSTA HLAVA  -  Olejniny a orechy

Zrušená výnosom č.2608/2005-100

Komodita „ Olejniny a suché škrupinové plody „ je uvedená v dvadsiatej prvej hlave, tretej časti PK SR.

DVANÁSTA HLAVA  -  Strukoviny a výrobky zo strukovín

Zrušená výnosom č.2657/2004-100

TRINÁSTA HLAVA  - Jedlé obilie a výrobky z obilia

Zrušená vyhláškou č.2/2014 formát PDF a vyhláškou č.24/2014 formát PDF účinnou od 1. apríla 2014, ktorá bola zmenená a doplnená vyhláškou č. 66/2015, účinnou od 15. apríla 2015 formát PDF a tiež vyhláškou č. 237/2018 formát PDF, účinnou od 1. septembra 2018

Výnos MP SR a MZ SR z 21.októbra 2004 č.2657/2004-100, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca obilie a výrobky z obilia

 • Výnos nadobudol účinnosť 11. augusta 2005
 • Vestník MP SR č.17/2005  formát PDF(veľkosť 326kB)
 • Oznámenie č. 360/2005 Z.z.

ŠTRNÁSTA HLAVA  -  Cukrárske výrobky

Zrušená výnosom č.2657/2004-100

Komodita „Cukrárske výrobky“ je uvedená v trinástej hlave, tretej časti PK SR.

PÄTNÁSTA HLAVA  -  Konzumné zemiaky a výrobky z nich -

Zrušená vyhláškou č.132/2014 o spracovanom ovocí a zelenine, jedlých hubách, olejninách, suchých škrupinových plodoch, zemiakoch a výrobkoch z nich formát PDF účinnou od 1. júna 2014.

Výnos MP SR a MZ SR zo 17. januára 2005 č.3390/2004-100, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca konzumné zemiaky a výrobky z nich

 • Výnos nadobudol účinnosť 30. septembra 2005
 • Vestník MP SR č.21/2005   formát PDF(veľkosť 192kB)
 • Oznámenie č. 439/2005 Z.z.

ŠESTNÁSTA HLAVA  - Potravinársky škrob , výrobky zo škrobu a škrobárenské výrobky –

Zrušená výnosom č.2657/2004-100

SEDEMNÁSTA HLAVA  -  Niektoré cukry

Zrušená vyhláškou č.37/2012 formát PDF , ktorá bola zmenená vyhláškou č. 352/2019 formát PDF

 Výnos MP SR a MZ SR z 28. apríla 2004 č.978/2004 – 100, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca niektoré cukry

 • Výnos nadobudol účinnosť 1. júna 2004
 • Vestník MP SR č.15/2004  formát PDF(veľkosť 627kB)
 • Oznámenie č. 327/2004 Z.z.

  Od 1. marca 2012 platí vyhláška č.37/2012 Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 26. januára 2012, ktorou sa upravujú niektoré cukry formát PDF(veľkosť 175kB)

OSEMNÁSTA HLAVA  -  Kakao a čokoláda

Zrušená vyhláškou č.40/2012 formát PDF

Výnos MP SR a MZ SR z 2. júna 2004 č.1397/2004 – 100, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca kakao a čokoládu

 • Výnos nadobudol účinnosť 1. júla 2004
 • Vestník MP SR č.18/2004   formát PDF(veľkosť 129kB)
 • Oznámenie č. 376/2004 Z.z.

  Od 1. marca 2012 platí vyhláška č.40/2012 Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 26. januára 2012 o kakau a čokoláde formát PDF(veľkosť 61kB)

DEVÄTNÁSTA HLAVA  - Čerstvé ovocie a čerstvá zelenina

Zrušená výnosom č.2608/2005-100 ktorý bol zrušený a nahradený vyhláškou č. 132/2014 o spracovanom ovocí a zelenine, jedlých hubách, olejninách, suchých škrupinových plodoch, zemiakoch a výrobkoch z nich formát PDF účinnou od 1. júna 2014.

Komodita „Čerstvé ovocie a čerstvá zelenina“ je uvedená v dvadsiatej prvej hlave, tretej časti PK SR.

DVADSIATA HLAVA  - Spracované ovocie a spracovaná zelenina

Zrušená výnosom č.2608/2005-100 ktorý bol zrušený a nahradený vyhláškou č. 132/2014 o spracovanom ovocí a zelenine, jedlých hubách, olejninách, suchých škrupinových plodoch, zemiakoch a výrobkoch z nich formát PDF účinnou od 1. júna 2014.

Komodita „Spracované ovocie a spracovaná zelenina“ je uvedená v dvadsiatej prvej hlave, tretej časti PK SR.

DVADSIATA PRVÁ  HLAVA -  Ovocie, zelenina, jedlé huby, olejniny, suché škrupinové plody a výrobky z nich

Zrušená vyhláškou č.132/2014 o spracovanom ovocí a zelenine, jedlých hubách, olejninách, suchých škrupinových plodoch, zemiakoch a výrobkoch z nich formát PDF účinnou od 1. júna 2014.

 Výnos MP SR a MZ SR zo 9.júna 2005 č.2608/2005-100, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca ovocie, zeleninu, jedlé huby, olejniny, suché škrupinové plody a výrobky z nich

 • Výnos nadobudol účinnosť 1. januára 2007
 • Vestník MP SR č.23/2006  formát PDF(veľkosť 199kB)
 • Oznámenie č. 649/2006 Z.z.

DVADSIATA DRUHÁ HLAVA  -  Droždie a sušené pivovarské kvasnice

Dokument Účinnosť Link Stav
Výnos MP SR a MZ SR z 10. augusta 2000 č.2313/3/2000-100, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca droždie a sušené pivovarské kvasnice 1. november 2000 Vestník MP SR č.24/2000   formát HTML Oznámenie č. 356/2000 Z.z. platné

DVADSIATA TRETIA HLAVA  - Jedlé soli

Zrušená výnosom  č.2089/2005-100

Komodita „ Jedlé soli „ je uvedená v dvadsiatej štvrtej hlave, šiestom diely tretej časti PK SR.

DVADSIATA ŠTVRTÁ HLAVA -  Pochutiny

Zrušená vyhláškou č. 309/2015, účinnou od 1. decembra 2015 formát PDF

Výnos MP SR a MZ SR zo 6. apríla 2005 č.2089/2005-100, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca pochutiny
 • Výnos nadobudol účinnosť 15.februára 2006
 • Vestník MP SR č. 2/2006  formát PDF(veľkosť 318kB)
 • Oznámenie č. 84/2006 Z.z.

 

Uvedený výnos bol doplnený novelami:

 1. Výnos MP SR a MZ SR z 10. augusta 2009 č. 1342/2009-100, ktorým sa mení výnos MP SR a MZ SR zo 6. apríla 2005 č. 2089/2005-100, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca pochutiny
  • Výnos nadobudol účinnosť 15. januára 2010
  • Vestník MP SR č. 27/2009 formát PDF(veľkosť 134kB)
  • Oznámenie č. 12/2010 Z.z.

DVADSIATA PIATA HLAVA  -  Nápoje

Zrušená vyhláškou č.30/2014 formát PDF účinnou od 1. apríla 2014.

Výnos MP SR a MZ SR z 10. augusta 2000 č.2313/4/2000-100, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca nápoje

 • Výnos nadobudol účinnosť 1. novembra 2000
 • Vestník MP SR č. 24/2000   formát HTML
 • Oznámenie č. 357/2000 Z.z.

 

Uvedený výnos bol doplnený novelami:

 1. Výnos z 9. júna 2003 č. 1813/3/2003-100, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MP SR a MZ SR z 10. augusta 2000 č. 2313/4/2000-100, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca nápoje.
  • Výnos nadobudol účinnosť 14. augusta 2003
  • Vestník MP SR č. 15/2003 formát PDF(veľkosť 25kB)
  • Oznámenie č. 351/2003 Z.z.
 2. Výnos MP SR a MZ SR 12. júla 2007 č.1750/2007-100, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MP SR a MZ SR z 10. augusta 2000 č.2313/4/2000-100, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca nápoje v znení neskorších predpisov.
  • Výnos nadobudol účinnosť 30. novembra 2007
  • Vestník MP SR č. 18/2007 formát PDF(veľkosť 112kB)
  • Oznámenie č. 551/2007 Z.z.
 3. Výnos z 18. júna 2008 č. 1653/2008-100, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MP SR a MZ SR z 10. augusta 2000 č.2313/4/2000-100, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca nápoje v znení neskorších predpisov.
  • Výnos nadobudol účinnosť 28. augusta 2008
  • Vestník MP SR č. 15/2008 formát PDF(veľkosť 112kB)
  • Oznámenie č. 337/2008 Z.z.

 

Zrušené:

1. § 1 - §18 výnosu MP SR a MZ SR z 10. augusta 2000 č.2313/4/2000 – 100 ( prírodná minerálna voda, pramenitá voda a balená voda sú uvedené v 28. hlave tretej časti PK SR ).

2. Druhý diel výnosu MP SR a MZ SR z 10. augusta 2000 č.2313/4/2000 – 100 v znení výnosu č. 1813/3/2003-100 100 ( t.j. nealkoholické nápoje a koncentráty na ich prípravu). Ovocné šťavy sú uvedené v 31.hlave tretej časti PK SR.

DVADSIATA ŠIESTA HLAVA  - Dehydrované pokrmy, polievkové prípravky a ochucovadlá

Zrušená výnosom č.2089/2005-100

Komodita „Dehydrované pokrmy, polievkové prípravky a ochucovadlá“ je uvedená dvadsiatej štvrtej hlave, tretej časti PK SR.

 

DVADSIATA SIEDMA HLAVA  -  Termosterilizované pokrmy

Dokument Účinnosť Link Stav
Výnos MP SR a MZ SR z 2. júna 1999 č.1781/5/1999-100, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca termosterilizované pokrmy 1. august 1999 Vestník MP SR č.16/1999  formát HTML Oznámenie č.195/1999 Z.z. platné

DVADSIATA ÔSMA HLAVA  -  Prírodná minerálna voda, pramenitá voda a balená pitná voda

Dokument Účinnosť Link Stav
Výnos MP SR a MZ SR z 15. marca 2004 č. 608/9/2004 – 100, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca prírodnú minerálnu vodu, pramenitú vodu a balenú pitnú vodu 15. apríl 2004 Vestník MP SR č. 10 – III. časť /2004   formát PDF(veľkosť 267kB) Oznámenie č.198/2004 Z.z. platné

 

Uvedený výnos bol doplnený novelami:

Dokument Účinnosť Link Stav
Výnos MP SR a MZ SR z 8. decembra 2004 č. 16798/2004-OAP, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MP SR a MZ SR č. 608/9/2004 - 100, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca prírodnú minerálnu vodu, pramenitú vodu a balenú pitnú vodu 15. február 2005 Vestník MP SR č.5/2005   formát PDF(veľkosť 198kB) Oznámenie č.45/2005 Z.z. platné
Výnos MPŽP a RR SR a MZ SR z 15.10.2010 č. 18794/2010-OL, ktorým sa mení výnos MP SR a MZ SR z 15. marca 2004 č. 608/9/2004 – 100, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca prírodnú minerálnu vodu, pramenitú vodu a balenú pitnú vodu v znení výnosu MP SR a MZ SR z 8. decembra 2004 č. 16798/2004-OAP. 15. november 2010 Vestník MP SR č.23/2010   formát PDF(veľkosť 260kB) Oznámenie č.430/2010 Z.z. platné
Opatrenie MZ SR z 9. októbra 2017 č. 26/2017, ktorým sa mení výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. marca 2004, č. 608/9/2004 – 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca prírodnú minerálnu vodu, pramenitú vodu a balenú pitnú vodu v znení neskorších predpisov 1. november 2017 Oznámenie o vydaní opatrenia bolo publikované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 252/2017 Z. z. Oznámenie 252/2017 Z. z. platné

DVADSIATA DEVIATA HLAVA

Tabakové výrobky - zákon 335/2011 Z.z. §17Zrušuje sa výnos Výnos MP SR a MZ SR z 21. októbra 2004 č. 2606/2004-100

Výnos MP SR a MZ SR z 21. októbra 2004 č. 2606/2004-100,ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca tabakové výrobky

 • Výnos nadobudol účinnosť 20. apríla 2005
 • Vestník MP SR č.10/2005  formát PDF(veľkosť 293kB)
 • Oznámenie č. 153/2005 Z.z.

TRIDSIATA HLAVA  -  Lieh a liehoviny

Dokument Účinnosť Link Stav
Výnos MP SR a MZ SR z 15. apríla 2004 č.1010/2004-100, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca lieh a liehoviny Výnos nadobudol účinnosť 29.apríla 2004 a stratil účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii ( 1. mája 2004 ), okrem § 8 ods. 16 až 21 Vestník MP SR č.12/2004  formát PDF(veľkosť 775kB) Oznámenie č. 246/2004 Z.z. platné

TRIDSIATA PRVÁ HLAVA  - Ovocné šťavy a niektoré podobné výrobky určené na ľudskú spotrebu

Zrušená vyhláškou č.42/2012 formát PDF , ktorá je nahradená vyhláškou č. 292/2013 formát PDF účinnou od 28.10.2013

Výnos MP SR a MZ SR z 23. mája 2005 č. 2417/2005-100, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca ovocné šťavy a niektoré podobné výrobky určené na ľudskú spotrebu

 • Výnos nadobudol účinnosť 15. februára 2006
 • Vestník MP SR č.2/2006 formát PDF(veľkosť 218kB)
 • Oznámenie č. 85/2006 Z.z.

  Od 1. marca 2012 platí vyhláška č.42/2012 Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 26. januára 2012 o ovocných šťavách a niektorých podobných výrobkoch určených na ľudskú spotrebu formát PDF(veľkosť 70kB)

 

Uvedený výnos bol doplnený novelami:

 1. Výnos MPRV SR a MZ SR zo 4. januára 2011 č. 148/2011-100, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MP SR a MZ SR z 23. mája 2005 č. 2417/2005-100, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca ovocné šťavy a niektoré podobné výrobky určené na ľudskú spotrebu
  • Výnos nadobudol účinnosť 7. januára 2011
  • Vestník MP SR č.1/2011   formát PDF(veľkosť 97kB)
  • Oznámenie č.5/2011 Z.z.

TRIDSIATA DRUHÁ HLAVA  - Ovocné džemy, rôsoly, marmelády a sladené gaštanové pyré

Zrušená vyhláškou č.44/2012 formát PDF účinnou od 1. marca 2012, ktorá bola zmenená a doplnená vyhláškou č. 7/2017 formát PDF účinnou od 1. februára 2017.

Výnos MP SR a MZ SR z 23. júna 2004 č.1685/2004-100, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca ovocné džemy, rôsoly, marmelády a sladené gaštanové pyré

 • Výnos nadobudol účinnosť 1. augusta 2004
 • Vestník MP SR č.20/2004  formát PDF(veľkosť 228kB)
 • Oznámenie č. 433/2004 Z.z.

  Od 1. marca 2012 platí vyhláška č.44/2012 Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 26. januára 2012 o ovocných džemoch, rôsoloch, marmeládach a sladenom gaštanovom pyré formát PDF(veľkosť 50kB)

TRIDSIATA TRETIA HLAVA -  Zahustené mlieko, sušené mlieko, kazeíny a kazeináty

Zrušená vyhláškou č.43/2012 formát PDF. Vyhláška č.43/2012 Z.z. je zrušená. Zahustené mlieko a sušené mlieko je upravené vyhláškou č.179/2016 Z.z. formát PDF a kazeíny a kazeináty sú upravené vyhláškou č.180/2016 Z.z. formát PDF.
 

 Výnos MP SR a MZ SR z 9. septembra 2004 č.2264/2004-100, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca zahustené mlieko, sušené mlieko, kazeíny a kazeináty

 • Výnos nadobudol účinnosť 15.októbra 2004
 • Vestník MP SR č.24/2004  formát PDF(veľkosť 130kB)
 • Oznámenie č. 531/2004 Z.z.

  Od 1. marca 2012 platí vyhláška č.43/2012 Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 26. januára 2012 o zahustenom mlieku, sušenom mlieku, kazeínoch a kazeinátoch formát PDF(veľkosť 40kB)

 

Uvedený výnos bol doplnený novelami:

 1. Výnos z 25.augusta 2008 č.1859/2008-100, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MP SR a MZ SR z 9. septembra 2004 č.2264/2004-100, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca zahustené mlieko, sušené mlieko, kazeíny a kazeináty
  • Výnos nadobudol účinnosť 15. septembra 2008
  • Vestník MP SR č.18/2005   formát PDF(veľkosť 143kB)
  • Oznámenie č.352/2008 Z.z.

TRIDSIATA ŠTVRTÁ HLAVA  -  Kávové extrakty a čakankové extrakty

Zrušená vyhláškou č.39/2012 formát PDF

Výnos MP SR a MZ SR zo 6. apríla 2005 č.2059/2005-100, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca kávové extrakty a čakankové extrakty

 • Výnos nadobudol účinnosť 1. mája 2005
 • Vestník MP SR č.12/2005   formát PDF(veľkosť 116kB)
 • Oznámenie č.181/2005 Z.z.
 • Redakčné oznámenie (oprava chyby) č.60 – Vestník MP SR č.14/2005

  Od 1. marca 2012 platí vyhláška č.39/2012 Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 26. januára 2012 o kávových extraktoch a čakankových extraktoch formát PDF(veľkosť 36kB)