Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Úradná kontrola potravín za mesiace Júl 2007

Bezpečnosť potravín

Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.


V mesiaci júl 2007 vykonali inšpektori Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky celkom 2631 úradných kontrol.

Z celkového počtu prekontrolovaných objektov 2386 boli nedostatky zistené v 699 prevádzkarniach, čo tvorí 29,29 % (v mesiaci jún to bolo 29,22 %). U primárnych producentov – pestovateľov bolo vykonaných 74 úradných kontrol, nedostatky boli zistené v 6 prevádzkarňach.

V správnom konaní bolo vydaných celkom 92 rozhodnutí, ktorými boli uložené opatrenia na odstránenie nedostatkov. Najviac rozhodnutí – 67 bolo vydaných pre obchodnú sieť, v kategórii výrobcovia a baliarne to bolo 16 rozhodnutí a v kategórii distribútori a prepravcovia 7 rozhodnutí.

Na výrobky ktoré nespĺňali požiadavky stanovené zákonom o potravinách a Potravinovým kódexom SR bolo vydané opatrenie o zákaze umiestnenia na trh. V mesiaci júl 2007 to bolo 1136 druhov výrobkov o hmotnosti 14 800 kg/l, v hodnote 717 175 Sk.
Po dobe spotreby, resp. dátume minimálnej trvanlivosti bolo v obchodnej sieti predávaných 299 druhov potravín o hmotnosti 1 905 kg/l v hodnote 61 469,50 Sk.


Za porušenie hygienických predpisov boli uložené blokové pokuty u výrobcov, distribútorov a v obchodnej sieti.
Celková hodnota uložených 172 blokových pokút na mieste je 95 900 Sk, pričom najviac blokových pokút bolo uložených v obchodnej sieti – 87 800 Sk.

V mesiaci júl 2007 nadobudlo právoplatnosť 148 rozhodnutí o uložení finančného postihu za porušenie platnej legislatívy.
Hodnota uložených pokút je 1 572 000 Sk, z toho v obchodnej sieti to bolo 133 rozhodnutí v hodnote 1 381 000 Sk, v kategórii výrobcov a baliarní to bolo 7 rozhodnutí v hodnote 75 000 Sk, v kategórii distribútorov a prepravcov 7 rozhodnutí v hodnote 111 000 Sk.

 

Okrem vyššie uvedených vydaných opatrení, zákazov a právoplatných rozhodnutí bolo uložených 354 opatrení inšpektorom na mieste. Najviac 281 opatrení na mieste bolo uložených v obchodnej sieti.
 

Štatistické vyhodnotenie vykonaných úradných kontrol v mesiaci júl 2007

  Prvovýrobcovia Výrobcovia a baliarne Distribútori a dopravcovia Maloobchod Výrobcovia predávajúci hlavne v maloobchode Spolu
 Počet kontrol počet 74 369 265 1864 59 2631
 Počet importných úradných kontrol počet - 17 213 - - 230
 Počet úradných kontrol SPOLU počet 74 386 478 1864 59 2861
 Počet kontrol. objektov počet 70 325 247 1690 54 2386
 z toho objektov s nedostatkami počet 6 87 45 544 17 699
 Počet vykonaných auditov počet - 3 - - - 3
 z toho auditov s nezhodami počet - 3 - - - 3
 Zistené nedostatky

 1.porušené ZSVP

počet - 12 3 72 - 87
 2.nevyhovujúca hygiena
 - osobná hygiena počet - 8 4 147 6 165
 - výroby počet - 33 - 2 4 39
 - skladovania počet 1 26 25 176 8 236
 - predaja počet - - - 162 3 165
 - prepravy počet - 1 - 4 - 5
 - technologického zariadenia počet - 16 - 49 4 69
 - budov počet 1 58 8 96 2 165
 3.neplnenie opatrení počet - 4 5 20 1 30
 4.nevyhovujúce výrobky
 - nedostatky v označení počet - 30 11 162 - 203
 - mikrobiológia počet - 9 - 1 - 10
 - senzorika, fyz. chemické počet - 8 2 55 - 65
 - geneticky modifikované organizmy počet - - - 2 - 2
 - aditívne látky počet - 1 1 - - 2
 - kontaminanty počet - 2 - 3 - 5
 - reziduá pesticídov, veter. liečiv počet - - - 3 - 3
 - iné počet 2 2 1 5 - 10
 5.predaj po dobe spotreby, po DMT počet - - 1 85 1 87
 6.nedostatky v dokumentácii počet 3 16 10 84 8 121
 7.alergény počet - - - 1 - 1
 8.iné počet - 7 2 42 2 53
  Spolu počet 7 233 73 1171 39 1523
 Počet druhov výrobkov po dobe spotreby, DMT počet - - 2 299 103 404
m.j. - - 45,00 1904,87 172,43 2122
Sk - - 912,00 61469,50 22164,00 84545,50
 Právoplatné rozhodnutia

 - opatrenia uložené

 orgánmi úradnej kontroly

 - § 19, ods.1, písm. a) počet - - - 2 - 2
 - § 19, ods.1, písm. b) počet - 1 1 11 - 13
 - § 19, ods.1, písm. c) počet - - - - - -
 - § 19, ods.1, písm. d) počet - - - - - -
 - § 19, ods.1, písm. e) počet - 55 2 57 3 117
 - iné (čl.54, ods.1-4, nar. 882/2004) počet - 10 4 23 - 8
  Spolu počet rozhodnutí počet - 16 7 67 2 92
 Opatrenia na mieste  - § 19, ods.1, písm. a) počet 1 1 2 21 - 25
 - § 19, ods.1, písm. b) počet - 7 2 34 1 44
 - § 19, ods.1, písm. d) počet - - - - - -
 - osobitné predpisy počet - 33 15 226 11 285
  Spolu počet opatrení na mieste počet 1 41 19 281 12 354
 Právoplatné rozhodnutia

- pokuty (152/95 §28)

 - nedostatky uvedené v § 28, ods.(1) počet - 4 6 112 1 123
 - nedostatky uvedené v § 28, ods.(2) počet - - - 6 - 6
 - nedostatky uvedené v § 28, ods.(3) počet - 3 1 33 - 37
 - nedostatky uvedené v § 28, ods.(4) počet - - - - - -
 - nedostatky uvedené v § 28, ods.(5) počet - - - - - -
 - iné počet - - - - - -
  Spolu počet rozhodnutí počet - 7 7 133 1 148
Sk - 75000,00 111000,00 1381000,00 5000,00 1572000,00
 Opatrenia/zákazy

 v rámci

 správneho konania

 - uzatvorenie podniku, jeho časti počet - - - - - -
  - príkaz na stiahnutie počet - - 2 32 - 34
m.j. - - 45,00 229,79 - 275
Sk - - 912,00 12975,10 - 13887,10
 - zákaz umiestnenia na trh počet - 1 896 239 - 1136
m.j. - 5040,63 5559,87 4199,43 - 14800
Sk - 231868,98 287834,00 197472,00 - 717174,98
 - zákaz používania prístrojov a zariadení počet - - - 2 - 2
 - pozastavenie činnosti, uzatvorenie počet - - - - - -
 - dočasný zákaz umiestnenia na trh počet - - - - - -
m.j. - - - - - -
Sk - - - - - -
 - iné opatrenia počet - 14 - 31 - 45
  Spolu počet - 15 898 304 - 1217
m.j. - 5040,63 5604,87 4429,22 - 15075
Sk - 231868,98 288746,00 210447,10 - 731062,08
 Blokové pokuty (152/95 §29) počet - 15 2 151 4 172
Sk - 4900,00 1500,00 87800,00 1700,00 95900,00
 Hodnotenie výrobkov na mieste počet 3 84 17 83 18 205
 z toho nevyhovujúce počet - - - 21 - 21
   percento % - - - 25,30 - 10,24
 Hodnotenie výrobkov v labor. počet 46 914 151 1075 37 2223
   z toho nevyhovujúce počet 1 52 5 45 2 105
   percento % 2,17 5,69 3,31 4,19 5,41 4,75

 

Vo všetkých organizáciách, ktoré vyrábajú alebo predávajú potraviny, bolo do laboratórií na kontrolu kvality a zdravotnej bezpečnosti odobratých 2 223 vzoriek. Z tohto počtu nevyhovovalo platným právnym predpisom 105 vzoriek, čo predstavuje 4,72 %.

Z celkového množstva 105 nevyhovujúcich vzoriek analyzované vzorky nevyhoveli v nasledovných znakoch:

 Vyhodnotenie analyzovaných vzoriek v skúšobných laboratóriach za mesiac júl 2007

 Celkový počet hodnotených vzoriek 2223
 Celkový počet nevyhovujúcich vzoriek 105
 Z toho
 - senzorické znaky 11
 - označenie 48
 - fyzikálno-chemické znaky 29
 - GMO 2
 - mikrobiológia 18
 - aditívne látky 1
 - kontaminanty 3
 - reziduá pesticídov 2
 - reziduá veterinárnych liečiv 1
 

V niektorých prípadoch vzorka nevyhovela vo viacerých analyzovaných znakoch.
V rámci následných úradných kontrol ohľadne nevyhovujúcich vzoriek bolo vystavených 15 zákazov umiestnenia na trh na množstvo 5 382 kg/l v hodnote 235 896 Sk.

Najčastejšie hygienické nedostatky :

 

Obchodná sieť
v predajni aj v sklade výskyt pavučín, v predajni nealko nápoje skladované priamo na zemi, v skladovacom priestore neprehľadne uložený tovar, nie sú vedené sanitačné záznamy, ani teploty o teplotách
hygiena predaja, tovar v regáloch znečistený, pokrytý vrstvou prachu
predaj zemiakov konzumných skorých 165 kg s mokrou hnilobou ( 50,82% hmotnostných hľúz napadnutých mokrou hnilobou), 100 % hľúz potečených , mokrých od vytekajúcej smradľavej šťavy, predajné pulty potečené šťavou z hľúz , šírenie sa nepríjemného zápachu po predajni
predaj výrobkov po DS, nevyhovujúce označenie, nedostatok v kvalite výrobkov, nevyhovujúca hygiena predaja
nevyhovujúca hygiena skladovania  a predaja 
nevyhovujúca hygiena skladovania - potraviny priamo na podlahe
regále a prepravky boli znečistené, v sklade bolo rozsypané krmivo pre psov, šampiňóny boli uskladnené pri teplote 10,5°C - výrobca deklaruje skladovať pri t = 0 - 6°C, nebola predložená evidencia teplôt, akciový tovar bol zabalený spôsobom, že nevyhovovalo označenie, neboli predložené zdravotné preukazy
nedodržané teploty skladovania deklarované výrobcom, chýba evidencia teplôt,  v sklade nie je vyznačené miesto na tovar iný než pôvodný účel, zatečený strop
osobná hygiena - predavačka nemala pokrývku vlasovej časti hlavy a nepoužívala pri obsluhe rukavice, chýba evidencia teplôt a sanitačných prác, osvetlenie bez krytu
vajíčka neoznačené v súlade s platnou legislatívou, nedodržané teploty deklarované výrobcom, chýba evidencia tepôt a sanitačných prác
nedodržané teploty deklarované výrobcom
chýba evidencia DDD, lietajúci hmyz v predajni
neplnenie opatrení - nebalené mäsové výrobky neoznačené a nebol predložený doklad o pôvode, nedodržaná osobná hygiena, tovar priamo na podlahe
väčšie množstvo lietajúceho hmyzu v predajni a v sklade, zemiaky s mokrou hnilobou
chýbajúca dokumentácia (Rozhodnutie RUVZ), nedodržané teploty deklarované výrobcom, pečivo neoznačené v súlade s platnou legislatívou
tovar uložený na zaprášených regáloch a priamo na podlahe
zaprášené regále, steny a strop znečistení pavučinami, znečistené pomôcky na manipuláciu so sušenými plodmi
manipulácia s nebalenými výrobkami bez ochranných pomôcok
mliečne výrobky s odporúčanými podmienkami skladovania do 5 °C, skladované pri 11,2 °C
šaláty a mliečne výrobky s odporúčanými podmienkami skladovania do 4 °C a do 5 °C, skladované pri 13,2 °C
predaj tovaru po DS
predaj nekvalitného ovocia a zeleniny-petržlen, paprika, mrkva, hrozno
mlieč. výr. s doporučenými  teplotami +2°C - +8°C predávané pri 11,2°C - 13,1°C
mäkké mäsové výrobky s doporučenými  teplotami 0°C - +4°C predávané a skladované pri 12°C 
pracovníčka v predajni nemá platné osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre prácu v potravinárstve, dvere slúžiace na vstup pre zákazníkov nie sú zabezpečené proti vnikaniu škodcov a hmyzu
mliečne výrobky s odporúčanými podmienkami skladovania do +5 °C, skladované pri 14 °C pri predaji a 7,5°C pri skladovaní , mäsové výrobky s odporúčanými podmienkami skladovania do +4 °C, skladované pri 9,7°C pri predaji  a 6,2°C pri skladovaní, mrazená hydina s odporúčanými podmienkami skladovania -18 °C, skladovaná pri predaji -14,5°C
nehygienický predaj nebalených pekátrenských výrobkov, v sklade skladovanie výrobkov priamo na podlahe, tovary vyžadujúce skladovanie v chlade boli skladované pri teplote skladu
v predajni sú dvere počas predaja neustále otvorené, dochádza k vlietavaniu hmyzu (ôs), ktoré požierajú sladké plnky nebalených pekárskych výrobkov 
nevyhovujúca teplota skladovania mäkkých mäs. výrobkov + 16,5°C, má byť max. +4 °C
vajcia  odporúčané skladovať od 5 do 18°C skladované pri 28°C, nevyhovujúva hygiena predaja
tovar po DS, porušený obal - 6 druhov
2 druhy mäsových výrobkov  senzoricky nevyhovujúce, živočíšne tuky s odporúčaným skladovaním do + 7 °C, skladované pri 12 °C
7 druhov výrobkov po DS
znečistený nárezový stroj, chýbala pokrývka hlavy, stroj na mletie mäsa na povrchu zkorodovaný
chýbala pokrývka hlavy, manipulácia s mäsom bez ochranných pomôcok zbytky na nárezovom stroji
výskyt špagátu v točenej saláme, nevhodné skladovanie mäsového výrobku pri teplote vonk. prostredia, nedostatky v označení
predaj 13 druhov tovaru po uplynutí DS a DMT
nedodržaná teplota skladovanie mliečnych výrobkov
v miestnosti vyhradenej a označenej pre chlieb-pečivo naskladnený materiál MTZ (obaly, kartóny, reklamné regále), v tejto miestnosti nebol vyhradený priestor na tovar vyradený z trhu, v sklade znečistená podlaha, nedostatok v označení pri nebalených suchých plodoch
nedostatok v označení, porušená zásada zlúčiteľnosti výrobkov, chýbajúce označenie alergénov, predaj 14 druhov tovaru po uplynutí dátumu spotreby
predaj 10 druhov tovaru po dobe spotreby
predaj 14 druhov tovaru po dobe spotreby, nedostatky v označovaní u 4 druhov potravín
predaj 21 druhov tovaru po dobe spotreby
predaj hlbokomrazených sliepok bez označenia v štátnom jazyku (PL) a bez sprievodných dokladov
uchovávanie mliečnych výrobkov pri teplote +13ºC, odporúčaná teplota 0-6ºC
chýba evidencia o vykonanom čistení a sanitácii, a ešvidencia CCP v súlade s vlastným plánom HACCP
OPAKOVANE nehygienický spôsob predaja nebaleného pečiva, vplyvom tepla mäknutie čokolád (nameraná teplota  o 10.30 hod. - 30°C), stiahnuté všetky výrobky, ktoré je nutné skladovať pri nižších teplotách
predajňa nie je zaregistrovaná v zmysle Zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách
Distribútori a dopravcovia
chýbajúce meracie zariadenie na sledovanie skladovacích podmienok
sklad je zamorený hlodavcami, hlboko mrazený tovar po uplynutí DS/DMT v osobitnej mrazničke nie je žiadnym spôsobom označený. Vypnutá chladnička, v ktorej je uložené krmivo pre psov je zaplesnutá. Stužené rastlinné tuky (Veto, Perla, Hera) sú skladované voľne na polici pri teplote 22,9 °C. V havnej miestnosti sú voľne porozmiestnované rôzne jedové nástrahy proti hlodavcom. Okná v sklade fľaškového tovaru, vajec a nepredajného tovaru sú porozbíjané a čiastočne založené kartónovými krabicami. Mraznička, v ktorej sú uložené hlbokomrazené hranolky je umiestnená v predsieni sociálnych zariadení. Postup založený na zásadách HACCP nie je vypracovaný na podmienky skladu
nepredložené HACCP, zdravotné preukazy, odborná spôsobilosť, evidencie teplôt
nepredložené zdravotné preukazy, odborná spôsobilosť a spôsobilosť motorového vozidla na prepravu mrazených potravín
výpadok elektrickej energie. Na základe havárijného stavu bolo vyradeného 5 400 kg potravín v celkovej hodnote 267 000,- Sk 
nedostatky v skladovaní nápojov,  skladované na priamom slnečnom žiarení a pri nevyhovujúcej teplote 31°C, teplota deklarovaná výrobcom 2 - 18° C  a tiež skladované v nevhodných, neúčelových  priestoroch 
nevyhovujúci výrobok v označení "Pomaranče" - nebola uvedená chemická konzervačná látka E 231 - začatie správneho konania o uložení opatrení
nevyhovujúci výrobok "Jahody" pre reziduá prípravkov na ochranu rastlín - prekročený obsah fludioxonilu - začatie správneho konania o uložení opatrení
v suchom sklade výskyt chrobákov, neúplný záznam o DDD činnosti, pach po spotení v šatniach - neúčinné vetranie a nečastá obmena prádla
umiestňovanie na trh falšovaného výrobku
nevyhovujúca hygiena skladovania, nepredložený súhlasný záväzný posudok k prevádzkovým priestorom
Výroba a baliarne
hygiena skladovania, v chladenom sklade znečistená podlaha, v mrazničkách silná námraza, v šiškárni chýbal kryt na svietidle, kryt na ventilátore, znečistená podlaha v knedlikárni
osobná hygiena-chýbajúce pokrývky hlavy
nevyhovujúca hygiena budov, porušená celistvosť podlahy, znečistené steny vo výrobných priestoroch
výskyt pliesní na stenách, obité kachličky, olupujúci sa náter stropu, nedostatky v čistote STZ, dvere expedície poškodený náter
chýba evidencia výmeny leja v šiškárni, nezabezpečené otvorené vchodové dvere proti vnikaniu hmyzu
nezabezpečené otvorené okná so sieťkou proti vnikaniu hmyzu, chýbal kryt na osvetlovacom telese
osobná hygiena - prstene na ruke, chýba teplomer a vlhkomer v sklade, chýba evidencia dezinsekcie, neporiadok v sklade
nedodržiavaná osobná hygiena - pracovníci nemali pokrývku vlasovej casti hlavy, suroviny uložené priamo na podlahe, spoločné skladovanie nezlučiteľného tovaru, jed na hlodavce vysypaný z tácky v sklade, nevedená evidencia teplôt mrazených výrobkov a evidencia sanitačných prác
v sklade múky uložená miešačka na maltu a stavebný materiál spolu s múkou, sklad múky a predajňa neoddelené od ostatných častí prevádzky, nedoplnená dokumentácia ZSVP
zvýšený výskyt lietajúceho hmyzu, nedodržanie skladovacích podmienok v mraz. zariadení, nefunkčný teplomer v chladničke surovín
silne znečistený pracovný odev, chýba prikrývka vlasov
nesplnenie opatrení uložených v rozhodnutí o záväznom pokyne 
pracovníci rozrábky mali znečistené pracovné odevy, nedostatočne očistený stroj na balenie porciovanej hydiny
poškodená dlažba v rozrábkovej miestnosti, nefunkčný sterilizátor
niektoré druhy zložiek uskladnené priamo na podlahe, strop vo výrobni sa olupuje,dvere z výrobne do vonkajšieho prostredia nie sú v spodnej časti zabezpečené proti vnikaniu hlodavcov.
hrubé znečistenie stroja na mletie strúhanky, zistený výskyt hmyzu, používanie jednorázových vriec po použitej múke, surovina na strúhanku sa skladuje na hrubo znečistenej peci,  
neoznámená započatá činnosť pekárne orgánu potravinového dozoru
znečistené plechy na pečenie a vozíky, opotrebovaný hrdzavý kryt odsávača nad pecou na pečenie
znečistené ošatky na pečenie chleba

 


Podania spotrebiteľov

Okrem plánovanej kontrolnej činnosti, riešili inšpektori pri úradnej kontrole potravín aj podnety a sťažnosti - podania spotrebiteľov. V júli 2007 bolo podaných celkom 142 podaní, ktoré poukazovali na predaj kvalitatívne narušených výrobkov, alebo predaj výrobkov po dobe spotreby a nevyhovujúcu hygienu predaja.

Z celkového počtu 142 prijatých podaní, bolo 49 opodstatnených, 51 neopodstatnených a u 42 nebolo možné dokázať opodstatnenosť v čase výkonu úradnej kontroly, resp. podania boli postúpené na iné orgány úradnej kontroly.
 

PODANIA: prehľad za mesiac júl 2007

 KVPS

Počet podaní Opodstatnené Neopodstatnené Nedalo sa dokázať
 Bratislava 25 6 10 9
 Trnava 11 4 4 3
 Nitra 12 4 6 2
 Trenčín 18 7 8 3
 Žilina 19 4 9 6
 B. Bystrica 23 16 - 7
 Prešov 5 1 3 1
 Košice 29 7 11 11
 Spolu ŠVPS SR 142 49 51 42

 

Opodstatnené sťažnosti boli podané na tieto výrobky a nedostatky (uvedené sú len niektoré):

Zameranie Komentár zistení
pšeničná múka hladká, krupičná konzistencia výrobok sa na prevádzke nachádzal, počas kontroly bola zistená prítomnosť molí aj krupičkovitá konzistencia, výrobok bol stiahnutý z obehu
senzorické posúdenie mäsových výrobkov nález cudzieho predmetu v "zámockých párkoch"
predaj akciového tovaru, 1+1 po dátume spotreby  akciový tovar 1+1 zabalený spôsobom, že na jednom výrobku je údaj dátumu spotreby prekrytý druhým výrobkom
predaj po dátume spotreby predaj 6 druhov tovaru po dobe spotreby
kvalita zemiakov výskyt mokrej hniloby
kvalita predávaného mäsa organoleptické zmeny predávaného mäsa
predaj nekvalitného ovocia - broskyne  broskyne umiestňované na trh (20 % hniloba, pleseň)
nekvalitný predaj ovocia a zeleniny v čase kontroly predávaný tovar nevyhovujúcej kvality (petržlen, paprika, mrkva, hrozno)
hygiena predaja mäsa v čase úradnej kontroly boli zistené nedostatky v hygiene predaja - na úseku - predaj mäsa
kvalita mäsových výrobkov v čase úradnej kontroly boli na mieste hodnotené 2 druhy mäs. výrobkov, ktoré boli nevyhovujúce
predaj jogurtov po DS v čase úradnej kontroly boli zistené jogurty po DS
hygiena predaja, osobná hygiena slepačie vajcia s odporúčanými teplotami skladovania do 18 °C, skladované pri teplote + 22,3°C, rožky v debničkách skladované priamo na podlahe, manipulácia s nezabalenými mäsovými výrobkami, predaj po dátume spotreby, pracovníčka nemala prikrývku na hlave
predaj nekvalitného ovocia - marhule marhule plesnivé, červivé
predaj poplesnutej slaniny gazdovská údená slanina zaplesnutá na povrchu
predaj mliečnych výrobkov po DS umiestňovanie na trh mliečnych výrobkov po DS (5 druhov)
hygiena predaja nedodržanie teplotných režimy, porušená hygiena predaja a skladovania
nehygienický spôsob výroby, hlodavce, mačky a psy v prevádzke výskyt hlodavcov, mačiek, psov nezistený, zistené nedostatky: poškodený ochranný náter stien a stropov  v celej prevádzke, poškodené rohy stien, netesnosť dverí v spodnej časti do vonkajšieho prostredia- možnosť vniku hlodavcov do prevádzky, odkrytá šachta od manipulačného kohútika na vodu, chýbala sieťka proti vniknutiu hmyzu na ventilačnom otvore vo výrobnom priestore - vo výrobe sa nachádzali muchy
dodržiavanie teplotných režimov , skladovanie nezlúčiteľných druhov, kontrola výskytu škodcov teploty v sklade dodržané, pri rozvoze mliečnych výrobkov teploty nevyhovujúce, potraviny skladované spolu s krmivami pre zvieratá, prítomnosť trusu hlodavcov zistená (prevedená deratizácia pred kontrolou)
dodržiavanie teplotných režimov  v čase kontoroly zistená v predajni teplota + 33,6 °C, vyradené z predaj pre senz. zmeny 23 druhov predávaného tovaru (24,1kg za 7048 Sk)
predaj nekvalitnéhoovocia a zeleniny v čase kontroly zistený predaj 6 druhov ovocia a zeleniny zmyslovo zmenené v množstve 3,596 kg v hodnote 145,20Sk
predaj zmyslovo zmenených Spišských párkov zapáchali, slizké v čase kontroly zistený predaj zmyslovo zmenených Spišských párkov 1,855 kg v hodnote 239,2 kg
zmyslovo zmenená Zámocká hydinová šunka výberová vysoký obsah vody v čase kontroly odobratá vzorka, laboratórnym vyšetrením potvrdená sťažnosť, navyše prítomná kosť 4,5 cm hrubá 3,5 mm
zmyslovo zmenená Údená krkovička bez kosti PIKOK zapácha, kyslá vôňa v čase kontroly inšpekormi otvorené balenie zapáchalo, toto balenie a ešte jedno originál zatvorené bolo poslané na laboratórne vyšetrenie čo bolo potvrdené aj z laboratória
Predaj po DS zistený predaj 15 druhov po DS a DMT
Teploty skladovania nedodržané teploty skladovania v predajni
hygiena predaja predaj tovaru po uplynutí DS, bez označenia DS na obale výrobku, bez akéhokoľvek označenia, znečistená podlaha a stena v predajni, v sklade chýba sieťka na okne proti prieniku škodcov, spoločné skladovanie potravín s predmetmi nesúvisiacimi s predajom potravín
predaj nekvalitného výrobku - čokolády senzorickým hodnotením na mieste potvrdená prítomnosť škodcov vo výrobku Študentská pečať biela čokoláda a Študentská pečať mliečna čokoláda 
syr Encián po dobe spotreby zistený predaj dvoch druhov syru Encián, na 3 ks bol nečitateľný dátum spotreby resp. chýbal, z predaja vyradené 3 ks t.j. 0,450 kg v hodnote 119,70 Sk
kvalita mäsových výrobkov senzorické zmeny hodnotených MV zistené
cudzí predmet vo výrobku v čase výkonu úradnej kontroly nebol výskyt cudzieho predmetu zistený, predajca potvrdil výskyt v predchádzajúcej zásielke a nepredané množstvo 16 kg vrátil dodáveteľovi. 
predaj zamrznutých párkov, skazených vajec, plesnivých jogurtov a predaj po uplynutí DS,DMT 8 druhov potravín po uplynutí DS,DMT, nedostatok v osobnej hygiene pracovníčky - chýbala pokrývka hlavy, čerstvé vajcia v čase kontroly neboli v ponuke, predaj zamrznutých párkov a plesnivých jogurtov nebol zistený
predaj tovaru po uplynutí DS,DMT 13 druhov potravín po uplynutí DS, DMT
teplotné režimy pri predaji predaj vajec pri teplote +18,5 C, nevedená evidencia teplôt pri predaji vajec
predaj mäsových výrobkov po DS návštevníkom predajnej akcie sa rozdávali mäsové výrobky po uplynutí dátumu spotreby
predaj po DMT,prelepovanie DMT, nedostatky v označení predaj tovaru DMT, prelepovanie dátumov,tovar bez označenia
predaj plesnivých citrónov plesnivé citróny boli v ponuke
predaj šunkovej salámy,po konzumácií ťažkosti lab.analýza potvrdila nevyhovujúce senzorické zmeny
predaj mäsových výrobkov so senzorickými zmenami lab.analýza potvrdila nevyhovujúce senzorické zmeny
predaj tovaru po DMT zistený predaj tovaru po DMT
predaj bryndze po DS v čase kontroly sa predmet podania potvrdil
predaj po DS  predaj 21 druhov potravín po dobe spotreby
zdravotná bezpečnosť šetrenie na podnet spotrebiteľa - zakúpený MV "Čingovská saláma",  vákuovo balená 400 g", po rozkrojení ktorého bol zistený kovový predmet, pri kontrole zistené 2 ks - stiahnuté z obehu, určené k likvidácii
predaj a skladovanie potravín pri nadmerne vysokých teplotách v predajni v sklade nie je prirodzená ani nútená výmena vzduchu, nedodržanie doporučených teplôt skladovania u vajec, masla a rastlinných tukov pri 21,6°C, , nedodržanie doporučených teplôt skladovania u čokolád, čokoládových cukroviniek a bonbonier, pokazená klimatizačná jednotka v predajni  30,8°C,  predaj 8 druhov roztopených čokolád a čokoládových cukroviniek
predaj zmyslovo zmenených rýb "údený sleď" - zápach pri zmyslovom posúdení na mieste bolo zistené, že všetky predávané kusy "údený sleď" vykazovali zmyslové zmeny - zápach, osliznutie, známky rozkladu 

 

 

PODANIA: prehľad podľa komodít za mesiac júl 2007

 Komodita

Počet podaní Opodstatnené Neopodstatnené Nedalo sa dokázať
 Mäso, Mäsové výrobky 31 14 10 7
 Mliečne výrobky 23 6 6 11
 Hydina 8 1 4 3
 Vajcia 3 1 1 1
 Ryby, kôrovce 5 1 2 2
 Cukrovinky, cukor 5 3 2 -
 Ovocie, zelenina 14 5 6 3
 Zemiaky 3 1 2 -
 Pekárenské výrobky 14 1 6 7
 Obilniny, výr. z nich 1 - 1 -
 Mlynské výrobky 1 - 1 -
 Pochutiny 2 - 2 -
 Tuky, oleje 1 - 1 -
 Trvanlivé pečivo 2 - - 2
 Lieh 1 - 1 -
 Dátum spotreby, hygiena 9 4 3 2
 Iné 19 12 3 4
 Spolu ŠVPS SR 142 49 51 42

 

Okrem vyššie uvedených činností boli úradné kontroly zamerané aj na kontrolu potravín rastlinného pôvodu dovážaných z tretích krajín. Celkovo bolo vykonaných 230 importných úradných kontrol. Osobitne sa pozornosť venuje výrobkom v dôsledku možnej kontaminácie aflatoxínmi. Prehľad importných úradných kontrol vykonaných v zmysle Rozhodnutia komisie z 12. júla 2006 (2006/504/ES) je uvedený