Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Úradná kontrola potravín za mesiace Február 2008

Bezpečnosť potravín

Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.


V mesiaci február 2008 vykonali inšpektori Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky celkom 3165 úradných kontrol.

Z celkového počtu prekontrolovaných objektov 2537 boli nedostatky zistené v 684 prevádzkarniach, čo tvorí 27% (v mesiaci január 2008 24,3%). U primárnych producentov – pestovateľov bolo vykonaných 8 úradných kontrol, nedostatky boli zistené v 1 prevádzkarni.

V správnom konaní bolo vydaných celkom 38 rozhodnutí, ktorými boli uložené opatrenia na odstránenie nedostatkov. Najviac rozhodnutí – 36 bolo vydaných pre obchodnú sieť, v kategórii výrobcovia a baliarne to boli 2 rozhodnutia.

Na výrobky ktoré nespĺňali požiadavky stanovené zákonom o potravinách a Potravinovým kódexom SR bolo vydané opatrenie o zákaze umiestnenia na trh. V mesiaci február 2008 to bolo 152 druhov výrobkov o hmotnosti 2934 kg/l, v hodnote 84 834 Sk. Vydané boli aj príkazy na stiahnutie potravinárskych výrobkov z trhu, čo predstavovalo 339 kg/l v hodnote 47 563 Sk.

Po dobe spotreby, resp. dátume minimálnej trvanlivosti bolo v obchodnej sieti predávaných 571 druhov potravín o hmotnosti 2 093 kg/l v hodnote 120 571 Sk.


Za porušenie hygienických predpisov boli uložené blokové pokuty u výrobcov, distribútorov a v obchodnej sieti.
Celková hodnota uložených 182 blokových pokút na mieste je 104 200 Sk, pričom najviac blokových pokút (168) bolo uložených v obchodnej sieti – 87 100 Sk.

V mesiaci február 2008 nadobudlo právoplatnosť 120 rozhodnutí o uložení finančného postihu za porušenie platnej legislatívy.
Hodnota uložených pokút je 1 326 500 Sk, z toho v obchodnej sieti to bolo 110 rozhodnutí v hodnote 1 253 500 Sk, v kategórii výrobcov a baliarní to bolo 8 rozhodnutí v hodnote 58 000, v kategórii distribútorov a prepravcov 1 rozhodnutie v hodnote 10 000 Sk, 1 rozhodnutie vo výške 5 000 Sk u výrobcu predávajúceho hlavne v maloobchode.

Okrem vyššie uvedených vydaných opatrení, zákazov a právoplatných rozhodnutí bolo uložených 342 opatrení inšpektorom na mieste. Najviac 276 opatrení na mieste bolo uložených v obchodnej sieti.

Štatistické vyhodnotenie vykonaných úradných kontrol za mesiac február 2008

  Prvovýrobcovia Výrobcovia a baliarne Distribútori a dopravcovia Maloobchod Výrobcovia predávajúci hlavne v maloobchode Spolu
 Počet kontrol počet 8 296 143 2337 68 2852
 Počet importných úradných kontrol počet - 21 168 - - 189
 Počet dodatočných úradných kontrol počet - 18 15 91 - 124
 Počet úradných kontrol SPOLU počet 8 335 326 2428 68 3165
 Počet úradných kontrol s nedostatkami počet 1 74 34 582 18 709
 Počet kontrolovaných objektov počet 8 265 190 2011 63 2537
 z toho objektov s nedostatkami počet 1 69 33 568 13 684
 Počet vykonaných auditov počet - 4 - - - 4
 z toho auditov s nezhodami počet - 2 - - - 2
 Zistené nedostatky

 1.porušené ZSVP

počet - 7 1 59 1 68
 2.nevyhovujúca hygiena
 - osobná hygiena počet 1 8 2 177 5 193
 - výroby počet 1 14 - 6 6 27
 - skladovania počet - 15 10 122 10 157
 - predaja počet - - - 103 1 104
 - prepravy počet - 2 - 3 - 5
 - technologického zariadenia počet - 21 - 26 1 48
 - budov počet 2 42 8 97 4 153
 3.neplnenie opatrení počet - 2 3 12 - 17
 4.nevyhovujúce výrobky
 - nedostatky v označení počet - 10 12 137 - 159
 - mikrobiológia počet - - 1 1 - 2
 - senzorika, fyz. chemické počet - 4 1 22 - 27
 - geneticky modifikované organizmy počet - - - - - -
 - aditívne látky počet - - 1 2 - 3
 - kontaminanty počet - - - - - -
 - reziduá pesticídov, veter. liečiv počet - - - - - -
 - iné počet - 2 - 1 - 3
 5.predaj po dobe spotreby, po DMT počet - 1 - 131 3 135
 6.nedostatky v dokumentácii počet - 10 8 97 1 116
 7.alergény počet - - - 1 - 1
 8.iné počet - 2 2 35 1 40
  Spolu počet 4 140 49 1062 33 1258
 Počet druhov výrobkov po dobe spotreby, DMT počet - 5 - 563 3 571
m.j. - 74,00 - 1990,35 28,60 2093
Sk - 985,00 - 118245,60 1340,00 120570,60
 Právoplatné rozhodnutia

 - opatrenia uložené

 orgánmi úradnej kontroly

 - § 19, ods.1, písm. a) počet - -* - 1 - 1
 - § 19, ods.1, písm. b) počet - - - 4 - 4
 - § 19, ods.1, písm. c) počet - - - - - -
 - § 19, ods.1, písm. d) počet - - - 1 - 1
 - § 19, ods.1, písm. e) počet - 2 - 34 - 36
 - iné (čl.54, ods.1-4, nar. 882/2004) počet - - - - - -
  Spolu počet rozhodnutí počet - 2 - 36 - 38
 Opatrenia na mieste  - § 19, ods.1, písm. a) počet - - 1 6 - 7
 - § 19, ods.1, písm. b) počet - - 2 24 - 26
 - § 19, ods.1, písm. d) počet - - - 5 - 5
 - osobitné predpisy počet - 41 19 241 3 304
  Spolu počet opatrení na mieste počet - 41 22 276 3 342
 Právoplatné rozhodnutia

- pokuty (152/95 §28)

 - nedostatky uvedené v § 28, ods.(1) počet - 7 2 96 2 107
 - nedostatky uvedené v § 28, ods.(2) počet - - - 4 - 4
 - nedostatky uvedené v § 28, ods.(3) počet - 2 - 23 - 25
 - nedostatky uvedené v § 28, ods.(4) počet - - - - - -
 - nedostatky uvedené v § 28, ods.(5) počet - - - - - -
 - iné počet - - - - - -
  Spolu počet rozhodnutí počet - 8 1 110 1 120
Sk - 58000,00 10000,00 1253500 5000,00 1326500
 Opatrenia/zákazy

 v rámci

 správneho konania

 - uzatvorenie podniku, jeho časti počet - - - - - -
  - príkaz na stiahnutie počet - - 4 66 - 70
m.j. - - 102,00 237,41 - 339
Sk - - 8204,00 39358,60 - 47562,60
 - zákaz umiestnenia na trh počet - - 4 148 - 152
m.j. - - 2210,80 723,56 - 2934
Sk - - 34859 49978,40 - 84833,90
 - zákaz používania prístrojov a zariadení počet - - - 3 - 3
 - pozastavenie činnosti, uzatvorenie počet - - - - - -
 - dočasný zákaz umiestnenia na trh počet - 1 2 13 - 16
m.j. - 214,20 257,50 41,18 - 513
Sk - 35700,00 31000,00 15497,10 - 82197,10
 - iné opatrenia počet - 3 6 8 - 17
  Spolu počet - 4 16 238 - 258
m.j. - 214,20 2570,30 1002,16 - 3787
Sk - 35700,00 74062,50 104831,10 - 214593,60
 Blokové pokuty (152/95 §29) počet - 5 3 168 6 182
Sk - 4100,00 8000,00 87100 5000,00 104200
 Hodnotenie výrobkov na mieste počet 4 171 28 167 41 411
 z toho nevyhovujúce počet - - - 9 1 10
   percento % - - - 5,39 2,44 2,43
 Hodnotenie výrobkov v labor. počet - 346 48 426 3 823
   z toho nevyhovujúce počet - 9 2 17 - 28
   percento % - 2,60 4,17 3,99 - 3,40

 

Vo všetkých organizáciách, ktoré vyrábajú alebo predávajú potraviny, bolo do laboratórií na kontrolu kvality a zdravotnej bezpečnosti odobratých a následne analyzovaných 823 vzoriek. Z tohto počtu nevyhovovalo platným právnym predpisom 28 vzoriek, čo predstavuje 3,4 %.

Z celkového množstva 28 nevyhovujúcich vzoriek analyzované vzorky nevyhoveli v nasledovných znakoch:


 Vyhodnotenie analyzovaných vzoriek v skúšobných laboratóriách za mesiac Február 2008

 Celkový počet hodnotených vzoriek 823
 Celkový počet nevyhovujúcich vzoriek 28 (3,4%)
 Z toho
 - senzorické znaky 5
 - označenie 11
 - fyzikálno-chemické znaky 6
 - GMO 0
 - mikrobiológia 6
 - aditívne látky 3
 - kontaminanty 1
 - reziduá pesticídov 0
 - reziduá veterinárnych liečiv 0
 

V rámci následných úradných kontrol ohľadne nevyhovujúcich vzoriek boli vystavené 9 zákazov umiestnenia na trh na množstvo 47,9 kg/l v hodnote 9 144,7 Sk.

Najčastejšie hygienické nedostatky :

Obchodná sieť
nedostatok v označení nebaleného výsekového mäsa (neoznačené obchodným menom výrobcu a kontrolným identifikačným číslom prevádzky pri predaji)
nyvyhovujúca hygiena budov, kvalitou nevyhovujúci naklíčený cesnak
nedostatok v označení rozvažovaných tvrdých syrov
čerstvé cestoviny skladované v predajni pri teplote 16ºC, výrobca udáva skladovať do 6ºC
prepravky od pekárenských výrobkov skladované na podlahe
hygiena predaja, označenie rozvažovaných tovarov
nedostatky v označení nebalených mäsových výrobkov
nedostatky v označení zabalených syrov (DS na etikete nekorešpondoval s údajom uvedenom na výveske), nedodržané teploty pri prechodnom uskladnení predkrájaných mäsových výrobkov
nevyhovujúca hygiena skladovania mliečnych výrobkov
osobná hygiena - chýbala pokrývka hlavy
predaj po dobe spotreby 12 druhov výrobkov
v priestoroch rozrábky mäsa poškodené dlaždice a obkladačky, na chladiacom boxe poškodené zárubne na dverách, chýbal kryt na osvetľovacom telese, neviedla sa evidencia o meraní teplôt
nesprávne označenia nebalených mäsových výrobkov a údených mias
nezabezpečený hygienický predaj nebalených pekárenských výrobkov
predaj 2 druhov zemiakov, ktoré pre hnilobu a tmavé škvrny nevyhovovali PK SR, uložená pokuta 10 000Sk
predaj 6 druhov tovaru po dátume minimálnej trvanlivosti a dátume spotreby, výskyt hlodavcov v predajni, znečistené regály
porušenie zásad hygieny budov, nepredloženie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností
neplatné osvedčenie o odbornej spôsobilosti, poškodené rošty v chladiacom zariadení, poškodené steny, chýba teplá voda
neoddelené umiestnenie, neoznačenie a predaj na iný, než pôvodný účel, predaj po DMT
v prevádzkárni netiekla teplá voda, nesplnenie opatrenia
nedostatky v označovaní potravín, výskyt škodcov v pistáciách
nedostatky v označení rozvažovaného tvarohu a čokolády, tovar na reklamáciu uložený v chladiacom boxe a čerstvý tovar uložený mimo chladiaceho boxu na palete
výskyt drobného vtáctva v skladových priestoroch prevádzky
nebol predložený doklad o deratizácii a situačný plán rozloženia pascí na hlodavce, evidencia dezinsekcie nepredložená, v skladových priestoroch výskyt trusu po hlodavcoch, umiestňovanie na trh potravín po DS  
Nedodržané zásady osobnej hygieny, nevyhovujúca hygiena budov - strop v predajni bol zatečený, regále na pečivo boli znečistené
lokálny výskyt pavučín v priestore predajne
umiestňovanie na trh potravín neoznačených, nevedenie záznamov o dodávateľoch v záujme vysledovateľnosti potravín
porušenie zásad, povinnosti a požiadaviek na hygienu manipulácie s potravinami a pri ich umiestňovaní na trh, predaj nezlúčiteľných druhov výrobkov, umiestňovanie na trh potravín nesplňajúcich požiadavky na bezpečnosť a kvalitu
10 pracovnikov nemalo odbornú spôsobilosť,chýbal plán školení, evidencia o dezinfekcii
predaj 7 druhov výrobkov po dobe spotreby
predaj 8 druhov výrobkov po dátume minimálnej trvanlivosti, o celkovej hmotnosti 25,08 kg v hodnote 9211,70 Sk
tovar balený mimo prevádzky prevádzkovateľa potravinárskeho podniku a bez prítomnosti spotrebiteľa - droždie, bryndza nie je označený v súlade s platnou legislaltívou
poškodená omietka stropu v sklade potravín, znečistené steny v predajni potravín
znečistená chladnička na mliečne výrobky
chladnička na mliečne výrobky nie je vybavená teplomerom, nie sú vedené evidencie o čistení a sanitácii a teplotných režimoch
nedodržaná hmotnosť grahamových rožkov (deklarovaná hmotnosť 60 g, skutočná hmotnosť 10 ks = 0,552 kg)
nesprávne označovanie - nečitateľné (pokrčený obal - KINDER SUPRISE čokoládové vajce), tovar stiahnutý z obehu
Predaj 20 druhov potravín po DMT a 1 druh potraviny po DS
2 druhy výrobkov cukroviniek (zajac v mliečnej čokoláde Káčer) neboli označené v štátnom jazyku, vydaný bol zákaz predaja do odstránenia nedostatku o hmotnosti 29,7 kg a sume 21 922,20 Sk 
znečistený úložný priestor chladiacej vitríny pri mliečnych výrobkoch
skladovanie potravín priamo na podlahe
nepoužívanie pracovných ochranných pomôcok pri manipulácií s nebaleným tovarom
nesplnené opatrenia na mieste z predchádzajúcej kontroly
Distribútori a dopravcovia
nevyhovujúca hygiena budov
nedostatky v evidencii
nedostatky v označení - chýbalo % zložky použitej v názve výrobku a chýbala kategorizácia použitých zložiek (MAXIM´S Dezert - kocky z mandľového nugátu máčané v mliečnej čokoláde, ANTON BERG čokoládová tyčinka plnená marcipánom a nugátom, ANTON BERG čokoládová tyčinka plnená marcipánom, ANTON BERG čokoládová tyčinka plnená marcipánom a koňakom, ANTON BERG Marcipán s višňami v rume máčaný v horkej čokoláde), pozastavené do preoznačenia
napredložený plán HACCP a sanitačný poriadok na VOS, nedodržané teploty skladovani mliečnych výrobkov, nie je zabezpečený prívod teplej vody, zistené exkrementy 
Chips Jablko - sušené ovocie 60 g výskyt živých škodcov a zámotkov  
umiestňovanie na trh potravín klamlivo označených
nedôsledná evidencia podmienok skladovania, zvýšená prašnosť v sklade 
chýba plán HACCP na veľkosklad
nedostatky v hygiene podlahy v sklade 
Výroba a baliarne
nyvyhovujúca hygiena technologických zariadení
umiestnenie na trh nevyhovujúceho výrobku v senzorických znakoch
výrobca si neoveruje kvalitu a zdravotnú neškodnosť hotových výrobkov
nevyhovujúca hygiena výroby - zistený výskyt hmyzu (mole) a živých lariev v zásuvkách pracovných stolov
nesplnené opatrenia, porozsýpané deratizačné nástrahy v skladovacích priestoroch pod paletami, nedostatky v hygiene budov
nedodržané zásady osobnej hygieny, chýbala pokrývka hlavy, vo výrobe znečistené radiátory a osobné predmety pracovníkov, suroviny a hotové výrobky priamo na podlahe, nevyhovujúca hygiena budov - plesnivá stena a strop vo výrobnej časti prevádzky, nepravidelná evidencia teplôt v sklade,suroviny po DMT 
znečistené plechy a prepravky na šišky
skorodovaný náter na vozíku určenom na odkladanie plechov
spätný zvoz pekárskych výrobkov z predajní k výrobcovi
tovar určený na reklamácie nie je uskladnený oddelene v súlade s platnou legislatívou
steny a rámy okien vo výrobnej časti znečistené a pokryté čiernym povlakom, skorodovaná konštrukcia zásobníka na strúhanku, olupujúca sa omietka v chladiacom boxe, znečistené kondenzačné zariadenie
olupujúci sa náter stropu v prevádzke, znečistený strop v sklade surovín
vozidlo na prepravu potravín má poškodenú podlahu a tesnenie dverí
nedostatočná ochrana proti vniknutiu vtákov do prevádzky
odobratá vzorka cigariet u výrobcu nevyhovela v znakoch nikotín, oxid uloľnatý a kondenzát, ktoré neboli v súlade s deklaráciou na obale s prihliadnutím na ISO 8243 a zákonom č. 377/2004 o ochrane nefajčiarov, cigarety boli výrobcom zlikvidované, predložené boli kontrolné známky a likvidačný protokol z colného úradu 
znečistené rámy na chladiacich zariadeniach, čiastočne znečiatené steny vo výrobnej časti, v umývarke bedničiek, skladovacích priestoroch múky,v skladových priestoroch pomocných surovín
poškodená stena okolo dvier v sklade banánov, poškodené vchodové  dvere do skladu v bananárni
výskyt škodcov - vo výrobných priestoroch pekárne na strojových a technolog. zariadeniach, zákaz obehu 37 kg neoznečenej strúhanky a zdravotne nie bezpečnej, nepredložené rozhodnutie o schválení činnosti na výrobu pekárskych výrobkov, zákaz umiestňovania potravín 9 druhov pekárenských výrobkov
nedostatok v hygiene výroby a skladovania pekárenských výrobkov, škodcovia v surovine- múka, pozastavenie strojov a zariadení v pek. výrobe a zákaz obehu 29,8 kg suroviny a hotových výrobkov, 

 


Podania spotrebiteľov

Okrem plánovanej kontrolnej činnosti, riešili inšpektori pri úradnej kontrole potravín aj podnety a sťažnosti - podania spotrebiteľov. Vo februári2008 bolo podaných celkom 92 podaní, ktoré poukazovali na predaj kvalitatívne narušených výrobkov, alebo predaj výrobkov po dobe spotreby a nevyhovujúcu hygienu predaja.
 

Z celkového počtu 92 prijatých podaní, bolo 38 opodstatnených, 29 neopodstatnených a u 23 nebolo možné dokázať opodstatnenosť v čase výkonu úradnej kontroly, resp. v 2 prípadoch neboli ukončené laboratórne analýzy a šetrenia.

 

Opodstatnené sťažnosti boli podané na tieto výrobky a nedostatky (uvedené sú len niektoré):

Zameranie Komentár zistení
predaj kávy Cafe Allegro po uplynutí DS  v čase úradnej kontroly predmetný výrobok bol umiestňovaný na trh po DS
predaj pekárenských výrobkov po dátume spotreby bol zistený predaj 4 kusov chleba (2 druhy) po uplynutí dátumu spotreby
výrobky Morský koktejl 150 g, Mušle vylúpané 200 g, Tesco krevety vylúpané 200 g, obsahovali veľa vody boli odobraté vzorky na laboratórne vyšetrenie z uvedených 3 druhov výrobkov, v zmysle protokolu o skúške vzorka Tesco krevety vylúpané mala hmotnosť obsahu po zohľadnení povolenej odchýlky v súlade s údajom uvedeným na obale výrobku, avšak hmotnoť mäsa nebola v súlade s údajom uvedeným na obale
predaj výrobku "Gril krém" v tube á 80 g po dátume minimálnej trvanlivosti v čase kontroly bol zistený predaj 100 ks tohto výrobku po DMT
predaj pokazeného mäsa v čase kontroly boli  odobraté 3 druhy hovädzieho mäsa na laboratórnu analýzu - vzorka "Hovädzie predné s kosťou hruď" v zmysle Protokolu o skúške nevyhovela  organoleptickým požiadavkám
klamlivé označenie medu s materskou kašičkou v čase kontroly sa predmet podania potvrdil, na priamom obale výrobku bol obsah materskej kašičky perom prepísaný z 1g na 5g
predaj neoznačených a pokazených  vajec počas kontroly bol zistený predaj nesprávne označených vajec
predaj jogurtov po DS zistený bol predaj jogurtov po DS (1druh)
predaj potravín po DS zistený bol predaj 11 druhov potravín rôznych druhov po uplynutí DS a DMT
predaj potravín po DS predaj mäsových a mliečnych výrobkov po DS a DMT, vlastná výroba mäsových výrobkov
predaj potravín po DS predaj mliečnych výrobkov po DS a DMT, predaj mäsových výrobkov nehygienickým spôsobom
výskyt drobného vtáctva - vrabcov na prevádzke v čase úradnej kontroly bol výskyt drobného vtáctva priamo na prevádzke
hygiena skladovania a predaja v prevádzke bol zistený výskyt exkrementov, uhynutých tiel hlodavcov, ktoré po odchyte neboli bezodkladne odstránené.
hygiena predaja -predaj nahnitej červenej kapusty po nakrojení hodnotenie kvality a zdravotnej neškodnosti, červená kapusta po nakrojení bola nahnitá
predaj poľského mäso  zistený bol predaj mäsa bez dokladov, nevyhovujúca hygiena predaja
arašidy solené - kvalita predaj výrobku arašidy solené, lúpané so senzorickými zmenami chute a vône
podanei spotrebiteľa na nedodržanie deklarovanej hmotnosti u grahamových rožkov kontrolou bolo zistené porušenie ustanovení PK SR (hmotnosť) - začaté správne konanie - bude uložená pokuta 
kvalita výrobkov z ovocia a zeleniny vzorka nevyhovuje senzorickým požiadavkam: vôňa a chuť po oxidovanom tuku
dodržiavanie osobnej hygieny, hygieny predaja mäsa a mäsových výrobkov počas kontroly pracovníčka pri manipulácii s mäsom a mäsovými výrobkami nepoužívala jednorázové pomôcky, nemala pokrývku hlavy pri vážení mäsových výrobkov
ambulantný predaj potravín - priamo z vozidla predaj potravín priamo z auta, pričom nebola dodržaná osobná hygiena, hygiena predaja, neboli dodržané teplotné podmienky skladovania a na predávaný tovar neboli predložené nadobúdacie doklady, okrem bravčového mäsa

 

 

 

PODANIA: prehľad za mesiac Február 2008

 KVPS

Počet podaní Opodstatnené Neopodstatnené Nedalo sa dokázať Neukončené analýzy a kontroly
 Bratislava 18 7 5 6 0
 Trnava 6 2 3 0 1
 Nitra 13 5 7 1 0
 Trenčín 11 9 1 1 0
 Žilina 8 5 1 2 0
 B. Bystrica 16 3 10 3 0
 Prešov 7 4 0 2 1
 Košice 13 3 2 8 0
 Spolu ŠVPS SR 92 38 29 23 2

 

 

PODANIA: prehľad podľa komodít za mesiac Február 2008

 KVPS

Počet podaní Opodstatnené Neopodstatnené Nedalo sa dokázať Neukončené analýzy a kontroly
Mäso, MV 22 8 8 4 2
Hydina 6 1 0 5 0
Mliečne výrobky 8 4 3 1 0
Ryby, kôrovce 6 2 4 0 0
Cukrovinky, cukor 4 0 3 1 0
Ovocie, zelenina 3 1 1 1 0
Pekárenské výrobky 4 1 2 1 0
Spracované OZ 7 4 2 1 0
Ostatné komodity, hygiena predaja 32 17 6 9 0
 Spolu ŠVPS SR 92 38 29 23 2

 

Okrem vyššie uvedených činností boli úradné kontroly zamerané aj na kontrolu potravín rastlinného pôvodu dovážaných z tretích krajín. Celkovo bolo vykonaných 189 importných úradných kontrol. Osobitne sa pozornosť venuje výrobkom v dôsledku možnej kontaminácie aflatoxínmi Výsledky ohľadne označovania GMO potravín (za mesiac február 2008 bolo analyzovaných celkovo 8 vzoriek).