Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Úradná kontrola potravín za mesiace Január 2008

Bezpečnosť potravín

Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.


V  mesiaci január 2008 vykonali inšpektori Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky celkom 2420 úradných kontrol.

Z celkového počtu prekontrolovaných objektov 2011 boli nedostatky zistené v 489 prevádzkarniach, čo tvorí 24,31% (v mesiaci december 2007 to bolo 20,81 %). U primárnych producentov – pestovateľov bolo vykonaných 11 úradných kontrol, nedostatky boli zistené v 1 prevádzkarni.

V správnom konaní bolo vydaných celkom 78 rozhodnutí, ktorými boli uložené opatrenia na odstránenie nedostatkov. Najviac rozhodnutí – 63 bolo vydaných pre obchodnú sieť, v kategórii výrobcovia a baliarne to bolo 9 rozhodnutí a v kategórii distribútori a prepravcovia 4 rozhodnutia, 1 u prvovýrobcu a 1 rozhodnutie u výrobcu predávajúceho hlavne v maloobchode.

Na výrobky ktoré nespĺňali požiadavky stanovené zákonom o potravinách a Potravinovým kódexom SR bolo vydané opatrenie o zákaze umiestnenia na trh. V mesiaci január 2008 to bolo 133 druhov výrobkov o hmotnosti 480 kg/l, v hodnote 62 991 Sk. Vydané boli aj príkazy na stiahnutie potravinárskych výrobkov z trhu, čo predstavovalo 705 kg/l v hodnote 84 522 Sk.

Po dobe spotreby, resp. dátume minimálnej trvanlivosti bolo v obchodnej sieti predávaných 458 druhov potravín o hmotnosti 98 241 kg/l v hodnote 120 081 Sk.


Za porušenie hygienických predpisov boli uložené blokové pokuty u výrobcov, distribútorov a v obchodnej sieti.
Celková hodnota uložených 143 blokových pokút na mieste je 82 800 Sk, pričom najviac blokových pokút (137) bolo uložených v obchodnej sieti – 79 300 Sk.

V mesiaci január 2008 nadobudlo právoplatnosť 152 rozhodnutí o uložení finančného postihu za porušenie platnej legislatívy.
Hodnota uložených pokút je 2 143 000 Sk, z toho v obchodnej sieti to bolo 132 rozhodnutí v hodnote 1 523 000 Sk, v kategórii výrobcov a baliarní to bolo 13 rozhodnutí v hodnote 563 000, v kategórii distribútorov a prepravcov 4 rozhodnutia v hodnote 49 000 Sk, 1 rozhodnutie vo výške 2 000 Sk u výrobcu predávajúceho hlavne v maloobchode a 2 rozhodnutia v hodnote 6 000 Sk u prvovýrobcov.

Okrem vyššie uvedených vydaných opatrení, zákazov a právoplatných rozhodnutí bolo uložených 330 opatrení inšpektorom na mieste. Najviac 255 opatrení na mieste bolo uložených v obchodnej sieti. 

Štatistické vyhodnotenie vykonaných úradných kontrol za mesiac január 2008

  Prvovýrobcovia Výrobcovia a baliarne Distribútori a dopravcovia Maloobchod Výrobcovia predávajúci hlavne v maloobchode Spolu
 Počet kontrol počet 11 237 128 1765 59 2200
 Počet importných úradných kontrol počet - 22 138 - - 160
 Počet dodatočných úradných kontrol počet - 8 11 41 - 60
 Počet úradných kontrol SPOLU počet 11 267 277 1806 59 2420
 Počet úradných kontrol s nedostatkami počet 1 51 24 427 9 512
 Počet kontrolovaných objektov počet 11 195 165 1594 46 2011
 z toho objektov s nedostatkami počet 1 48 23 408 9 489
 Počet vykonaných auditov počet - 1 - - - 1
 z toho auditov s nezhodami počet - - - - - -
 Zistené nedostatky

 1.porušené ZSVP

počet - 15 - 46 7 68
 2.nevyhovujúca hygiena
 - osobná hygiena počet - 7 1 127 2 137
 - výroby počet - 12 - 2 - 14
 - skladovania počet - 16 7 91 7 121
 - predaja počet - 1 - 75 - 76
 - prepravy počet - - - 1 - 1
 - technologického zariadenia počet - 11 - 25 1 37
 - budov počet - 26 4 102 1 133
 3.neplnenie opatrení počet - 12 1 4 - 17
 4.nevyhovujúce výrobky
 - nedostatky v označení počet - 8 8 79 - 95
 - mikrobiológia počet - 3 1 - - 4
 - senzorika, fyz. chemické počet - 1 - 13 - 14
 - geneticky modifikované organizmy počet - - - - - -
 - aditívne látky počet - - 1 3 - 4
 - kontaminanty počet - - - 1 - 1
 - reziduá pesticídov, veter. liečiv počet - 3 - 3 - 6
 - iné počet - 2 2 4 3 11
 5.predaj po dobe spotreby, po DMT počet - 3 2 90 1 96
 6.nedostatky v dokumentácii počet 2 12 5 57 4 80
 7.alergény počet - 1 - 8 - 9
 8.iné počet - 8 2 47 - 57
  Spolu počet 2 141 34 778 26 981
 Počet druhov výrobkov po dobe spotreby, DMT počet - 11 - 447 - 458
m.j. - 17,00 - 98223,69 - 98241
Sk - - - 120081,10 - 120081,10
 Právoplatné rozhodnutia

 - opatrenia uložené

 orgánmi úradnej kontroly

 - § 19, ods.1, písm. a) počet - 1 - 3 - 4
 - § 19, ods.1, písm. b) počet - - - 10 - 10
 - § 19, ods.1, písm. c) počet - - - 1 - 1
 - § 19, ods.1, písm. d) počet - - - 1 - 1
 - § 19, ods.1, písm. e) počet 1 8 11 70 1 91
 - iné (čl.54, ods.1-4, nar. 882/2004) počet - - - - - -
  Spolu počet rozhodnutí počet 1 9 4 63 1 78
 Opatrenia na mieste  - § 19, ods.1, písm. a) počet - - - 11 - 11
 - § 19, ods.1, písm. b) počet - 1 3 5 - 9
 - § 19, ods.1, písm. d) počet - - - 1 - 1
 - osobitné predpisy počet - 47 15 238 9 309
  Spolu počet opatrení na mieste počet - 48 18 255 9 330
 Právoplatné rozhodnutia

- pokuty (152/95 §28)

 - nedostatky uvedené v § 28, ods.(1) počet 1 14 8 127 - 150
 - nedostatky uvedené v § 28, ods.(2) počet - 4 - 3 - 7
 - nedostatky uvedené v § 28, ods.(3) počet 1 3 2 20 1 27
 - nedostatky uvedené v § 28, ods.(4) počet - - - - - -
 - nedostatky uvedené v § 28, ods.(5) počet - - - - - -
 - iné počet - - - 2 - 2
  Spolu počet rozhodnutí počet 2 13 4 132 - 152
Sk 6000,00 563000,00 49000,00 1523000 - 2143000
 Opatrenia/zákazy

 v rámci

 správneho konania

 - uzatvorenie podniku, jeho časti počet - - - 1 - 1
  - príkaz na stiahnutie počet - 12 - 179 - 191
m.j. - 153,00 - 552,17 - 705
Sk - 4080,00 - 80441,60 - 84521,60
 - zákaz umiestnenia na trh počet - - - 121 12 133
m.j. - - - 462,86 17,00 480
Sk - - - 62990,70 - 62990,70
 - zákaz používania prístrojov a zariadení počet - - - 1 - 1
 - pozastavenie činnosti, uzatvorenie počet - - - - - -
 - dočasný zákaz umiestnenia na trh počet - - - 2 - 2
m.j. - - - 30,50 - 31
Sk - - - 4481,10 - 4481,10
 - iné opatrenia počet - 2 - 6 - 8
  Spolu počet - 14 - 310 12 336
m.j. - 153,00 - 1045,33 17,00 1216
Sk - 4080,00 - 147913,40 - 151993,40
 Blokové pokuty (152/95 §29) počet - 6 - 137 - 143
Sk - 3500,00 - 79300 - 82800
 Hodnotenie výrobkov na mieste počet 2 88 26 51 30 197
 z toho nevyhovujúce počet - - - 6 - 6
   percento % - - - 11,76 - 3,05
 Hodnotenie výrobkov v labor. počet - 69 28 211 1 309
   z toho nevyhovujúce počet - 4 - 8 - 12
   percento % - 5,80 - 3,79 - 3,88

 

Vo všetkých organizáciách, ktoré vyrábajú alebo predávajú potraviny, bolo do laboratórií na kontrolu kvality a zdravotnej bezpečnosti odobratých a následne analyzovaných 309 vzoriek. Z tohto počtu nevyhovovalo platným právnym predpisom 12 vzoriek, čo predstavuje 3,88 %.

Z celkového množstva 12 nevyhovujúcich vzoriek analyzované vzorky nevyhoveli v nasledovných znakoch:


 Vyhodnotenie analyzovaných vzoriek v skúšobných laboratóriách za mesiac Január 2008

 Celkový počet hodnotených vzoriek 309
 Celkový počet nevyhovujúcich vzoriek 12 (3,88%)
 Z toho
 - senzorické znaky 2
 - označenie 1
 - fyzikálno-chemické znaky 2
 - GMO 0
 - mikrobiológia 4
 - aditívne látky 0
 - kontaminanty 0
 - reziduá pesticídov 3
 - reziduá veterinárnych liečiv 0
 

V rámci následných úradných kontrol ohľadne nevyhovujúcich vzoriek boli vystavené 3 zákazy umiestnenia na trh na množstvo 138,3 kg/l v hodnote 4 713,30 Sk.

Najčastejšie hygienické nedostatky :

Obchodná sieť
nepoužívanie pracovných pomôcok pri manipulácií s nebalenými potravinami, spoločné skladovanie nezlúčiteľných výrobkov
poškodené steny v skladových priestoroch, chýbajúce kryty na svietidlá
spoločné skladovanie nezlúčiteľných druhov potravín
nevedú sa záznamy o vykonávanej sanitácii a čistení
nedodržanie osobnej hygieny, chýbali pokrývky hlavy
predaj potravín nevhodných na  ľudskú spotrebu, nedodržaná hygiena skladovania
nedostatočne označené čerstvé  mäso pri umiestňovaní na trh
nezabezpečená registrácia prevádzky v zmysle zákona o potravinách
nesplnené opatrenie - nedodržanie predpísanej teploty skladovania mäsových výrobkov
nedostatok v osobnej hygiene, nehygienická manipulácia s mäsovými výrobkami - chýbali jednorázové ochanné pracovné pomôcky
kuracie štvrťky mrazené trieda A (krajina pôvodu: Poľsko), tovar nevyhovuje v označovaní veterinárnym požiadavkám  pri výmenách - na etikete chýba obchodné meno a adresa prevádzkovateľa, dovozcu
zistený predaj 8 druhov tovaru po DMT a DS
zistený predaj 12 druhov tovaru po DMT a DS
zistený predaj 17 druhov tovaru po DMT a DS
zaprášené regále, znečistené fľaše s nealko nápojmi, znečistený, hrdzavý povrch váhy na ovocie a zeleninu
mäkké mäsové výrobky uskladnené pri + 9,8°C, chýbal dodací list k predávaným oškvarkom
mrazené kačacie stehná bez označenia, spoločné skladnenie nezlučiteľných druhov tovaru
nedostatky v označení  mäsových výrobkoch, pri klobásach chýbal dátum spotreby, salámi neboli označené názvom, chýbalo zatriedenie a zloženie
strop v predajni zatečený s olupujúcou sa omietkou
predaj 2 druhov ovocia nevhodného na ľudskú spotrebu, spoločné skladovanie potravín spolu s nepotravinovým tovarom, skladovanie nealkoholických nápojov priamo na podlahe, v sklade potravín vysypaný cukor na podlahe
skladovanie tovaru priamo na podlahe, nevyčlenený priestor na skladovanie zeleniny
tovar určený na reklamácie bol skladovaný spolu s potravinami určenými na predaj
zatečená stena v sklade potravín
nedostatky v evidencii čistenia a sanitácie, v sociálnom zariadení chýba tekuté mydlo a papierové utierky
dvere v sklade nie sú zabezpečené proti vnikaniu hlodavcov
nebol k dispozícii rozbor pitnej vody - predajňa je zásobovaná z vlastného vodného zdroja
chýba plán čistenia a sanitácie, nie je vedená evidencia čistenia a sanitácie, nevykonaná registrácia prevádzkarne
predaj mäsových výrobkou po DS
predaj rybacích a mliečnych výrobkov po DS
výskyt živých škodcov v potravine umiestňovanej na trh
znečistený priestor v chladiacej vitríne na syry, nevyčistené plastové lišty na strope v chladiacom boxe na mliečne výrobky v sklade, poškodené kľučky na dverách chladiacich boxov v sklade
nealko nápoje a pivá skladované priamo na podlahe, poškodené a znečistené steny v sklade, nevyčlenený a neoznačený priestor na nepredajný tovar, v blízkosti krájania mäsových výrobkov nie je zabezpečený prívod vody
znečistené regále s niektorými druhmi potravín, zaprášené niektoré druhy výrobkov umiestňovaných na trh, nedostatočne vyčistené nádoby na odpad v kafilérnom boxe, neprehľadne uložené kartóny s tovarom v mraziacom boxe 
nedostatočne oddelenie vzájomne nezlúčiteľných druhov výrobkov (ryby, hydina) v mraziacom zariadení, v chladiarni je regál z nevyhovujúceho materiálu
znečistené mraziace vane s mrazenou hydinou, rybami a zeleninou, znečistený priestor za mrežami v chladiacej vitríne mliečnych výrobkov, znečistené dvere na príjmovej rampe
znečistené steny v prevádzke (potreba vymaľovania)
hygienické nedostatky - znečistená podlaha, znečistené parapety v sklade
nedostatočná hygiena políc v chladiacom boxe a vitríne
nedostatky v hygiene skladovania a v hygiene predaja, výskyt hlodavcov 
nedostatok v označení konzumných zemiakov
nedodržiavanie podmienok skladovania 
výskyt živých škodcov (molí) v sušenom ovocí
nedostatky v hygiene budov - zatečená stena, poškodený keramický obklad, obitá omietka
výskyt živého vtáctva v predajni, nečistota na príjmovej rampe
v miestnosti na rozrábanie mäsa sa nachádzali predmety nesúvisiace s rozrábkou
nedostatočné údaje v dodacích listoch na mäso - chýbal dátum spotreby mäsa
sterilizátor nožov na rozrábke bol nefunkčný
Distribútori a dopravcovia
znečistené a poškodené steny, nedostatky v hygiene areálu skladu
poškodené steny v sklade, výmole na podlahe
nedostatok v označení mäsových výrobkov - neuvedenie kategórie prídavnej látky, nedostatok v označení mliečnych výrobkov  - neuvedenie zložky v percentách
hygienické nedostatky - znečistená podlaha, poškodené omietky , nátery
mrkva, kapusta a zemiaky vo vreciach uložené priamo na podlahe skladu, hnilobou a plesňou znehodnotené jablká, petržlen, cvikla, kaleráb a červená kapusta sa nachádzali v predajnej časti skladu medzi kvalitou vyhovujúcim tovarom
Výroba a baliarne
poškodené dvere na chladiacom boxe v medzisklade surovín, znečistené závesy v expedičných boxoch, výskyt plesní pri oknách v a v rohoch stien nad oknami v expedičnej časti pri umývačke prepraviek, poškodené obkladačky vo výrobe pri výrobe jemnom pečive
chýbajúce vlhkomery  v suchých skladoch, nevedená evidencia o podmienkach skladovania, výskyt veľkého množstva komunálneho odpadu pred vchodom do výrobných priestorov
znečistené chladničky vo výrobe, poškodené rohy stien vo výrobe, výskyt poškodených ošatiek
poškodená podlaha v rozrábkovej miestnosti, nečitateľný údaj na etikete
výskyt pavučín
znečistené plechy na pečenie, skorodované okenné rámy, nebol predložený doklad o zdravotnej neškodnosti hotových výrobkov
výrobca si neoveruje zdravotnú neškodnosť výrobkov, neúplný plán čistenia a sanitácie, chýba evidencia dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie, olupovanie sa povrchového náteru stien
skorodovaná konštrukcia a poškodený strop v kysiarni, tovar určený na odpis nebol označený a uložený oddelene od od ostatných výrobkov a nebolo zabezpečené, aby sa s ním nedovolene manipulovalo, poškodené dvere a nezabezpečené proti vnikaniu hlodavcov v sklade surovín, nevhodné skladovanie prázdnych obalov
poškodená podlaha vo výrobni, poškodená omietka stropu v manipulačnej chodbe, poškodené nátery stien v baliarni
opotrebované technologické zariadenie, nedostatky v hygiene budov (sociálne zariadenie), nedostatky v označovaní 
neplnenie uložených opatrení, znečistené prepravky, pleseň na stenách vo výrobe a šatni zamestnancov 
nevyhovujúca hygiena skladovania (sklad múky - špinavé steny,znečistená podlaha), nevyhovujúca hygiena výrobných zariadení (znečistené plátno)
nedostatky v hygiene skladovania - nevyhovujúce zvedený kondenz, skladovanie na podlahe, skladovanie nezlúčiteľných duhov potravín
prevádzaková hygiena  - vybitá podlaha

 


Podania spotrebiteľov

Okrem plánovanej kontrolnej činnosti, riešili inšpektori pri úradnej kontrole potravín aj podnety a sťažnosti - podania spotrebiteľov. V januári 2008 bolo podaných celkom 67 podaní, ktoré poukazovali na predaj kvalitatívne narušených výrobkov, alebo predaj výrobkov po dobe spotreby a nevyhovujúcu hygienu predaja.


Z celkového počtu 70 prijatých podaní, bolo 20 opodstatnených, 18 neopodstatnených a u 26 nebolo možné dokázať opodstatnenosť v čase výkonu úradnej kontroly, resp. v 3 prípadoch neboli ukončené laboratórne analýzy a šetrenia.


 

 

Opodstatnené sťažnosti boli podané na tieto výrobky a nedostatky (uvedené sú len niektoré):

Zameranie Komentár zistení
predaj tovaru po DMT, hygiena predaja zistený bol predaj tovaru po DMT, ako aj nedosatky v hygiene predaja
predaj nekvalitného ovocia a zeleniny v čase výkonu úradnej kontroly boli zistený predaj ovocia a zeleniny nevyhovujúcej kvality
predaj dobitých živých kaprov v čase výkonu úradnej kontroly bolo zistené, že podanie je opodstatnené
nehygienická manipulácia s mäsovými výrobkami v čase výkonu úradnej kontroly bola zistená nehygienická manipulácia s mäsovými výrobkami
predaj výrobku Figo ICE TEA so zeleným čajom po uplynutí DMT v čase výkonu úradnej kontroly bol zistený predaj výrobku po uplynutí DMT
predaj nekvalitných mandariniek v čase výkonu úradnej kontroly bol zistený predaj nekvalitných mandariniek
neporiadok v prevádzkarni, predaja voľne uloženého pečiva spolu s ostatným tovarom zistený nedostatky v hygiene predaja, predaj voľne uloženého pečiva spolu s ostatným tovarom
kvalita predávaných pekaárenských výrobkov zistený bol výskyt živého vtáctva v predajných priestoroch a nečistoty  v časti uskladnenia pekárenských výrobkov na príjmovej rampe
čokoláda, predaj po DMT opodstatnené podanie
predaj výrobku "polooštiepok neúdený VB", ktorý vykazoval prítomnosť plesní vo výrobku bola zistená prítomnosť plesní
kuracie krídlo, trieda A, chladené na tácke - po čiastočnom rozbalení výrobku spotrebiteľ zistil zmenenú vôňu pri prešetrení daného podania inšpektori zistili hodnotením na mieste nedostatky v umiestňovaní na trh uvedeného výrobku narušenej kvality - farba: zmenená, nazelenalá, vôňa: skazená, vzbudzujúca odpor
výskyt hlodavcov na predajni v čase kontroly zistené stopy po hlodavcoch, poškodený tovar, podľa slov personálu 2 týždne intenzívne prebiehala deratizácia, avšak neúčinne, bolo uložené predbežné opatrenie o uzavretí predajne do doby účinnej likvidácie hlodavcov a poškodeného potravinárskeho tovaru, začaté správne konanie
zamieňanie druhu  zistené bolo zamieňanie druhu mäsa, nedostatky v hygiene predaja, senzorické zmeny na hydinovom mäse
predaj senzoricky narušených výrobkov po otvorení a rozbalení mäsového prípravku a po odstránení vrchnej vrstvy výrobku bola senzoricky posúdená farba v jadre výrobku ako tmavo sivohnedá, pričom povrch tohto výrobku mal jasnú mäsovočervenú farbu

 

 

 

PODANIA: prehľad za mesiac Január 2008

 KVPS

Počet podaní Opodstatnené Neopodstatnené Nedalo sa dokázať Neukončené analýzy a kontroly
 Bratislava 18 7 0 11 0
 Trnava 7 1 4 0 2
 Nitra 5 1 2 2 0
 Trenčín 5 2 1 2 0
 Žilina 5 1 0 3 1
 B. Bystrica 6 2 3 1 0
 Prešov 10 5 3 2 0
 Košice 11 1 5 5 0
 Spolu ŠVPS SR 67 20 18 26 3

 

 

PODANIA: prehľad podľa komodít za mesiac Január 2008

 KVPS

Počet podaní Opodstatnené Neopodstatnené Nedalo sa dokázať Neukončené analýzy a kontroly
Mäso, MV 16 3 5 8 0
Hydina 5 2 0 3 0
Mliečne výrobky 10 1 2 6 1
Ryby, kôrovce 4 1 1 1 1
Cukrovinky, cukor 3 1 1 1 0
Ovocie, zelenina 4 2 2 0 0
Pekárenské výrobky 6 1 4 1 0
Ostatné komodity, hygiena predaja 19 9 3 6 1
 Spolu ŠVPS SR 67 20 18 26 3

 

Okrem vyššie uvedených činností boli úradné kontroly zamerané aj na kontrolu potravín rastlinného pôvodu dovážaných z tretích krajín. Celkovo bolo vykonaných 160 importných úradných kontrol. Osobitne sa pozornosť venuje výrobkom v dôsledku možnej kontaminácie aflatoxínmi. Výsledky ohľadne označovania GMO potravín (za mesiac január 2008 neboli analyzované žiadne vzorky).