Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Vyhodnotenie ad hoc kontrol - leto 2007

Bezpečnosť potravín

Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.


V období od 12.6. 2007 do 30.8.2007 vykonali regionálne veterinárne a potravinové správy tieto kontroly ad hoc:


1) kontroly hlbokozmrazených nespracovaných rýb
2) kontroly predajní počas dní pracovného voľna
3) kontroly mäsa domácich kopytníkov a hydinového mäsa

 

Regionálne veterinárne a potravinové správy vykonali uvedené úradné kontroly ad hoc na základe postupov určených Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR. Koordinovanie úradných kontrol vykonávali krajské veterinárne a potravinové správy.

Kontroly hlbokozmrazených nespracovaných rýb


V období od 3.7.2007 do 17.7.2007 vykonalo 5 vybraných regionálnych veterinárnych a potravinových správ (RVPS) v 5 vybraných predajniach 7 úradných kontrol hlbokozmrazených nespracovaných rýb, ktoré boli zamerané na: kontrolu hygieny predaja a uchovávania, kontrolu dokladov o pôvode, kontrolu identifikačných značiek, kontrolu teploty pre predaji, vystavovaní a uchovávaní, kontrolu dátumu minimálnej trvanlivosti; súčasťou úradných kontrol bol aj úradný odber vzoriek rýb, ktoré boli laboratórne vyšetrené na tieto ukazovatele: senzorické vyšetrenie, označovanie a stanovenie množstva rybieho mäsa.
Pri týchto kontrolách sa nezistilo žiadne nedodržiavanie požiadaviek na hygienu predaja, teploty, sprievodné doklady, označovanie dátumom minimálnej trvanlivosti a identifikačné označenie hlbokozmrazených rýb.
Pri týchto kontrolách RVPS odobrali 15 vzoriek hlbokozmrazených rýb na laboratórne vyšetrenie. Z týchto vzoriek 4 vzorky (26%) nespĺňali požiadavky ustanovení právnych predpisov na označovanie (hmotnosť pevného podielu pri glazúrovaných rybách neuvedená 2x; neuvedené množstvo pridanej vody 1x; rozdiel medzi deklarovanou netto hmotnosťou pevného podielu bez glazúry a zistenou netto hmotnosťou 1x).

Za nesplnenie požiadaviek právnych predpisov bolo vo všetkých prípadoch začaté správne konanie na uloženie pokuty.

 

Kontroly predajní počas dní pracovného voľna


Kontroly predajní počas dní pracovného voľna boli vykonané na základe podnetov spotrebiteľov.
V období od 1.júla do 30. augusta 2007 počas sobôt a nedieľ vykonali regionálne veterinárne a potravinové správy úradné kontroly v 154 predajniach potravín v 5 krajoch (Bratislavský, Banskobystrický, Košický, Prešovský, Žilinský). Úradné kontroly boli zamerané predovšetkým na mlieko a mliečne výrobky a na mleté mäso a mäsové prípravky. Predmetom kontroly bola kontrola teploty počas uchovávania pri predaji, kontrola teploty pri skladovaní a kontrola dátumu spotreby a dátumu minimálnej trvanlivosti.
Nedostatky boli zistené v 44 predajniach (28,6.%). 36x sa zistilo nedodržanie teploty pri uchovávaní mlieka, mliečnych výrobkov, mletého mäsa, mäsových prípravkov ale aj ďalších potravín živočíšneho pôvodu (mäsové výrobky, mäso, vajcia). 25 x sa zistil predaj po dátume spotreby alebo dátume minimálnej trvanlivosti a 5x nebola dodržaná teplota pri skladovaní potravín živočíšneho pôvodu.
RVPS uložili opatrenia v správnom konaní (31x), 18 pokút v celkovej hodnote 194 000 Sk a v 19 prípadoch bolo začaté správne konanie na uloženie pokuty.

Kontroly mäsa domácich kopytníkov a hydinového mäsa


V súvislosti s opatreniami na obmedzenie predaja nevyhovujúcich živočíšnych produktov v obchodnej sieti bolo v dňoch od 21. júna do 27. júla 2007 určenými regionálnymi veterinárnymi a potravinovými správami (Púchov, Žilina, Čadca, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Martin, Poprad, Stará Ľubovňa, Bardejov, Svidník, Humenné) vykonaných 646 kontrol ad hoc, ktoré boli zamerané na mäso domácich kopytníkov (hlavne bravčové mäso, hovädzie mäso) a hydinové mäso.
Z celkového počtu 2446 predajní v pôsobnosti uvedených RVPS, v ktorých sa predáva mäso domácich kopytníkov a hydinové mäso bolo vykonaných 470 kontrol; v 34 predajniach (19,2,% z počtu skontrolovaných predajní) sa zistili nedostatky. RVPS ďalej vykonali 171 kontrol v 104 povolených a schválených rozrábkarniach, ktoré sú v pôsobnosti uvedených RVPS a 5 kontrol ambulantného predaja. Žiadne nedostatky neboli zistené v rozrábkarniach a pri ambulantnom predaji.

Počas kontrol v predajniach bolo zistené:


        • Nevyhovujúca hygiena predaja (16x)
        • Nedostatky v osobnej hygiene pracovníkov (8x)
        • Nedostatky v sprievodnej dokumentácií (7x)
        • Nedostatky v označovaní mäsa (15x)
        • Predaj po dátume spotreby (1x)
        • Nedodržanie teploty mäsa pri predaji (7x)
        • Nedodržanie teploty mäsa pri skladovaní (14x)
        • Nevyhovujúce hygienické podmienky pri skladovaní (2x).

Na základe zistených nedostatkov počas vyššie uvedených kontrol príslušné RVPS prevádzkovateľom potravinárskych podnikov uložili 19 rozhodnutí na odstránenie zistených nedostatkov a v 12 prípadoch bolo začaté správne konanie. Uložených bolo 32 pokút v celkovej sume 59 500 Sk.