Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Správa Odboru organizácie trhu z kontroly obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny za mesiac December 2013

Bezpečnosť potravín

Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.

V mesiaci december 2013 vykonali inšpektori autorizovaní na kontrolu obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny kontroly obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny v 299 prevádzkach. Na jedného inšpektora vychádza v priemere 8 kontrol. Na požiadanie bolo vykonaných 18 kontrol, v maloobchodných jednotkách bolo vykonaných 206 kontrol, u prvovýrobcov bolo vykonaných 6 kontrol, vo veľkoobchodných skladoch bolo vykonaných 69 kontrol. Na mieste posúdili inšpektori zhodu s obchodnými normami ( hodnotenie na mieste – HNM) u 1 251 plodín, z čoho 101 plodín nevyhovelo požiadavkám osobitných noriem alebo všeobecnej norme. Pri kontrolách na požiadanie bolo vykonané HNM u 20 plodín, všetky hodnotené plodiny boli vyhovujúce, v maloobchodných jednotkách bolo posúdených 1 079 plodín, z čoho 98 plodín nevyhovelo požiadavkám osobitných noriem alebo všeobecnej norme, u prvovýrobcov bolo posúdených 16 plodín, hodnotené plodiny boli vyhovujúce, vo veľkoobchodných skladoch bolo vykonaných 140 HNM, z čoho 3 plodiny nevyhoveli požiadavkám osobitných noriem alebo všeobecnej norme.

Celkovo prekontrolovali inšpektori 1 630 866,89 kg tovaru, z čoho 8 349,91 kg nevyhovelo požiadavkám osobitných noriem alebo všeobecnej norme. Pri kontrolách na požiadanie nebol zistený nevyhovujúci tovar, v maloobchodných jednotkách bol zistený nevyhovujúci tovar v množstve 2 999,91 kg. Pri kontrolách u prvovýrobcov neboli zistený nevyhovujúci tovar. Vo veľkoobchodných skladoch bol zistený nevyhovujúci tovar v množstve 5 350,0 kg. Na nevyhovujúci tovar boli vydané nálezy o nezhode. Z nevyhovujúceho množstva plodín v znaku minimálne požiadavky na kvalitu nevyhovelo 16,4%, v znaku obchodná kvalita v 37,9% a v znaku označenie 45,7%.

 

Kontroly Kontroly počet Posúdenie zhody (HNM) Nevyhovujúci tovar v kg
celkom nevyhovujúce
na požiadanie 18 20 0 0
maloobchod 206 1079 95 2999,91
prvovýroba 6 16 0 0
veľkoobchod 69 140 3 5350,0
Spolu 299 1251 101 8349,91

 

 

Plodiny nevyhovujúce v znaku %
minimálne požiadavky 16,4
obchodná kvalita 37,9
označenie 45,7

 

 

Pri dovoze bola vykonaná 1 kontrola zhody, pri vývoze inšpektori vykonali 73 posúdení zhody s obchodnými normami.

 

Právoplatným rozhodnutím bolo ukončených 6 správnych konaní. Pokuty boli uložené vo výške 4 920 €.

 

Právoplatné rozhodnutia
RVPS Počet
Bratislava 1 350
Bardejov 1 500
Liptovský Mikuláš 1 400
Poprad 1 300
Topoľčany 2 670
Spolu 6 4920