Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Správa z kontroly čerstvého ovocia a zeleniny za December 2009

Bezpečnosť potravín

Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.


 

sledovaný znak počet
celkom
z toho
nevyhovujúce
kg dovoz vývoz
Iné 6        
Prekontrolované MOJ 229        
Prekontrolované PV 6        
Prekontrolované VOS 55        
Spolu 296        
 
HNM iné 12 0
HNM v MOJ 1083 103      
HNM v PV 21 4      
HNM v VOS 178 5      
Spolu 1294 107      
 
Nevyhovujúci tovar iné     0    
Nevyhovujúci tovar MOJ     3492,10    
Nevyhovujúci tovar PV     -    
Nevyhovujúci tovar VOS     17928,0    
Spolu     21420,12    
 
Počet dovoz, vývoz       12 21
Počet správne konanie 2        

 

Iné - dovoz, vývoz, výkupňa, kontrola na požiadanie
MOJ - maloobchodná jednotka (trh, stánok, predajňa, super, hypermarket)
PV - prvovýroba
VOS - veľkoobchodný sklad
HNM - hodnotenie na mieste
 

 

 Komentár:
V sledovanom období december 2009 vykonali autorizovaní inšpektori 296 kontrol obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny na všetkých stupňoch obchodu. Bolo vykonaných 6 iných kontrol, prekontrolovaných bolo 229 maloobchodných jednotiek, 6 prvovýrobcov, 55 veľkoobchodných skladov. Inšpektori spolu vykonali 1294 hodnotení na mieste, z čoho 107 dávok nevyhovelo osobitným normám kvality a všeobecnej norme. Pri iných kontrolách bolo posúdených 12 dávok, ktoré vyhoveli osobitným normám kvality a všeobecnej norme, v maloobchodných jednotkách 1083 dávok, z čoho 103 nevyhovelo osobitným normám kvality a všeobecnej norme, u prvovýrobcov 21 dávok, ktoré vyhoveli osobitným normám kvality a všeobecnej norme, vo veľkoobchodných skladoch bolo prekontrolovaných 178 dávok, z čoho 4 nevyhoveli osobitným normám kvality a všeobecnej norme. Nálezy o nezhode boli vydané spolu na 21 420,12 kg čerstvého ovocia a zeleniny. Pri iných kontrolách neboli vydané nálezy o nezhode, v maloobchodných jednotkách boli vydané nálezy o nezhode na 3 492,12 kg, u prvovýrobcov neboli vydané nálezy o nezhode, vo veľkoobchodných skladoch boli vydané nálezy o nezhode na 17 928,0 kg. Pri dovoze a vývoze čerstvého ovocia a zeleniny bolo vykonaných 12 kontrol, pri vývoze 21 kontrol.
Najviac kontrol zhody bolo vykonaných na RVPS Prešov 34, RVPS Svidník 33, RVPS Komárno 32. Najväčšie množstvo nevyhovujúceho tovaru bolo zistené na RVPS Komárno 15 081,0 kg , RVPS Bratislava 3 137,0 kg a RVPS Lučenec 1 272,2 kg.
Na jedného inšpektora vychádza v priemere za mesiac 10 kontrol.