Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Správa z kontroly čerstvého ovocia a zeleniny za November 2011

Bezpečnosť potravín

Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.


 

sledovaný znak počet
celkom
z toho
nevyhovujúce
kg dovoz vývoz
Iné 5        
Prekontrolované MOJ 196        
Prekontrolované PV 5        
Prekontrolované VOS 51        
Spolu 257
 
HNM iné 8 -
HNM v MOJ 1007 58      
HNM v PV 18 -      
HNM v VOS 157 5      
Spolu 1190 63
 
Nevyhovujúci tovar iné     -    
Nevyhovujúci tovar MOJ     655,1    
Nevyhovujúci tovar PV     -    
Nevyhovujúci tovar VOS     10014,0    
Spolu 10669,1
 
Počet dovoz, vývoz       13 26
Počet správne konanie počet / € 1/500        

 

Iné - dovoz, vývoz, výkupňa, kontrola na požiadanie
MOJ - maloobchodná jednotka (trh, stánok, predajňa, super, hypermarket)
PV - prvovýroba
VOS - veľkoobchodný sklad
HNM - hodnotenie na mieste
 

 

 Komentár:
V sledovanom období november 2011 vykonali autorizovaní inšpektori 257 kontrol obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny na všetkých stupňoch obchodu. Bolo vykonaných 5 iných kontrol, prekontrolovaných bolo 196 maloobchodných jednotiek, 5 prvovýrobcov, 51 veľkoobchodných skladov. Inšpektori spolu vykonali 1 190 hodnotení na mieste, z čoho 63 dávok nevyhovelo osobitným normám kvality a všeobecnej norme. Pri iných kontrolách bolo posúdených 8 dávok, ktoré vyhoveli osobitným normám kvality a všeobecnej norme, v maloobchodných jednotkách 1 007 dávok, z čoho 58 nevyhovelo osobitným normám kvality a všeobecnej norme, u prvovýrobcov 18 dávok, ktoré vyhoveli osobitným normám kvality a všeobecnej norme, vo veľkoobchodných skladoch bolo prekontrolovaných 157 dávok, z čoho 5 nevyhovelo osobitným normám kvality a všeobecnej norme. Nálezy o nezhode boli vydané spolu na 10 669,1 kg čerstvého ovocia a zeleniny. Pri iných kontrolách neboli vydané nálezy o nezhode, v maloobchodných jednotkách boli vydané nálezy o nezhode na 655,1 kg, u prvovýrobcov neboli vydané nálezy o nezhode, vo veľkoobchodných skladoch boli vydané nálezy o nezhode na 10 014,0 kg. Pri dovoze čerstvého ovocia a zeleniny bolo vykonaných 13 kontrol, pri vývoze 26 kontrol.

 

 Najviac kontrol zhody (HNM) bolo vykonaných na RVPS Lučenec 135, RVPS Martin 116, RVPS Komárno 110. Najväčšie množstvo nevyhovujúceho tovaru bolo zistené na RVPS Košice mesto 10 021,7 kg , RVPS Trebišov 205,6 kg a RVPS Lučenec 140,3 kg.

Na jedného inšpektora vychádza v priemere za mesiac 9 kontrol.