Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Správa Odboru organizácie trhu z kontroly obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny za mesiac Október 2013

Bezpečnosť potravín

Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.

V mesiaci október 2013 vykonali inšpektori autorizovaní na kontrolu obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny kontroly obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny v 225 prevádzkach. Na jedného inšpektora vychádza v priemere 6 kontrol. Na požiadanie neboli vykonané kontroly, v maloobchodných jednotkách bolo vykonaných 194 kontrol, u prvovýrobcov bolo vykonaných 8 kontrol, vo veľkoobchodných skladoch bolo vykonaných 23 kontrol. Na mieste posúdili inšpektori zhodu s obchodnými normami ( hodnotenie na mieste – HNM) u 1 226 plodín, z čoho 116 plodín nevyhovelo požiadavkám osobitných noriem alebo všeobecnej norme. V maloobchodných jednotkách bolo posúdených 1 085 plodín, z čoho 108 plodín nevyhovelo požiadavkám osobitných noriem alebo všeobecnej norme, u prvovýrobcov bolo posúdených 18 plodín, hodnotené plodiny boli vyhovujúce, vo veľkoobchodných skladoch bolo vykonaných 123 HNM, z čoho 8 plodín nevyhovelo požiadavkám osobitných noriem alebo všeobecnej norme.

Celkovo prekontrolovali inšpektori 136 288,17 kg tovaru, z čoho 4 501,68 kg nevyhovelo požiadavkám osobitných noriem alebo všeobecnej norme. V maloobchodných jednotkách bol zistený nevyhovujúci tovar v množstve 2 681,68 kg. Vo veľkoobchodných skladoch bol zistený nevyhovujúci tovar v množstve 1 820,0 kg. Na nevyhovujúci tovar boli vydané nálezy o nezhode. Z nevyhovujúceho množstva plodín v znaku minimálne požiadavky na kvalitu nevyhovelo 26,3%, v znaku obchodná kvalita v 35,6%, v znaku obchodná úprava 0,5% a v znaku označenie 37,6%.

 

Kontroly Kontroly počet Posúdenie zhody (HNM) Nevyhovujúci tovar v kg
celkom nevyhovujúce
na požiadanie 0 0 0 0
maloobchod 194 1085 108 2681,68
prvovýroba 8 18 0 0
veľkoobchod 23 123 8 1820,00
Spolu 225 1226 116 4501,68

 

 

Plodiny nevyhovujúce v znaku %
minimálne požiadavky 26,3
obchodná kvalita 35,6
obchodná úprava 0,5
označenie 37,6

 

 

Právoplatným rozhodnutím boli ukončené 4 správne konania. Pokuty boli uložené vo výške 3 400 €.

 

Právoplatné rozhodnutia
RVPS Počet
Bratislava 1 500
Poprad 2 2500
Prievidza 1 400
Spolu 4 3400