Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Správa z kontroly čerstvého ovocia a zeleniny za September 2009

Bezpečnosť potravín

Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.


 

sledovaný znak počet
celkom
z toho
nevyhovujúce
kg dovoz vývoz
Iné 5        
Prekontrolované MOJ 197        
Prekontrolované PV 23        
Prekontrolované VOS 30        
Spolu 255        
 
HNM iné 10 0
HNM v MOJ 1036 64      
HNM v PV 63 0      
HNM v VOS 126 8      
Spolu 1235 72      
 
Nevyhovujúci tovar iné     0    
Nevyhovujúci tovar MOJ     1944,56    
Nevyhovujúci tovar PV     0    
Nevyhovujúci tovar VOS     4347    
Spolu     6291,56    
 
Počet dovoz, vývoz       1 0
Počet správne konanie          

 

Iné - dovoz, vývoz, výkupňa, kontrola na požiadanie
MOJ - maloobchodná jednotka (trh, stánok, predajňa, super, hypermarket)
PV - prvovýroba
VOS - veľkoobchodný sklad
HNM - hodnotenie na mieste
 

 

 Komentár:
V sledovanom období september 2009 vykonali autorizovaní inšpektori 255 kontrol obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny na všetkých stupňoch obchodu. Bolo vykonaných 5 iných kontrol, prekontrolovaných bolo 197 maloobchodných jednotiek, 23 prvovýrobcov, 30 veľkoobchodných skladov. Inšpektori spolu vykonali 1235 hodnotení na mieste, z čoho 72 dávok nevyhovelo osobitným normám kvality a všeobecnej norme. Pri iných kontrolách bolo posúdených 10 dávok, ktoré vyhoveli osobitným normám kvality a všeobecnej norme, v maloobchodných jednotkách 1 036 dávok, z čoho 64 nevyhovelo osobitným normám kvality a všeobecnej norme, u prvovýrobcov 63 dávok, ktoré vyhoveli osobitným normám kvality a všeobecnej norme, vo veľkoobchodných skladoch bolo prekontrolovaných 126 dávok, z čoho 8 nevyhovelo osobitným normám kvality a všeobecnej norme. Nálezy o nezhode boli vydané spolu na 6 291,56 kg čerstvého ovocia a zeleniny. Pri iných kontrolách neboli vydané nálezy o nezhode, v maloobchodných jednotkách boli vydané nálezy o nezhode na 1 944,56 kg, u prvovýrobcov neboli vydané nálezy o nezhode, vo veľkoobchodných skladoch boli vydané nálezy o nezhode na 4 347 kg. Pri dovoze bola vykonaná 1 kontrola, pri vývoze čerstvého ovocia a zeleniny neboli vykonané kontroly.
Najviac kontrol zhody bolo vykonaných na RVPS Svidník 23, RVPS Banská Bystrica 22, RVPS Bratislava 19. Najväčšie množstvo nevyhovujúceho tovaru bolo zistené na RVPS Bratislava 2 800 kg , RVPS Poprad 1 477,30.kg a RVPS Lučenec 469 kg.
Na jedného inšpektora vychádza v priemere za mesiac 9 kontrol.