Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Správa z kontroly čerstvého ovocia a zeleniny za Júl 2010

Bezpečnosť potravín

Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.


 

sledovaný znak počet
celkom
z toho
nevyhovujúce
kg dovoz vývoz
Iné 18        
Prekontrolované MOJ 223        
Prekontrolované PV 8        
Prekontrolované VOS 19        
Spolu 268        
 
HNM iné 50 -
HNM v MOJ 1086 141      
HNM v PV 15 -      
HNM v VOS 75 2      
Spolu 1226 143      
 
Nevyhovujúci tovar iné     -    
Nevyhovujúci tovar MOJ     3703,43    
Nevyhovujúci tovar PV     -    
Nevyhovujúci tovar VOS   345,0    
Spolu     4048,43    
 
Počet dovoz, vývoz       3 4
Počet správne konanie počet / € 2/1950,0        

 

Iné - dovoz, vývoz, výkupňa, kontrola na požiadanie
MOJ - maloobchodná jednotka (trh, stánok, predajňa, super, hypermarket)
PV - prvovýroba
VOS - veľkoobchodný sklad
HNM - hodnotenie na mieste
 

 

 Komentár:
V sledovanom období júl 2010 vykonali autorizovaní inšpektori 268 kontrol obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny na všetkých stupňoch obchodu. Bolo vykonaných 18 iných kontrol, prekontrolovaných bolo 223 maloobchodných jednotiek, 8 prvovýrobcov, 19 veľkoobchodných skladov. Inšpektori spolu vykonali 1 226 hodnotení na mieste, z čoho 143 dávok nevyhovelo osobitným normám kvality a všeobecnej norme. Pri iných kontrolách bolo posúdených 50 dávok, ktoré vyhoveli osobitným normám kvality a všeobecnej norme, v maloobchodných jednotkách 1 086 dávok, z čoho 141 nevyhovelo osobitným normám kvality a všeobecnej norme, u prvovýrobcov 15 dávok, ktoré vyhoveli osobitným normám kvality a všeobecnej norme, vo veľkoobchodných skladoch bolo prekontrolovaných 75 dávok, z čoho 2 nevyhoveli osobitným normám kvality a všeobecnej norme. Nálezy o nezhode boli vydané spolu na 4 048,43 kg čerstvého ovocia a zeleniny. Pri iných kontrolách neboli vydané nálezy o nezhode, v maloobchodných jednotkách boli vydané nálezy o nezhode na 3 703,43 kg, u prvovýrobcov neboli vydané nálezy o nezhode, vo veľkoobchodných skladoch boli vydané nálezy o nezhode na 345,0 kg. Pri dovoze čerstvého ovocia a zeleniny boli vykonané 3 kontroly, pri vývoze 4 kontroly.

 

Najviac kontrol zhody (HNM) bolo vykonaných na RVPS Bratislava 140, RVPS Komárno 119, RVPS Nové zámky a Prešov 106. Najväčšie množstvo nevyhovujúceho tovaru bolo zistené na RVPS Poprad 927,6. kg , RVPS Košice mesto 890,7 kg a RVPS Dolný Kubín 723,23 kg.

Na jedného inšpektora vychádza v priemere za mesiac 8 kontrol.