Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Správa Odboru organizácie trhu z kontroly obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny za mesiac Máj 2013

V mesiaci máj 2013 vykonali inšpektori autorizovaní na kontrolu obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny kontroly obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny v 266 prevádzkach. Na jedného inšpektora vychádza v priemere 6,5 kontrol. Na požiadanie bola vykonaná 1 kontrola, v maloobchodných jednotkách bolo vykonaných 227 kontrol, u prvovýrobcov bolo vykonaných 8 kontrol, vo veľkoobchodných skladoch bolo vykonaných 30 kontrol. Na mieste posúdili inšpektori zhodu s obchodnými normami ( hodnotenie na mieste – HNM) u 1 310 plodín, z čoho 147 plodín nevyhovelo požiadavkám osobitných noriem alebo všeobecnej norme. Pri kontrolách na požiadanie bolo vykonané HNM u 6 plodín, všetky hodnotené plodiny boli vyhovujúce, v maloobchodných jednotkách bolo posúdených 1 152 plodín, z čoho 142 plodín nevyhovelo požiadavkám osobitných noriem alebo všeobecnej norme, u prvovýrobcov bolo posúdených 12 plodín, hodnotené plodiny boli vyhovujúce, vo veľkoobchodných skladoch bolo vykonaných 140 HNM, z čoho 5 plodín nevyhovelo požiadavkám osobitných noriem alebo všeobecnej norme.

Celkovo prekontrolovali inšpektori 28 029,34 kg tovaru, z čoho 23 056,01 kg nevyhovelo požiadavkám osobitných noriem alebo všeobecnej norme. Pri kontrolách na požiadanie nebol zistený nevyhovujúci tovar, v maloobchodných jednotkách bol zistený nevyhovujúci tovar v množstve 2 293,51 kg. U prvovýrobcov nebol zistený nevyhovujúci tovar. Vo veľkoobchodných skladoch bol zistený nevyhovujúci tovar v množstve 20 762,5 kg. Na nevyhovujúci tovar boli vydané nálezy o nezhode. Z nevyhovujúceho množstva plodín v znaku minimálne požiadavky na kvalitu nevyhovelo 17,3%, v znaku obchodná kvalita 24,2%, v znaku obchodná úprava 2,2% a v znaku označenie 56,3%.
Bezpečnosť potravín

Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.


 

Kontroly Kontroly počet Posúdenie zhody (HNM) Nevyhovujúci tovar v kg
celkom nevyhovujúce
na požiadanie 1 6 0 0
maloobchod 227 1152 142 2293,51
prvovýroba 8 12 0 0
veľkoobchod 30 140 5 20762,5
Spolu 266 1310 147 23056,01

 

 

Plodiny nevyhovujúce v znaku %
minimálne požiadavky 17,3
obchodná kvalita 24,2
obchodná úprava 2,2
označenie 56,3

 

Pri dovoze neboli vykonané kontroly zhody, pri vývoze inšpektori vykonali 1 kontrolu zhody s obchodnými normami.

 

Právoplatným rozhodnutím bolo ukončených 6 správnych konaní. Pokuty boli uložené vo výške 26 200,0 €.

Právoplatné rozhodnutia
RVPS Počet
Púchov 1 500
Humenné 2 1700
Nové Mesto nad Váhom 1 3000
Bratislava 1 20000
Poprad 1 1000
Spolu 6 26200