Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Správa Odboru organizácie trhu z kontroly obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny za mesiac Apríl 2013

V mesiaci apríl 2013 vykonali inšpektori autorizovaní na kontrolu obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny kontroly obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny v 278 prevádzkach. Na jedného inšpektora vychádza v priemere 7 kontrol. Na požiadanie boli vykonané 3 kontroly, v maloobchodných jednotkách bolo vykonaných 233 kontrol, u prvovýrobcov boli vykonané 3 kontroly, vo veľkoobchodných skladoch bolo vykonaných 39 kontrol. Na mieste posúdili inšpektori zhodu s obchodnými normami ( hodnotenie na mieste – HNM) u 1 352 plodín, z čoho 168 plodín nevyhovelo požiadavkám osobitných noriem alebo všeobecnej norme. Pri kontrolách na požiadanie bolo vykonané HNM u 9 plodín, všetky hodnotené plodiny boli vyhovujúce, v maloobchodných jednotkách bolo posúdených 1 140 plodín, z čoho 158 plodín nevyhovelo požiadavkám osobitných noriem alebo všeobecnej norme, u prvovýrobcov bolo vykonaných 7 HNM, všetky hodnotené plodiny boli vyhovujúce, vo veľkoobchodných skladoch bolo vykonaných 196 HNM, z čoho 10 plodín nevyhovelo požiadavkám osobitných noriem alebo všeobecnej norme.

Celkovo prekontrolovali inšpektori 153 946,64 kg tovaru, z čoho 4 586,21 kg nevyhovelo požiadavkám osobitných noriem alebo všeobecnej norme. V maloobchodných jednotkách bol zistený nevyhovujúci tovar v množstve 2 155,51 kg. Vo veľkoobchodných skladoch bol zistený nevyhovujúci tovar v množstve 2 430,7 kg. Na nevyhovujúci tovar boli vydané nálezy o nezhode. Z nevyhovujúceho množstva plodín v znaku minimálne požiadavky na kvalitu nevyhovelo 28,5%, v znaku obchodná kvalita v 13,1%, v znaku veľkosť 0,1% a v znaku označenie 58,3%.
Bezpečnosť potravín

Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.


 

Kontroly Kontroly počet Posúdenie zhody (HNM) Nevyhovujúci tovar v kg
celkom nevyhovujúce
na požiadanie 3 9 0 0
maloobchod 233 1140 158 2155,51
prvovýroba 3 7 0 0
veľkoobchod 39 196 10 2430,7
Spolu 278 1352 168 4586,21

 

 

Plodiny nevyhovujúce v znaku %
minimálne požiadavky 28,5
obchodná kvalita 13,1
veľkosť plodov 0,1
označenie 58,3

 

Pri dovoze neboli vykonané kontroly zhody, pri vývoze inšpektori vykonali 5 posúdení zhody s obchodnými normami.

 

Právoplatným rozhodnutím boli ukončené 4 správne konania. Pokuty boli uložené vo výške 2 200 €.

Právoplatné rozhodnutia
RVPS Počet
Bratislava 1350
Poprad 1 350
Humenné 1 500
Spolu 4 2200