Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Správa z kontroly čerstvého ovocia a zeleniny za Apríl 2008

Bezpečnosť potravín

Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.


 

sledovaný znak počet
celkom
z toho
nevyhovujúce
kg dovoz vývoz
Iné 36        
Prekontrolované MOJ 222        
Prekontrolované PV 4        
Prekontrolované VOS 47        
Spolu 309        
 
HNM iné 77 0      
HNM v MOJ 1010 109      
HNM v PV 7 0      
HNM v VOS 144 3      
Spolu 1238 112      
 
Nevyhovujúci tovar iné     0    
Nevyhovujúci tovar MOJ     5126,5    
Nevyhovujúci tovar PV     0    
Nevyhovujúci tovar VOS     628    
Spolu     5754,5    
 
Počet dovoz, vývoz       5 54
Počet správne konanie          

 

Iné - dovoz, vývoz, výkupňa, kontrola na požiadanie
MOJ - maloobchodná jednotka (trh, stánok, predajňa, super, hypermarket)
PV - prvovýroba
VOS - veľkoobchodný sklad
HNM - hodnotenie na mieste
 

 

 Komentár:
V sledovanom období apríl 2008 vykonali autorizovaní inšpektori 309 kontrol obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny na všetkých stupňoch obchodu. Bolo vykonaných 36 iných kontrol, prekontrolovaných bolo 222 maloobchodných jednotiek, 4 prvovýrobcovia, 47 veľkoobchodných skladov. Inšpektori spolu vykonali 1 238 hodnotení na mieste, z čoho 112 zásielok nevyhovelo normám kvality. Pri iných kontrolách bolo prekontrolovaných 77 zásielok, ktoré vyhoveli normám kvality, v maloobchodných jednotkách 1010 zásielok, z čoho 109 nevyhovelo normám kvality, u prvovýrobcov 7 zásielok, ktoré vyhoveli normám kvality, vo veľkoobchodných skladoch bolo prekontrolovaných 144 zásielok, z čoho 3 nevyhoveli normám kvality. Nálezy o nezhode boli vydané spolu na 5 754,5 kg čerstvého ovocia a zeleniny. Pri iných kontrolách neboli vydané nálezy o nezhode , v maloobchodných jednotkách boli vydané nálezy o nezhode na 5 126,5 kg, vo veľkoobchodných skladoch boli vydané nálezy o nezhode na 628 kg čerstvého ovocia a zeleniny,. Pri dovoze čerstvého ovocia a zeleniny bolo prekontrolovaných 5 zásielok, pri vývoze čerstvého ovocia a zeleniny 54 zásielok.
Najviac kontrol zhody bolo vykonaných na RVPS Prešov 47 (prevažne vývoz), Nové Zámky 30 a Zvolen 29. Najväčší objem nevyhovujúceho tovaru bol zistený na RVPS Poprad 1 824,13 kg, Svidník 1 429,5 kg a Košice mesto 604,8 kg. Ukončené bolo jedno správne konanie, výška pokuty 10 000 Sk.