Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Správa Odboru organizácie trhu z kontroly obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny za mesiac Február 2013

V mesiaci február 2013 vykonali inšpektori autorizovaní na kontrolu obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny kontroly obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny v 245 prevádzkach. Na jedného inšpektora vychádza v priemere 6 kontrol. Na požiadanie bolo vykonaných 5 kontrol, v maloobchodných jednotkách bolo vykonaných 205 kontrol, u prvovýrobcov boli vykonané 3 kontroly, vo veľkoobchodných skladoch bolo vykonaných 32 kontrol. Na mieste posúdili inšpektori zhodu s obchodnými normami ( hodnotenie na mieste – HNM) u 1 191 plodín, z čoho 119 plodín nevyhovelo požiadavkám osobitných noriem alebo všeobecnej norme. Pri kontrolách na požiadanie bolo vykonané HNM u 16 plodín, všetky hodnotené plodiny boli vyhovujúce, v maloobchodných jednotkách bolo posúdených 1 053 plodín, z čoho 114 plodín nevyhovelo požiadavkám osobitných noriem alebo všeobecnej norme, u prvovýrobcov bolo posúdených 10 plodín, všetky plodiny boli vyhovujúce, vo veľkoobchodných skladoch bolo vykonaných 112 HNM, z čoho 5 plodín nevyhovelo požiadavkám osobitných noriem alebo všeobecnej norme.

Celkovo prekontrolovali inšpektori 416 898,29 kg tovaru, z čoho 4 095,43 kg nevyhovelo požiadavkám osobitných noriem alebo všeobecnej norme. V maloobchodných jednotkách bol zistený nevyhovujúci tovar v množstve 3 091,62 kg. Vo veľkoobchodných skladoch bol zistený nevyhovujúci tovar v množstve 1 003,81 kg. Na nevyhovujúci tovar boli vydané nálezy o nezhode. 
Bezpečnosť potravín

Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.


 

Kontroly Kontroly počet Posúdenie zhody (HNM) Nevyhovujúci tovar v kg
celkom nevyhovujúce
na požiadanie 5 16 0 0
maloobchod 205 1053 117 3091,62
prvovýroba 3 10 0 0
veľkoobchod 32 112 2 1003,81
Spolu 245 1191 119 4095,43

 

V znaku minimálne požiadavky boli zistené nedostatky v 56 prípadoch, v znaku obchodná kvalita v 18 prípadoch, v znaku obchodná úprava v 2 prípadoch a v znaku označenie v 46 prípadoch. Z nevyhovujúceho množstva plodín v znaku minimálne požiadavky na kvalitu nevyhovelo 68%, v znaku obchodná kvalita v 3,3%, v znaku obchodná úprava 1,5% a v znaku označenie 27,5%.

 

Plodiny nevyhovujúce v znaku %
minimálne požiadavky 68
obchodná kvalita 3,3
obchodná úprava 1,2
označenie 27,3

 

Pri dovoze neboli vykonané kontroly zhody, pri vývoze inšpektori vykonali 22 posúdení zhody s obchodnými normami.

 

Právoplatným rozhodnutím boli ukončené 3 správne konania. Pokuty boli uložené vo výške 1 700 €.

Právoplatné rozhodnutia
RVPS Počet
Bratislava 1 350
Svidník 1 350
Vranov nad Topľou 1 1000
Spolu 3 1700