Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Správa z kontroly čerstvého ovocia a zeleniny za Február 2010

Bezpečnosť potravín

Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.


 

sledovaný znak počet
celkom
z toho
nevyhovujúce
kg dovoz vývoz
Iné 1        
Prekontrolované MOJ 262        
Prekontrolované PV 2        
Prekontrolované VOS 35        
Spolu 300        
 
HNM iné 4 -
HNM v MOJ 1425 185      
HNM v PV 5 -      
HNM v VOS 140 3      
Spolu 1574 188      
 
Nevyhovujúci tovar iné     -    
Nevyhovujúci tovar MOJ     5548,62    
Nevyhovujúci tovar PV     -    
Nevyhovujúci tovar VOS   1250,0    
Spolu     6798,62    
 
Počet dovoz, vývoz       15 6
Počet správne konanie / € 3 /1500        

 

Iné - dovoz, vývoz, výkupňa, kontrola na požiadanie
MOJ - maloobchodná jednotka (trh, stánok, predajňa, super, hypermarket)
PV - prvovýroba
VOS - veľkoobchodný sklad
HNM - hodnotenie na mieste
 

 

 Komentár:
V sledovanom období február 2010 vykonali autorizovaní inšpektori 300 kontrol obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny na všetkých stupňoch obchodu. Bola vykonaná 1 iná kontrola, prekontrolovaných bolo 262 maloobchodných jednotiek, 2 prvovýrobcovia, 35 veľkoobchodných skladov. Inšpektori spolu vykonali 1 574 hodnotení na mieste, z čoho 188 dávok nevyhovelo osobitným normám kvality a všeobecnej norme. Pri iných kontrolách boli posúdené 4 dávky, ktoré vyhoveli osobitným normám kvality a všeobecnej norme, v maloobchodných jednotkách 1 425 dávok, z čoho 185 nevyhovelo osobitným normám kvality a všeobecnej norme, u prvovýrobcov 5 dávok, ktoré vyhoveli osobitným normám kvality a všeobecnej norme, vo veľkoobchodných skladoch bolo prekontrolovaných 140 dávok, z čoho 3 nevyhoveli osobitným normám kvality a všeobecnej norme. Nálezy o nezhode boli vydané spolu na 6 798,62 kg čerstvého ovocia a zeleniny. Pri iných kontrolách neboli vydané nálezy o nezhode, v maloobchodných jednotkách boli vydané nálezy o nezhode na 5 548,62 kg, u prvovýrobcov neboli vydané nálezy o nezhode, vo veľkoobchodných skladoch boli vydané nálezy o nezhode na 1 250,0 kg. Pri dovoze čerstvého ovocia a zeleniny bolo vykonaných 15 kontrol, pri vývoze 6 kontrol.
Najviac kontrol zhody bolo vykonaných na RVPS Banská Bystrica 168, RVPS Bratislava 133, RVPS Martin 126. Najväčšie množstvo nevyhovujúceho tovaru bolo zistené na RVPS Poprad 2 015,65 kg , RVPS Lučenec 1 053,10 kg a RVPS Košice mesto 923,48 kg.
Na jedného inšpektora vychádza v priemere za mesiac 9 kontrol.