Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Informácia o zistených nedostatkoch pri predaji produktov živočíšneho pôvodu

Bezpečnosť potravín

Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.


Šátna veterinárna a potravinová správa SR v súvislosti so zistenými nedostatkami pri predaji produktov živočíšneho pôvodu v rámci bežných kontrol v obchodnej sieti uložila regionálnym veterinárnym a potravinovým správam v SR od 29. júna 2009 do 18. septembra 2009 vykonať podľa nariadenia (ES) č.882/2004 kontroly zamerané na produkty živočíšneho pôvodu vrátane včelieho medu, ktoré sú uvádzané na trh prostredníctvom obchodnej siete (obchody, supermarkety, veľkoobchodné predajne), v schválených prevádzkarniach (podľa § 41 zákona č.39/2007 Z.z.) a v registrovaných prevádzkarniach (podľa § 40 zákona č.39/2007 Z.z.).

Koordináciou uvedených kontrol boli poverené krajské veterinárne a potravinové správy v SR.

Tieto kontroly boli vykonávané cielene nad rámec plánovaných úradných kontrol v obchodnej sieti v SR.

  1.         Kontroly v obchodnej sieti zamerané na med zahŕňali nasledovné oblasti: kontrolu hygieny predaja, kontrolu dokladov o pôvode potraviny, kontrolu označovania. Hlavným cieľom bola kontrola ukazovateľov zameraných na bezpečnosť potravín a kvalitu. V rámci kontroly sa odoberali aj vzorky včelieho medu pôvodom z krajín EÚ a tretích krajín. Laboratórne vyšetrenie bolo zamerané na metódy, ktoré mohli preukázať falšovanie včelieho medu a prítomnosť rezíduí veterinárnych liečiv. V maloobchodných prevádzkarniach celkový počet kontrol živočíšnych produktov bol 2 244. Tieto kontroly vykonalo spolu 209 inšpektorov regionálnych veterinárnych a potravinových správ. Celkovo v rámci produktov živočíšneho pôvodu bolo odobraných 358 vzoriek na laboratórne vyšetrenie. V rámci týchto kontrol sa cielene vykonalo 520 kontrol zameraných na včelí med spojených aj s odberom vzoriek, pričom 20 vzoriek včelieho medu nevyhovelo laboratórnym skúškam. V prípade analýz vzoriek medu na detekciu enzýmu Beta – fruktofuranozidázu bola využitá aj možnosť medzinárodnej spolupráce a vzorky medov boli zaslané na analýzy do laboratória APPLICA v Brémach, SRN. Hygiena predaja medu sa skontrolovala inšpektormi v 510 prípadoch. Doklady o pôvode sa skontrolovali v 510 prípadoch. Správne uskladnenie spotrebiteľských balení medu sa overilo v 416 prípadoch. Správne označenie spotrebiteľských balení v zmysle platnej legislatívy sa overilo v 510 prípadoch. Na základe nevyhovejúcich laboratórnych výsledkov inšpektori príslušných regionálnych veterinárnych správ nariadili nevyhovujúce šarže medu stiahnuť z predaja. Z obchodnej sieti bolo stiahnutých v prvej etape 48,5 kg medu. Pri kontrolách priamo v obchodnej sieti boli udelené pokuty vo výške 700 eur (21 088 SK). Na odstránenie zistených nedostatkov pri predaji bolo uložených 11 opatrení na mieste a 10 správnych konaní (zákaz uvádzania do obehu pre nevyhovujúce laboratórne nálezy: obsah hydroxymetylfurfuralu nad stanovený limit, laboratórny nález cudzieho enzýmu enzýmu Beta – fruktofuranozidázy, nález reziduí veterinárnych liečiv, obsah sacharózy nad stanovený limit). Jednotlivé prevádzkarne obchodných reťazcov pri následných kontrolách museli inšpektorom preukázať spôsob stiahnutia medu z predaja a akým spôsobom bolo ďalej s týmto medom naložené. V súčasnosti prebiehajú správne konania z jednotlivými podnikateľskými subjektmi a overuje sa ako bolo ďalej naložené s medom stiahnutým z predaja. Na neškodné odstránené v Asanačnom zariadení bolo zatiaľ zaslaných 1671 kusov spotrebiteľských balení medu. V rámci analýz medu dodaných v spotrebiteľskom balení na trh v SR v konkrétnom prípade u tovaru pochádzajúceho z SRN bola zaslaná informácia o nevyhovujúcom laboratórnom náleze prostredníctvom Rýchleho výstražného systému. V prípade ČR bola zaslaná informácia o nevyhovujúcom laboratórnom náleze v rámci bilaterálnych vzťahov.
     
  2.         V rovnakom období ŠVPS SR uložila regionálnym veterinárnym a potravinovým správam vykonať obdobným spôsobom kontroly, zamerané na produkty živočíšneho pôvodu vrátane včelieho medu, ktoré sú uvádzané na trh ambulantným spôsobom (pojazdné predajne). Kontroly pojazdných predajní zahŕňali kontrolu dokumentácie, zdravotných preukazov predajcov, doklady o pôvode potravín (vysledovateľnosť), záznamy o čistení a dezinfekcii vozidla. V rámci cielenej kontroly sa odoberali aj vzorky medu v súlade s Metodickým pokynom ŠVPS SR. Za sledované obdobie sa celkovo vykonalo 112 úradných kontrol. Tieto kontroly boli vykonané 76 inšpektormi príslušných regionálnych veterinárnych a potravinových správ. V rámci pojazdných predajní v 7 prípadoch bol skontrolovaný predaj medu. V rámci zistených nedostatkov bol vydaný zákaz uvádzania do obehu 193 kg medu v hodnote 1004 eur (30 246 SK). Hygiena predaja medu sa skontrolovala inšpektormi v 7 prípadoch. Doklady o pôvode sa skontrolovali v 7 prípadoch. Správne uskladnenie spotrebiteľských belení medu sa overilo v 7 prípadoch. Správne označenie spotrebiteľských balení v zmysle platnej legislatívy sa overilo v 7 prípadoch. Celkovo v rámci produktov živočíšneho pôvodu bolo odobraných 10 vzoriek na laboratórne vyšetrenie z toho 1 vzorka včelieho medu nevyhovela laboratórnym skúškam. V rámci zistených nedostatkov boli zahájené 4 správne konania pre nevyhovujúce laboratórne nálezy: obsah hydroxymetylfurfuralu nad stanovený limit, nedostatky v označení, nevyhovujúci spôsob predaja.
     
  3.         V termíne od 29. júna 2009 do 18. septembra 2009 ŠVPS SR uložila regionálnym veterinárnym a potravinovým správam v SR vykonať aj cielené kontroly včelieho medu v schválených prevádzkarniach pre zber a balenie medu a v registrovaných prevádzkarniach pre produkciu, zber a balenie medu v priestoroch držiteľa včelstiev. Kontroly (schválených prevádzkarní pre zber a balenie medu) boli zamerané na tieto oblasti: kontrola dokladov o pôvode medu, kontrola hygieny, kontrola označovania vrátane označovania identifikačnými značkami výrobcu. V rámci tejto cielenej kontroly sa tiež odoberali vzorky na laboratórne vyšetrenie v súlade s Metodickým ŠVPS SR. V schválených prevádzkarniach pre zber a balenie medu sa vykonalo 13 kontrol a bolo odobraných 15 vzoriek medov na laboratórne vyšetrenie. Laboratórnym vyšetreniam vyhoveli všetky vzorky. V 2 prípadoch boli uložené opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov v rámci kontroly hygieny, dokladov. V registrovaných prevádzkarniach pre produkciu, zber a balenie medu v priestoroch držiteľa včelstiev sa vykonalo 56 kontrol a bolo odobraných 48 vzoriek medu. Laboratórnym vyšetreniam nevyhoveli 2 vzorky pre nález rezíduí sulfadimidínu, detegovanie cudzieho enzýmu Beta – fruktofuranozidázy. V rámci zistených nedostatkov nevyhovejúce laboratórne nálezy, hygiena, vedenia dokumentácie, označovania bolo uložených 21 opatrení.