Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Biopotraviny

aktualizované dňa 31. januára 2017
Bezpečnosť potravín
Každý spotrebiteľ, ktorý sa zaujíma o bezpečnosť potravín môže svoje otázky, postrehy, informácie zatelefonovať v pracovnej dobe od 7.30 do 15.30 a po pracovnej dobe a v dňoch pracovného voľna nahlásiť na záznamník telefonickej linky pre spotrebiteľov:

02/602 57 444Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov

 

Biopotraviny musia spĺňať rovnaké požiadavky na bezpečnosť ako bežné potraviny. Nadštandardné kvalitatívne požiadavky a tiež dodatočné požiadavky na označenie biopotravín upravuje osobitná legislatíva. Ide o nasledovné predpisy:
 

  • Zákon č. 189/2009 o ekologickej poľnohospodárskej výrobe

  • Nariadenie Rady (ES) č. 834/2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov, ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 2092/91 v znení neskorších predpisov

  • Nariadenie Komisie (ES) č. 889/2008 z 5. septembra 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov so zreteľom na ekologickú výrobu, označovanie a kontrolu v znení neskorších predpisov

  • Nariadenie Komisie (ES) č. 1235/2008 ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 834/2007, pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa dovozu ekologických produktov z tretích krajín

Príslušným kontrolným orgánom štátnej správy v oblasti ekologickej poľnohospodárskej výroby je v zmysle § 2 zákona 189/2009 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky, link http://uksup.sk/odbor-ekologickej-polnohospodarskej-vyroby/