Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Priebežné výsledky vyšetrení z cielenej kontroly ovčieho a kozieho mlieka na prítomnosť RNA vírusu kliešťovej encefalitídy (TBEV)

aktualizované dňa 16.6.2021
Bezpečnosť potravín

Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.


Veterinárny a potravinový ústav Dolný Kubín 30. 4. 2018 oznámil protokolom o skúškach 2 pozitívne výsledky na prítomnosť RNA vírusu kliešťovej encefalitídy (TBEV) z vyhlásenej cielenej kontroly Štátnou veterinárnou a potravinovou správou Slovenskej republiky.

 

Pozitívne vzorky:

  • surové kozie mlieko – vzorka odobratá u prevádzkovateľa potravinárskeho podniku Bahnová Viera – Farma B+B, v pôsobnosti Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Žiar nad Hronom
  • surové ovčie mlieko – vzorka odobratá u prevádzkovateľa potravinárskeho podniku Zvara Jozef – ZLATÝ VŔŠOK, v pôsobnosti Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Zvolen.

 

Miestne príslušné regionálne veterinárne a potravinové správy okamžite po doručení protokolov 30. 4. 2018 nariadili v zmysle § 14 ods. 2 zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov:

  • zákaz uvádzať na trh surové ovčie mlieko alebo surové kozie mlieko na priamu spotrebu alebo surové ovčie mlieko alebo surové kozie mlieko spracúvať alebo dodávať na výrobu mliečnych výrobkov, ktorých výrobný postup nezahŕňa tepelné ošetrenie
  • informovať všetkých odberateľov a konečných spotrebiteľov a neodkladne začať postupy na stiahnutie z trhu vyrobených mliečnych výrobkov, ktoré boli vyrobené bez tepelného ošetrenia

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky 16.2.2018 nariadila všetkým Regionálnym veterinárnym a potravinovým správam Slovenskej republiky cielenú kontrolu na odber vzoriek ovčieho a kozieho mlieka na dôkaz vírusu kliešťovej encefalitídy metódou PCR u prevádzkovateľov potravinárskych podnikov, ktorí uvádzajú na trh surové ovčie a kozie mlieko, ktoré je určené na výrobu mliečnych výrobkov vyrobených zo surového mlieka a u výrobcov surového konzumného kozieho mlieka a surového ovčieho konzumného mlieka.

 

Táto cielená kontrola je hradená z finančných zdrojov Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky pre všetkých chovateľov oviec a kôz.

 

Každý predajca salašníckych výrobkov na predajnom mieste informuje spotrebiteľov o výsledku laboratórneho vyšetrenia surového ovčieho alebo kozieho mlieka na prítomnosť RNA vírusu kliešťovej encefalitídy (TBEV).

 

Do súčasnej doby bolo vyšetrených vo Veterinárnom a potravinovom ústave Dolný Kubín 114 vzoriek, v odberoch vzoriek a laboratórnych vyšetreniach sa pokračuje. Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky týmito opatreniami vylučuje zdravotné rizika pre spotrebiteľov po konzumácii výrobkov vyrobených zo surového mlieka.