Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku

aktualizované dňa 16.6.2021
Bezpečnosť potravín

Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.


Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku


      V rámci úradnej kontroly potravín vykonala RVPS Trebišov v prevádzke R.M.G. s.r.o., M.R. Štefánika 3767/56, 075 01 Trebišov, odber vzorky výrobku "Slovenská saláma Laskopol", bravčová, mäkký tepelne opracovaný mäsový výrobok, dátum výroby 17.3.2015, dátum spotreby 7.4.2015, krajina pôvodu Poľsko, výrobca: Závody Miesne Laskopol, ul. Tarnowska 8C, Limanová, 30-600 Poľsko.

Vzorka bola analyzovaná v ŠVPÚ-VPÚ Košice, kde bola chemickou analýzou metódou ELISA zistená prítomnosť gluténu. Analyzovaná vzorka obsahuje také množstvo gluténu, ktoré nie je možné namerať a z analytického hľadiska by ďalšie riedenia negatívne ovplyvnili výsledok merania. Vzorka tak vo vyšetrovanom parametri glutén nie je v súlade s článkom 9, odstavec 1, písmeno c, Nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1169/2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a ktorým sa zrušuje smernica Komisie 87/250/EHS, smernica Rady 90/496/EHS, smernica Komisie 1999/10/ES, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/13/ES, smernice Komisie 2002/67/ES a 2008/5/ES a nariadenie Komisie (ES) č. 608/2004. Vzorka bola posúdená aj na označovanie, pričom sa zistilo, že nevyhovuje požiadavkám Nariadenia EP a Rady (ES) č. 853/2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu, konkrétne KAPITOLA II, Článok 5: Zdravotné a identifikačné značky a Príloha II: Požiadavky na viaceré produkty živočíšneho pôvodu, oddiel 1: Identifikačné značky, pre chýbajúcu identifikačnú značku použitú v súlade s prílohou II oddiel I tohto nariadenia.

Výrobok bol dodaný z Poľska v množstve 5 kg. Výrobok nebol ďalej distribuovaný a je už po dátume spotreby.

Obrazová dokumentácia


Slovenská saláma LASKOPOL