Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku

aktualizované dňa 16.6.2021

Bezpečnosť potravín

Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.

V rámci úradnej kontroly potravín odobrala RVPS Košice- mesto vo veľkosklade MILK-AGRO spol. s.r.o., Pri bitúnku 15,040 01 Košice vzorku ,,Mandarínok“ (krajina pôvodu Turecko, dovozca: ,,Roman Beňo, farma Seňa, Svetlá Pusta 461/6, 040 17, Košice-Barca, vývozca: ,,ILIRI DIS TICARET LTD. STI.“, TOPTANCI, YAS SEBZE MEYVE HALINO 697, ANTALYA, Turecko).

V analyzovanej vzorke boli zistené rezíduá pesticídov fenvalerátu = 0,064 mg/kg a fenbutatin oxidu = 0,22 mg/kg. Výpočtom sa zistilo, že pre fenvalerát a fenbutatin oxid podiel PSTI na hodnote ADI nepredstavuje riziko pre deti a dospelých, ale fenbutatin oxid je nepovolená látka.

Zároveň bol vo vzorke mandarínok zistený multireziduálny nález 10 rezíduí pesticídov. Bola vypočítaná hodnota HI (Hazard Index) pre deti a pre dospelých: Pre deti HI =2,3 a pre dospelých HI = 0,46.

Na základe vypočítaných hodnôt HI (Hazard Index) vyplýva, že zistené množstvo 10 rezíduí pesticídov v mandarínkach predstavuje zdravotné riziko z konzumácie (hodnoty sú vyššie ako 1) pre deti.

Mandarínky boli skonzumované.