Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku

aktualizované dňa 22. apríla 2020

Bezpečnosť potravín
Každý spotrebiteľ, ktorý sa zaujíma o bezpečnosť potravín môže svoje otázky, postrehy, informácie zatelefonovať v pracovnej dobe od 7.30 do 15.30 a po pracovnej dobe a v dňoch pracovného voľna nahlásiť na záznamník telefonickej linky pre spotrebiteľov:

02/602 57 444Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov

V rámci úradnej kontroly potravín na trhu vykonala RVPS Komárno v prevádzke Billa s.r.o., fil. 260, Eötvösa 23, 945 01 Komárno odber vzorky výrobku ,,Mandarinky“, odroda W. Murcott, krajina pôvodu Turecko, distribútor Billa s.r.o., Bajkalská 19/A, 821 02 Bratislava, dodávateľ EUROGROUP DEUTSCHLAND GmbH, Katzbergstraße 3, Langenfeld 40764, Nemecko.

V analyzovanej vzorke boli zistené rezíduá pesticídu fenbutatín oxid v množstve 0,26 mg/kg. Nález fenbutatín oxidu v nameranom množstve nepredstavoval riziko, jedná sa však o nepovolenú látku.

Zároveň bol vo vzorke mandarínok zistený multireziduálny nález 12 rezíduí pesticídov. Bola vypočítaná hodnota HI (Hazard Index) pre deti a pre dospelých. Pre deti HI=8,6 a pre dospelých HI= 1,7. Na základe vypočítaných hodnôt HI vyplýva, že zistené množstvo 12 rezíduí pesticídov v mandarínkach predstavuje zdravotné riziko z konzumácie pre deti aj dospelých (hodnoty sú vyššie ako 1).

Mandarinky boli skonzumované.