Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Stanovisko ŠVPS SR k testom potravín na obsah dusičnanov

aktualizované dňa 16.6.2021
Bezpečnosť potravín

Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.


Stanovisko k testom potravín na obsah dusičnanov, ktoré sú vykonávané rýchlym analyzátorom v obchodnej sieti a výsledky sú šírené prostredníctvom internetu.

    ŠVPS SR dostala niekoľko podnetov od spotrebiteľov, ktorí sa dotazujú na video šírené prostredníctvom internetu. Obsahom videa je vykonávanie rýchleho merania pomocou analyzátora pravdepodobne čínskej výroby, ktorý po vpichu sondy do ovocia a zeleniny ukazuje na displei rôzne varovania o nebezpečnej potravine z hľadiska prekročenia obsahu dusičnanov.

    ŠVPS SR vykonáva kontrolu dusičnanov v potravinách v zmysle platnej európskej a národnej legislatívy. V rámci harmonizovanej legislatívy sú Nariadením 1881/2006 stanovené maximálne limity pre dusičnany v čerstvom alebo mrazenom špenáte, čerstvom šaláte, vrátane ľadového šalátu, rukole (limity od 2000 až 7000 mg/kg v závislosti od druhu plodiny) a v potravinách pre detskú a dojčenskú výživu (kontrolu detskej a dojčenskej výživy vykonáva MZ SR). Harmonizovaná legislatíva nariadením 1882/2006 zároveň upravuje postup odberu vzoriek, podmienky balenia a prepravy odobratých vzoriek do laboratória ako aj prípravu vzorky pred analýzou, spracovanie vzorky, kritériá použitých analytických metód, spôsob vyjadrenia získaného výsledku a vyhodnotenie nálezu. Vo Výnose MP SR a MZ SR z 11. septembra 2006 č. 18558/2006-SL, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca kontaminanty v potravinách, v znení neskorších doplnkov a zmien, sú stanovené národné limity najvyšších prípustných množstiev pre dusičnany v hlúbovej zelenine, rýchlenej mrkve, zemiakoch (okrem skorých) a červenej repe (od 300 do 3000 mg/kg).
Zelenina je hlavným zdrojom dusičnanov prijímaných v ľudskej potrave. Vedecký výbor pre potraviny vo svojom stanovisku z 22. septembra 1995 uviedol, že celkový príjem dusičnanov je spravidla oveľa nižší než prijateľný denný príjem (ADI) vo výške 3,65 mg/kg telesnej hmotnosti. V roku 2008 Európsky úrad pre bezpečnosť potravín vydal vedeckú správu, v ktorej Panel pre kontaminanty porovnával riziká a prínosy z expozície dusičnanov v súvislosti s konzumáciou zeleniny. Panel v záveroch správy konštatoval, že odhadovaná expozícia dusičnanov zo zeleniny nemá za následok zdravotné riziká, pri konzumácií prevažujú priaznivé účinky spotreby zeleniny (vitamíny, minerálne látky, vláknina,..).

    ŠVPS SR v roku 2016 odobrala 158 vzoriek na stanovenie dusičnanov, pričom len v 1 vzorke mrkvy bola zistená nadlimitná hodnota a tým porušenie národnej legislatívy. V prípade zistenia nadlimitných vzoriek vykonávajú inšpektori následné kontroly a nariaďujú stiahnutie nebezpečných potravín z trhu. Nálezy určitého množstva dusičnanov boli zistené v listovej zelenine, avšak nezistili sa prekročené limity. V ostatných druhoch zeleniny sú nálezy veľmi nízke a v prípade ovocia sú nálezy pod alebo tesne nad LOQ analytickej metódy.

Vzorky odoberané v rámci úradných kontrol musia byť podľa európskych predpisov analyzované v úradných laboratóriách akreditovanými metódami.

    V Slovenskej republike sa vzorky analyzujú na Štátnom veterinárnom a potravinovom ústave, ktorý má akreditovanú metódu na stanovenie dusičnanov v ovocí a zelenine na princípe kvapalnej chromatografie HPLC/IC. Metóda má limit detekcie (LOD) 1,6 mg/kg a limit kvantifikácie (LOQ) 6,0 mg/kg. Metóda bola modifikovaná podľa STN EN 12014-2 Stanovenie dusičnanov a dusitanov. Časť 2: Stanovenie množstva dusičnanov v zelenine a zeleninových výrobkoch metódou HPLC/IC. Laboratórium sa pravidelne zúčastňuje medzinárodných medzilaboratórnych testov (najčastejšie cez organizáciu FAPAS) v rôznych komoditách.

Na predvádzanom zariadení na videu vidno prístroj, ktorý po odmeraní vzoriek ovocia aj rôznej zeleniny ukazuje varovania o nebezpečnosti potraviny. Prístroj má zrejme nastavené limity, ktoré však nie sú uvedené v žiadnej legislatíve. Celý princíp a postup merania nie je jasný, nie je známe, akým spôsobom bola vykonaná kalibrácia a ďalšie charakteristiky stanovenia dusičnanov týmto prístrojom. Správnosť a presnosť uvedeného zariadenia by bolo možné posúdiť len na základe porovnania prístrojom nameranej hodnoty s hodnotou, ktorá bola získaná analytickou metódou podľa uvedenej štandardizovanej európskej normy stanovenia dusičnanov. Prístroj relatívne môže slúžiť na rýchlu orientáciu zistenia obsahu dusičnanov, súčasne je však táto informácia pre spotrebiteľa zavádzajúca v súvislosti s vyhodnotením nálezu, pretože nastavené limity na prístroji nezodpovedajú legislatívnym limitom pre dusičnany, ktoré sú platné pre jednotlivé druhy ovocia a zeleniny.

Napriek pochybnostiam o správnosti a presnosti merania v uvedenej relácii sa ŠVPS SR bude zaoberať týmto podnetom a vykoná kontroly prítomnosti dusičnanov v potravinách predávaných v obchodnej sieti.