Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Podmienky pre zabíjanie produktov rybolovu a ich ambulantný predaj v roku 2018

aktualizované dňa 16.6.2021
Bezpečnosť potravín

Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.

 

 Požiadavky na predaj rýb

 1. Na ambulantný predaj živých rýb konečným spotrebiteľom postačuje registrácia (ohlásenie začatia činnosti) na regionálnej veterinárnej a potravinovej správe (ďalej len „RVPS“) podľa územnej pôsobnosti, v ktorej sa predaj vykonáva.

 2. Hygienické požiadavky na stánkový predaj/ambulantný predaj sú ustanovené v legislatíve EÚ a v národnej legislatíve.
  •  Legislatíva EÚ:
   1. Príloha II, Kapitola III nariadenia (ES) č.852/2004 o hygiene potravín v platnom znení
   2. Príloha III, Oddiel VIII bod č.2 nariadenia (ES) č.853/2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu v platnom znení, tzn. na maloobchod sa vzťahujú aj kapitola III časť A,C a D, kapitola IV časť A a Kapitola V tohto Oddielu VIII. Je potrebné zabezpečiť, aby obalový materiál nebol zdrojom kontaminácie.
  •  Národná legislatíva:
   1. §14 až §18 výnosu MP SR a MZ SR z 12.apríla 2006 č.28167/2007-OL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca požiadavky na konštrukciu, usporiadanie a vybavenie potravinárskych prevádzkarní a niektoré osobitné požiadavky na výrobu a predaj tradičných potravín na priame dodávanie malého množstva potravín (Oznámenie č.4/2008 Z. z.)
   2. Vyhláška MPRV SR č.425/2012 Z. z. o produktoch rybolovu a výrobkoch z nich.
 3. Musia byť splnené aj požiadavky na označovanie, ktoré sú upravené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.1379/2013 o spoločnej organizácii trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č.1184/2006 a (ES) č.1224/2009 a zrušuje nariadenie rady (ES) č.104/2000 – na uplatňovanie kapitoly IV.

 4. Predaj produktov rybolovu sa bude vykonávať napr. pred hypermarketmi. V tejto súvislosti sa musia plniť požiadavky uvedené v zákone č.178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
 

 Požiadavky na zabíjanie rýb


Podmienky na zabíjanie rýb musia byť v súlade s § 22 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o veterinárnej starostlivosti“) a nariadenia vlády SR č. 432/2012 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat počas usmrcovania (ďalej len „NV SR č. 432/2012 Z. z.“).

Ryby možno omračovať:

 1. omračovacím prístrojom využívajúcim elektrický výboj,
 2. plynným oxidom uhličitým, ryby musia byť úplne ponorené do vody,
 3. prístrojom na mechanické omráčenie,
 4. chladením rýb zaživa pomocou CO2,
 5. udusenie v ľade alebo ľadovej vode.

Použitie týchto prístrojov sa však nevyžaduje pri zabíjaní rýb v prevádzkarňach s malou kapacitou a pri sezónnom predaji a pri zabíjaní rýb pre vlastnú spotrebu. V týchto prípadoch sa zabitie ryby vykoná mechanicky úderom do hlavy. Vyvolá sa silné omráčenie pomocou úderu ťažkého a tvrdého predmetu do temena hlavy. Omráčenej rybe sa bezodkladne pretne miecha a cievy rezom vedeným bezprostredne za hlavou alebo prerezaním žiabrových oblúkov s následným vykrvením. Ak sa zabitie mechanickým úderom do hlavy vykoná správne, nedôjde k opätovnému nadobudnutiu vedomia.
Z hľadiska welfare by sa malo zabíjanie rýb pri ambulantnom predaji vykonávať v osobitnom priestore( plenta) mimo dohľadu zákazníka, hlavne detí.

Pri manipulácii s rybami sa nesmie :

 1. chytať ryby za oči a za žiabre,
 2. zbavovať ryby šupín za živa,
 3. násilne vytláčať rybám ikry,
 4. omráčiť a usmrtiť ryby iným spôsobom, ako je uvedené vyššie.
Príručné nádrže v predajniach a pri stánkovom predaji sa nesmú preplňovať. Ryby možno držať vo vhodných nádobách, v ktorých na 1 m3 vody pripadá najviac 200 kg živých rýb, teplota vody sa pohybuje v rozmedzí 5°C až 10°C a je zabezpečená možnosť dostatočnej výmeny pitnej vody. Veľká pozornosť sa venuje systému pumpovania čistej vody a odtoku špinavej vody. Ryby možno z vody vyberať len pomocou podberáka. Musí sa pravidelne sledovať kvalita vody v zbernej nádrži. Zároveň minimalizovať čas mimo vodu strávený rybami počas manipulácie.

Predajca je zodpovedný za predaj a manipuláciu s rybami a za dodržiavanie všetkých veterinárnych požiadaviek na ochranu zvierat do momentu, kým rybu nepredá, teda kým sa ryba nedostane do dispozičného práva kupujúceho. Od tohto okamihu sa ryba stáva výlučným vlastníctvom kupujúceho, ktorý zodpovedá za spôsob manipulácie s rybami.

Príslušné RVPS podľa územnej pôsobnosti vykonajú úradné kontroly podľa náhodného výberu alebo na podnet nad dodržiavaním podmienok predaja a zabíjania vianočných kaprov. Inšpektori z RVPS môžu vykonať aj kontroly manipulácie s kaprami po ich predaji. V prípade zistenia porušenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú veterinárne požiadavky na ochranu zvierat, veterinárni inšpektori pristúpia k uloženiu pokuty alebo opatrení.

Tak ako ostatné živočíchy aj ryby sú bytosti ktoré vnímajú okolité prostredie. Štúdie poukazujú aj na schopnosť rýb vykazovať strach, resp. stres.

Po nákupe živej ryby je na zvážení každého kupujúceho ďalšia možnosť manipulácie s nimi. ŠVPS SR odporúča každému občanovi/kupujúcemu v maximálnej miere využiť možnosť usmrtenia ryby priamo na predajnom mieste ( v zázemí predajného miesta) alebo , v prípade živých rýb, maximálne minimalizovať dobu od kedy bola ryba vybratá z vody a daná opäť do vodného prostredia v príbytkoch kupujúcich. V tomto opäť pripomíname, že prostredie mimo vody pôsobí na ryby stresujúco.


 Požiadavky na ohlasovanie zásielok z iných členských štátov


V zmysle článku 6 odsek 2 písmena c) nariadenia Komisie (ES) č. 1251/2008 z 12. decembra 2008, ktorým sa vykonáva smernica Rady 2006/88/ES, pokiaľ ide o podmienky a požiadavky na certifikáciu a uvádzanie živočíchov a produktov akvakultúry na trh a ich dovoz do Spoločenstva a ktorým sa stanovuje zoznam druhov prenášačov, nie je potrebné aby živočíchy a produkty akvakultúry, ktoré sú umiestnené na trh na ľudskú spotrebu bez ďalšieho spracovania boli sprevádzané veterinárnym certifikátom, pričom tieto živočíchy a produkty rybolovu pri premiestňovaní z iného členského štátu do Slovenskej republiky nie je potrebné ani zadávať do TRACES systému.
Takéto zásielky musia spĺňať podmienky stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu.
V zmysle § 33 odsek 3 zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a § 7b zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov je prevádzkovateľ povinný vykonať aj nahlásenie v IS ŠVPS SR "ZÁSIELKY". V skupine komodít "Živočíšny produkt" po výbere "Produkty farmového chovu rýb" je potrebné zadať "Živé ryby".


 Požiadavky na odstraňovanie šupín a vnútorností neurčených na ľudskú spotrebu


V prípade ohláseného povoleného ambulantného predaja rýb a následne aj ich úpravou po zabití – odstránenie šupín, prípadne hlavy a vnútorností, krvi zo zabitia, vznikájú vedľajšie živočíšne produkty materiálu kategórie 3 (ďalej len "VŽP 3") a prevádzkovateľ s ním musí nakladať v zmysle požiadaviek § 29 ods. 5 a 6 zákona o veterinárnej starostlivosti. Uhynuté ryby z ambulantného predaja rýb sú tiež zaradené ako kategória VŽP 3.

Prevádzkovateľ musí na VŽP 3:

 1. mať vyčlenené nádoby, ktoré sú označené "VŽP 3 neurčené na ľuskú spotrebu", sú uzavreté a z materiálu, ktorý sa dá ľahko čistiť a dezinfikovať,
 2. viesť evidenciu o množstve vyprodukovaného VŽP 3,
 3. zabezpečiť odstránenie do 24 hodín,
 4. mať obchodné doklady o odovzdaní VŽP 3 schválenému prevádzkovateľovi na spracovanie.