Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Správa z úradnej kontroly za mesiac júl 2023

aktualizované dňa 10.8.2023

V  období od 1.7. do 30.7. 2023 vykonali inšpektori regionálnych veterinárnych a potravinových správ 3 270 úradných kontrol potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu. Úradná kontrola bola vykonaná u 1 274 právnych subjektov  a 1 933 prevádzok. Nedostatky boli zistené pri 180 kontrolách (Tabuľka č.1), z uvedeného počtu bolo zistených 725 nedostatkov. Mimo pracovnej doby bolo vykonaných 57 úradných kontrol, počas ktorých inšpektori skontrolovali 42 právnych subjektov a 55 prevádzok, nedostatky boli zistené u 23 maloobchodných prevádzok.

 Počet kontrolovaných prevádzokKontroly bez nedostatkuKontroly s nedostatkomPočet kontrol celkom
Distribútori a dopravcovia3754155
Hypermarkety a supermarkety23949128519
Internetový predaj1412214
Malé predajne668941631004
Ostatné4404
Priamy predaj konečným spotrebiteľom na farme6606
Prvovýrobcovia8188290
Stredné predajne37464858706
Veľkoobchodné sklady1331798187
Výroba45866318681
Výrobcovia predávajúci hlavne vo svojej predajni44 4
Celkový súčet193330901803270

Počet vykonaných úradných kontrol závisí od počtu regionálnych veterinárnych a potravinových správ so sídelnou pôsobnosťou v danom kraji a počtom prevádzkovateľov potravinárskych podnikov. Najviac nedostatkov  pri úradných kontrolách potravín bolo identifikovaných v hygiene budov a prevádzky, v predaji po dátume spotreby, v hygiene technologického zariadenia, pracovných pomôcok a v označovaní (Tabuľka č.2).

 ČinnosťHygienaOznačenieNedostatky v dokumentáciiNeplnenie opatreníNevyhovujúce výrobkyPredaj po DS/DMTNeregistrovaný subjekt
Výroba503002370
Veľkoobchodné sklady(VOS)10200100
Maloobchod/hyper a supermarkety(MOJ)33768111271224
Distribúcia a preprava0200000
Vyhodnotenie úradných kontrol potravín, počet nedostatkov

Rapid alert system - Rýchly výstražný systém pre potraviny a krmivá

Za mesiac júl bolo zaslané 1 hlásenie o nebezpečnom výrobku do RASFF, u ktorého boli splnené kritériá na zaslanie.

NálezVýrobokKrajina pôvodučíslo RASFF oznámenia
Neoznačené mliečne bielkovinyĽudová pečeňová salámaČR2023.4605
Počet RASFF oznámení poslaných v mesiaci júl 2023

Fotodokumentácia

Sankcie uložené za zistené nedostatky

Za zistené nedostatky počas úradných kontrol inšpektori uložili opatrenia na mieste na odstránenie nedostatkov a 58 blokových pokút v celkovej výške 3 120 EUR.

Závažnejšie zistené nedostatky boli riešené v správnom konaní uložením opatrení a sankcií v zmysle zákona č. 152/95 Z.z. o potravinách. V sledovanom období nadobudlo právoplatnosť 72 rozhodnutí o pokute v správnom konaní vo výške 104 150 €. Najvyššia právoplatná pokuta predstavovala 20 000 EUR.

Odber vzoriek a laboratórne analýzy

Počas úradných kontrol bolo odobratých 858 vzoriek potravín a surovín, vo výrobe 337 a 391 vzoriek potravín v obchodnej sieti.  Vyhodnotenie úradných kontrol je zverejnené na stránke https://www.svps.sk/puk/.

Správa z kontroly obchodnej kvality čerstvého  ovocia a zeleniny za mesiac júl 2023

V danom mesiaci vykonali inšpektori autorizovaní na kontrolu obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny 192 kontrol obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny, pri 21 kontrolách boli zistené nedostatky. V maloobchodných jednotkách bolo vykonaných 168 kontrol, u prvovýrobcov 6 kontrol, vo veľkoobchodných skladoch bolo vykonaných 18 kontrol. Na mieste posúdili inšpektori zhodu s obchodnými normami (hodnotenie na mieste – HNM) u 1 131 plodín, z čoho 48 plodín nevyhovelo požiadavkám osobitných noriem alebo všeobecnej norme, čo predstavuje 4,2 % nevyhovujúceho tovaru. V maloobchodných jednotkách bolo posúdených 1 039 plodín, z čoho 44 plodín nevyhovelo požiadavkám osobitných noriem alebo všeobecnej norme, u prvovýrobcov bolo posúdených 6 vyhovujúcich plodín, vo veľkoobchodných skladoch bolo vykonaných 18 HNM, z čoho 4 plodiny nevyhoveli požiadavkám noriem.

Kontrola kontrolu obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny

Typ činnostiPočet kontrolCelkový počet plodín (Hodnotenie na mieste)Nevyhovujúci počet plodínNevyhovujúci tovar (kg)
maloobchod168103944559,38
prvovýroba61000
veľkoobchod1882425,9
Spolu192113148585,3
Kontroly čerstvého ovocia a zeleniny

Celkovo prekontrolovali inšpektori 53 625,47 kg tovaru, z čoho 585,3 kg nevyhovelo požiadavkám osobitných noriem alebo všeobecnej norme. V maloobchodných jednotkách bol zistený nevyhovujúci tovar v množstve 559,38 kg. Vo veľkoobchodných skladoch bol zistený nevyhovujúci tovar v množstve 25,9 kg. Pri dovoze  bola vykonaná 1 kontrola, pri vývoze nebola vykonaná kontrola.

Hodnotených bolo spolu 53 druhov ovocia a zeleniny, z čoho bolo 644 plodín hodnotených voči osobitným normám, 480 voči všeobecnej norme a 7 voči EHK OSN normám.

Čerstvé ovocie a zelenina musí na všetkých stupňoch obchodu spĺňať požiadavky obchodných noriem pre extra triedu, 1. triedu kvality, 2. triedu kvality alebo všeobecnú  normu. Predávané plodiny musia byť neporušené, zdravé, čisté, bez škodcov, bez cudzieho pachu a chuti. Musia byť doručené na miesto určenia vo vyhovujúcom stave s nezavádzajúcim označením.

Právoplatným rozhodnutím bolo ukončených 5 správnych konaní začaté regionálnymi veterinárnymi a potravinovými správami.  Boli uložené pokuty vo výške 13 050 €.

V rámci úradných kontrol po pracovnej dobe, v sobotu a nedeľu vykonali autorizovaní inšpektori pre kontrolu zhody s obchodnými normami  spolu  21 kontrol supermarketov  a hypermarketov. Z uvedeného počtu kontrol  bolo 5 kontrol so zisteniami porušenia požiadaviek na kvalitu OZ. Počas kontroly vykonali inšpektori 167 hodnotení na mieste v množstve 3 863,9 kg, v 14 prípadoch plodiny nevyhoveli hodnoteniu na mieste, čo je 8,4 % nevyhovujúcich plodín o hmotnosti 100,0 kg ovocia a zeleniny. Celkom bolo hodnotených 32 druhov ovocia a zeleniny. 

Vyhodnotenie kontrol počas transportu

V mesiaci jún veterinárni inšpektori RVPS SR v spolupráci s Policajným zborom SR vykonali kontrolu počas transportu u 108 zásielok, čo predstavovalo 216 komodít.
V zásielkach bolo zistených 10 nezrovnalostí, následne boli uložené blokové pokuty.

ÚdajHodnotaPercento z celkového počtu zásielokPercento z celkovej váhy
Počet hliadok55
Počet kontrolovaných zásielok108
Počet kontrolovaných komodít podľa druhu216
Množstvo (tona)130,278
Počet nezrovnalostí109,25
Množstvo s nezrovnalosťami (tona)8,6216,61
Vrátené zásielky1
Množstvo vrátených zásielok (tona)0,559
Počet zahájených správnych konaní1
Počet pokút6
Suma290
KrajinaPočet komodít podľa krajiny nakládkyPočet nezrovnalostí%
Slovensko (SK)12875,46
Česko (ČR)3725,40
Poľsko (PL)1915,26
Ostatné3200,00
Percentuálny podiel prípadov nezrovnalostí podľa miesta nakládky


júl... 2023
Druh nedostatku% podiel  nedostatku na celkových nedostatkochSlovenskoPoľskoČeskoOstatné
Nedodržaný teplotný režim50,005000
Nevyhovujúca hygiena40,002020
Znemožnená vysledovateľnosť, Chýbajúca dokumentácia10,000100
Najčastejšie druhy nedostatkov a približný počet nedostatkov za krajinu júl 2023