Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Informácia pre konečných spotrebiteľov pri nákupe medu

aktualizované dňa 16.6.2021

Štátna veterinárna a potravinová správa SR vzhľadom na zvýšenú spotrebu medu v predvianočnom období nariadila regionálnym veterinárnym a potravinovým správam v SR vykonávať cielené kontroly medu uvádzaného do obehu v SR.

V súvislosti s určitými zisteniami veterinárnych inšpektorov upozorňujeme konečných spotrebiteľov, aby pri zakúpení medu, či už priamo u prvovýrobcu , na miestnom trhovisku alebo v maloobchodnej jednotke venovali pozornosť nasledujúcim informáciám, ktoré platia pre med v zmysle platenej legislatívy.

Legislatíva

 Pre predaj malých množstiev medu priamo od prvovýrobcu platí nariadenie vlády SR č.360/2011 Z.z., ktorým sa ustanovujú hygienické požiadavky na priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných produktov rastlinného a živočíšneho pôvodu a dodávanie mlieka a mliečnych výrobkov konečnému spotrebiteľovi a iným maloobchodným prevádzkarniam.

V paragrafe 6 sú uvedené: Hygienické požiadavky na malé množstvá včelieho medu.
Med určený na ľudskú spotrebu môže dodávať len prvovýrobca, ktorý je držiteľom včelstiev, vykonáva zber a balenie včelieho medu vo vlastných priestoroch a je na dodávanie alebo priamy predaj medu osobitne zaregistrovaný podľa trvalého pobytu držiteľa včelstiev alebo umiestnenia včelstiev.

Med nesmie byť vystavený pôsobeniu priameho slnečného žiarenia. Med predaný alebo dodaný konečnému spotrebiteľovi nemožno ďalej uvádzať na trh. Prvovýrobca zabezpečí, aby bol med počas získavania, uchovávania, balenia, prepravy a manipulácie s ním chránený pred kontamináciou. Používa na získavanie, dodávanie, prepravu, uchovávanie a manipuláciu s medom len zariadenie a obaly, ktoré spĺňajú požiadavky na zariadenie a obaly pre potraviny a nie sú zdrojom kontaminácie. Zabezpečí, aby med zodpovedal požiadavkám podľa osobitného predpisu (Vyhláška č.41 z 26. Januára 2012 o mede Z.z.).

Prvovýrobca, ktorý predáva med konečnému spotrebiteľovi vo svojich priestoroch alebo na miestnom trhovom mieste, musí uviesť okrem údajov ustanovených osobitným predpisom (Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 28. apríla 2004 č. 1187/2004-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca označovanie potravín (oznámenie č. 265/2004 Z. z.) v znení neskorších predpisov.) v označení medu pre konečného spotrebiteľa v záujme vysledovateľnosti aj tieto údaje:
  1. meno a priezvisko a adresu prvovýrobcu alebo obchodné meno a miesto podnikania, ak ide o prvovýrobcu, ktorý je fyzickou osobou – podnikateľom, alebo obchodné meno a sídlo prevádzkovateľa potravinárskeho podniku, ak ide o prvovýrobcu, ktorý je právnickou osobou,
  2.  adresu zaregistrovanej prevádzkarne alebo držiteľa včelstiev,
  3.  označenie pôvodu medu,
  4.  dátum balenia.

Pre med je v súčasnosti v platnosti:
VYHLÁŠKA č.41 Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 26. januára 2012 o mede.

Táto vyhláška ustanovuje požiadavky na získavanie, výrobu a dovoz medu, na manipuláciu s ním a jeho uvádzanie na trh.

Definuje med:
Med je prírodná sladká látka produkovaná včelou medonosnou (Apis mellifera) z nektáru rastlín, výlučkov živých častí rastlín alebo výlučkov hmyzu cicajúceho živé časti rastlín, ktorý včely zbierajú, pretvárajú a obohacujú vlastnými špecifickými látkami, ukladajú, zahusťujú, uskladňujú a ponechávajú v plástoch, aby vyzrel.

Rozdeľuje med podľa pôvodu:
Hlavnými druhmi medu podľa pôvodu je med
a) kvetový alebo med z nektáru,
b) medovicový.

Hlavnými druhmi medu podľa spôsobu získavania, úpravy a uvádzania na trh je med
a) vytočený,
b) lisovaný,
c) plástikový,
d) odkvapkaný,
e) kusový alebo rezané plásty v mede,
f) filtrovaný.

Med kvetový alebo med z nektáru je med získavaný z nektáru rastlín.
Med medovicový je med získavaný prevažne z výlučkov živých častí rastlín a z výlučkov hmyzu cicajúceho rastliny (Hemiptera) na živých častiach rastlín.

Med je tvorený rôznymi druhmi cukrov, najmä fruktózou a glukózou, a inými látkami, najmä organickými kyselinami, enzýmami a tuhými čiastočkami pochádzajúcimi zo zberu medu.
Farba medu sa mení od takmer bezfarebnej až po tmavohnedú.
Konzistencia medu môže byť kvapalná, viskózna alebo čiastočne až úplne kryštalická.
Chuť a aróma medu sa menia, avšak sú odvodené od pôvodu rastliny.

Fyzikálne a chemické požiadavky na med uvádzaný na trh sú uvedené v prílohe č. 1 vyhlášky č.41/2012 Z.z..

Do medu uvádzaného na trh alebo do medu použitého vo výrobku určenom na ľudskú spotrebu sa nesmú pridávať žiadne látky vrátane potravinárskych prídavných látok okrem medu.

Med, ak je to možné, nesmie obsahovať organické a anorganické nečistoty, najmä plesne, zvyšky plástov, zvyšky hmyzu a lariev alebo zrnká piesku.
Med okrem pekárskeho medu nesmie mať neprirodzenú vôňu a chuť, nesmie začať kvasiť, nesmie sa meniť neprirodzeným zásahom jeho kyslosť a nesmie mať teplom zničené alebo inaktivované enzýmy.

Označenie „med“ možno pri uvádzaní na trh používať len na pomenovanie medu podľa § 2 vyhlášky č.41/2012. Označenie druhom medu podľa § 3 možno pri uvádzaní na trh použiť len na označenie medov, ktoré sú uvedené v § 3.

Označenie druhom medu možno nahradiť len označením „med“ okrem filtrovaného medu, plástikového medu, kusového medu alebo rezaných plástov v mede a pekárskeho medu. Na etikete pekárskeho medu musia byť v bezprostrednej blízkosti označenia „pekársky med“ uvedené slová „určený len na pečenie“.

Označenie druhom medu okrem filtrovaného medu a pekárskeho medu možno doplniť informáciou o
a) kvetovom alebo rastlinnom pôvode medu, ak med pochádza len alebo prevažne z označeného zdroja a vyznačuje sa organoleptickými, fyzikálno-chemickými a mikroskopickými charakteristikami zdroja,
b) regionálnom, teritoriálnom alebo zemepisnom pôvode medu, ak med pochádza výhradne z označeného zdroja.

Na etikete musí byť uvedená krajina alebo krajiny pôvodu, z ktorých bol med získaný.
Ak má med pôvod vo viac ako jednom členskom štáte Európskej únie alebo v štáte, ktorý nie je členským štátom Európskej únie, názov krajiny alebo krajín pôvodu možno nahradiť jedným z týchto označení:
a) „Zmes medov z EÚ“,
b) „Zmes medov mimo EÚ“,
c) „Zmes medov z EÚ a mimo EÚ“.

Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 2 – Smernica Rady 2001/110/ES z 20. decembra 2001 o mede (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 27).

Výsledky laboratórnych zistení

Názov výrobku: Včelí med kvetový 500g
Výrobca: PL 04636001 WE, Poľsko
Miesto odberu: Tesco Stores SR, a.s., Hypermarket - Kežmarok,
Distribútor: IS - import-export spol. s.r.o., Zvolen
Trvanlivosť': 07.10.2013
Výsledok skúšok:
Dodaná vzorka nie je v súlade s požiadavkami Vyhlášky č.41/2012 z 26. Januára 2012 o mede v znení neskorších predpisov Príloha č.1 6.2.1.: pre nález Hydroxymetylfurfural nad stanovený limit.

Včelí med kvetový 500g
Včelí med kvetový 500g

č.2)
Názov výrobku: Natural Bee Honey & Cranberry 250 g
Výrobca: Medas, s.r.o., Slovenská republika
Miesto odberu: Billa Supermarket, Námestovo
Trvanlivost': 20.08.2015
Výsledok skúšok:
Označenie nie je v súlade s požiadavkami Vyhlášky č.41/2012 z 26. Januára 2012 o mede v znení neskorších predpisov - o označovaní potravín § 4 ods.1. - nie je uvedený názov vyjadrujúci podstatu výrobku.
Natural Bee Honey & Cranberry 250 g  Natural Bee Honey & Cranberry 250 g