Potravinový kódex Slovenskej republiky ( aktualizovaný k 04.08.2021 )

Potravinový kódex Slovenskej republiky upravuje požiadavky na zdravotnú neškodnosť, hygienu, požiadavky na zloženie a kvalitu potravín, zložky, ako aj technologické postupy používané pri ich výrobe a požiadavky na balenie jednotlivých potravín, ich skupín alebo všetkých potravín, rozsah a spôsob ich označovania, ich skladovanie, prepravu, manipuláciu s nimi a ich obeh, ako aj zásady na odber vzoriek a ich vyšetrovanie. Požiadavky ustanovené v potravinovom kódexe je povinný dodržiavať každý, kto potraviny vyrába, manipuluje s nimi a umiestňuje ich na trh.

Ustanovenia potravinového kódexu platné a účinné do 30. júna 2014 ostávajú platné a účinné až do prijatia všeobecne záväzných právnych predpisov v príslušných oblastiach.Potravinový kódex - stručný prehľadI. ČASŤ - Vymedzenie základných pojmov a spôsob skúšania potravín a tabakových výrobkov

Hlava č. Názov Stav Zrušená / Nahradená
1. Vymedzenie základných pojmov Platná  
2. Metódy odberu vzoriek a analytické metódy skúšania zdravotnej neškodnosti a kvality potravín a tabakových výrobkov alebo surovín na ich výrobu Platná  
3. Metódy odberu vzoriek a analytické metódy skúšania na úradnú kontrolu niektorých kontaminantov v potravinách Zrušená vyhláškou č.38/2012


 

II. ČASŤ - Všeobecné požiadavky

Hlava č. Názov Stav Zrušená / Nahradená
1. Všeobecné hygienické požiadavky na výrobu potravín, na manipuláciu s nimi a na ich uvádzanie do obehu a niektoré osobitné hygienické požiadavky Platná  
2. Označovanie potravín Zrušená vyhláškou č.243/2015
3. Požiadavky na potraviny nového typu Platná  
4. Mikrobiologické požiadavky na potraviny a na obaly na ich balenie Platná  
5. Materiály a predmety určené na styk s potravinami Platná  
6. Potraviny a potravinové prísady ošetrené ionizujúcim žiarením Platná  
7. Požiadavky na potraviny na osobitné výživové účely a na výživové doplnky Platná  
8. Zásady správnej výrobnej praxe Platná
9. Hlbokozmrazené potraviny a mrazené potraviny  Zrušená vyhláškou č.99/2012
10. Kontaminanty v potravinách Platná  
11. Rezídua prípravkov na ochranu rastlín Platná  
12. Prídavné látky v potravinách Zrušená nariadením ES č.1333/2008
13. Extrakčné rozpúšťadlá Zrušená Vyhláška MZ SR č. 232/2017
14. Arómy Zrušená výnosom č.422-OL-2011
15. Osobitné prísady do potravín Zrušená výnosom č.S08975-OL-2014


 

III. ČASŤ - Komoditné hlavy

Hlava č. Názov Stav Zrušená / Nahradená
1. Mäso jatočných zvierat Zrušená vyhláškou č.423/2012
2. Zverina Platná  
3. Hydinové mäso a králičie mäso Zrušená vyhláškou č.423/2012
4. Produkty rybolovu a výrobky z nich Zrušená vyhláškou č.425/2012
5. Mäsové výrobky Zrušená vyhláškou č. 83/2016
6. Mlieko a výrobky z mlieka Zrušená vyhláškou č. 343/2016
7. Mrazené krémy Zrušená vyhláškou č. 82/2018
8. Vajcia, majonézy a majonézové výrobky Zrušená vyhláškou č.29/2014
9. Med Zrušená vyhláškou č.41/2012
10. Jedlé rastlinné tuky a jedlé rastlinné oleje a výrobky z nich Zrušená vyhláškou č.424/2012
11. Olejniny a orechy Zrušená výnosom č.2608/2005-100
12. Strukoviny a výrobky zo strukovín Zrušená výnosom č.2657/2004-100
13. Jedlé obilie a výrobky z obilia Zrušená vyhláškou č.2/2014, 24/2014
14. Cukrárske výrobky Zrušená výnosom č.2657/2004-100
15. Konzumné zemiaky a výrobky z nich Zrušená vyhláškou č.132/2014
16. Potravinársky škrob , výrobky zo škrobu a škrobárenské výrobky Zrušená výnosom č.2657/2004-100
17. Niektoré cukry Zrušená vyhláškou č.37/2012
18. Kakao a čokoláda Zrušená vyhláškou č.40/2012
19. Čerstvé ovocie a čerstvá zelenina Zrušená výnosom č.2608/2005-100, vyhláškou č.132/2014
20. Spracované ovocie a spracovaná zelenina Zrušená výnosom č.2608/2005-100, vyhláškou č.132/2014
21. Ovocie, zelenina, jedlé huby, olejniny, suché škrupinové plody a výrobky z nich Zrušená vyhláškou č.132/2014
22. Droždie a sušené pivovarské kvasnice Platná  
23. Jedlé soli Zrušená výnosom č.2089/2005-100
24. Pochutiny Zrušená vyhláškou č.309/2015
25. Nápoje Zrušená vyhláškou č.30/2014
26. Dehydrované pokrmy, polievkové prípravky a ochucovadlá Zrušená výnosom č.2089/2005-100
27. Termosterilizované pokrmy Platná  
28. Prírodná minerálna voda, pramenitá voda a balená pitná voda Platná  
29. Tabakové výrobky Platná  
30. Lieh a liehoviny Platná  
31. Ovocné šťavy a niektoré podobné výrobky určené na ľudskú spotrebu Zrušená vyhláškou č.42/2012, 292/2013
32. Ovocné džemy, rôsoly, marmelády a sladené gaštanové pyré Zrušená vyhláškou č.44/2012
33. Zahustené mlieko, sušené mlieko, kazeíny a kazeináty Zrušená vyhláškou č.43/2012
Platná vyhláškou č.179/2016
Platná vyhláškou č.180/2016
34. Kávové extrakty a čakankové extrakty Zrušená vyhláškou č.39/2012