Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Novinky a aktuálne informácie

Základné informácie
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky je orgánom štátnej správy v zmysle zákona NR SR č.39/2007 Z.z. Národnej rady SR o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov  a na úseku potravinového dozoru v zmysle zákona NR SR č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.
Africký mor ošípaných
aktuálne informácie
(aktualizované 6.3.2019)
Aviárna influenza
mobilné kontaktné čísla
Portál úradných kontrol
Bezpečnosť potravín
Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.

Stránky, kde môžete nájsť ďalšie užitočné informácie
Vzdelávanie

07.03.2019 | Správy z kontroly

Správa o úradnej kontrole potravín za mesiac január 2019
V období od 1.1. do 31.1.2019 vykonali inšpektori orgánov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky (RVPS) v zmysle zákona č.152/95 Z.z. o potravinách v aktuálnom znení 3 320 úradných kontrol potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu ...formát PDF(veľkosť 1008kB) 

07.03.2019 | Správy z kontroly

Správa z kontroly obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny za mesiac január 2019
V mesiaci január 2019 vykonali inšpektori autorizovaní na kontrolu obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny 151 kontrol obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny.... formát PDF(veľkosť 600kB) 

01.03.2019 | Ponuka voľných pracovných miest

Ponuka voľného pracovného miesta
Ponuka voľného pracovného miesta na funkciu odborný radca - úradný veterinárny lekár na oddelení zdravia zvierat (RVPS Žiar nad Hronom)....

22.02.2019 | Mimoriadne núdzové opatrenia

Mimoriadne núdzové opatrenie pre všetkých prevádzkovateľov potravinárskych podnikov, ktorí v mieste určenia prijímajú zásielky hovädzieho mäsa pôvodom z Poľskej republiky
Štátna veterinárna a potravinová správa SR na základe informácií získaných z Európskej Komisie o predbežných výsledkoch auditu FVO, ktorý bol vykonaný v Poľskej republike v súvislosti s nedodržaním veterinárnych podmienok pri zabíjaní hovädzieho dobytka v poľskom závode rozhodla, že naďalej pretrváva riziko spojené s dodržiavaním veterinárnych podmienok v rámci overovania registrácie zvierat a veterinárnej kontrole pri zabíjaní na bitúnkoch v Poľskej republike. Na základe tejto situácie vydala Mimoriadne núdzové opatrenie pre všetkých prevádzkovateľov potravinárskych podnikov, ktorí v mieste určenia prijímajú zásielky hovädzieho mäsa pôvodom z Poľskej republiky. Ich povinnosťou je od 22.2.2019 najneskôr 24 hodín pred prijatím zásielky nahlásiť regionálnej veterinárnej a potravinovej správe prijatie zásielky. Regionálne veterinárna a potravinové správy budú na základe týchto hlásení vykonávať cielené kontroly označovania, senzorické posúdenie a odber vzoriek na laboratórne vyšetrenie. Cieľom laboratórnych vyšetrení budú mikrobiologické testy, testy na prítomnosť rezíduí antibiotík, dôkazy falšovania apod. ...

21.02.2019 | Živé zvieratá

Absolventi odborného kurzu vzdelávania na ochranu zvierat  počas usmrcovania podľa požiadaviek nariadenia rady (ES) 1099/2009 za rok 2018
Absolventi odborného kurzu vzdelávania na ochranu zvierat  počas usmrcovania podľa požiadaviek nariadenia rady (ES) 1099/2009 za rok 2018 formát PDF(veľkosť 430kB)

18.02.2019 | Ponuka voľných pracovných miest

Ponuka voľného pracovného miesta
Ponuka voľného pracovného miesta na funkciu odborný radca - inšpektor oddelenia potravinového dozoru a hygieny potravín živočíšneho pôvodu (RVPS Senica)....

15.02.2019 | Informácie pre prevádzkovateľov potravinárskych prevádzkarní

Povinnosti prevádzkovateľa internetového predaja
Uvádzať pri produktoch tieto povinné údaje: názov potraviny, zoznam zložiek, akúkoľvek zložku alebo technologickú pomocnú látku alebo akúkoľvek zložku....

13.02.2019 | Ponuka voľných pracovných miest

Ponuka voľného pracovného miesta
Ponuka voľného pracovného miesta na funkciu odborný radca - úradný veterinárny lekár na oddelení zdravia zvierat (RVPS Nové Zámky)....

12.02.2019 | Informácie pre včelárov

Zoznam veterinárnych liekov a prípravkov
Zoznam hromadne vyrábaných registrovaných veterinárnych liekov a biopreparátov v Slovenskej republike a schválených veterinárnych prípravkov pre včelu medonosnú (Apis mellifera) pre rok 2019 v Slovenskej republike

11.02.2019 | Správy z kontroly

Vyhodnotenie kontroly kvality, označovania a zdravotnej neškodnosti vína za mesiac január 2019
Za obdobie januára 2019 ŠVPS SR bolo v zmysle zákona č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve v znení neskorších predpisov vykonaných 60 kontrol vo výrobných podnikoch, maloobchodných predajniach sudových vín, v maloobchodných prevádzkach, veľkoobchodných skladoch ,a v zariadeniach spoločného stravovania.... formát PDF(veľkosť 605kB) 

08.02.2019 | Ponuka voľných pracovných miest

Ponuka voľného pracovného miesta
Ponuka voľného pracovného miesta na funkciu odborný radca – vedúci odboru - Odbor potravinového dozoru a hygieny potravín (RVPS Senec), Ponuka voľného pracovného miesta na funkciu odborný radca – vedúci oddelenia - Odbor potravinového dozoru a hygieny potravín - Oddelenie hygieny potravín rastlinného pôvodu (RVPS Senec)....

04.02.2019 | Stanoviská, tlačové správy

Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy
Projekt podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS)...

29.01.2019 | Stanoviská, tlačové správy

Informácia o dodávkach hovädzieho mäsa z rizikových prevádzkarní z Poľska
V súvislosti s medializáciou spôsobu príjmu zvierat na bitúnok, zabíjania hovädzieho dobytka v Poľsku nariadila Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky cielenú kontrolu ...(aktualizované 05.02.2019)

28.01.2019 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
V rámci kontroly importu vykonala RVPS Bratislava v prevádzke Encinger SK s.r.o., Pri Šajbách 1, 830 05 Bratislava 35 odber vzorky výrobku „Pistácie nevylúpané surové“, šarža LOT 700, DMT 14.10.2020, so zistenou prekročenou maximálnou hodnotou Aflatoxínu B1 a sumy Aflatoxínov B1, B2, G1, G2. ...

23.01.2019 | Živé zvieratá

Mesačný výkaz o výskyte nákazlivýh chorôb zvierat
Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat za mesiac December 2018 formát PDF(veľkosť 814kB)

22.01.2019 | Informácie pre chovateľov hospodárskych zvierat

Registrácia chovu s jednou ošípanou na domácu potrebu

21.01.2019 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
V rámci kontroly importu vykonala RVPS Senec v prevádzke ČSAD Invest Logistics s.r.o., Dialničná 2, 903 01 Senec odber vzorky výrobku "Hrozienková pasta- surovina", á 15kg šarža 133, DMT 30.11.2019, so zistenou prekročenou maximálnou hodnotou Ochratoxínu A ...

18.01.2019 | Nákazy a choroby zvierat

Africký mor ošípaných
Dňa 13.1.2019 maďarské autority potvrdili prítomnosť vírusu u diviaka nájdeného v župe Borsód – Abaúj - Zemplén susediacej s okresom Rimavská Sobota ...

16.01.2019 | Správy z kontroly

Správa o úradnej kontrole potravín za mesiac december 2018
V období od 1.12. do 31.12. 2018 vykonali inšpektori orgánov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky (RVPS) v zmysle zákona č.152/95 Z.z. o potravinách v aktuálnom znení 3 529 úradných kontrol potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu ... formát PDF(veľkosť 525kB) 

16.01.2019 | Správy z kontroly

Správa z kontroly obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny za mesiac december 2018
V mesiaci december 2018 vykonali inšpektori autorizovaní na kontrolu obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny 176 kontrol obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny ... formát PDF(veľkosť 144kB) 

15.01.2019 | Informácie pre chovateľov hospodárskych zvierat

Registrácia včelstiev v databáze Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat

10.01.2019 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
V rámci úradnej kontroly potravín vykonala RVPS Rimavská Sobota v prevádzke CBA Supermarket, Rimava 73, 979 Rimavská Sobota, odber vzorky výrobku „Hamé chilli omáčka- ostrá, slaná“, 250g, DMT 10.1.2021, krajina pôvodu Vietnam, so zistenou prítomnosťou nepovolených syntetických farbív ...

07.01.2019 | Správy z kontroly

Správa o úradnej kontrole potravín za mesiac november 2018
V období od 1.11. do 30.11. 2018 vykonali inšpektori orgánov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky (RVPS) v zmysle zákona č.152/95 Z.z. o potravinách v aktuálnom znení 5 374 úradných kontrol potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu ... formát PDF(veľkosť 588kB) 

07.01.2019 | Správy z kontroly

Správa z kontroly obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny za mesiac november 2018
V mesiaci november 2018 vykonali inšpektori autorizovaní na kontrolu obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny 217 kontrol obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny... formát PDF(veľkosť 294kB) 

02.01.2019 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
V rámci úradnej kontroly potravín vykonala RVPS Prešov v prevádzke NATURA e VITA, Vihorlatská 2A, 080 01 Prešov, odber vzorky výrobku "TAHINI 420g" sezamová rastlinná omáčka, DMT 15.4.2020, krajina pôvodu Izrael, s neuvedenou prítomnosťou sójového proteínu...

Staršie novinky