Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Novinky a aktuálne informácie

Základné informácie
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky je orgánom štátnej správy v zmysle zákona NR SR č.39/2007 Z.z. Národnej rady SR o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov  a na úseku potravinového dozoru v zmysle zákona NR SR č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.
Projekty spolufinancované Európskou úniou
Africký mor ošípaných
aktuálne informácie
Aviárna influenza
mobilné kontaktné čísla
Register odchytených túlavých zvierat
Portál úradných kontrol
Bezpečnosť potravín
Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.

Stránky, kde môžete nájsť ďalšie užitočné informácie
Vzdelávanie

07.07.2020 | Stanoviská, tlačové správy

Register odchytených a túlavých zvierat
Dňom 01. júna 2020 Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ŠVPS SR) spustila verejne prístupný elektronický Register odchytených a túlavých zvierat (ROTZ), do ktorého registrované všetky osoby schválené na odchyt túlavých zvierat, karanténne stanice a útulky. Do registra sú evidujú všetky nové odchytené túlavé zvieratá v čase ich prijatia do karanténnej stanice resp. útulku, vrátane čísla čipu, dátumu, času a miesta odchytu a fotodokumentácie. Spomenuté subjekty, zodpovedné za starostlivosť o stratené a túlavé zvieratá, sú povinné aplikáciu dostupnú na linke https://rotz.svps.sk/ používať podľa § §22 ods. 14 a ods. 17 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v platnom znení....

6.7.2020

Zrušenie pozastavenia vývozu živých zvierat do Turecka

Štátna veterinárna a potravinová správa SR oznamuje, že s ohľadom na aktuálnu predpoveď počasia a predpokladané mierne zníženie teplôt ruší dočasné pozastavenie vývozu živých zvierat do Turecka.


Japonsko - informácie
List z Japonska informuje Slovenskú republiku, že MAFF (Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries) zmenil a doplnil Zákon o kontrole infekčných chorôb domácich zvierat s cieľom účinne predchádzať výskytu vysoko nákazlivých chorôb, ako je africký mor ošípaných a slintačka a krívačka. Pozrieť PDF prílohu. Pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi sa posilňuje právomoc úradníkov karantény zvierat a zvyšuje sa pokuta za porušenie ustanovení dovoznej a vývoznej karantény;
  • 1. Oprávňuje úradníkov karantény zvierat, aby viedli rozhovory s cestujúcimi pri nalodení/vylodení resp. nástupe/pristátí lietadlom a aby skontrolovali ich batožinu na živočíšne výrobky a iné predmety.
  • 2. Povoľuje úradníkom karantény zvierat nakladať s nezákonnými živočíšnymi výrobkami a inými položkami po zistení počas inšpekcie.
  • 3. Zvýšili sa pokuty za porušenie ustanovení o dovoznej a vývoznej karantény, ako je za dovoz nezákonných živočíšnych výrobkov do Japonska: v prípade jednotlivca, z „až do 1 000 000 jenov na až do 3 000 000 jenov“ a v prípade právnických osôb z „až do 1 000 000 jenov na až do 50 000 000 jenov“.
  • 4. Za porušenie vyššie uvedených odsekov 1 a 2 stanovili nové pokuty do výšky až 300 000 jenov.
Upozorňujú, že nový článok k bodu 2 vyššie tiež oprávňuje úradníkov karantény zvierat nakladať s nezákonnými živočíšnymi výrobkami zistenými pri medzinárodnej prehliadke balíkov.
Tieto články sa uplatňujú od 1.7.2020.

30.6.2020

Dočasné pozastavenie vývozu živých zvierat od 02.07.2020 do Turecka
Vzhľadom na vývoj poveternostnej situácie v juhovýchodnej Európe a z poverenia prof. MVDr. Jozefa Bíreša, DrSc., hlavného veterinárneho lekára Slovenskej republiky, s odkazom na požiadavky odseku 3.1, kapitoly VI prílohy I nariadenia Rady (ES) č. 1/2005 o ochrane zvierat počas prepravy Štátna veterinárna a potravinová správa SR počnúc dňom 02.07.2020 dočasne pozastavuje vývoz živých zvierat do Turecka.
Vývoj teplôt v danom regióne budeme priebežne sledovať a o zrušení pozastavenia vývozov živých zvierat do Turecka bude verejnosť operatívne informovaná.

23.6.2020 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
V rámci importnej kontroly RVPS Bratislava odobrala v sklade firmy ,,cargo-partner SR s.r.o.“, Kopčianska 92, 852 03 Bratislava vzorku „Pšeničnej múky“, á 25 kg ...

15.6.2020 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
V rámci úradnej kontroly potravín, ktorú vykonala RVPS Levice, bola v predajni COOP Jednota Supermarket II., č. 146, Perecká 42, 934 05 Levice odobratá vzorka „Müsli s ovocím, ...

10.6.2020 | Správy z kontroly

Správa o úradnej kontrole potravín za mesiac máj 2020
V období od 1.5. do 31.5. 2020 vykonali inšpektori orgánov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky (RVPS) v zmysle Zákona č.152/95 Z.z. o potravinách v aktuálnom znení 3 662 úradných kontrol potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu. formát PDF(veľkosť 594kB) 

10.6.2020 | Správy z kontroly

Správa z kontroly obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny za mesiac máj 2020
V mesiaci máj 2020 vykonali inšpektori autorizovaní na kontrolu obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny 194 kontrol obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny. Na jedného inšpektora vychádzajú v priemere 3 kontroly. formát PDF(veľkosť 1006kB) 

5.6.2020 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
Na základe sťažnosti spotrebiteľa odobrala RVPS Michalovce v Mäso-údeniny P.O.Hviezdoslava 76, 079 01 Veľké Kapušany vzorku kuracích pŕs ...

4.6.2020 | Stanoviská, tlačové správy

Register odchytených túlavých zvierat – nová aplikácia platná od 01.06.2020
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej len „ŠVPS SR“) je podľa § 6 ods. 2 písm. aw) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v platnom znení ...

4.6.2020 | Úradná kontrola potravín, správy z kontroly

Informácia o výsledku kontroly pri preprave tovaru z Poľska
Dňa 21.5.2020 Regionálna veterinárna a potravinová správa Martin na odstavnom parkovisku v Šútove pri vykonávaní kontroly počas prepravy zistila porušenie zákona o potravinách ...

4.6.2020

Výročná správa ŠVPS SR
Výročnú správu ŠVPS SR za rok 2019 nájdete TU

29.5.2020 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
Oznam – potenciálne nebezpečná cukrovinka Dipper XL Tongue Painter Rasberry, obchodná značka VIDAL, á 10,5 g pôvodom zo Španielska na trhu EÚ ...

28.5.2020 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
V rámci importnej kontroly bola vo firme ,,NAGEL SLOVENSKO s.r.o.“, Diaľničná cesta 5, 903 01 Senec odobratá vzorka „Croissant jemné pečivo s kakaovou náplňou“, á 60g ...

25.5.2020 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
V rámci cielenej kontroly (23/473) potravín odobrala RVPS Dolný Kubín v Predajni mäsa Janowiak Andrzej Mgr.Ing, Hviezdoslavova 53/8, 029 01 Námestovo vzorku kuracích pŕs ...

25.5.2020 | Živé zvieratá

Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat
Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat za mesiac apríl 2020 formát PDF(veľkosť 806kB)

22.5.2020 Výročná správa a verejný odpočet za rok 2019

Oznam o konaní verejného odpočtu výročnej správy za rok 2019
Z dôvodu mimoriadnej situácie vyhlásenej vládou SR a prijatých opatrení v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 na území Slovenskej republiky sa v roku 2020 uskutoční verejný odpočet elektronickou formou nasledovne:

Termín konania:  29. máj 2020
Spôsob konania: elektronické dokumenty sú zverejnené na webovej stránke MPRV SR (https://www.mpsr.sk/index.php?navID=34&year=2019)


Časový harmonogram odpočtu:
Začiatok:                             00,00 h
Predpokladané ukončenie: 24,00 h
Počas uvedeného časového úseku je možné predložiť otázky na e-mailovú adresu:
paulina.kojnok@svps.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zašle odpovede do 8 pracovných dní v súlade s § 17 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Výročnú správu ŠVPS SR za rok 2019 nájdete TU
Prezentáciu hlavných bodov Výročnej správy ŠVPS SR za rok 2019 nájdete TU
Stanovisko MPRV SR nájdete TU.
Organizačné zabezpečenie verejného odpočtu za rok 2019 nájdete TU.

18.5.2020 | Úradná kontrola potravín, správy z kontroly

Kontrola kvality, označovania a zdravotnej neškodnosti vína za mesiac marec a apríl 2020
V mesiacoch marec a apríl ŠVPS SR vykonávala kontrolu v zmysle zákona č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve v znení neskorších predpisov. Celkovo bolo vykonaných 70 kontrol ...

15.5.2020 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
V rámci cielenej kontroly (23/473) potravín odobrala RVPS Liptovský Mikuláš v prevádzke Lidl ul. Nová 4230/1, Liptovský Mikuláš, vzorku Kuracích stehien dolných ...

13.5.2020 | Správy z kontroly

Správa o úradnej kontrole potravín za mesiac apríl 2020
V období od 1.4. do 30.4. 2020 vykonali inšpektori orgánov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky (RVPS) v zmysle Zákona č.152/95 Z.z. o potravinách v aktuálnom znení 3 428 úradných kontrol potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu. formát PDF(veľkosť 548kb) 

13.5.2020 | Správy z kontroly

Správa z kontroly obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny za mesiac apríl 2020
mesiaci apríl 2020 vykonali inšpektori autorizovaní na kontrolu obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny 114 kontrol obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny. Na jedného inšpektora vychádzajú v priemere 2 kontroly. formát PDF(veľkosť 164kB) 

12.5.2020 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
V rámci cielenej kontroly potravín odobrala RVPS Liptovský Mikuláš v predajni MADEX INVEST s.r.o, J. Janečka 326, 034 01 Ružomberok vzorku chladenej kuracej štvrte ...

7.5.2020 | Informácie pre chovateľov hospodárskych zvierat

Postup registrácie chovateľov včiel a včelstiev

6.5.2020

Usmernenie k aplikácii ustanovení zákona č. 89/2016 Z. z o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v § 5 ods. 1 a ods. 3. Účinných od 20. Mája 2020
K aplikácii ustanovení zákona č. 89/2016 Z.z. o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydal Úrad verejného zdravotníctva SR odborné usmernenie: link
V prípade otázok alebo nejasností ohľadom usmernenia prosím kontaktujte:
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky – gestor zákona
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

5.5.2020

Stanovisko ŠVPS SR k uvádzaniu na trh bezdymových tabakových výrobkov určených na žuvanie.
Stanovisko ŠVPS SR k uvádzaniu na trh bezdymových tabakových výrobkov určených na žuvanie. formát PDF(veľkosť 453kB)

29.4.2020 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
V rámci cielenej kontroly (23/473) potravín odobrala RVPS Rimavská Sobota v Predajni ,,Mäsobýk s.r.o.“, Námestie Š.M. Daxnera, 979 01 Rimavská Sobota vzorku kuracích pŕs chladených, ...

28.4.2020 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
V rámci úradnej kontroly potravín odobrala RVPS Košice- mesto vo veľkosklade MILK-AGRO spol. s.r.o., Pri bitúnku 15,040 01 Košice vzorku ,,Mandarínok“ ...

27.4.2020 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
V rámci cielenej kontroly potravín odobrala RVPS Košice-mesto v Supermarkete Fresh, Americká tr.11, 040 12 Košice-mesto vzorku chladených kuracích štvrtiek ...

24.4.2020 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
V rámci cielenej kontroly potravín odobrala RVPS Liptovský Mikuláš v Predajni mäsa a mäsových výrobkov, ul. 1. mája 137/43, 031 01 Liptovský Mikuláš vzorku chladených kuracích štvrtí ...

24.04.2020 | Informácie pre prevádzkovateľov potravinárskych prevádzkarní

Informácie pre prevádzkovateľov potravinárskych podnikov o všeobecných zásadách krízového plánu pre potravinárske prevádzky
Informácie pre prevádzkovateľov potravinárskych podnikov o všeobecných zásadách krízového plánu pre potravinárske prevádzky, na základe ktorých si prevádzkovatelia potravinárskych podnikov môžu pripraviť špecifické plány na svoje podmienky nájdete na webovej stránke Úradu verejného zdravotníctva SR.
http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4210:krizovy-plan-pre-potravinarske-prevadzky&catid=250:koronavirus-2019-ncov&Itemid=153

23.4.2020 | Živé zvieratá

Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat
Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat za mesiac marec 2020 formát PDF(veľkosť 764kB)

22.4.2020 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
V rámci úradnej kontroly potravín na trhu vykonala RVPS Komárno v prevádzke Billa s.r.o., fil. 260, Eötvösa 23, 945 01 Komárno odber vzorky výrobku ,,Mandarinky“, ...

20.4.2020 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
V rámci cielenej kontroly potravín odobrala RVPS Banská Bystrica v Predajni mäsa a mäsových výrobkov, Spojová 19, 974 01 Banská Bystrica vzorku kuracích pŕs ...

16.4.2020 | Správy z kontroly

Správa o úradnej kontrole potravín za mesiac marec 2020
V období od 1.3. do 31.3. 2020 vykonali inšpektori orgánov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky (RVPS) v zmysle Zákona č.152/95 Z.z. o potravinách v aktuálnom znení 2 610 úradných kontrol potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu. formát PDF(veľkosť 570kb) 

16.4.2020 | Správy z kontroly

Správa z kontroly obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny za mesiac marec 2020
V mesiaci marec 2020 vykonali inšpektori autorizovaní na kontrolu obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny 101 kontrol obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny. Na jedného inšpektora vychádzajú v priemere necelé 2 kontroly. formát PDF(veľkosť 189kB) 

16.4.2020 | Potraviny

COVID-19 a potravinová bezpečnosť
COVID-19 a potravinová bezpečnosť. Otázky a odpovede

07.04.2020 | Informácie pre prevádzkovateľov potravinárskych prevádzkarní

Podmienky k predaju fľašovaných vín v špecializovaných predajniach
Podľa uverejneného výkladu ÚVZ SR k spôsobu určovania možnosti otvorenia prevádzok Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v súčasnosti ako tvorca opatrenia OLP/2777/2020 zo dňa 29.03.2020.

2.4.2020 | Živé zvieratá

Novela vyhlášky o identifikácii a registrácii hovädzieho dobytka, ktorá nadobudla účinnosť 1.4.2020
Novela vyhlášky o identifikácii a registrácii hovädzieho dobytka, ktorá nadobudla účinnosť 1.4.2020 formát PDF(veľkosť 960kB)

1.4.2020 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
V rámci úradnej kontroly potravín odobrala RVPS Bardejov v predajni Billa s.r.o., fil.507, Slovenská ul., 085 01 Bardejov vzorku ,,Mandarínok odroda Murcott“, ...

30.3.2020 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
Pri kontrole v rámci potravinového dozoru bola v prevádzke Billa, Laborecká 68, 066 01 Humenné odobratá vzorka ,,Giana“ Jahody v sladkom náleve, ...

30.3.2020 | Živé zvieratá

Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat
Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat za mesiac február 2020 formát PDF(veľkosť 766kB)

26.3.2020

Označovanie vozidiel
Označovanie vozidiel pri preprave potravín, zvierat a technológií pre výrobu a spracovanie surovín na potraviny na tuzemskom a zahraničnom trhu formát PDF(veľkosť 81KB)

Označovanie vozidiel pri preprave krmív a hygienických pomôcok v súvislosti s Covid-19 formát PDF(veľkosť 68KB)

Piktogram potraviny formát PDF(veľkosť 879KB)

Piktogram živé zvieratá formát PDF(veľkosť 618KB)

Piktogram Krmivá formát PDF(veľkosť 796KB)

Piktogram hygienické vybavenie formát PDF(veľkosť 1040KB)

26.3.2020 | Potraviny

Kontrola uvádzania krajiny pôvodu alebo miesta pôvodu základnej zložky
Štátna veterinárna a potravinová správa informuje všetkých prevádzkovateľov potravinárskych podnikov, že vzhľadom na pandémiu COVID – 19 dočasne nebude vykonávať kontrolu uvádzania krajiny pôvodu alebo miesta pôvodu základnej zložky v označení potraviny tak, ako to od 1. 4. 2020 vyžaduje vykonávacie nariadenie Komisie 775/2018. ...

26.3.2020 | Živé zvieratá

Zdravie zvierat verzus choroba COVID-19
Európska Komisia – Riaditeľstvo pre zdravie a ochranu spotrebiteľov ( DG SANTE) informovala dňa 25.3.2020 členské krajiny EÚ o komunikácií adresovanej Medzinárodnému úradu pre nákazy so sídlom v Paríži (OIE) a týkajúcej sa notifikácií vo vzťahu k nákaze COVID -19 nasledovne. ...

25.3.2020

Oznámenie komisie o uplatňovaní „zelených jazdných pruhov“
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej len „ŠVPS SR“) Vás informuje, že Európska komisia v Úradnom vestník Európskej únie dňa 24.03.2020 publikovala „OZNÁMENIE KOMISIE O UPLATŇOVANÍ „zelených jazdných pruhov“ v rámci usmernení pre opatrenia v oblasti riadenia hraníc na ochranu zdravia a zabezpečenie dostupnosti tovaru a základných služieb (2020/C 96 I/01)“. formát PDF(veľkosť 160KB)

OZNÁMENIE KOMISIE O UPLATŇOVANÍ „zelených jazdných pruhov“ v rámci usmernení pre opatrenia v oblasti riadenia hraníc na ochranu zdravia a zabezpečenie dostupnosti tovaru a základných služieb formát PDF(veľkosť 3,19MB)

19.3.2020 | Stanoviská, tlačové správy

Odporúčania ŠVPS SR na zabránenie šírenia nového koronavírusu spôsobujúceho ochorenie COVID-19 pri predaji potravín - aktualizované dňa 24.03.2020
V nadväznosti na aktuálnu epidemiologickú situáciu v Slovenskej republike spôsobenú šírením ochorenia COVID-19, Štátna veterinárna a potravinová správa SR odporúča pri predaji potravín, prijať a dodržiavať nasledovné opatrenia formát PDF(veľkosť 1110KB)

19.3.2020 | Stanoviská, tlačové správy

Usmernenie na zabránenie šírenia koronavírusovej infekcie v chovoch hospodárskych zvierat
Chovy hospodárskych zvierat sú miestom kde sa vyžaduje stála prítomnosť personálu často vyžadujúca špecifické schopnosti a zručnosti vo vzťahu ku chovu, ošetrovaniu, starostlivosti o zvieratá a získavania prvotných živočíšnych produktov . V súčasnosti neexistuje jednoznačný vedecký dôkaz, ktorý by naznačoval, že tento vírus cirkuluje u zvierat v SR. formát PDF(veľkosť 693KB)

19.3.2020 | Správy z kontroly

Správa o úradnej kontrole potravín za mesiac február 2020
V období od 1.2. do 29.2. 2020 vykonali inšpektori orgánov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky (RVPS) v zmysle Zákona č.152/95 Z.z. o potravinách v aktuálnom znení 3 764 úradných kontrol potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu. formát PDF(veľkosť 570kb) 

19.3.2020 | Správy z kontroly

Správa z kontroly obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny za mesiac február 2020
V mesiaci február 2020 vykonali inšpektori autorizovaní na kontrolu obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny 207 kontrol obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny. Na jedného inšpektora vychádzajú v priemere 3 kontroly. formát PDF(veľkosť 189kB) 

19.3.2020 | Stanoviská, tlačové správy

Oznam dezinfekcie priestorov ŠVPS SR
Oznamujeme Vám, že prevádzka a budova ŠVPS SR, Botanická 17 bude 20.03.2020 uzatvorená z dôvodu realizácie generálnej dezinfekcie priestorov a zariadení na zabránenie koronavírusovej infekcie. Komunikácia je možná cestou e -mailu alebo telefonicky.

17.3.2020 | Stanoviská, tlačové správy

V súvislosti s mimoriadnou situáciou a núdzovým stavom proti šíreniu koronavírusovej infekcie ŠVPS SR stanovuje od 17.3.2020 krízový režim komunikácie

Oznam v súvislosti s mimoriadnou situáciou a núdzovým stavom proti šíreniu koronavírusovej infekcie ŠVPS SR stanovuje od 17.3.2020 krízový režim komunikácie a vstupu do budov a zariadení organizácií ŠVPS SR vrátane budovy na Botanickej 17.

  • vstup do budov a zariadení je povolený len s rúškom
  • preferovať komunikáciu s organizáciami prostredníctvom elektronickej pošty (e-mailom) alebo telefonicky
  • vstup do budov a zariadení realizovať len v urgentných prípadoch od 8:00 do 11:00 hod. vrátane podávania pošty do podateľne
  • vybavovanie stránok realizovať len na vrátnici bez vstupu do pracovných priestorov

4.3.2020 | Správy z kontroly

Správa o úradnej kontrole potravín za mesiac január 2020
období od 1.1. do 31.1. 2020 vykonali inšpektori orgánov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky (RVPS) v zmysle Zákona č.152/95 Z.z. o potravinách v aktuálnom znení 2 760 úradných kontrol ... formát PDF(veľkosť 570kb) 

4.3.2020 | Správy z kontroly

Správa z kontroly obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny za mesiac január 2020
V mesiaci január 2020 vykonali inšpektori autorizovaní na kontrolu obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny 158 kontrol obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny. Na jedného inšpektora vychádza v priemere 2,5 kontroly. formát PDF(veľkosť 189kB) 

4.3.2020 | Úradná kontrola potravín, správy z kontroly

Kontrola kvality, označovania a zdravotnej neškodnosti vína za mesiac január a február 2020
V mesiacoch január a február ŠVPS SR vykonávala kontrolu v zmysle zákona č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve v znení neskorších predpisov. Celkovo bolo vykonaných 129 kontrol, z toho 1 kontrola vo výrobe, 37 kontrol v maloobchodných predajniach sudových vín ...

28.02.2020 | Stanoviská, tlačové správy

Oznámenie o začatí jarnej kampane 2020 orálnej vakcinácie líšok proti besnote
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky oznamuje, že v dňoch od 20. apríla do 30. apríla 2020 bude prebiehať štyridsiata prvá kampaň orálnej vakcinácie líšok proti besnote leteckou pokládkou na území Slovenskej republiky spolufinancovaná Európskou úniou. ...

28.02.2020 | Stanoviská, tlačové správy

Možné riziká šírenia kororonavírusovej infekcie cestou potravín a zvierat
Koronavírusy boli identifikované v polovici 60. rokov a je známe, že infikujú ľudí a rôzne druhy zvieratá (vrátane vtákov a cicavcov). Koronavírusy sú obalené vírusy RNA, ktoré sú široko distribuované medzi ľuďmi, inými cicavcami a vtákmi a ktoré spôsobujú respiračné, enterálne, hepatálne a neurologické choroby. ...

20.2.2020 | Informácie pre spotrebiteľov

Informácia ohľadom exportu mliečnych výrobkov do Číny
Generálna administratíva colnej správy ČĽR (GACC) 5. februára 2020 informovala o povolení exportu slovenských mliečnych výrobkov do Číny v súlade s príslušnými právnymi normami ČĽR a Protokolom medzi GACC a ŠVPS SR. Následne bol 14. februára 2020 zverejnený zoznam 11 aktuálne schválených slovenských spoločností s možnosťou exportu produktov z mlieka, ako napr. maslo, syry, sušené mlieko a i. Týmto krokom sa zavŕšil proces certifikácie slovenských producentov mlieka a mliečnych výrobkov, ktorému predchádzal podpis Protokolu medzi Štátnou veterinárnou a potravinovou správou Slovenskej republiky a Generálnou administratívou colnej správy Čínskej ľudovej republiky o veterinárnych a hygienických požiadavkách pre mliečne výrobky vyvážané zo Slovenska do Číny počas 8. samitu premiérov 16 krajín strednej a východnej Európy (SVE) a Číny v Dubrovníku a technický audit čínskych expertov. Zoznam schválených prevádzok je k dispozícii na web stránke GACC.

7.2.2020 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
V rámci importnej kontroly, ktorú vykonala RVPS Bratislava, bola v sklade firmy ENCINGER SK s.r.o., pri Šajbách 1, 831 06 Bratislava odobratá vzorka „Figy sušené“...

6.2.2020 | Nákazy a choroby zvierat

Vtáčia chrípka - aktuálne informácie

6.2.2020 | Informácie pre dovozcov, vývozcov , obchodníkov s členskými štátmi EU, prepravcov

Informácia týkajúca sa BREXITu vo vzťahu k vnútrospoločenskému obchodu
Dohoda o vystúpení Spojeného kráľovstva z Únie nadobudla platnosť 31. januára 2020 o polnoci SEČ. Od tohto okamihu Spojené kráľovstvo už nie je členským štátom EÚ a považuje sa za tretiu krajinu. Nadobudnutím platnosti dohody o vystúpení začína plynúť prechodné obdobie od 1. februára 2020 do 31. decembra 2020. ...

4.2.2020 | Zákaz vývozu do tretích krajín

Informácie o prijatých zákazoch vývozov do tretích krajín v súvislosti s výskytom aviárnej influenzy na Slovensku
Štátna veterinárna a potravinová správa SR obdržala informácie od kompetentných autorít z tretích krajín ohľadom zákazu vývozu určitých komodít zo Slovenskej republiky z dôvodu výskytu vtáčej chrípky ...

3.2.2020 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
V rámci kontroly importu potravín vykonal inšpektor HIS Vyšné Nemecké, 072 51 Krčava odber vzorky výrobku „Múčka z lieskových orechov“, 20kg, šarža LOT AG2-2019, N196650 krajina pôvodu Gruzínsko, ...

29.01.2020 | Správy z kontroly

Vyhodnotenie predvianočnej cielenej kontroly kvality zahraničných vín predávaných na Slovensku č. 458 -2.
Počas cielených kontrol v predvianočnom období vykonaných v zmysle Zákona č. 313/2009 Z.z. o vinohradníctve a vinárstve v znení neskorších predpisov sa inšpektori oddelenia kontroly vína zamerali na predaj zahraničných vín predávaných v maloobchodných jednotkách, obchodných reťazcoch a vo veľkoobchodných skladoch..... formát PDF(veľkosť 270kB) 

29.1.2020 | Úradná kontrola potravín, správy z kontroly

Kontrola kvality, označovania a zdravotnej neškodnosti vína za mesiac október a november 2019
V mesiacoch október, november 2019, ŠVPS SR vykonala kontrolu v zmysle zákona č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve v znení neskorších predpisov. Celkovo bolo vykonaných 188 kontrol ...

28.01.2020 | Potvrdený výskyt aviárnej influenzy

Potvrdený 4. výskyt aviárnej influenzy (AI) v roku 2020 v Slovenskej republike
Národné referenčné laboratórium pre vtáčiu chrípku (aviárnu influenzu) vo Zvolene oznámilo dňa 27.01.2020 vo večerných hodinách 4. pozitívny výsledok vyšetrenia na vtáčiu chrípku v Slovenskej republike v roku 2020. ( 3. v domácom chove hydiny).

27.01.2020 | Potvrdený výskyt aviárnej influenzy

Výskyt vtáčej chrípky v ZOO Bojnice
Národné referenčné laboratórium pre vtáčiu chrípku (aviárnu influenzu) vo Zvolene oznámilo 3. pozitívny výsledok vyšetrenia na vtáčiu chrípku v Slovenskej republike v roku 2020. ( prvý výskyt u vtákov chovaných v zajatí).

23.1.2020 | Živé zvieratá

Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat
Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat za mesiac november 2019 formát PDF(veľkosť 802kB)

23.1.2020 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
V rámci importnej kontroly bola v sklade firmy ENCINGER SK s.r.o., pri Šajbách 1, 831 06 Bratislava odobratá vzorka „Hrozienka sušené“, á 10kg (výr. dávka: 6/11, DMT: 31.05.2021, krajina pôvodu Uzbekistan, ....

20.01.2020 | Potvrdený výskyt aviárnej influenzy

Potvrdený 2. výskyt aviárnej influenzy (AI) v roku 2020 v Slovenskej republike
Národné referenčné laboratórium pre vtáčiu chrípku (aviárnu influenzu) vo Zvolene oznámilo 17.01.2020 2. pozitívny výsledok vyšetrenia na vtáčiu chrípku v Slovenskej republike v roku 2020.

17.1.2020 | Správy z kontroly

Správa o úradnej kontrole potravín za mesiac december 2019
V období od 1.12. do 31.12. 2019 vykonali inšpektori orgánov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky (RVPS) v zmysle Zákona č.152/95 Z.z. o potravinách v aktuálnom znení 3 014 úradných kontrol potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu. Z uvedeného počtu bolo 129 kontrol s nedostatkom, celkovo bolo zistených 348 nedostatkov. formát PDF(veľkosť 560kb) 

17.1.2020 | Správy z kontroly

Správa z kontroly obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny za mesiac december 2019
V mesiaci december 2019 vykonali inšpektori autorizovaní na kontrolu obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny 127 kontrol obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny. Na jedného inšpektora vychádzajú v priemere 2 kontroly. formát PDF(veľkosť 160kB) 

09.01.2020 | Potvrdený výskyt aviárnej influenzy

Potvrdený výskyt aviárnej influenzy (AI) subtypu H5N8 v roku 2020 v Slovenskej republike– aktuálna informácia
Národné referenčné laboratórium pre vtáčiu chrípku (aviárnu influenzu) vo Zvolene oznámilo 8.1.2020 a následne 9.1.2020 diagnostikovalo pozitívny výsledok vyšetrenia na vtáčiu chrípku v Slovenskej republike. Jedná sa o vysokopatogénny subtyp H5N8, ktorý bol potvrdený koncom roka 2019 a začiatkom roka 2020 aj v susednom Poľsku.

09.01.2020 | Bakteriálne choroby včiel a včelieho plodu

Výskyt ohnísk moru včelieho plodu - október 2019

07.01.2020 | Stanoviská, tlačové správy

Národný akčný plán antimikrobiálnej rezistencie v Slovenskej republike na obdobie rokov 2019-2021
Národný akčný plán antimikrobiálnej rezistencie v Slovenskej republike na obdobie rokov 2019-2021, slovenská verzia formát PDF(veľkosť 1081kB) , anglická verzia formát PDF(veľkosť 983kB) 

19.12.2019 | Živé zvieratá

Aktualizácia a úprava zón a infikovanej oblasti v súvislosti s výskytom afrického moru ošípaných na Slovensku
Štátna veterinárna a potravinová správa SR oznamuje, že na základe negociácií expertov ŠVPSR e predstaviteľmi Európskej Komisie , následnej prezentácii krokov a realizovaných opatrení súvisiacich s výskytom a zabránení šírenia afrického moru ošípaných v Slovenskej republike ....

18.12.2019 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
V rámci úradnej kontroly potravín vykonala RVPS Žilina v prevádzke Kaufland Žilina, ul. Vysokoškolákov 37, 010 08 Žilina, odber vzorky výrobku „Datle s kôstkou, prisladené“ ....

18.12.2019 | Správy z kontroly

Správa o úradnej kontrole potravín za mesiac november 2019
V období od 1.11. do 30.11. 2019 vykonali inšpektori orgánov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky (RVPS) v zmysle Zákona č.152/95 Z.z. o potravinách v aktuálnom znení 4 684 úradných kontrol potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu. formát PDF(veľkosť 0,96MB) 

18.12.2019 | Správy z kontroly

Správa z kontroly obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny za mesiac november 2019
VV mesiaci november 2019 vykonali inšpektori autorizovaní na kontrolu obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny 197 kontrol obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny. Na jedného inšpektora vychádzajú v priemere 3 kontroly. formát PDF(veľkosť 599kB) 

17.12.2019 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
V rámci úradnej kontroly potravín odobrala RVPS Martin v Mäsiarni u Macíka, 038 42 Príbovce 166 vzorku kuracích pŕs ....

17.12.2019 | Informácie pre chovateľov hospodárskych zvierat

Podmienky pre zabíjanie produktov rybolovu a ich ambulantný predaj v roku 2019

11.12.2019 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
V rámci importnej kontroly bola v sklade firmy ENCINGER SK s.r.o., při Šajbách 1, 831 06 Bratislava odobratá vzorka „Figy sušené“, á 200g ....

11.12.2019 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
V rámci úradnej kontroly potravín vykonala RVPS Martin v SM TESCO, Nadi Hejnej 1, 036 01 Martin, odber vzorky výrobku „Tesco, Kakaový prášok so zníženým množstvom tuku“, ....

4.12.2019 | Živé zvieratá

Africký mor ošípaných na Slovensku – aktuálny vývoj situácie ku dňu 4.12.2019
24. nález- PZ Latorica Čičarovce, okr. Michalovce, dospelý diviak, uhynuté, nájdené: dátum konfirmácie: 2.12.2019
23. nález - PZ Latorica Sziget, Leles ,okr. Trebišov, diviak-prasa, ulovené, dátum konfirmácie 21.11.2019

25.11.2019 | Informácie pre prevádzkovateľov dovážajúcich potraviny z tretích krajín

Nové pravidlá pre dovoz potravín z tretích krajín
Dňa 14.12.2019 začnú platiť nové pravidlá pre dovoz potravín z tretích krajín. Do účinnosti sa dostane nové nariadenie a to Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2017/625. Najväčšou zmenou pre dovozcov bude používanie systému TRACES NT pre účely informovania orgánov kontroly potravín o príchode zásielok. Používanie TRACES NT sa dotkne zásielok, ktoré spadajú pod nariadenie (ES) 669/2009, nariadenie (EU) 884/2014, nariadenie (EU) 2018/1660, nariadenie (EU) 2017/186 a nariadenie (EU) 2015/175. Tieto nariadenia budú od 14.12.2019 zrušené a nahradené VYKONÁVACÍM NARIADENÍM KOMISIE (EÚ) 2019/1793 z 22. októbra 2019 o dočasnom zvýšení počtu úradných kontrol a núdzových opatreniach týkajúcich sa vstupu určitých druhov tovaru z tretích krajín, ktoré vykonávajú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 a (ES) č. 178/2002, do Únie, a o zrušení nariadení Komisie (ES) č. 669/2009, (EÚ) č. 884/2014, (EÚ) 2015/175, (EÚ) 2017/186 a (EÚ) 2018/1660

20.11.2019 | Živé zvieratá

Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat
Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat za mesiac október 2019 formát PDF(veľkosť 882kB)

18.11.2019 | Živé zvieratá

Africký mor ošípaných na Slovensku – aktuálny vývoj situácie ku dňu 18.11.2019
22. nález – PZ Latorica Čičarovce, samica, lanštiak, ulovené, dátum konfirmácie : 14.11.2019

18.11.2019 | Správy z kontroly

Správa o úradnej kontrole potravín za mesiac október 2019
V období od 1.10. do 31.10. 2019 vykonali inšpektori orgánov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky (RVPS) v zmysle Zákona č.152/95 Z.z. o potravinách v aktuálnom znení 4 810 úradných kontrol potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu. formát PDF(veľkosť 0,96MB) 

18.11.2019 | Správy z kontroly

Správa z kontroly obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny za mesiac október 2019
V októbri 2019 vykonali inšpektori autorizovaní na kontrolu obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny 237 kontrol obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny. Na jedného inšpektora vychádzajú v priemere necelé 4 kontroly. formát PDF(veľkosť 599kB) 

15.11.2019 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
Na základe sťažnosti spotrebiteľa vykonala RVPS Nitra v prevádzke METRO, Hlohovecká 11/332, 949 01 Nitra, odber vzorky výrobku „Kuracie rezne 500g ....

5.11.2019 | Zrušenie zákazu dovozu

Zrušenie zákazu dovozu hydinového mäsa zo Slovenskej republiky do Číny – od 31. októbra 2019
Čínske colné úrady v pondelok uviedli, že zrušili zákaz dovozu hydiny a hydinových výrobkov zo Slovenska do Číny po zistení, že v Slovenskej republike sa nevyskytuje vtáčia chrípka (aviárna influenza). Zákazy, ktoré boli platné od roku 2016 boli zrušené od 31. októbra 2019. Oznámenie je uverejnené aj na webovej stránke GACC (General Administration of Customs of the People's Republic of China). Zákaz bol zrušený na základe úspešného priebehu technickej misie čínskych expertov na SK týkajúcej sa aviárnej influenzy, ktorá sa uskutočnila v dňoch 28.7.2019 až 6.8.2019

5.11.2019 | Živé zvieratá

Africký mor ošípaných na Slovensku – aktuálny vývoj situácie ku dňu 5.11.2019
21. nález- PR Boťany, Leles, okr. Trebišov, diviak- prasa, ulovené bez zmien správania, dátum konfirmácie: 4.11.2019

5.11.2019 | Úradná kontrola potravín, správy z kontroly

Kontrola kvality, označovania a zdravotnej neškodnosti vína za mesiac september 2019
V mesiaci september 2019, ŠVPS SR vykonala kontrolu v zmysle zákona č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve v znení neskorších predpisov. Celkovo bolo vykonaných 98 kontrol, z toho vo výrobe 2 kontroly, 50 kontrol v maloobchodných predajniach sudových vín, 21 kontrol v maloobchodných predajniach ...

31.10.2019 | Živé zvieratá

Africký mor ošípaných na Slovensku – aktuálny vývoj situácie ku dňu 30.10.2019
20. nález – PZ Čajka Trebišov II, KÚ Trebišov, poľovný revír PZ Čajka, diviak - lanštiak, nájdený uhynutý, dátum konfirmácie: 29.10.2019

30.10.2019 | Živé zvieratá

Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat
Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat za mesiac september 2019 formát PDF(veľkosť 882kB)

28.10.2019 | Živé zvieratá

POVINNÉ ČIPOVANIE PSOV - prechodné obdobie končí 31.10.2019!
Povinnosť pre vlastníkov identifikovať psa sa vzťahuje na všetkých psov, ktorí sú chovaní na území Slovenskej republiky. Podľa novely zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov od 1. 9.2018 pre vlastníkov psov pribúda povinnosť označiť na vlastné náklady implantovateľným transpondérom (mikročipom ISO norma 11785). Na splnenie tejto povinnosti je určené prechodné obdobie do 31.10.2019, ale len pre tých chovateľov, ktorým sa pes narodil pred 1. septembrom 2018. Psi narodení po 1.9.2018 musia byť označení do 12 týždňov veku alebo pred zmenou vlastníka. Na psov narodených po 1.9.2018 sa prechodné obdobie nevzťahuje...

22.10.2019 | Správy z kontroly

Správa o úradnej kontrole potravín za mesiac september 2019
V období od 1.9. do 30.9. 2019 vykonali inšpektori orgánov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky (RVPS) v zmysle Zákona č.152/95 Z.z. o potravinách v aktuálnom znení 4 555 úradných kontrol potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu. formát PDF(veľkosť 0,96MB) 

22.10.2019 | Správy z kontroly

Správa z kontroly obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny za mesiac september 2019
V mesiaci september 2019 vykonali inšpektori autorizovaní na kontrolu obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny 229 kontrol obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny. Na jedného inšpektora vychádzajú v priemere 4 kontroly. formát PDF(veľkosť 599kB) 

18.10.2019 | Živé zvieratá

Africký mor ošípaných na Slovensku – aktuálny vývoj situácie ku dňu 16.10.2019
19. nález – Tokajská poľovnícka spoločnosť, KÚ Černochov, poľovný revír Slovenské Nové Mesto, diviak ...

15.10.2019 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
V rámci úradnej kontroly potravín vykonala RVPS Zvolen v prevádzke Kaufland, Hronská 2, 980 01 Zvolen, odber vzorky výrobku „Banánové plátky fritované, sladené“ ....

14.10.2019 | Správy z kontroly

Správa o kontrole rezíduí pesticídov v potravinách za rok 2018
V roku 2018 bolo analyzovaných 482 ( o 38 menej ako v roku 2017) vzoriek čerstvého, mrazeného alebo inak spracovaného ovocia a zeleniny, obilia a výrobkov z obilia, olejnín, pochutín, slepačích vajec, hovädzieho tuku, detskej a dojčenskej výživy. ... formát PDF(veľkosť 1,4MB) 

14.10.2019 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
V rámci úradnej kontroly potravín vykonala RVPS Žilina v prevádzke Madex Invest s.r.o., predajný stánok na mäso a mäsové výrobky, ul. Sv. Cyrila a Metoda ....

10.10.2019 | Živé zvieratá

Africký mor ošípaných na Slovensku – aktuálny vývoj situácie ku dňu 9.10.2019
18. nález – PZ Lipovec, Brezina, KÚ Byšta , poľovný revír Brezina, diviak, samica ...

23.09.2019 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
V rámci úradnej kontroly potravín vykonala RVPS Veľký Krtíš v prevádzke POIMEX s.r.o., VOS Potravín, Hlavná 526, 991 26 Nenince, odber vzorky výrobku „Mix Fitness 60g ....

4.10.2019 | Živé zvieratá

Africký mor ošípaných na Slovensku – aktuálny vývoj situácie ku dňu 4.10.2019
17. nález – PS Ticce Zatín, KÚ Zatín,okr. Trebišov, diviak, samica, nájdený uhynutý ...

03.10.2019 | Stanoviská, tlačové správy

Verejné pripomienkovanie štúdie uskutočniteľnosti „Zlepšenia eGov služieb Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR“
Štátna veterinárna a potravinová správa SR sprístupňuje na verejné pripomienkovanie štúdiu uskutočniteľnosti „Zlepšenia eGov služieb Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR“, aby sa k tomuto dokumentu mohli vyjadriť všetky odborné organizácie i ostatné subjekty, ktoré sa venujú informatizácii a digitalizácii systémov verejnej správy, prípadne sa ich to nejako týka...

03.10.2019 | Stanoviská, tlačové správy

Verejné pripomienkovanie štúdie uskutočniteľnosti „Manažment údajov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR“
Štátna veterinárna a potravinová správa SR sprístupňuje na verejné pripomienkovanie štúdiu uskutočniteľnosti „Manažment údajov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR“, aby sa k tomuto dokumentu mohli vyjadriť všetky odborné organizácie i ostatné subjekty, ktoré sa venujú informatizácii a digitalizácii systémov verejnej správy, prípadne sa ich to nejako týka...

27.09.2019 | Živé zvieratá

Africký mor ošípaných na Slovensku – aktuálny vývoj situácie ku dňu 27.09.2019
13. nález – PO Pokrok Zemplín, KU Ladmovce, nájdený uhynutý diviak ...

23.08.2019 | Úradná kontrola potravín, správy z kontroly

Kontrola kvality, označovania a zdravotnej neškodnosti vína za mesiac august 2019
V mesiaci august 2019, ŠVPS SR vykonala kontrolu v zmysle zákona č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve v znení neskorších predpisov. Celkovo bolo vykonaných 58 kontrol, z toho 30 kontrol v maloobchodných predajniach sudových vín, ...

23.09.2019 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
V rámci importnej kontroly bola vo firme ,,VETTER SLOVAKIA, spol. s.r.o.“, Priemyselná 2, 920 05 Hlohovec odobratá vzorka „Slivky sušené“ ....

20.09.2019 | Živé zvieratá

Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat
Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat za mesiac august 2019 formát PDF(veľkosť 882kB)

13.09.2019 | Správy z kontroly

Správa o úradnej kontrole potravín za mesiac august 2019
V období od 1.8. do 31.8. 2019 vykonali inšpektori orgánov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky (RVPS) v zmysle Zákona č.152/95 Z.z. o potravinách v aktuálnom znení 3 851 úradných kontrol potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu. formát PDF(veľkosť 0,96MB) 

13.09.2019 | Správy z kontroly

Správa z kontroly obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny za mesiac august 2019
V mesiaci august 2019 vykonali inšpektori autorizovaní na kontrolu obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny 172 kontrol obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny. Na jedného inšpektora vychádzajú v priemere 3 kontroly. formát PDF(veľkosť 599kB) 

12.09.2019 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
Spoločnosť LIDL Slovenská republika v.o.s“ dobrovoľne sťahuje výrobok Mak mletý, á 200g (obchodná značka belbake, DMT: ....

06.09.2019 | Informácie pre prevádzkovateľov potravinárskych prevádzkarní

Predaj potravín prostredníctvom predaja na diaľku
S účinnosťou od 13.06.2014 majú povinnosti predávajúceho aj osoby, ktoré pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku konajú bez oprávnenia na podnikanie. Uvedené ustanovenie je možné aplikovať aj na prípady, keď spotrebiteľ zakúpil tovar (resp. službu) prostredníctvom sociálnych sietí.

05.09.2019 | Stanoviská, tlačové správy

Oznámenie o začatí jesennej kampane 2019 orálnej vakcinácie líšok proti besnote
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky oznamuje, že v dňoch od 7. októbra do 20. októbra 2019 bude prebiehať štyridsiata kampaň orálnej vakcinácie líšok proti besnote leteckou pokládkou na území Slovenskej republiky spolufinancovaná Európskou úniou. ...

4.09.2019 | Živé zvieratá

Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat
Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat za mesiac júl 2019 formát PDF(veľkosť 882kB)

03.09.2019 | Ponuka voľných pracovných miest

Ponuka voľného pracovného miesta
Ponuka voľného pracovného miesta na funkciu:  odborný radca - inšpektor zdravia zvierat na úseku pohody zvierat RVPS Topoľčany....

03.09.2019 | Stanoviská, tlačové správy

Zrušenie pozastavenia vývozu živých zvierat do Turecka
Štátna veterinárna a potravinová správa SR oznamuje že s ohľadom na aktuálny vývoj počasia dočasne ruší pozastavenie vývoz živých zvierat do Turecka v termíne od 03.septembra 2019.

03.09.2019 | Stanoviská, tlačové správy

Informácie o schvaľovaní prevádzkarní na zabíjanie a spracovanie mäsa domácich ošípaných v súvislosti s mimoriadnou situáciou s výskytom afrického moru ošípaných u domácich ošípaných a diviačej zveri v juhovýchodnej oblasti Trebišova
V súvislosti s africkým morom ošípaných v Slovenskej republike a na základe Mimoriadnych núdzových opatrení a VYKONÁVACIEHO ROZHODNUTIA KOMISIE o opatreniach na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s africkým morom ošípaných ...

03.09.2019 | Vedľajšie živočíšne produkty

Zmeny v obchodných dokladoch na zásielky vedľajších živočíšnych produktov/odvodených produktov
Oznamujeme prevádzkovateľom ktorí nakladajú s VŽP, že vyšlo Vykonávacie Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1084, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 142/2011, pokiaľ ide o harmonizáciu zoznamu schválených alebo registrovaných prevádzok, podnikov a prevádzkovateľov a vysledovateľnosť určitých vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov. Týmto nariadením sa zmenil vzor obchodného dokladu a žiadosť na zásielka materiálu kategórie 1 a 2 do štátu určenia. Každá zásielka musí byť od 16.7.2019 sprevádzaná uvedeným obchodným dokladom. formát PDF(veľkosť 691kB)

03.09.2019 | Živé zvieratá

Africký mor ošípaných na Slovensku – aktuálny vývoj situácie ku dňu 03.09.2019
12 prípad - PS Bamara, Brehov, KU Kucany, uhynutý, nájdený, samica ...

23.08.2019 | Úradná kontrola potravín, správy z kontroly

Kontrola kvality, označovania a zdravotnej neškodnosti vína za mesiace jún a júl 2019
V mesiacoch jún a júl 2019, ŠVPS SR vykonala kontrolu v zmysle zákona č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve v znení neskorších predpisov. Celkovo bolo vykonaných 130 kontrol, z toho 13 kontrol vo výrobe, 46 kontrol v maloobchodných predajniach sudových vín, 38 kontrol v maloobchodných predajniach ...

23.08.2019 | Stanoviská, tlačové správy

Upozornenie pre výrobcov a/alebo predajcov burčiaku
Subjekty, ktoré vyrábajú a/alebo predávajú burčiak sú povinné riadiť sa vzťahujúcou sa platnou legislatívou, a tou je zákon NR SR č. 313/2019 o vinohradníctve a vinárstve v znení neskorších predpisov. Podľa tohto zákona sa subjekty vyrábajúce a/alebo ...

22.08.2019 | Stanoviská, tlačové správy

Dočasné pozastavenie vývozu živých zvierat do Turecka
Vzhľadom na vývoj poveternostnej situácie v juhovýchodnej Európe a z poverenia prof. MVDr. Jozefa Bíreša, DrSc., hlavného veterinárneho lekára Slovenskej republiky, s odkazom na požiadavky odseku 3.1, kapitoly VI prílohy I nariadenia Rady (ES) č. 1/2005 o ochrane zvierat počas prepravy, Štátna veterinárna a potravinová správa SR počnúc dňom 21. 8. 2019 dočasne pozastavila vývoz živých zvierat do Turecka.

21.08.2019 | Živé zvieratá

Africký mor ošípaných na Slovensku – aktuálny vývoj situácie ku dňu 21.08.2019
11 prípad - obec Brehov, súkromný chovateľ- záhumienkový chov 1 úhyn, viac ošípaných sa v chove nenachádzalo ...

16.08.2019 | Stanoviská, tlačové správy

Technická misia veterinárov GACC na Slovensku na vtáčiu chrípku 28. júla - 6. augusta 2019
V dňoch 29. júla – 6. augusta 2019 sa na Slovensku konala technická misia vykonávaná skupinou veterinárnych odborníkov Generálnej administratívy colnej správy Čínskej ľudovej republiky - General Administration of Customs of the People's Republic of China (GACC).... formát PDF(veľkosť 508kB)

16.08.2019 | Živé zvieratá

Nariadenie hlavného veterinárneho lekára SR ohľadom intenzívneho lovu diviačej zveri a spôsobov lovu
V nadväznosti na potvrdenie afrického moru ošípaných na území Slovenskej republiky v chovoch domácich ošípaných a u diviačej zveri , ktoré predstavuje vážne nebezpečenstvo pre zdravie zvierat a v súlade s § 6 ods. 5 písm. a) bod 4. zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti starostlivosti v znení neskorších predpisov nariaďujem všetkým užívateľom poľovných revírov na území SR intenzívny lov diviačej zveri... formát PDF(veľkosť 523kB)

16.08.2019 | Živé zvieratá

Africký mor ošípaných na Slovensku – aktuálny vývoj situácie ku dňu 16.08.2019
10 prípad - obec Brehov, súkromný chovateľ- záhumienkový chov , z 3 ošípaných 1 úhyn ...

16.08.2019 | Správy z kontroly

Správa o úradnej kontrole potravín za mesiac júl 2019
V období od 1.7 do 31.7. 2019 vykonali inšpektori orgánov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky (RVPS) v zmysle Zákona č.152/95 Z.z. o potravinách v aktuálnom znení 4 679 úradných kontrol potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu. formát PDF(veľkosť 0,96MB) 

16.08.2019 | Správy z kontroly

Správa z kontroly obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny za mesiac júl 2019
V mesiaci júl 2019 vykonali inšpektori autorizovaní na kontrolu obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny 176 kontrol obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny. Na jedného inšpektora vychádzajú v priemere 3 kontroly. formát PDF(veľkosť 599kB) 

15.08.2019 | Živé zvieratá

Africký mor ošípaných na Slovensku – aktuálny vývoj situácie ku dňu 15.08.2019
Piaty prípad - záhumienkový chov , obec Svätá Mária, časť Pavlovo, v chove 8 kusov ošípaných ...

12.08.2019 | Živé zvieratá

Africký mor ošípaných na Slovensku – aktuálny vývoj situácie ku dňu 12.08.2019
Diagnostikovaný prvý pozitívny prípad afrického moru ošípaných u diviaka v poľovnom revíri v blízkosti slovensko /maďarskej hranice ...

07.08.2019 | Živé zvieratá

Africký mor ošípaných na Slovensku – aktuálny vývoj situácie ku dňu 07.08.2019
Tretí prípad a štvrtý prípad afrického moru ošípaných u domácich ošípaných...  

06.08.2019 | Informácie pre prevádzkovateľov potravinárskych prevádzkarní

Informácia pre prevádzkovateľov bezobalových predajní potravín
V súvislosti s narastajúcim počtom žiadostí prevádzkovateľov potravinárskych podnikov, ktorí sa obracajú na Úrad verejného zdravotníctva SR so žiadosťami o usmernenie, resp. povolenie predaja rôznych nebalených potravín (napr. nápoje, orechy, oleje, cukor, múka, cestoviny) do obalov ...  

05.08.2019 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
V rámci úradnej kontroly bola v prevádzke ,,Mäso – údeniny LUMIL“, ul. Štefánikova 29, 066 01 Humenné odobratá úradná vzorka ,,Popularne“ Klobásy“ - tepelne opracovaný mäsový výrobok (výrobná dávka: 20190616, ....

05.08.2019 | Ponuka voľných pracovných miest

Ponuka voľného pracovného miesta
Ponuka voľného pracovného miesta na funkciu:  odborný radca - úradný veterinárny lekár, oddelenie potravinového dozoru a hygieny potravín RVPS Žiar nad Hronom....

31.07.2019 | Živé zvieratá

Africký mor ošípaných na Slovensku – aktuálny vývoj situácie ku dňu 31.7.2019
Štátna veterinárna a potravinová správa SR informuje o aktuálnej situácii vo výskyte afrického moru ošípaných nasledovne...  

31.07.2019 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
V rámci kontroly importu vykonala RVPS Nitra v prevádzke VOS EKVIA, Priemyselná 11, 949 01 Nitra, odber vzorky výrobku „Arašidy určené na ďalšie spracovanie “, ....

29.07.2019 | Herpesviróza kaprov koi

Informácie o Herpesviróze koi kaprov
Štátna veterinárna a potravinová správa SR informuje o prvom výskyte herpesvirózy kaprov koi (KHV) v kaprovom revíri Počuvadlianske jazero. Nález bol potvrdený na základe laboratórneho vyšetrenia v národnom referenčnom laboratóriu pre choroby rýb Dolný Kubín (19.7.2019). Regionálna veterinárna a potravinová správa Žiar nad Hronom nariadila opatrenia v súlade s § 17 ods. 3 zákona NR SR č. 39/2007 z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších na označenie chovu a informovanie verejnosti, zákaz lovu a presunu rýb, vytýčila ochranné pásmo – konkrétne ide o všetky kaprovité revíry v územnej pôsobnosti miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu Banská Štiavnica. Okrem uvedených opatrení ŠVPS SR zároveň o výskyte nákazy informovala Európsku Komisiu prostredníctvom ADNS a Medzinárodný úrad pre nákazy zvierat v Paríži cez systém WAHIS.

29.07.2019 | Stanoviská, tlačové správy

Na Slovensku prebieha technická misia k vtáčej chrípke s cieľom umožniť vývoz hydiny a hydinového mäsa do Číny
V dňoch 29. júla – 6. augusta 2019 na Slovensku prebieha technická misia vykonávaná skupinou veterinárnych odborníkov Generálnej administratívy colnej správy Čínskej ľudovej republiky - General Administration of Customs of the People's Republic of China (GACC).

25.07.2019 | Živé zvieratá

Na Slovensku sa diagnostikoval prvý prípad afrického moru ošípaných
Štátna veterinárna a potravinová správa SR informuje o prvom výskyte afrického moru ošípaných (AMO) u drobnochovateľa v okrese Trebišov v obci Strážne v blízkosti hraníc s Maďarskom. Nález bol potvrdený na základe laboratórneho vyšetrenia biologického materiálu v národnom referenčnom laboratóriu, kde bol potvrdený pôvodca nákazy...

22.07.2019 | Stanoviská, tlačové správy

Dočasné pozastavenie vývozu živých zvierat od 22.7.2019 do Turecka
Vzhľadom na vývoj poveternostnej situácie v juhovýchodnej Európe a z poverenia prof. MVDr. Jozefa Bíreša, DrSc., hlavného veterinárneho lekára Slovenskej republiky, s odkazom na požiadavky odseku 3.1, kapitoly VI prílohy I nariadenia Rady (ES) č. 1/2005 o ochrane zvierat počas prepravy Štátna veterinárna a potravinová správa SR počnúc dňom 22.7.2019 dočasne pozastavuje vývoz živých zvierat do Turecka.

22.07.2019 | Živé zvieratá

Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat
Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat za mesiac jún 2019 formát PDF(veľkosť 882kB)

19.07.2019 | Profil verejného obstarávateľa

Výzva na predkladanie ponúk
Výzva na predloženie cenovej ponuky na poskytnutie služby (podľa § 3 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o doplnení niektorých zákonov) pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky v súlade s § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov: Poskytovanie služieb podpory a rozvoja Veterinárneho a potravinového informačného systému formát PDF(veľkosť 338kB) príloha č.1 formát PDF(veľkosť 1720kB)  príloha č.2 formát XLS(veľkosť 15kB)

19.07.2019 | Profil verejného obstarávateľa

Výzva na predkladanie ponúk
Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou: Implementácia systému TRACES NT do VIS:   formát PDF(veľkosť 1623 kB),  príloha č.1 formát DOCX(veľkosť 20kB)

16.07.2019 | Správy z kontroly

Správa o úradnej kontrole potravín za mesiac jún 2019
V období od 1.6. do 30.6. 2019 vykonali inšpektori orgánov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky (RVPS) v zmysle Zákona č.152/95 Z.z. o potravinách v aktuálnom znení 4 609 úradných kontrol potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu. Z uvedeného počtu bolo 269 kontrol s nedostatkom, celkovo bolo zistených 910 nedostatkov. Prekontrolovaných bolo 1 766 právnych subjektov a 2 624 prevádzok. formát PDF(veľkosť 0,96MB) 

16.07.2019 | Správy z kontroly

Správa z kontroly obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny za mesiac jún 2019
V mesiaci jún 2019 vykonali inšpektori autorizovaní na kontrolu obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny 186 kontrol obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny. Na jedného inšpektora vychádzajú v priemere 3 kontroly. formát PDF(veľkosť 599kB)   

12.07.2019 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
V rámci úradnej kontroly potravín vykonala RVPS Púchov v prevádzke JMV Mäso-údeniny, Farská 1/1040, 019 61 Beluša, odber vzorky výrobku „Mletý mäsový prípravok bravčovo-hovädzí“, šarža 19167001 ....

11.07.2019 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
V rámci kontroly importu vykonala RVPS Bratislava- mesto u dovozcu ENCINGER SK s.r.o., Jadranská 13, 841 01 Bratislava, odber vzorky výrobku „Pistácie vylúpané surové, šarža 712, DTM 16.4.2021, ....

10.07.2019 | Správy z kontroly

Kontrola kvality, označovania a zdravotnej neškodnosti vína za mesiac máj 2019
V mesiaci máj 2019, ŠVPS SR vykonala kontrolu v zmysle zákona č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve v znení neskorších predpisov. Celkovo bolo vykonaných 75 kontrol, z toho 10 kontrol vo výrobe, 30 kontrol v maloobchodných predajniach sudových vín, 17 kontrol v maloobchodných predajniach, veľkoobchodných skladoch 2 kontrola ..... formát PDF(veľkosť 651kB) 

03.07.2019 | Živé zvieratá

Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat
Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat za mesiac máj 2019 formát PDF(veľkosť 762kB)

03.07.2019 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
V rámci cielenej kontroly CK 23/417 hydinového mäsa pôvodom z iných členských štátov a tretích krajín v mieste určenia potravín odobrala RVPS Čadca v Predajni hydiny, Palárikova 1158, 022 01 Čadca, ktorá patrí firme ,,TWIST SK s.r.o.“, Májová 1319, 022 01 Čadca vzorku kuracích stehien vykostených (chladené, DS: 21.6.2019 ....

03.07.2019 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
V rámci cielenej kontroly CK 23/417 hydinového mäsa pôvodom z iných členských štátov a tretích krajín v mieste určenia potravín odobrala RVPS Čadca v Predajni hydiny, Palárikova 1158, 022 01 Čadca, ktorá patrí firme ,,TWIST SK s.r.o.“, Májová 1319, 022 01 Čadca vzorku kuracích stehien dolných ....

02.07.2019 | Správy z kontroly

Správa o úradnej kontrole potravín za mesiac máj 2019
V období od 1.5. do 31.5. 2019 vykonali inšpektori orgánov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky (RVPS) v zmysle Zákona č.152/95 Z.z. o potravinách v aktuálnom znení 5 133 úradných kontrol potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu. formát PDF(veľkosť 0,96MB) 

02.07.2019 | Správy z kontroly

Správa z kontroly obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny za mesiac máj 2019
V mesiaci máj 2019 vykonali inšpektori autorizovaní na kontrolu obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny 202 kontrol obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny. Na jedného inšpektora vychádzajú v priemere 3 kontroly. formát PDF(veľkosť 599kB) 

28.06.2019 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
V rámci úradnej kontroly krmív vykonala RVPS Humenné v prevádzke PAVEX s.r.o., 067 45 Topoľovka, odber vzorky výrobku „Kompletná kŕmna zmes pre prasnice“, .....

27.06.2019 | Stanoviská, tlačové správy

Dočasné pozastavenie vývozu živých zvierat do tretích krajín
Z poverenia prof. MVDr. Jozefa Bíreša, DrSc., hlavného veterinárneho lekára Slovenskej republiky, s ohľadom na vývoj teplôt v SR a v okolitých štátoch a s odkazom na požiadavky odseku 3.1, kapitoly VI prílohy I nariadenia Rady (ES) č. 1/2005 o ochrane zvierat počas prepravy Štátna veterinárna a potravinová správa SR dočasne pozastavuje vývoz živých zvierat do tretích krajín.

24.06.2019 | Choroby a škodcovia včiel

Mapa výskytu ohnisk moru včelieho plodu

18.06.2019 | Informácie pre prevádzkovateľov potravinárskych prevádzkarní

Informácia pre prevádzkovateľov potravinárskych podnikov - ukončenie prechodného obdobia

17.06.2019 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
V rámci kontroly importu vykonala RVPS Bratislava v prevádzke ENCINGER SK s.r.o., Jadranská 13, 841 01 Bratislava, odber vzorky výrobku „Hrozienka sušené“, .....

17.06.2019 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
V rámci kontroly importu vykonala RVPS Bratislava v prevádzke Encinger SK s.r.o., Pri Šajbách 1, 830 05 Bratislava odber vzorky výrobku „Pistácie nevylúpané surové“ .....

12.06.2019 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
V rámci úradnej kontroly potravín vykonala RVPS Zvolen v prevádzke COUNTRY-LIFE Veľkoobchodný sklad, Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen, odber vzorky výrobku „TAHINI 420g“, sezamová rastlinná omáčka, DMT 23.12.2020 .....

09.06.2019 | Stanoviská, tlačové správy

Informácia z bilaterálneho stretnutia medzi ÚR ŠVPS SR a hlavným inšpektorom Generálnej administratívy colnej správy ČĽR zo dňa 7. júna 2019
Dňa 7. júna 2019 sa v meste Ningbo zúčastnil ústredný riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR p. Jozef Bíreš spolu s delegáciou hlavného programu podujatia ‘Fourth China-CEEC Dialogue on Customs, Inspection and Quarantine Cooperation’ organizovanom Generálnou administratívou colnej správy ČĽR (General administration of customs of PRC – GACC), ktoré prebiehalo medzi 6. a 8. Júnom 2019...

30.05.2019 | Správy z kontroly

Správa o úradnej kontrole potravín za mesiac apríl 2019
období od 1.4. do 30.4. 2019 vykonali inšpektori orgánov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky (RVPS) v zmysle Zákona č.152/95 Z.z. o potravinách v aktuálnom znení 5 517 úradných kontrol potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu. formát PDF(veľkosť 0,97MB) 

30.05.2019 | Správy z kontroly

Správa z kontroly obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny za mesiac apríl 2019
V mesiaci apríl 2019 vykonali inšpektori autorizovaní na kontrolu obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny 217 kontrol obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny... formát PDF(veľkosť 589kB) 

28.05.2019 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
V rámci kontroly importu vykonala RVPS Trebišov v prevádzke NOVOSEED s.r.o., Hlavná 327, 076 02 Novosad, odber vzorky výrobku „BIO hnedé ľanové semená“, ...

23.05.2019 | Správy z kontroly

Vyhodnotenie Cielenej kontroly kvality zahraničných vín predávaných na Slovensku č. 458 v mesiaci apríl
Celkovo bolo vykonaných 20 kontrol počas ktorých bolo celkovo odobratých 60 vzoriek vín. V senzorických parametroch a označovaní nevyhovovalo 26 vzoriek z celkového počtu 60 vzoriek.... formát PDF(veľkosť 430kB) 

21.05.2019 | Stanoviská, tlačové správy

Výročná správa za rok 2018
Výročná správa a verejný odpočet za rok 2018 formát PDF(veľkosť 9250kB) 

21.05.2019 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
V rámci importnej kontroly bola v PCÚ Michalovce (Colný sklad Trhovište), 072 04 Trhovište 445 odobratá vzorka „Arašidová nátierka s mliečnou čokoládou“, á 400g (DMT: 8.12.2019), krajina pôvodu Ukrajina (výrobca: Fito, ul. Polubotka 31, 79066 Ľvov. V analyzovanej vzorke bola zistená prítomnosť aflatoxínu B1 v množstve 3,8 µg/kg (limit je max. 2 µg/kg) a suma aflatoxínov (B1, B2, G1, G2) v množstve 4,7 µg/kg (limit je max. 4 µg/kg).....

16.05.2019 | Správy z kontroly

Výsledky cielenej kontroly bryndze
Cielená kontrola zameraná na kvalitu uvádzanej bryndze na trh a to konkrétne na podiel ovčieho hrudkového syra v sušine výrobku. formát PDF(veľkosť 450kB) 

14.05.2019 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
V rámci úradnej kontroly potravín vykonala RVPS Levice v prevádzke Jednoeurovka, Ľudovíta Štúra 2233/19, 934 O1 Levice, odber vzorky výrobku „Kiss me - farbiace žuvacie cukríky s citrónovou, malinovou a príchuťou čiernych ríbezlí" 100g, šarža AKD, DMT 30.3.2020, krajina pôvodu Poľsko, dodávateľ Ker-Any Export Kft., Bodai utca 5, 4225 Debrecen, Maďarsko. Analýzou vzorky bola zistená prítomnosť farbiva tartrazín E102, ktoré nie je uvedené v zložení výrobku a prekročenie najvyššieho 'množstva farbiva chinolínová žltá E104.....

30.04.2019 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
V rámci cielenej kontroly CK 23/417 hydinového mäsa pôvodom z iných členských štátov a tretích krajín v mieste určenia potravín odobrala RVPS Liptovský Mikuláš v predajni Mäso- údeniny, Mostová 4, 034 01 Ružomberok vzorku kuracích krídel chladených – voľných (trieda kvality A, výrobná dávka 024, výrobca: ,,PPHU Algas Sp.z.o.o.Sp.K.“, ul. Główna 91, 42-530 Dąbrowa Górnicza. Mikrobiologickým vyšetrením vzorky chladených kuracích krídel bola zistená prítomnosť Salmonelly enteritica serovar Kentucky...

29.04.2019 | Profil verejného obstarávateľa

Výzva na predkladanie ponúk
Výzva na predkladanie ponúk v rámci zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z . o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov : Príprava podkladov (štúdie uskutočniteľnosti a žiadosti o NFP) potrebných pre zapojenie sa Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR do dopytovo-orientovanej výzvy „Manažment údajov inštitúcie verejnej správy“. formát PDF(veľkosť 743kB) 

29.04.2019 | Profil verejného obstarávateľa

Výzva na predkladanie ponúk
Výzva na predkladanie ponúk v rámci zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z . o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov : Príprava podkladov (štúdie uskutočniteľnosti a žiadosti o NFP) potrebných pre zapojenie sa Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR do dopytovo-orientovanej výzvy „Malé zlepšenia eGov služieb“. formát PDF(veľkosť 727kB) 

29.04.2019 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
V rámci úradnej kontroly potravín vykonala RVPS Senica u výrobcu Syráreň Havran a.s., Priemyselná 1339, 905 27 Senica, odber vzorky výrobku „Tami bryndza plnotučná 125g“, šarža L02101, DS 30.4.2019, výrobca Syráreň Havran a.s., Priemyselná 1339, 905 27 Senica. Vo výrobku bol zistený pozitívny nález Listeria monocytogenes v 5/5 vzorkách.....

29.04.2019 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
V rámci úradnej kontroly potravín vykonala RVPS Martin v prevádzke HM TESCO, OC Turiec č. 1, 036 01 Martin, odber vzorky výrobku „Orechová plnka 250g“ suchá zmes na prípravu orechovej plnky, DMT 23.7.2019, výrobca Labeta a.s., Dřenice 81, Chrudim, Česká republika. V analyzovanej vzorke bola zistená prítomnosť arašidového alergénu....

29.04.2019 | Ponuka voľných pracovných miest

Ponuka voľného pracovného miesta
Ponuka voľného pracovného miesta na funkciu:  odborný radca - inšpektor hygieny krmív, ekológie a veterinárnej farmácie (RVPS Šaľa), odborný radca - inšpektor potravinového dozoru a hygieny potravín (RVPS Šaľa) a odborný radca - inšpektor potravinového dozoru a hygieny potravín (RVPS Šaľa)....

25.04.2019 | Správy z kontroly

Vyhodnotenie kontroly kvality, označovania a zdravotnej neškodnosti vína za mesiac marec 2019
V mesiaci marec 2019, ŠVPS SR vykonala kontrolu v zmysle zákona č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve v znení neskorších predpisov. Celkovo bolo vykonaných 98 kontrol, z toho 12 kontrol vo výrobe, 42 kontrol v maloobchodných predajniach...formát PDF(veľkosť 651kB) 

17.04.2019 | Správy z kontroly

Správa o úradnej kontrole potravín za mesiac marec 2019
V období od 1.3. do 31.3. 2019 vykonali inšpektori orgánov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky (RVPS) v zmysle Zákona č.152/95 Z.z. o potravinách v aktuálnom znení 5 754 úradných kontrol potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu. formát PDF(veľkosť 999kB) 

17.04.2019 | Správy z kontroly

Správa z kontroly obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny za mesiac marec 2019
V mesiaci marec 2019 vykonali inšpektori autorizovaní na kontrolu obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny 259 kontrol obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny... formát PDF(veľkosť 608kB) 

17.04.2019 | Stanoviská, tlačové správy

Oznámenie o nevyhovujúcom výsledku vyšetrenia diviaka
V rámci Rádiohygienickej kontroly poľnohospodárskych surovín, polotovarov a produktov bola dňa 31.03.2019 odobratá vzorka diviaka z lokality Klokočov-Klin spadajúcej pod PZ Klokočov v okrese Čadca. Vzorka nevyhovela pre presiahnutie maximálnej prípustnej úrovne 137Cs, nameraná hodnota bola stanovená na úroveň 682,3 (limit - 600 Bq/Kg stanovený v NARIADENÍ RADY (ES) č.733/2008 o podmienkach, ktorými sa riadi dovoz poľnohospodárskych výrobkov pochádzajúcich z tretích krajín po havárii v jadrovej elektrárni v Černobyle. Príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa nariaďuje Poľovnému združeniu Klokočov aby informovalo svojich členov o nevyhovujúcom výsledku vyšetrenia. Táto lokalita bude v rámci programu rádiohygienickej kontroly aj naďalej monitorovaná.

17.04.2019 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
V rámci importnej kontroly bola v PCÚ Michalovce (Colný sklad Trhovište), 072 04 Trhovište 445 odobratá vzorka „Arašidová nátierka s bielou čokoládou“, á 400g (DMT: 5.11.2019), krajina pôvodu Ukrajina (výrobca: Fito, ul. Polubotka 31, 79066 Ľvov. V analyzovanej vzorke bola zistená prítomnosť aflatoxínu B1 v množstve 7,4 µg/kg (limit je max. 2 µg/kg) a suma aflatoxínov (B1, B2, G1, G2)....

17.04.2019 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
V rámci importnej kontroly bola v PCÚ Michalovce (Colný sklad Trhovište), 072 04 Trhovište 445 odobratá vzorka „Arašidová nátierka s mliečnou čokoládou“, á 400g (DMT: 5.11.2019), krajina pôvodu Ukrajina (výrobca: Fito, ul. Polubotka 31, 79066 Ľvov.V analyzovanej vzorke bola zistená prítomnosť aflatoxínu B1 v množstve 9,8 µg/kg (limit je max. 2 µg/kg) a suma aflatoxínov (B1, B2, G1, G2)....

17.04.2019 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
V rámci importnej kontroly bola v PCÚ Michalovce (Colný sklad Trhovište), 072 04 Trhovište 445 odobratá vzorka „Arašidová nátierka s karamelom“, á 400g (DMT: 5.11.2019), krajina pôvodu Ukrajina (výrobca: Fito, ul. Polubotka 31, 79066 Ľvov. V analyzovanej vzorke bola zistená prítomnosť aflatoxínu B1 v množstve 19,1 µg/kg (limit je max. 2 µg/kg) a suma aflatoxínov (B1, B2, G1, G2)....

15.04.2019 | Informácie pre chovateľov spoločenských zvierat

Eradikačné programy, Národné programy, Národné pohotovostné plány
Aktualizované Eradikačné programy, Národné programy, Národné pohotovostné plány na rok 2019...

08.04.2019 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
V rámci vlastnej kontroly prevádzkovateľa Syráreň Havran a.s., Priemyselná 1339, 905 27 Senica, bola odobratá vzorka výrobku „Tesco bryndza plnotučná 125g“, šarža L01084, DS 13.4.2019, výrobca Syráreň Havran a.s., Priemyselná 1339, 905 27 Senica, dodávateľ suroviny Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok. Vo výrobku bol zistený pozitívny nález Listeria monocytogenes....

04.04.2019 | Informácie pre chovateľov spoločenských zvierat

Upozornenie pre vlastníkov psov ohľadom povinného označenia psa transpondérom
Dňa 31.10.2019 končí prechodné obdobie počas, ktorého musí zabezpečiť vlastník psa trvalé označenie svojho psa narodeného pred 1. septembrom 2018 transpondérom (čipom). viac informácii...

29.03.2019 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
Na základe cielenej kontroly 23/451 zameranej na bezchybnosť hovädzieho mäsa z Poľska bola v Lidl SR v.o.s., Veľkosklad potravín, Púchovska 12, 914 41 Nemšová odobratá úradná vzorka ,,Tatársky biftek - mäsový prípravok, vákuovo balený, á 200g“. Vo vzorke výrobku bol mikrobiologickým vyšetrením v ŠVPÚ Dolný Kubín-VPÚ Dolný Kubín zistená prítomnosť Escheria coli O111...

22.03.2019 | Správy z kontroly

Správa o úradnej kontrole potravín za mesiac február 2019
V období od 1.2. do 28.2. 2019 vykonali inšpektori orgánov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky (RVPS) v zmysle zákona č.152/95 Z.z. o potravinách v aktuálnom znení 4 959 úradných kontrol potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu. formát PDF(veľkosť 1007kB) 

22.03.2019 | Správy z kontroly

Správa z kontroly obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny za mesiac február 2019
V mesiaci február 2019 vykonali inšpektori autorizovaní na kontrolu obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny 205 kontrol obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny... formát PDF(veľkosť 877kB) 

22.03.2019 | Správy z kontroly

Vyhodnotenie kontroly kvality, označovania a zdravotnej neškodnosti vína za mesiac február 2019
V mesiaci február 2019, ŠVPS SR vykonala kontrolu v zmysle zákona č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve v znení neskorších predpisov. Celkovo bolo vykonaných 88 kontrol, z toho 5 kontrol vo výrobe, 33 kontrol v maloobchodných predajniach sudových vín, 26 kontrol v maloobchodných predajniach...formát PDF(veľkosť 678kB) 

07.03.2019 | Správy z kontroly

Správa o úradnej kontrole potravín za mesiac január 2019
V období od 1.1. do 31.1.2019 vykonali inšpektori orgánov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky (RVPS) v zmysle zákona č.152/95 Z.z. o potravinách v aktuálnom znení 3 320 úradných kontrol potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu ...formát PDF(veľkosť 1008kB) 

07.03.2019 | Správy z kontroly

Správa z kontroly obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny za mesiac január 2019
V mesiaci január 2019 vykonali inšpektori autorizovaní na kontrolu obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny 151 kontrol obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny.... formát PDF(veľkosť 600kB) 

01.03.2019 | Ponuka voľných pracovných miest

Ponuka voľného pracovného miesta
Ponuka voľného pracovného miesta na funkciu odborný radca - úradný veterinárny lekár na oddelení zdravia zvierat (RVPS Žiar nad Hronom)....

22.02.2019 | Mimoriadne núdzové opatrenia

Mimoriadne núdzové opatrenie pre všetkých prevádzkovateľov potravinárskych podnikov, ktorí v mieste určenia prijímajú zásielky hovädzieho mäsa pôvodom z Poľskej republiky
Štátna veterinárna a potravinová správa SR na základe informácií získaných z Európskej Komisie o predbežných výsledkoch auditu FVO, ktorý bol vykonaný v Poľskej republike v súvislosti s nedodržaním veterinárnych podmienok pri zabíjaní hovädzieho dobytka v poľskom závode rozhodla, že naďalej pretrváva riziko spojené s dodržiavaním veterinárnych podmienok v rámci overovania registrácie zvierat a veterinárnej kontrole pri zabíjaní na bitúnkoch v Poľskej republike. Na základe tejto situácie vydala Mimoriadne núdzové opatrenie pre všetkých prevádzkovateľov potravinárskych podnikov, ktorí v mieste určenia prijímajú zásielky hovädzieho mäsa pôvodom z Poľskej republiky. Ich povinnosťou je od 22.2.2019 najneskôr 24 hodín pred prijatím zásielky nahlásiť regionálnej veterinárnej a potravinovej správe prijatie zásielky. Regionálne veterinárna a potravinové správy budú na základe týchto hlásení vykonávať cielené kontroly označovania, senzorické posúdenie a odber vzoriek na laboratórne vyšetrenie. Cieľom laboratórnych vyšetrení budú mikrobiologické testy, testy na prítomnosť rezíduí antibiotík, dôkazy falšovania apod. ...

21.02.2019 | Živé zvieratá

Absolventi odborného kurzu vzdelávania na ochranu zvierat  počas usmrcovania podľa požiadaviek nariadenia rady (ES) 1099/2009 za rok 2018
Absolventi odborného kurzu vzdelávania na ochranu zvierat  počas usmrcovania podľa požiadaviek nariadenia rady (ES) 1099/2009 za rok 2018 formát PDF(veľkosť 430kB)

18.02.2019 | Ponuka voľných pracovných miest

Ponuka voľného pracovného miesta
Ponuka voľného pracovného miesta na funkciu odborný radca - inšpektor oddelenia potravinového dozoru a hygieny potravín živočíšneho pôvodu (RVPS Senica)....

15.02.2019 | Informácie pre prevádzkovateľov potravinárskych prevádzkarní

Povinnosti prevádzkovateľa internetového predaja
Uvádzať pri produktoch tieto povinné údaje: názov potraviny, zoznam zložiek, akúkoľvek zložku alebo technologickú pomocnú látku alebo akúkoľvek zložku....

13.02.2019 | Ponuka voľných pracovných miest

Ponuka voľného pracovného miesta
Ponuka voľného pracovného miesta na funkciu odborný radca - úradný veterinárny lekár na oddelení zdravia zvierat (RVPS Nové Zámky)....

12.02.2019 | Informácie pre včelárov

Zoznam veterinárnych liekov a prípravkov
Zoznam hromadne vyrábaných registrovaných veterinárnych liekov a biopreparátov v Slovenskej republike a schválených veterinárnych prípravkov pre včelu medonosnú (Apis mellifera) pre rok 2019 v Slovenskej republike

11.02.2019 | Správy z kontroly

Vyhodnotenie kontroly kvality, označovania a zdravotnej neškodnosti vína za mesiac január 2019
Za obdobie januára 2019 ŠVPS SR bolo v zmysle zákona č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve v znení neskorších predpisov vykonaných 60 kontrol vo výrobných podnikoch, maloobchodných predajniach sudových vín, v maloobchodných prevádzkach, veľkoobchodných skladoch ,a v zariadeniach spoločného stravovania.... formát PDF(veľkosť 605kB) 

08.02.2019 | Ponuka voľných pracovných miest

Ponuka voľného pracovného miesta
Ponuka voľného pracovného miesta na funkciu odborný radca – vedúci odboru - Odbor potravinového dozoru a hygieny potravín (RVPS Senec), Ponuka voľného pracovného miesta na funkciu odborný radca – vedúci oddelenia - Odbor potravinového dozoru a hygieny potravín - Oddelenie hygieny potravín rastlinného pôvodu (RVPS Senec)....

04.02.2019 | Stanoviská, tlačové správy

Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy
Projekt podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS)...

29.01.2019 | Stanoviská, tlačové správy

Informácia o dodávkach hovädzieho mäsa z rizikových prevádzkarní z Poľska
V súvislosti s medializáciou spôsobu príjmu zvierat na bitúnok, zabíjania hovädzieho dobytka v Poľsku nariadila Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky cielenú kontrolu ...(aktualizované 05.02.2019)

28.01.2019 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
V rámci kontroly importu vykonala RVPS Bratislava v prevádzke Encinger SK s.r.o., Pri Šajbách 1, 830 05 Bratislava 35 odber vzorky výrobku „Pistácie nevylúpané surové“, šarža LOT 700, DMT 14.10.2020, so zistenou prekročenou maximálnou hodnotou Aflatoxínu B1 a sumy Aflatoxínov B1, B2, G1, G2. ...

23.01.2019 | Živé zvieratá

Mesačný výkaz o výskyte nákazlivýh chorôb zvierat
Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat za mesiac December 2018 formát PDF(veľkosť 814kB)

22.01.2019 | Informácie pre chovateľov hospodárskych zvierat

Registrácia chovu s jednou ošípanou na domácu potrebu

21.01.2019 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
V rámci kontroly importu vykonala RVPS Senec v prevádzke ČSAD Invest Logistics s.r.o., Dialničná 2, 903 01 Senec odber vzorky výrobku "Hrozienková pasta- surovina", á 15kg šarža 133, DMT 30.11.2019, so zistenou prekročenou maximálnou hodnotou Ochratoxínu A ...

18.01.2019 | Nákazy a choroby zvierat

Africký mor ošípaných
Dňa 13.1.2019 maďarské autority potvrdili prítomnosť vírusu u diviaka nájdeného v župe Borsód – Abaúj - Zemplén susediacej s okresom Rimavská Sobota ...

16.01.2019 | Správy z kontroly

Správa o úradnej kontrole potravín za mesiac december 2018
V období od 1.12. do 31.12. 2018 vykonali inšpektori orgánov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky (RVPS) v zmysle zákona č.152/95 Z.z. o potravinách v aktuálnom znení 3 529 úradných kontrol potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu ... formát PDF(veľkosť 525kB) 

16.01.2019 | Správy z kontroly

Správa z kontroly obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny za mesiac december 2018
V mesiaci december 2018 vykonali inšpektori autorizovaní na kontrolu obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny 176 kontrol obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny ... formát PDF(veľkosť 144kB) 

15.01.2019 | Informácie pre chovateľov hospodárskych zvierat

Registrácia včelstiev v databáze Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat

10.01.2019 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
V rámci úradnej kontroly potravín vykonala RVPS Rimavská Sobota v prevádzke CBA Supermarket, Rimava 73, 979 Rimavská Sobota, odber vzorky výrobku „Hamé chilli omáčka- ostrá, slaná“, 250g, DMT 10.1.2021, krajina pôvodu Vietnam, so zistenou prítomnosťou nepovolených syntetických farbív ...

07.01.2019 | Správy z kontroly

Správa o úradnej kontrole potravín za mesiac november 2018
V období od 1.11. do 30.11. 2018 vykonali inšpektori orgánov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky (RVPS) v zmysle zákona č.152/95 Z.z. o potravinách v aktuálnom znení 5 374 úradných kontrol potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu ... formát PDF(veľkosť 588kB) 

07.01.2019 | Správy z kontroly

Správa z kontroly obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny za mesiac november 2018
V mesiaci november 2018 vykonali inšpektori autorizovaní na kontrolu obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny 217 kontrol obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny... formát PDF(veľkosť 294kB) 

02.01.2019 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
V rámci úradnej kontroly potravín vykonala RVPS Prešov v prevádzke NATURA e VITA, Vihorlatská 2A, 080 01 Prešov, odber vzorky výrobku "TAHINI 420g" sezamová rastlinná omáčka, DMT 15.4.2020, krajina pôvodu Izrael, s neuvedenou prítomnosťou sójového proteínu...

Staršie novinky