Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Novinky a aktuálne informácie

Základné informácie
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky je orgánom štátnej správy v zmysle zákona NR SR č.39/2007 Z.z. Národnej rady SR o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov  a na úseku potravinového dozoru v zmysle zákona NR SR č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.
Africký mor ošípaných
aktuálne informácie
(aktualizované 16.4.2019)
Aviárna influenza
mobilné kontaktné čísla
Portál úradných kontrol
Bezpečnosť potravín
Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.

Stránky, kde môžete nájsť ďalšie užitočné informácie
Vzdelávanie

17.04.2019 | Správy z kontroly

Správa o úradnej kontrole potravín za mesiac marec 2019
V období od 1.3. do 31.3. 2019 vykonali inšpektori orgánov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky (RVPS) v zmysle Zákona č.152/95 Z.z. o potravinách v aktuálnom znení 5 754 úradných kontrol potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu. formát PDF(veľkosť 999kB) 

17.04.2019 | Správy z kontroly

Správa z kontroly obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny za mesiac marec 2019
V mesiaci marec 2019 vykonali inšpektori autorizovaní na kontrolu obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny 259 kontrol obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny... formát PDF(veľkosť 608kB) 

17.04.2019 | Stanoviská, tlačové správy

Oznámenie o nevyhovujúcom výsledku vyšetrenia diviaka
V rámci Rádiohygienickej kontroly poľnohospodárskych surovín, polotovarov a produktov bola dňa 31.03.2019 odobratá vzorka diviaka z lokality Klokočov-Klin spadajúcej pod PZ Klokočov v okrese Čadca. Vzorka nevyhovela pre presiahnutie maximálnej prípustnej úrovne 137Cs, nameraná hodnota bola stanovená na úroveň 682,3 (limit - 600 Bq/Kg stanovený v NARIADENÍ RADY (ES) č.733/2008 o podmienkach, ktorými sa riadi dovoz poľnohospodárskych výrobkov pochádzajúcich z tretích krajín po havárii v jadrovej elektrárni v Černobyle. Príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa nariaďuje Poľovnému združeniu Klokočov aby informovalo svojich členov o nevyhovujúcom výsledku vyšetrenia. Táto lokalita bude v rámci programu rádiohygienickej kontroly aj naďalej monitorovaná.

17.04.2019 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
V rámci importnej kontroly bola v PCÚ Michalovce (Colný sklad Trhovište), 072 04 Trhovište 445 odobratá vzorka „Arašidová nátierka s bielou čokoládou“, á 400g (DMT: 5.11.2019), krajina pôvodu Ukrajina (výrobca: Fito, ul. Polubotka 31, 79066 Ľvov. V analyzovanej vzorke bola zistená prítomnosť aflatoxínu B1 v množstve 7,4 µg/kg (limit je max. 2 µg/kg) a suma aflatoxínov (B1, B2, G1, G2)....

17.04.2019 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
V rámci importnej kontroly bola v PCÚ Michalovce (Colný sklad Trhovište), 072 04 Trhovište 445 odobratá vzorka „Arašidová nátierka s mliečnou čokoládou“, á 400g (DMT: 5.11.2019), krajina pôvodu Ukrajina (výrobca: Fito, ul. Polubotka 31, 79066 Ľvov.V analyzovanej vzorke bola zistená prítomnosť aflatoxínu B1 v množstve 9,8 µg/kg (limit je max. 2 µg/kg) a suma aflatoxínov (B1, B2, G1, G2)....

17.04.2019 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
V rámci importnej kontroly bola v PCÚ Michalovce (Colný sklad Trhovište), 072 04 Trhovište 445 odobratá vzorka „Arašidová nátierka s karamelom“, á 400g (DMT: 5.11.2019), krajina pôvodu Ukrajina (výrobca: Fito, ul. Polubotka 31, 79066 Ľvov. V analyzovanej vzorke bola zistená prítomnosť aflatoxínu B1 v množstve 19,1 µg/kg (limit je max. 2 µg/kg) a suma aflatoxínov (B1, B2, G1, G2)....

15.04.2019 | Informácie pre chovateľov spoločenských zvierat

Eradikačné programy, Národné programy, Národné pohotovostné plány
Aktualizované Eradikačné programy, Národné programy, Národné pohotovostné plány na rok 2019...

08.04.2019 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
V rámci vlastnej kontroly prevádzkovateľa Syráreň Havran a.s., Priemyselná 1339, 905 27 Senica, bola odobratá vzorka výrobku „Tesco bryndza plnotučná 125g“, šarža L01084, DS 13.4.2019, výrobca Syráreň Havran a.s., Priemyselná 1339, 905 27 Senica, dodávateľ suroviny Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok. Vo výrobku bol zistený pozitívny nález Listeria monocytogenes....

04.04.2019 | Informácie pre chovateľov spoločenských zvierat

Upozornenie pre vlastníkov psov ohľadom povinného označenia psa transpondérom
Dňa 31.10.2019 končí prechodné obdobie počas, ktorého musí zabezpečiť vlastník psa trvalé označenie svojho psa narodeného pred 1. septembrom 2018 transpondérom (čipom). viac informácii...

29.03.2019 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
Na základe cielenej kontroly 23/451 zameranej na bezchybnosť hovädzieho mäsa z Poľska bola v Lidl SR v.o.s., Veľkosklad potravín, Púchovska 12, 914 41 Nemšová odobratá úradná vzorka ,,Tatársky biftek - mäsový prípravok, vákuovo balený, á 200g“. Vo vzorke výrobku bol mikrobiologickým vyšetrením v ŠVPÚ Dolný Kubín-VPÚ Dolný Kubín zistená prítomnosť Escheria coli O111...

22.03.2019 | Správy z kontroly

Správa o úradnej kontrole potravín za mesiac február 2019
V období od 1.2. do 28.2. 2019 vykonali inšpektori orgánov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky (RVPS) v zmysle zákona č.152/95 Z.z. o potravinách v aktuálnom znení 4 959 úradných kontrol potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu. formát PDF(veľkosť 1007kB) 

22.03.2019 | Správy z kontroly

Správa z kontroly obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny za mesiac február 2019
V mesiaci február 2019 vykonali inšpektori autorizovaní na kontrolu obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny 205 kontrol obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny... formát PDF(veľkosť 877kB) 

22.03.2019 | Správy z kontroly

Vyhodnotenie kontroly kvality, označovania a zdravotnej neškodnosti vína za mesiac február 2019
V mesiaci február 2019, ŠVPS SR vykonala kontrolu v zmysle zákona č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve v znení neskorších predpisov. Celkovo bolo vykonaných 88 kontrol, z toho 5 kontrol vo výrobe, 33 kontrol v maloobchodných predajniach sudových vín, 26 kontrol v maloobchodných predajniach...formát PDF(veľkosť 678kB) 

07.03.2019 | Správy z kontroly

Správa o úradnej kontrole potravín za mesiac január 2019
V období od 1.1. do 31.1.2019 vykonali inšpektori orgánov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky (RVPS) v zmysle zákona č.152/95 Z.z. o potravinách v aktuálnom znení 3 320 úradných kontrol potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu ...formát PDF(veľkosť 1008kB) 

07.03.2019 | Správy z kontroly

Správa z kontroly obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny za mesiac január 2019
V mesiaci január 2019 vykonali inšpektori autorizovaní na kontrolu obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny 151 kontrol obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny.... formát PDF(veľkosť 600kB) 

01.03.2019 | Ponuka voľných pracovných miest

Ponuka voľného pracovného miesta
Ponuka voľného pracovného miesta na funkciu odborný radca - úradný veterinárny lekár na oddelení zdravia zvierat (RVPS Žiar nad Hronom)....

22.02.2019 | Mimoriadne núdzové opatrenia

Mimoriadne núdzové opatrenie pre všetkých prevádzkovateľov potravinárskych podnikov, ktorí v mieste určenia prijímajú zásielky hovädzieho mäsa pôvodom z Poľskej republiky
Štátna veterinárna a potravinová správa SR na základe informácií získaných z Európskej Komisie o predbežných výsledkoch auditu FVO, ktorý bol vykonaný v Poľskej republike v súvislosti s nedodržaním veterinárnych podmienok pri zabíjaní hovädzieho dobytka v poľskom závode rozhodla, že naďalej pretrváva riziko spojené s dodržiavaním veterinárnych podmienok v rámci overovania registrácie zvierat a veterinárnej kontrole pri zabíjaní na bitúnkoch v Poľskej republike. Na základe tejto situácie vydala Mimoriadne núdzové opatrenie pre všetkých prevádzkovateľov potravinárskych podnikov, ktorí v mieste určenia prijímajú zásielky hovädzieho mäsa pôvodom z Poľskej republiky. Ich povinnosťou je od 22.2.2019 najneskôr 24 hodín pred prijatím zásielky nahlásiť regionálnej veterinárnej a potravinovej správe prijatie zásielky. Regionálne veterinárna a potravinové správy budú na základe týchto hlásení vykonávať cielené kontroly označovania, senzorické posúdenie a odber vzoriek na laboratórne vyšetrenie. Cieľom laboratórnych vyšetrení budú mikrobiologické testy, testy na prítomnosť rezíduí antibiotík, dôkazy falšovania apod. ...

21.02.2019 | Živé zvieratá

Absolventi odborného kurzu vzdelávania na ochranu zvierat  počas usmrcovania podľa požiadaviek nariadenia rady (ES) 1099/2009 za rok 2018
Absolventi odborného kurzu vzdelávania na ochranu zvierat  počas usmrcovania podľa požiadaviek nariadenia rady (ES) 1099/2009 za rok 2018 formát PDF(veľkosť 430kB)

18.02.2019 | Ponuka voľných pracovných miest

Ponuka voľného pracovného miesta
Ponuka voľného pracovného miesta na funkciu odborný radca - inšpektor oddelenia potravinového dozoru a hygieny potravín živočíšneho pôvodu (RVPS Senica)....

15.02.2019 | Informácie pre prevádzkovateľov potravinárskych prevádzkarní

Povinnosti prevádzkovateľa internetového predaja
Uvádzať pri produktoch tieto povinné údaje: názov potraviny, zoznam zložiek, akúkoľvek zložku alebo technologickú pomocnú látku alebo akúkoľvek zložku....

13.02.2019 | Ponuka voľných pracovných miest

Ponuka voľného pracovného miesta
Ponuka voľného pracovného miesta na funkciu odborný radca - úradný veterinárny lekár na oddelení zdravia zvierat (RVPS Nové Zámky)....

12.02.2019 | Informácie pre včelárov

Zoznam veterinárnych liekov a prípravkov
Zoznam hromadne vyrábaných registrovaných veterinárnych liekov a biopreparátov v Slovenskej republike a schválených veterinárnych prípravkov pre včelu medonosnú (Apis mellifera) pre rok 2019 v Slovenskej republike

11.02.2019 | Správy z kontroly

Vyhodnotenie kontroly kvality, označovania a zdravotnej neškodnosti vína za mesiac január 2019
Za obdobie januára 2019 ŠVPS SR bolo v zmysle zákona č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve v znení neskorších predpisov vykonaných 60 kontrol vo výrobných podnikoch, maloobchodných predajniach sudových vín, v maloobchodných prevádzkach, veľkoobchodných skladoch ,a v zariadeniach spoločného stravovania.... formát PDF(veľkosť 605kB) 

08.02.2019 | Ponuka voľných pracovných miest

Ponuka voľného pracovného miesta
Ponuka voľného pracovného miesta na funkciu odborný radca – vedúci odboru - Odbor potravinového dozoru a hygieny potravín (RVPS Senec), Ponuka voľného pracovného miesta na funkciu odborný radca – vedúci oddelenia - Odbor potravinového dozoru a hygieny potravín - Oddelenie hygieny potravín rastlinného pôvodu (RVPS Senec)....

04.02.2019 | Stanoviská, tlačové správy

Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy
Projekt podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS)...

29.01.2019 | Stanoviská, tlačové správy

Informácia o dodávkach hovädzieho mäsa z rizikových prevádzkarní z Poľska
V súvislosti s medializáciou spôsobu príjmu zvierat na bitúnok, zabíjania hovädzieho dobytka v Poľsku nariadila Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky cielenú kontrolu ...(aktualizované 05.02.2019)

28.01.2019 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
V rámci kontroly importu vykonala RVPS Bratislava v prevádzke Encinger SK s.r.o., Pri Šajbách 1, 830 05 Bratislava 35 odber vzorky výrobku „Pistácie nevylúpané surové“, šarža LOT 700, DMT 14.10.2020, so zistenou prekročenou maximálnou hodnotou Aflatoxínu B1 a sumy Aflatoxínov B1, B2, G1, G2. ...

23.01.2019 | Živé zvieratá

Mesačný výkaz o výskyte nákazlivýh chorôb zvierat
Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat za mesiac December 2018 formát PDF(veľkosť 814kB)

22.01.2019 | Informácie pre chovateľov hospodárskych zvierat

Registrácia chovu s jednou ošípanou na domácu potrebu

21.01.2019 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
V rámci kontroly importu vykonala RVPS Senec v prevádzke ČSAD Invest Logistics s.r.o., Dialničná 2, 903 01 Senec odber vzorky výrobku "Hrozienková pasta- surovina", á 15kg šarža 133, DMT 30.11.2019, so zistenou prekročenou maximálnou hodnotou Ochratoxínu A ...

18.01.2019 | Nákazy a choroby zvierat

Africký mor ošípaných
Dňa 13.1.2019 maďarské autority potvrdili prítomnosť vírusu u diviaka nájdeného v župe Borsód – Abaúj - Zemplén susediacej s okresom Rimavská Sobota ...

16.01.2019 | Správy z kontroly

Správa o úradnej kontrole potravín za mesiac december 2018
V období od 1.12. do 31.12. 2018 vykonali inšpektori orgánov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky (RVPS) v zmysle zákona č.152/95 Z.z. o potravinách v aktuálnom znení 3 529 úradných kontrol potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu ... formát PDF(veľkosť 525kB) 

16.01.2019 | Správy z kontroly

Správa z kontroly obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny za mesiac december 2018
V mesiaci december 2018 vykonali inšpektori autorizovaní na kontrolu obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny 176 kontrol obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny ... formát PDF(veľkosť 144kB) 

15.01.2019 | Informácie pre chovateľov hospodárskych zvierat

Registrácia včelstiev v databáze Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat

10.01.2019 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
V rámci úradnej kontroly potravín vykonala RVPS Rimavská Sobota v prevádzke CBA Supermarket, Rimava 73, 979 Rimavská Sobota, odber vzorky výrobku „Hamé chilli omáčka- ostrá, slaná“, 250g, DMT 10.1.2021, krajina pôvodu Vietnam, so zistenou prítomnosťou nepovolených syntetických farbív ...

07.01.2019 | Správy z kontroly

Správa o úradnej kontrole potravín za mesiac november 2018
V období od 1.11. do 30.11. 2018 vykonali inšpektori orgánov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky (RVPS) v zmysle zákona č.152/95 Z.z. o potravinách v aktuálnom znení 5 374 úradných kontrol potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu ... formát PDF(veľkosť 588kB) 

07.01.2019 | Správy z kontroly

Správa z kontroly obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny za mesiac november 2018
V mesiaci november 2018 vykonali inšpektori autorizovaní na kontrolu obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny 217 kontrol obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny... formát PDF(veľkosť 294kB) 

02.01.2019 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
V rámci úradnej kontroly potravín vykonala RVPS Prešov v prevádzke NATURA e VITA, Vihorlatská 2A, 080 01 Prešov, odber vzorky výrobku "TAHINI 420g" sezamová rastlinná omáčka, DMT 15.4.2020, krajina pôvodu Izrael, s neuvedenou prítomnosťou sójového proteínu...

Staršie novinky