Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Register odchytených túlavých zvieratV zmysle novely zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti môže podľa § 22 vykonávať odchyt túlavých zvierat iba osoba schválená na odchyt túlavých zvierat prostredníctvom odborne spôsobilej osoby. Osoba schválená na odchyt túlavých zvierat je v zmysle § 22 ods. 14 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 39/2007 Z. z.“) povinná zaregistrovať každé odchytené túlavé zviera do registra odchytených túlavých zvierat najneskôr do okamihu umiestnenia odchyteného túlavého zvieraťa do karanténnej stanice alebo útulku pre zvieratá. Karanténna stanica alebo útulok pre zvieratá je povinná bezodkladne potvrdiť prevzatie odchyteného túlavého zvieraťa od osoby schválenej na odchyt túlavých zvierat a zadať aktuálne zmeny údajov o odchytenom túlavom zvierati do registra odchytených túlavých zvierat. A v zmysle § 6 ods. 2 písm. aw) zákona č. 39/2007 Z. z. Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej len „ŠVPS SR“) vedie register odchytených túlavých zvierat.

Na základe vyššie uvedeného ŠVPS SR informuje, že odo dňa 01.09.2019 vedie Register odchytených túlavých zvierat prostredníctvom formulárov na stránke www.svps.sk. Zároveň ŠVPS SR upozorňuje osoby schválené na odchyt túlavých zvierat, že je nevyhnutné plniť požiadavku registrovať každé odchytené túlavé zviera prostredníctvom formulára. Rovnako aj karanténne stanice a útulky, ktoré prijímajú odchytené túlavé zvieratá, musia túto skutočnosť oznámiť prostredníctvom formulára

Formuláre


https://rotz.svps.sk/rotz