Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Aktuálne výsledky vyšetrenia surového mlieka na prítomnosť RNA vírusu kliešťovej encefalitídy

aktualizované dňa 10. júna 2016

Hlavný veterinárny lekár Slovenskej republiky nariadil 2.6. 2016 na základe § 6 ods. 5 písm. a) druhý bod a § 34 ods. 1 písm. b) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov mimoriadne núdzové opatrenia. Dôvodom bolo hlásenie z dvoch miest, a to Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach a Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Banská Bystrica o výskyte ochorení u ľudí na kliešťovú encefalitídu u pacientov, ktorí mali v anamnéze konzum ovčieho syra. Vzhľadom na vážne nebezpečenstvo pre zdravie ľudí, ktoré predstavuje táto zoonóza – kliešťová encefalitída, vyhlásil hlavný veterinárny lekár Mimoriadne núdzové opatrenia.

Nariadené bolo všetkým chovateľom (vlastníkom a držiteľom) oviec a kôz na pastve, ktorí uvádzajú na trh nepasterizované surové ovčie mlieko a nepasterizované surové kozie mlieko určené na priamu ľudskú spotrebu alebo ho spracúvajú alebo dodávajú na výrobky vyrobené so surovým ovčím alebo kozím mliekom, ktorých výrobný proces nezahŕňa tepelné ošetrenie pasterizáciou:
neuvádzať na trh surové ovčie mlieko alebo surové kozie mlieko a výrobky z neho bez pasterizácie podľa Prílohy III, oddiel IX, kapitola II, bod II písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 3/zv. 45) v platnom znení, ak sa v úradne odobratej vzorke potvrdí laboratórnym vyšetrením prítomnosť RNA vírusu kliešťovej encefalitídy.

Regionálne veterinárne a potravinové správy v Slovenskej republike bezodkladne vykonali úradný odber bazénových vzoriek surového ovčieho mlieka a surového kozieho mlieka na dôkaz vírusu kliešťovej encefalitídy metódou PCR na Veterinárnom a potravinovom ústave Dolný Kubín v chovoch na produkciu surového ovčieho mlieka a surového kozieho mlieka, ak bola produkcia mlieka určená na výrobu mliečnych výrobkov vyrobených zo surového mlieka.

V chovoch, ktoré boli určené regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva ako miesta, kde v anamnéze pacientov bola uvedená konzumácia ovčieho syra, boli opakovane odobraté úradné vzorky ovčieho mlieka. Výsledky vyšetrení boli negatívne.

Od 2.6. 2016 do 9.6. 2016 bolo celkom vyšetrených 171 vzoriek surového ovčieho a kozieho mlieka. U všetkých vzoriek boli negatívne výsledky vyšetrenia surového mlieka na prítomnosť RNA vírusu kliešťovej encefalitídy.

Vo vyšetrovaní ďalších doručených vzoriek sa pokračuje.