Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Živé zvieratá

aktualizované dňa 2. apríla 2020

Novela vyhlášky o identifikácii a registrácii hovädzieho dobytka, ktorá nadobudla účinnosť 1.4.2020

Novela vyhláškyZdravie zvierat verzus choroba COVID-19

Európska Komisia – Riaditeľstvo pre zdravie a ochranu spotrebiteľov ( DG SANTE) informovala dňa 25.3.2020 členské krajiny EÚ o komunikácií adresovanej Medzinárodnému úradu pre nákazy so sídlom v Paríži (OIE) a týkajúcej sa notifikácií vo vzťahu k nákaze COVID -19 nasledovne. Vo svetle evolúcie pandémie a ostatných hlásení „ novovznikajúcej“ choroby COVID-19 a jej vzťahu k zvieratám je kľúčová definícia „ novovznikajúce choroby“ v kóde suchozemských živočíchov OIE. Podľa tejto definície ide o „nový výskyt u zvierat spôsobujúci dopad na zdravie zvierat alebo verejné zdravie“. Podľa EK je kľúčové slovo v danej definícii „spôsobujúce“. Po niekoľkomesačnom šírení COVID-19 v ľudskej populácii NIE JE indikácia, že možný výskyt infekcie COVID-19 u zvierat spôsobil signifikantný dopad na ich zdravie.

Z daného vyplýva:

1. Nie je potrebná povinnosť notifikácie na OIE nákazy COVID-19 u zvierat ako novovzniknutej choroby a zber informácií o COVID-19 nemá by zaznamenávaný ako „novovznikajúca nákaza“ ale zaradené do kapitoly „iné dôležité informácie“.

2. U hlásených prípadov u zvierat je zaznamenané, že pes bol v blízkom kontakte s infikovaným človekom a NIE JE evidencia alebo znalosť o infekcii COVID-19 u zvieraťa, ktorá by ním mala byť ďalej prenášaná ( infekcia ja znamená že sa daný patogénny agens sa v tele zvieraťa množí, čo však u psov nebolo dokázané ). Uvedené stanovisko bolo EK navrhnuté z dôvodu potvrdenia vírusu u psa.

Informácie pre chovateľov hospodárskych zvierat

Informácie pre chovateľov hospodárskych zvierat, identifikácia a registrácia zvierat,  informácie o potravinovom reťazci (IPR),informácie pre včelárov, domáce zabíjačky,  metodické pokyny, eradikačné programy...

Informácie pre chovateľov spoločenských zvierat

Pas spoločenských zvierat od 1. októbra 2004 nahrádza medzinárodné očkovacie preukazy a bude jediným platným dokladom pri premiestnení psa, mačky alebo fretky mimo územie členského štátu (vrátane Slovenskej republiky), v ktorom sa narodili. V Slovenskej republike sa pasy spoločenských zvierat začnú vydávať v priebehu mesiaca september 2004. Vydávaním pasov sú Štátnou veterinárnou a potravinovou správou Slovenskej republiky na návrh Komory veterinárnych lekárov Slovenskej republiky...

Informácie pre dovozcov, vývozcov , obchodníkov s členskými štátmi EU, prepravcov

Slovenská republika je členským štátom Európskej únie, z čoho vyplývajú určité práva a povinnosti. Čo sa týka dovozu tovaru podliehajúceho veterinárnej kontrole z tretích krajín je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti.  Čo sa týka vnútrospoločenského obchodu, obchodovanie s členskými štátmi EÚ) je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 39/2007... 

Zoznamy schválených / registrovaných prevádzkarní

Zoznamy prevádzkarní, činností, fariem a pod. sú vedené podľa zákona č. 39/2007 Z.z.,

Nákazy a choroby zvierat

Informácie o nákazách a chorobách zvierat:  Besnota, Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE), Dirofilariáza, Chronické chradnutie jeleňovitých - CWD, Klasický mor ošípaných (KMO), Katarálna horúčka oviec (Bluetongue),  Mor včelieho plodu, Scrapie, Vtáčia chrípka...

Mimoriadne núdzové opatrenia

Platné mimoriadne núdzové opatrenia

Mesačné výkazy o výskyte nákazlivých chorôb zvierat

Pravidelne vydávaná mesačná informácia o nákazovej situácii na Slovensku.