Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Odchyt túlavých zvierat

aktualizované dňa 21.3.2022


Zákon č. 184/2018 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony zmenil pravidlá odchytu zvierat. Táto legislatívna zmena by mala na jednu stranu veci zjednodušiť – nie je potrebné čakať rok (pôvodný termín), kým sa zviera adoptuje. Lehota sa skrátila na 45 dní (od 1.1.2022) a na druhú stranu, boli zavedené nové pravidlá, aby sa zabránilo týraniu zvierat alebo ich neopodstatnenému zabíjaniu. ŠVPS SR Vám ponúka všetky informácie ohľadom odchytu túlavých zvierat.

Register odchytených a túlavých zvierat - https://rotz.svps.sk

Verejnosť

Túlavé zviera je zviera, ktoré sa bez kontroly a dozoru vlastníka alebo držiteľa pohybuje po priestranstvách voľne dostupných verejnosti a ktorého vlastník alebo držiteľ nie je známy v čase jeho pohybu po priestranstvách voľne dostupných verejnosti. Teda túlavé zviera môže predstavovať riziko ohrozenia zdravia, bezpečnosti a života druhých zvierat, ale aj ľudí. Preto je potrebné, aby túlavé zvieratá odchytávali iba osoby na to schválené ( § 22 ods. 13 zákona č. 39/2007 Z. z.). Zároveň žiadame ľudí, aby nekŕmili túlavé zvieratá (psy a mačky), ale aby kontaktovali obec, na ktorej území sa túlavé zviera nachádza. Každá obec je povinná zabezpečiť odchyt túlavých zvierat prostredníctvom osoby na to schválenej (§ 22 ods. 10 zákona č. 39/2007 Z. z.).

ŠVPS SR si uvedomuje, že sa môže stať, že zviera (pes, mačka) ujde svojmu pôvodnému majiteľovi. Aj z tohto dôvodu bola založená aplikácie Register odchytených túlavých zvierat (ROTZ), ktorá Vám pomôže nájsť Vaše zatúlané zvieratko. Pokiaľ bolo zviera odchytené, je zaregistrované do ROTZ a nájdete tu o ňom všetky potrebné informácie vrátene fotky, čísla čipu a adresy karanténnej stanice/útulku, kde sa zviera nachádza.


ROTZ môže pomôcť aj k urýchleniu adopcie odchytených zvierat. Prezrite si zvieratá registrované v ROTZ a pokiaľ Vám nejaké padne do oka, kontaktujte obec, v ktorej bolo zviera odchytené, prípadne karanténnu stanicu/útulok, v ktorej sa zviera nachádza a určite sa na adopcií dohodnete. (Zviera je možné adoptovať po uplynutí 45 dní od odchytenia - § 22 ods. 17 zákona č. 39/2007 Z. z., zmena v zákone č. 272/2021 Z.z.)

Pokiaľ spozorujete túlavé zviera kontaktuje obec, v ktorej sa túlavé zviera nachádza.

Pokiaľ ste stratili svoje zvieratko alebo si chcete adoptovať nejaké z útulku, kliknite na https://rotz.svps.sk

Osoby schválené na odchyt túlavých zvierat

Odchyt túlavých zvierat je veľmi aktuálna problematika. Okrem toho, že túlavé zvieratá môžu bezprostredne ohroziť zdravie a život človeka tým, že ho napadnú, môžu roznášať aj rôzne nebezpečné a smrteľné ochorenia ako je napr. besnota, preto je potrebné zabezpečovať odchyt túlavých a zabehnutých zvierat. Odchyt túlavých zvierat je povinná zabezpečiť obec prostredníctvom osoby schválenej na odchyt túlavých zvierat (ďalej len „OSOTZ“)( § 22 ods. 13 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v platnom znení). Obec môže vykonávať odchyt túlavých zvierat prostredníctvom vlastnej OSOTZ alebo uzatvorením zmluvy s OSOTZ.

Zákon č. 184/2018 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony zmenil pravidlá odchytu zvierat. V zmysle § 22 ods. 13 zákona č. 39/2007 Z. z. odchyt túlavých zvierat a ich umiestnenie do karanténnej stanice alebo útulku pre zvieratá môže vykonávať len osoba schválená na odchyt túlavých zvierat prostredníctvom odborne spôsobilej osoby vyškolenej podľa § 6 ods. 2 písm. a).

Z vyššie uvedeného vyplýva, že nie je postačujúce absolvovať školenie zamerané na odchyt túlavých zvierat, je potrebné sa podrobiť procesu schvaľovania, teda podať žiadosť o vydanie rozhodnutia pre osobu schválenú na odchyt túlavých zvierat na Štátnu veterinárnu a potravinovú správu Slovenskej republiky.

Rozhodnutie pre osobu schválenú na odchyt túlavých zvierat vydáva Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky na základe žiadosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa (§ 6 ods. 2 písm. av) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v platnom znení). Žiadosť aj so zoznamom dokumentov, ktoré je potrebné k žiadosti priložiť, nájdete tu (formát PDF).

Karanténne stanice a útulky

V zmysle § 22 ods. 14 zákona č. 39/2007 Z. z. je karanténna stanica alebo útulok pre zvieratá povinná bezodkladne potvrdiť prevzatie odchyteného túlavého zvieraťa od osoby schválenej na odchyt túlavých zvierat a zadať aktuálne zmeny údajov o odchytenom túlavom zvierati do registra odchytených túlavých zvierat. Každá karanténna stanica a útulok majú pridelené svoje prihlasovacie údaje do registra odchytených túlavých zvierat. V prípade novovzniknutej karanténnej stanice alebo útulku je potrebné sa zaregistrovať do Registra odchytených túlavých zvierat (ROTZ) prostredníctvom registračného formulára (https://rotz.svps.sk).

V zmysle § 22 ods. 16 zákona č. 39/2007 Z. z. Karanténna stanica a útulok pre zvieratá sú povinné pri prevzatí zvieraťa overiť jeho identifikáciu. Ak zviera nie je individuálne označené, karanténna stanica alebo útulok pre zvieratá po jeho prijatí bezodkladne zabezpečí jeho označenie alebo opis so zreteľom na špecifiká každého druhu; ak ide o psa, mačku alebo fretku, označí ho transpondérom. Ak veterinárny lekár rozhodne, že je potrebné zviera usmrtiť zo zdravotných dôvodov, nie je potrebné ho individuálne označiť. Tieto údaje je tiež dôležité zadať aj do ROTZ.

ŠVPS SR upozorňuje aj na ustanovenie § 22 ods. 17 zákona č. 39/2007 Z. z. (Ak sa vlastník odchyteného túlavého zvieraťa neprihlási o zviera do 45 dní odo dňa umiestnenia zvieraťa do karanténnej stanice alebo do útulku pre zvieratá, dňom nasledujúcim po uplynutí tejto lehoty prechádza vlastníctvo zvieraťa na obec, na území ktorej bolo zviera nájdené.), z ktorého vyplýva, že odchytené túlavé zviera je možné adoptovať alebo previesť vlastníctvo až po 45 dňoch od odchytu resp. od umiestnenia do karanténnej stanice. Táto lehota bola oproti pôvodnému zneniu zákona skrátená z troch mesiacov na 45 dní. V súčasnosti je lehota 45 dní. Táto lehota je z toho dôvodu, aby sa pôvodný majiteľ mohol dopátrať k svojmu zvieraťu a nevznikali tak zbytočné problémy a prieťahy. Po uplynutí lehoty 45 dní sa zviera automaticky stáva majetkom obce, v ktorej bolo zviera odchytené. Je na rozhodnutí obce, kde zviera umiestni alebo či ho vyhlási za prebytočný majetok a zviera daruje alebo predá vhodnému majiteľovi (útulku, karanténnej stanici, občianskemu združeniu, fyzickej osobe,...).

V neposlednom rade ŠVPS SR upozorňuje a zdôrazňuje, že všetky karanténne stanice a útulky musia byť schválené na túto činnosť. Nie je možné prevádzkovať karanténnu stanicu/útulok bez vydaného rozhodnutia o schválení. Teda všetky zariadenia, ale aj fyzické osoby, ktoré zhromažďujú zvieratá s neznámym zdravotným štatútom, musia byť schválené ako karanténna stanica. A všetky zariadenia, ale aj fyzické osoby, ktoré držia odchytené túlavé zvierat po ukončení vyšetrení, testov a preventívnych opatrení vylučujúcich chorobu prenosnú na iné zviera alebo na človeka, vykonaných v karanténnej stanici, zvierat, na ktoré sa vzťahujú opatrenia uložené podľa osobitného predpisu, a nechcených zvierat musia byť schválené ako útulok pre zvieratá. Rozhodnutie o schválení karanténnej stanice/útulku vydáva miestne príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa.

Obce

Obec sa po 45 dňoch stáva majiteľom odchyteného túlavého zvieraťa (§ 22 ods. 17 zákona č. 39/2007 Z. z.). Teda obec má povinnosť zabezpečiť starostlivosť a umiestnenie zvieraťa po odchytení zvieraťa. Až po 45 dňoch ako je zviera odchytené môže obec vyhlásiť zviera za nepotrebný majetok a zviera predať alebo darovať.

Aby obec mala prehľad a mohla aj kontrolovať počet odchytených túlavých zvierat v jej katastrálnom území, bol zriadený špeciálny prístup do aplikácie Registra odchytených túlavých zvierat (ROTZ). Tento prístup umožní obci mať prehľad o počte odchytených túlavých zvierat a zároveň je z ROTZ posielaná informácia o zmene majiteľa zvieraťa. Prístupové meno a heslo bolo každej obci zo ŠVPS SR zaslané v júli, auguste roku 202